Celem studiów „Finansowe i prawne aspekty funkcjonowania organizacji pozarządowych” jest przygotowanie kompetentnej kadry zarządzającej organizacjami pozarządowymi. Profesjonalizacja działań NGO’s wymaga od ich kadry kierowniczej podniesienia kwalifikacji i dostosowania ich do wymogów nowoczesnego społeczeństwa.

Program studiów jest zbudowany w oparciu o doświadczenie działalności największej organizacji pozarządowej w Polsce, Związku Harcerstwa Polskiego i zawiera treści programowe umożliwiające uzyskanie niezbędnych wewnętrznych certyfikatów. Jednocześnie program studiów jest tak skonstruowany, by zapewnić odpowiednie kwalifikacje także osobom nie związanym z harcerstwem, a kierującym innego rodzaju organizacjami pozarządowymi.

Po ukończeniu studiów absolwent będzie posiadał wiedzę na temat prawnych aspektów funkcjonowania NGO, pozyskiwania i zarządzania finansami i innymi zasobami organizacji oraz podniesie swoje kompetencje w zakresie komunikacji interpersonalnej i pracy w grupie.

Studia skierowane są do osób zainteresowanych nabyciem, podniesieniem i dostosowaniem kompetencji z zakresu finansowych i prawnych aspektów funkcjonowania organizacji pozarządowych do wymogów nowoczesnego społeczeństwa. Słuchaczami mogą być osoby legitymujące się wykształceniem wyższym na poziomie przynajmniej Licencjat.

W procesie rekrutacji nauczyciele i pracownicy administracji publicznej obok dyplomu ukończenia studiów mogą okazać opinię (delegację) pracodawcy.

Za rekrutację na studia odpowiada Kwatera Głowna ZHP, Fundacja Schronisko Głodówka oraz Wyższa Szkoła Finansów i Prawa w Bielsku-Białej. Członkiem Komisji Rekrutacyjnej ze strony Fundacji Schronisko Głodówka będzie Marian Antonik lub inny wskazany przez Fundację pracownik. Warunkiem uruchomienia studiów jest utworzenie grupy 30-40 osób.

Cykl zajęć w wymiarze 180 godzin dydaktycznych (po 45 min.) prowadzony będzie dla grupy 40-50 słuchaczy. Zajęcia realizowane w okresie 2 semstrów, odpowiednio 96 godz w semestrze pierwszym i 84 godz w semestrze drugim, obejmować będą zagadnienia:

 • Prawne podstawy funkcjonowania NGO
 • Trzeci sektor w Polsce i na świecie
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi w NGO
 • PR i media relations w pracy NGO
 • Zarządzanie projektowe z użyciem nowoczesnych narzędzi
 • Zarządzanie organizacją pozarządową
 • Zarządzanie finansami NGO
 • Rozwój NGO: analiza, planowanie, strategia
 • Bezpieczeństwo imprez masowych

Absolwenci studiów otrzymają zaświadczenie o ukończeniu studiów podyplomowych oraz dyplomy kursów "związanych" stanowiących wartość dodaną studiów.

Harmonogram zajęć

I semestr

Głodówka  14-20.04

Zarządzanie zasobami ludzkimi w NGO

Bielsko-Biała (maj)

Prawne podstawy funkcjonowania NGO

Bielsko-Biała (czerwiec)

Zarządzanie finansami NGO

II semestr

Bielsko-Biała (październik)

Zarządzanie projektowe - warsztaty

Głodówka (listopad - grudzień)

Bezpieczeństwo imprez masowych;

Zarządzanie organizacją pozarządową;

Rozwój NGO: analiza, planowanie, strategia;

PR i media relations w pracy NGO;

Trzeci Sektor w Polsce i na świecie

Bielsko-Biała (luty)

zjazd końcowy – projekt zaliczeniowy, egzamin końcowy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Подкатегории

 • 5LO_BB.jpg
 • alebank.JPG
 • BIK_logo.jpg
 • CPBiI_logo.jpg
 • EUFH_logo.png
 • gielda_papierow_logo.jpg
 • ICT_slaski_klaster_logo.png
 • Instytut_gospodarki_nieruchommosciami_logo.jpg
 • logo-bgz.jpg
 • logozso.jpg
 • logo_SJO_lodz.jpg
 • logo_wyspian.jpg
 • manpower_logo_2699.jpg
 • naklejka.png
 • NBP_RGB_logo.jpg
 • nzb-logo.jpg
 • ohp.jpg
 • Opava_uniwer_logo.jpg
 • Ostfalia_uni_logo.jpg
 • PTI_logo.jpg
 • PZKO_logo.jpg
 • student_lex.png
 • Telc_logo.jpg
 • v-lo-logo.jpg
 • VHS_Wolfsburg.jpg
 • VHS_Wolfsburg_logo.jpg
 • Zilina_logo.jpg
 • Zwiazek-Bankow-Polskich-logo.png

Kontakt

BIP

ul. Tańskiego 5
43-382 Bielsko-Biała 
tel. +48 (33) 829 72 12 (sekretariat)
fax. +48 (33) 829 72 21 (sekretariat)

IOD Ryszard Tomanik
tel. +48338297243

Polityka "Cookies"

Opracowanie strony internetowej:
Bartłomiej Żywczak, Maciej Mencner
Wyższa Szkoła Finansów i Prawa 2015

Go to top
Forklift Certification Institute

click here