1. TELC- informacje ogólne

Międzynarodowe Centrum Egzaminacyjne TELC działające przy Wyższej Szkole Finansów i Prawa  w Bielsku-Białej jest licencjonowanym centrum TELC GmbH. 

TELC GmbH (the European Language Certificates)  jest rozpoznawalnym dostawcą procedur testów językowych w większości krajów europejskich. Materiały testowe oparte są na ostatnich badaniach, zapewniających wysoki poziom wiarygodności testów. Wyszkoleni egzaminatorzy oceniają kompetencje kandydatów w najważniejszych umiejętnościach komunikacyjnych, co zapewniają różne typy ćwiczeń są opracowywane i administrowane przez organizację telc GmbH z siedzibą we Frankfurcie nad Menem,  posiadającą  ponad czterdziestoletnie doświadczenie w tworzeniu i przeprowadzaniu egzaminów językowych na najwyższym europejskim poziomie.

Certyfikaty TELC uwzględniają różne poziomy zaawansowania językowego od A1 do C2 wg skali Rady Europy i w chwili obecnej obejmują  10 języków europejskich: angielski, niemiecki, polski, hiszpański, francuski, włoski,  portugalski, rosyjski, arabski i turecki. 

Zaletą egzaminów TELC jest ich porównywalność na danym poziomie dzięki identycznej strukturze testów. Egzaminy np. z poziomu B1 mają taki sam format we wszystkich językach. Oceny z egzaminów mają również tę samą wartość. Egzaminy obejmują tematykę z podstawowych dziedzin życia i są ukierunkowane na sprawdzanie umiejętności komunikowania się.

Egzaminy TELC zostały opracowane w odniesieniu do skali poziomów biegłości językowej ujętej w Europejskim Systemie Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy – Common European Framework of Reference (CEFR).

Egzaminy TELC w dużym stopniu przyczyniły się do upowszechnienia nowoczesnych metod nauczania, takich jak powszechnie obecnie stosowane podejście komunikacyjne. Dzięki temu uczelnie wyższe oraz inne instytucje edukacyjne w Polsce i Europie zajmują dziś wiodącą pozycję w nauczaniu języków obcych zarówno w zakresie języka ogólnego jak i specjalistycznego.

Pełna gama egzaminów językowych The European Languages Certficates obejmuje:

 • język ogólny i specjalistyczny między innymi z dziedzin: turystyki, biznesu, medycyny.
 • egzaminy dla dorosłych, studentów i młodzieży już od 10 roku życia!
 • ponad 70 różnych egzaminów na wszystkich poziomach zaawansowania językowego wg. CEF.

Oficjalna strona TELC i testy próbne: https://www.telc.net/

2. Jakie korzyści dla dają egzaminy TELC?

 • Egzaminy TELC honorowane są w krajach na terenie całej Unii Europejskiej i są certyfikatem, poświadczającym osiągnięcie określonego poziomu sprawności językowej. W Polsce posiadanie certyfikatu TELC jest niezbędne w ubieganiu się o status Urzędnika Mianowanego, co zostało zapisane w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 2005 w sprawie sposobu przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego w służbie cywilnej. Dz. U. Nr 266, poz. 2230, zał. nr 2 – certyfikaty językowe TELC (poziom B2 dla 6 języków) są oficjalnie uznawane przez administrację Rzeczpospolitej Polskiej jako potwierdzenie znajomości języka.
 • Niektóre wyższe uczelnie (np. WSFiP), uznają egzaminy TELC (poziom B2 i wyższe) jako końcowe egzaminy językowe.
 • Coraz więcej przedsiębiorstw przeprowadzając system rekrutacji pracowników bierze pod uwagę certyfikaty TELC, które w precyzyjny sposób poświadczają znajomość języka obcego, a zatem zdanie egzaminów TELC może w widoczny sposób ułatwić przejście czasem bardzo skomplikowanego systemu rekrutacyjnego, a następnie łatwiejsze kroczenie po ścieżce zawodowej.
 • Posiadanie certyfikatu TELC zwiększa szanse na zdobycie dobrego zawodu, szanse szybkiej i skutecznej kariery zawodowej, ale przede wszystkim możliwość pełniejszego i świadomego uczestnictwa w życiu społecznym Europy i świata.
 • Z dniem 01.08.2017 egzaminy The European Languages Certficates -telc zostały wpisane na ministerialną listę kwalifikacji zawodowych nauczycieli jako akredytowane. Tym samym egzaminy z poziomów od B2 do C2 są uznawalne w procesie kwalifikacji nauczycieli do wykonywania zawodu, w tym także do nauczania języka obcego.

3. TELC w WSFiP

Centrum Egzaminacyjne TELC działające przy Wyższej Szkole Finansów i Prawa  w Bielsku Białej organizuje dwie stałe sesje w roku: sesję zimową (luty) i sesję letnią (czerwiec). 

W ofercie egzaminacyjnej posiadamy egzaminy z języka angielskiego, niemieckiego, rosyjskiego i włoskiego na następujących poziomach: A1, A2, B1, B1 Business, B2, B2 Business.

