Pracownik administracji RP powinien znad jeden z europejskich języków obcych!

Kursy językowe dla pracowników jednostek samorządu terytorialnego

przygotowujące do międzynarodowych egzaminów TELC

(the European Language Certificates)

 • realizują założenia Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Common European Framework of Reference
 • rozwijają kompetencje językowe i umiejętności komunikowania się
 • przygotowują do międzynarodowych egzaminów TELC
 • wykorzystują najnowsze metody nauczania, oryginalne materiały szkoleniowe TELC oraz materiały egzaminacyjne opracowane przez lektorów tzw. „e-skrypty”
 • kładą nacisk na strategie egzaminacyjne
 • prowadzone są przez licencjonowanych lektorów i egzaminatorów TELC z pełnym wykształceniem filologicznym i przygotowaniem metodycznym
 • oferują indywidualne konsultacje z lektorem

W ramach kursu istnieje możliwośd intensywnej nauki, zarówno w czasie weekendu, jak i w ciągu tygodnia. Centrum daje możliwośd przeprowadzenia kursów i egzaminów TELC nie tylko na Uczelni, ale także w siedzibie kursantów.

ZAPRASZAMY

do podnoszenia swoich kwalifikacji językowych

polepszając przy tym swoją atrakcyjnośd zawodową!

 • przeznaczone dla osób, których poziom kompetencji językowych wynosi minimum B1, które chcą rozwijad umiejętnośd wypowiadania się na różne tematy
 • obejmują szerokie spektrum tematów z języka ogólnego lub biznesowego
 • nastawione są na poprawę płynności wypowiedzi i zwiększenie swobody wypowiadania się w języku angielskim
 • kładą nacisk na wzbogacanie oraz aktywne zastosowanie słownictwa w komunikowaniu się oraz na poprawnośd pod kątem gramatyki
 • wykorzystują autentyczne materiały dydaktyczne takie jak: artykuły prasy brytyjskiej, teksty zaczerpnięte z Internetu, filmy i książki oraz podręczniki do nauki języka mówionego renomowanych wydawnictw
 • prowadzone są w małych grupach w przyjaznej, bezstresowej atmosferze

sjoSpecjalizujemy się w kursach przygotowujących do międzynarodowych egzaminów językowych The European Language Certificates – TELC.

Kursy te prowadzą wykwalifikowani lektorzy posiadający wykształcenie pełne filologiczne, będący jednocześnie licencjonowanymi egzaminatorami TELC. Dzięki wykwalifikowanej kadrze lektorskiej Centrum cieszy się wysoką zdawalnością egzaminów TELC wśród  kursantów. Nasz ośrodek chętnie wybierany jest przez pracowników służb cywilnych, urzędów skarbowych, urzędów pracy i innych instytucji z całego regionu, ale również cieszy się uznaniem osób prywatnych.

W trakcie swojej działalności MCJO dwukrotnie realizowało projekty językowe współfinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego, które kończyły się egzaminami TELC. Tytuły projektów: „Podnoszenie kompetencji kadr z obszaru województwa śląskiego” oraz  „Język angielski narzędziem w pracy pracownika publicznych służb zatrudnienia”. Zdawalność egzaminów TELC wśród osób kończących te projekty wyniosła blisko 100%. 

Kursy języków obcych

 • angielskiego
 • niemieckiego
 • włoskiego
 • hiszpańskiego
 • rosyjskiego
 • czeskiego
 • słowackiego
 • chińskiego
 

Oferta obejmuje kursy

 • dla klientów indywidualnych
 • dla firm i instytucji
 • dla pracowników służby cywilnej
 • dla pracowników jednostek samorządu terytorialnego
 • konwersacyjne

na wszystkich poziomach zaawansowania!

