Uczelniany System Jakości Kształcenia

Wyższa Szkoła Finansów i Prawa w Bielsku-Białej od samego początku funkcjonowanie kładzie silny nacisk na wysoką jakość procesu kształcenia.
Postawione przez Uczelnię cele na rzecz jakości kształcenia i podjęte działania dla ich realizacji uzyskały w 2006 roku pozytywną ocenę brytyjskiej komisji akredytacyjnej International Education Society, London, która nadała WSBiF akredytację „The Top Institution with Internetional Experience”.
Początki sformalizowanego systemu kontroli jakości kształcenia w Wyższej Szkole Finansów i Prawa w Bielsku-Białej datuje się na rok 2008, kiedy to na wniosek Rektora dr hab. Jana Ostoj, profesora WSFiP podjęto usystematyzowane działania na rzecz kontroli jakości procesu dydaktycznego. Oprócz hospitacji zajęć prowadzonych w Uczelni zintensyfikowano proces badań ankietowych wśród studentów, mający na celu poznanie ich opinii na temat jakości świadczonych usług edukacyjnych.
Wagę celów dotyczących jakości kształcenia podkreślono również w 2011 roku zapisując je w strategii rozwoju Uczelni do roku 2020:

„Cele przyświecające rozwojowi kadry naukowo-dydaktycznej Uczelni sprowadzają się do zapewnienia:

  • wysokiej jakości badań naukowych,
  • wysokiej jakości procesu dydaktycznego, gwarantującego wysoką jakość kształcenia zespołów tworzących minima kadrowe na kierunkach prowadzonych w WSFiP,
  • odpowiednich proporcji pomiędzy liczbą studentów i liczbą pracowników naukowych wchodzących w skład minimum,
  • realizacji pozostałych celów i funkcji wydziału.”


Uchwała Senatu WSFiP w Bielsku-Białej nr 1B/2010/2011 z dnia 26 maja 2011 r. w sprawie przyjęcia dokumentu „Strategia Wyższej Szkoły Finansów i Prawa w Bielsku-Białej do roku 2020”.

W pełni sformalizowany System Zarządzania Jakością Kształcenia został wprowadzony w Wyższej Szkole Finansów i Prawa w Bielsku-Białej jednogłośnie uchwałą Senatu w dniu 27.09.2012 r. Od tego czasu jest nieustannie doskonalony i rozwijany.

Uczelniany System Jakości Kształcenia został przyjęty w Wyższej Szkole Finansów i Prawa w Bielsku-Białej uchwała Senatu WSFiP nr 4C/2011/2012 z dnia 27 września 2012

Pełnomocnik Rektora ds. Jakości Kształcenia:

dr inż. Adam Żabka
azabka@wsfip.edu.pl

Powołany dnia 4.04.2012 Zarządzeniem Rektora WSFiP nr 10/2011/2012

Zespół Audytorów Jakości Kształcenia:

  1. dr Jarosław Storczyński
  2. dr inż. Beata Hoza
  3. dr Ryszard Bełdzikowski
  4. dr inż. Tomasz Tatoń

Skład zaktualizowany dnia 27.01.2020 Zarządzeniem Rektora WSFiP nr 12/2019/2020

Kontakt

BIP

ul. Tańskiego 5
43-382 Bielsko-Biała 
tel. +48 (33) 829 72 12 (sekretariat)
fax. +48 (33) 829 72 21 (sekretariat)

Elektroniczna Skrzynka Podawcza: /wsfip_bb/SkrytkaESP

Anonimowa ankieta oceny
publicznego dostępu do informacji

IOD Ryszard Tomanik
tel. +48338297243

Polityka "Cookies"

Opracowanie strony internetowej:
Bartłomiej Żywczak, Maciej Mencner
Wyższa Szkoła Finansów i Prawa 2015

Go to top