Na wniosek kandydatów możemy zorganizować dodatkową sesję egzaminacyjną w dowolnym terminie, jeśli taką wolę wyrazi minimalna ilość chętnych do egzaminu, tj. 7 osób.

MCJO jest ogólnouczelnianą jednostką dydaktyczną działającą w Wyższej Szkole Bankowości i Finansów w Bielsku -Białej, która zajmuje się, między innymi:

 • prowadzeniem STUDIUM JĘZYKÓW OBCYCH dla studentów Uczelni
 • prowadzeniem OTWARTYCH KURSÓW JĘZYKÓW OBCYCH     
 • administrowaniem MIĘDZYNARODOWYCH EGZAMINÓW JĘZYKOWYCH 

W ramach MCJO działa licencjonowane EUROPEJSKIE CENTRUM EGZAMINACYJNE TELC (na podstawie licencji WBT z dnia 01.10.2003).TELC ang.The European Language Certificates to system egzaminów stworzony w oparciu o program ramowy: ang.Common European Framework of ReferenceRady Europy.

ABY STAWIĆ CZOŁA ZADANIOM WYZNACZONYM PRZEZ CZASY, W KTÓRYCH ŻYJEMY - ZAPRASZAMY DO ROZPOCZĘCIA NAUKI JĘZYKÓW I UWIEŃCZENIA JEJ CERYFIKATEM JĘZYKOWYM TELC

 NAUKA JĘZYKÓW OBCYCH z MCJO:

 • Jest wyzwaniem do działań, które można robić przez całe życie
 • Przynosi wymierną korzyść z posiadania certyfikowanych umiejętności językowych zdobytych w sposób przyjemny lecz efektywny,
 • Zwieksza szanse na lepszą pracę,
 • Otwiera nowy wymiar w podróżach zagranicznych

Wyższa Szkoła Finansów i Prawa w Bielsku-Białej prowadzi w roku akademickim 2011/2012 następujące  kursy specjalistyczne: 

ZAKŁADANIE I PROWADZENIE MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW 
(I-go i II-go stopnia)
Kurs został zaprojektowany dla osób, które zamierzają rozpocząć działalność gospodarczą. Ma na celu zapoznanie słuchaczy z obowiązującymi przepisami w zakresie zakładania i prowadzenia małych i średnich przedsiębiorstw, rozszerzenia ich działalności oraz ich likwidacji. 

PROWADZENIE KSIĘGI PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW
Celem kursu jest przekazanie wiedzy koniecznej do prowadzenia ewidencji księgowej i podatkowej małych i średnich przedsiębiorstw.

RACHUNKOWOŚĆ (I-go i II stopnia)
Kurs jest przeznaczony dla obecnych i przyszłych pracowników biur rachunkowych. Celem kursu jest zapoznanie oraz doskonalenie umiejętności słuchaczy w zakresie prowadzenia rachunkowości przedsiębiorstw.


Szczegółowych informacji udziela i zapisy przyjmuje:
Wyższa Szkoła Finansów i Prawa
w Bielsku-Białej, ul. Tańskiego 5, pok. nr 104a
tel. 033/ 82 972 19, 033/ 82 972 12
e-mail: podyplom@wsfip.edu.pl

Centrum Ksztalcenia Kompetencji Finansowych (zwanych w skrócie CKKF) powstało dzięki realizacji projektu współfinansowanego ze środków Narodowego Banku Polskiego. Jego celem  jest podnoszenie kompetencji finansowych wszystkich zainteresowanych, bez względu na posiadane wykształcenie. W czasie organizowanych przez CKKF seminariów i szkoleń chcemy przekazac zarówno wiedzę na tematy finansowe, jak i umożliwić nabycie praktycznych umiejętności m.in. w zakresie: optymalnego zaciągania kredytów, efektywnego oszczędzania i bezpiecznego inwestowania, pozyskiwania środków na realizację celów osobistych i zawodowych, możliwości budowy niezależności finansowej na emeryturze, korzystania z funduszy Unii Europejskiej i prowadzenia działalności gospodarczej na terenie UE, oraz znajomości podstaw podatków i ubezpieczeń. Zapraszamy na stronę WSBiF gdzie CKKF umieszczać będzie informacje o planowanych seminariach.

Wyższa Szkoła Finansów i Prawa w Bielsku-Białej we współpracy z Giełdą Papierów Wartościowych w Warszawie organizuje kursy w ramach działającej na uczelni Szkoły Giełdowej.

Program szkoły został przygotowany przez polskich specjalistów rynku kapitałowego na podstawie programu paryskiej szkoły L'ECOLE DE LA BOURSE prowadzonej przez Giełdę w Paryżu.

W ramach programu Szkoły Giełdowej realizowane są cztery niezależne kursy:


  

Kurs obejmuje 14 godzin wykładów i ćwiczeń na temat działania giełdy i polskiego rynku kapitałowego. Sesje odbywają się podczas weekendów. 
1.     Rynek kapitałowy i instrumenty finansowe 
2.     Funkcjonowanie GPW w Warszawie 
3.     Wpływ otoczenia gospodarczego na giełdę 
4.     Wybór i ocena spółki 
5.     Zasady zarządzania portfelem instrumentów finansowych 

 


Kurs obejmuje 6 godzin wykładów na temat instrumentów pochodnych znajdujących się w obrocie na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Sesje odbywają się w weekendy.