Rejestracja na kurs

Należy pobrać i wypełnić kwestionariusz uczestnika kursu (format PDF) i przekazać go do kasy WSFIP lub przesłać pocztą elektroniczną  na adres: asmyrska@wsfip.edu.pl

Dokonać wpłaty za kurs na rachunek bankowy:

Wyższa Szkoła Finansów i Prawa
ul. Czesława Tańskiego 5, 43-382 Bielsko-Biała

Bank Pekao S.A. O/Bielsko-Biała
28 1240 4142 1111 0000 4823 0360

na przelewie należy umieścić adnotację:

OPŁATA ZA KURS POZIOM:

Kursy języka angielskiego i rosyjskiego przygotowujące do egzaminu TELC na poziomie B2

30 - 60 godzin lekcyjnych w semestrze!

1-2 razy w tygodniu!

 • programy kursów realizują założenia Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Common European Framework of Reference
 • programy zatwierdzone przez Senat WSFIP
 • lektorzy to licencjonowani egzaminatorzy TELC, z pełnym wykształceniem filologicznym i przygotowaniem metodycznym
 • najnowsze metody nauczania, oryginalne materiały szkoleniowe TELC oraz materiały egzaminacyjne opracowane przez lektorów tzw. „e-skrypty”
 • nacisk na strategie egzaminacyjne
 • indywidualne konsultacje z lektorem
 • możliwośd intensywnej nauki , zarówno w czasie weekendu, jak i w ciągu tygodnia
 • zajęcia w siedzibie instytucji kursantów lub w siedzibie uczelni
 • dla wszystkich, którzy ukooczą kurs przygotowawczy 5% zniżki na egzamin TELC

Kurs językowy typu IN-HOUSE-TEACHING - w siedzibie firmy

 • ilośd godzin, długośd i częstotliwośd zajęd wybiera sam klient
 • kursy standardowe lub intensywne, ogólne, biznesowe, konwersacyjne lub specjalistyczne
 • indywidualne programy kursów opracowywane w oparciu o wymogi ministerialne oraz indywidualne potrzeby klienta
 • możliwośd zorganizowania kursu w siedzibie uczelni

Kurs językowy typu ONE-TO-ONE - to indywidualny kurs z lektorem wybierany zwłaszcza przez te osoby, które chcą uczyd się języka bardzo intensywnie i chcą osiągnąd postępy w krótkim czasie np. menedżerowie

 • termin zajęd oraz ich częstotliwośd dopasowane do grafiku klienta
 • program kursu opracowywany w oparciu o indywidualne potrzeby klienta
 • możliwośd intensywnej nauki, zarówno w czasie weekendu, jak i w ciągu tygodnia

 • 5LO_BB.jpg
 • alebank.JPG
 • BIK_logo.jpg
 • CPBiI_logo.jpg
 • EUFH_logo.png
 • gielda_papierow_logo.jpg
 • ICT_slaski_klaster_logo.png
 • Instytut_gospodarki_nieruchommosciami_logo.jpg
 • logo-bgz.jpg
 • logozso.jpg
 • logo_SJO_lodz.jpg
 • logo_wyspian.jpg
 • manpower_logo_2699.jpg
 • naklejka.png
 • NBP_RGB_logo.jpg
 • nzb-logo.jpg
 • ohp.jpg
 • Opava_uniwer_logo.jpg
 • Ostfalia_uni_logo.jpg
 • PTI_logo.jpg
 • PZKO_logo.jpg
 • student_lex.png
 • Telc_logo.jpg
 • v-lo-logo.jpg
 • VHS_Wolfsburg.jpg
 • VHS_Wolfsburg_logo.jpg
 • Zilina_logo.jpg
 • Zwiazek-Bankow-Polskich-logo.png

Kontakt

BIP

ul. Tańskiego 5
43-382 Bielsko-Biała 
tel. +48 (33) 829 72 12 (sekretariat)
fax. +48 (33) 829 72 21 (sekretariat)

IOD Ryszard Tomanik
tel. +48338297243

Polityka "Cookies"

Opracowanie strony internetowej:
Bartłomiej Żywczak, Maciej Mencner
Wyższa Szkoła Finansów i Prawa 2015

Go to top
Forklift Certification Institute

click here