1. Instrumenty pochodne 
2. Kontrakty terminowe 
3. Opcje 
4. Jednostki indeksowe 
5. Instrumenty pochodne – korzyści i czynniki ryzyka
6. Opodatkowanie dochodów

 


Rozważasz zdobycie kapitału dla swojej spółki na giełdzie i potrzebujesz fachowej porady? Zapraszamy do udziału w 7 godzinnym kursie Szkoła Giełdowa IPO - Po kapitał na giełdę. 
1.     Publiczny Rynek Papierów Wartościowych 
2.     Proces wprowadzenia Spółki do obrotu na rynku regulowanym 
3.     Doradcy IPO 
4.     Prospekt emisyjny 
5.     Funkcjonowanie spółki na GPW w Warszawie

 


Wielu młodym innowacyjnym spółkom brak kapitału nie pozwala wykorzystać tkwiącego w nich potencjału. Barierę tę można łatwo pokonać dzięki NewConnect - nowej, zorganizowanej i nadzorowanej przez Giełdę, platformie finansowania. 

Debiut na rynku NewConnect (4h)
1.     Alternatywny System Obrotu - NewConnect 
2.     Proces wprowadzenia spółki na NewConnect 
3.     Współpraca z doradcami 
4.     Dokumenty informacyjne 
5.     Obowiązki informacyjne 

 

Zajęcia w Szkole Giełdowej prowadzone są przez pracowników naukowych i dydaktycznych Wyższej Szkoły Finansów i Prawa w Bielsku-Białej oraz specjalistów (maklerów i analityków) zatrudnionych w bankach i domach maklerskich. 
Uczestnicy Szkoły Giełdowej otrzymują po zakończeniu zajęć Certyfikat Szkoły Giełdowej. 
Szczegółowe informacje o warunkach uczestnictwa oraz terminach rozpoczęcia kursów : tel. 033/ 829 72 19

Wszystkich, którzy chcą lepiej zadbać o swoje oszczędności  i pogłębić wiedzę o inwestowaniu w papiery wartościowe zapraszamy do SZKOŁY GIEŁDOWEJ !!!

UWAGA !!!!
Najbliższe terminy kursów: 
Podstawy Inwestowania na Giełdzie: koniec września 2011r. Koszt : 310,-zł
Instrumenty Pochodne: koniec września 2011r.  Koszt : 250,-zł 

Co zrobić aby zapisać się na kurs ?

 1. Wypełnić formularz zgłoszeniowy (kwestionariusz on-line ) – na stronie : www.szkolagieldowa.pl  ( zakładka : Ośrodki Szkoły-zapisy; wybrać Bielsko-B. na mapce )
 2. Do 7 dni przed rozpoczęciem kursu przesłać /dostarczyć do Wyższej Szkoły Finansów  i Prawa dowód wpłaty za kurs.
 3. Na dowodzie wpłaty należy wpisać : datę rozpoczęcia, miejsce i tytuł kursu np. Podstawy inwestowania, Bielsko-Biała, maj 2011r.
 4. Wpłata na konto : 
  Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie SA
  ul. Książęca 4, 00-498 Warszawa
  rachunek nr : 24 1240 6003 1111 0000 4942 6490
 • 5LO_BB.jpg
 • alebank.JPG
 • BIK_logo.jpg
 • CPBiI_logo.jpg
 • EUFH_logo.png
 • gielda_papierow_logo.jpg
 • ICT_slaski_klaster_logo.png
 • Instytut_gospodarki_nieruchommosciami_logo.jpg
 • logo-bgz.jpg
 • logozso.jpg
 • logo_SJO_lodz.jpg
 • logo_wyspian.jpg
 • manpower_logo_2699.jpg
 • naklejka.png
 • NBP_RGB_logo.jpg
 • nzb-logo.jpg
 • ohp.jpg
 • Opava_uniwer_logo.jpg
 • Ostfalia_uni_logo.jpg
 • PTI_logo.jpg
 • PZKO_logo.jpg
 • student_lex.png
 • Telc_logo.jpg
 • v-lo-logo.jpg
 • VHS_Wolfsburg.jpg
 • VHS_Wolfsburg_logo.jpg
 • Zilina_logo.jpg
 • Zwiazek-Bankow-Polskich-logo.png

Kontakt

BIP

ul. Tańskiego 5
43-382 Bielsko-Biała 
tel. +48 (33) 829 72 12 (sekretariat)
fax. +48 (33) 829 72 21 (sekretariat)

IOD Ryszard Tomanik
tel. +48338297243

Polityka "Cookies"

Opracowanie strony internetowej:
Bartłomiej Żywczak, Maciej Mencner
Wyższa Szkoła Finansów i Prawa 2015

Go to top
Forklift Certification Institute

click here