Regulamin Czytelni
Biblioteki
Wyższej Szkoły Finansów i Prawa
w Bielsku-Białej

1. Prawo do korzystania ze zbiorów biblioteki w czytelni mają wszystkie zainteresowane osoby.

2. W czytelni można korzystać z wszystkich dostępnych materiałów; czytelnicy spoza uczelni zobowiązani są do zostawienia u bibliotekarza legitymacji szkolnej, studenckiej lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość.

3. Czytelnicy mogą korzystać z katalogów zawartych w bazie elektronicznej Libra2000.

4. Czytelnicy mogą korzystać z elektronicznych baz danych oraz zdeponowanych, w formie elektronicznej, czasopism i innych dzieł stanowiących zasób biblioteczny. Przez inne dzieła stanowiące zasób biblioteczny rozumie się elektroniczne wersje prac licencjackich i magisterskich absolwentów WSFiP, które udostępnia się na podstawie odrębnego Regulaminu udostępniania elektronicznej wersji prac dyplomowych Wyższej Szkoły Finansów i Prawa.

5. Zamówionych dzieł nie można, bez zezwolenia bibliotekarza, wynosić poza obręb czytelni.

6. Osoba korzystająca z czytelni, po zakończeniu pracy, jest zobowiązana wszystkie materiały stanowiące własność biblioteki przekazać bibliotekarzowi przed wyjściem z pomieszczenia.

7. W czytelni obowiązuje cisza, zakaz spożywania posiłków, wnoszenia bagaży, plecaków i okryć wierzchnich.

Dzieła z księgozbioru podręcznego i czasopisma są dobrem ogólnym i dlatego wymagają szczególnej uwagi czytelnika.

Bielsko-Biała, dn. 1 październik 2011 r.

Regulamin zatwierdzono

Nabytki (od stycznia 2014r.)

  1. Prawo wobec medycyny i biotechnologii. Zbiór orzeczeń z komentarzami.
   Zbigniew Banaszczak[ i in.] Warszawa Wolters Kluwer 2011

 

  1. Umowy, pisma i pisma procesowe w sprawach handlowych z objaśnieniami i płytą CD
   Robert Pabiś Warszawa C. H Beck 2013

 

  1. Intercyzy i umowy miedzy konkubentami. Klauzule umowne.
   Agnieszka Damasiewicz Wyd.2 Warszawa LexisNexis 2013

 

  1. Zrozumieć BPMN. Modelowanie procesów biznesowych.
   Szymon Drejewicz Helion Gliwice 2012

 

  1. Rola sprawozdawczości finansowej w podejmowaniu optymalnych decyzji przez podmioty gospodarcze oraz jednostki sektora finansów publicznych.
   praca zbiorowa pod red. S. Owsiaka WSFiP Bielsko-Biała 2014

 

  1. Bezpieczeństwo w administracji, gospodarce i biznesie. Aksjologia zjawisk kryzysowych w gospodarce, biznesie i logistyce. 2013
   Marek Chrabkowski[ i in.]/red. nauk Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu w Gdyni

 

  1. Bezpieczeństwo w administracji, gospodarce i biznesie. Aksjologia zjawisk kryzysowych w administracji i sektorze publicznym. 2013
   Marek Chrabkowski[ i in.]/red. nauk Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu w Gdyni

 

  1. Mini leksykon Encyklopedyczny Unii Europejskiej.
   Wiesław Breński Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide de Gasperi w Józefowie. Józefów 2013

 

  1. Łapownictwo urzędnicze, polityczne oraz gospodarcze w świetle prawa karnego. Skrypt. Analiza kazusów bankowych.
   Paweł Sitek Breński Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide de Gasperi w Józefowie. Józefów 2013

 

  1. Regionalny rynek pracy. Relacje ekonomiczne, organizacyjne i społeczne.
   Katarzyna Brzychcy Warszawa CeDeWu 2013

 

  1. Trwałość współpracy przygranicznej.
   Katarzyna Szmigiel-Rawska Warszawa CeDeWu 2012

 

  1. Globalizacja i regionalizacja w gospodarce światowej.
   Renata Orłowska, Krystyna Żołądkiewicz [red.nauk] PWE Warszawa 2012

 

  1. Rozwój lokalny i regionalny. Teoria i praktyka.
   Adam Szewczuk i In. Warszawa C.H Beck 2011

 

  1. Polskie transgranicze.
   Zbigniew Kurcz /red/ i In. Wrocław 2009 Wyd. Uniwersytetu Wrocławskiego

 

  1. Regionalny wymiar polityki rozwoju kapitału ludzkiego przykład Włoch, Niemiec, Wielkiej Brytanii i Polski.
   Zbigniew Przygodzki [red[ Warszawa Difin 2013

 

  1. Rola sprawozdawczości finansowej w procesie optymalizacji decyzji jednostek sektora publicznego i finansowego.
   Praca zbiorowa pod red. J. Ostoja Bielsko-Biała 2014 WSFiP

 

  1. Medycyna katastrof. Problemy organizacyjno-diagnostyczne.
   Mariusz Goniewicz/red/. Kielce Wyższa Szkoła Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych im. E. Lipińskiego 2012

 

  1. Kobieta-naukowiec-przedsiębiorca.
   Ewa Grzegorzewska-Ramocka Kielce Wyższa Szkoła Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych im. E. Lipińskiego 2012

 

  1. Uwarunkowania rozwoju regionalnego Unii Europejskiej.
   Tadeusz Dyra/red/, Elżbieta Siek/red/ Instytut Naukowo-Wydawniczy SPATIUM Radom 2012

 

  1. Rachunkowość, finanse, bankowość. Zainteresowania młodego pokolenia.
   Aldona Uziębło /red/ Gdańsk Wyższa Szkoła Bankowa 2013

 

  1. Controlling w zarządzaniu przedsiębiorstwem.
   Tadeusz Kamiński/red/ Akademia Finansów i Biznesu Vistula Warszawa 2013

 

  1. Sektor finansów w rozwoju gospodarczym kraju-dylematy, kierunki zmian.
   Tadeusz Kamiński/red/, Olga Charucka/red/ Akademia Finansów i Biznesu Vistula Warszawa 2013

 

  1. Źródła i konsekwencje niestabilności współczesnego świata.
   Longin Pastusiak/red/ Akademia Finansów i Biznesu Vistula Warszawa 2013

 

  1. Technologie i aplikacje bezprzewodowe.
   Iwona Dolińska/red/, Antoni Masiukiewicz/red/ Akademia Finansów i Biznesu Vistula Warszawa 2013

 

  1. Bezpieczeństwo energetyczne Polski w ujęciu autonomicznym i zintegrowanym z Unią Europejską
   Paweł Bożyk/red/ Akademia Finansów i Biznesu Vistula Warszawa 2013.

 

  1. Polityka ekonomiczna i rynki finansowe a funkcjonowanie gospodarki
   Michał Pronobis/red/ Wyższa Szkoła Bankowa Gdańsk 2013

 

  1. Konstytucyjne prawo do obrony w działalności Rzecznika Praw obywatelskich.
   Marta Kolendowska-Matejczuk Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich Warszawa 2013.

 

  1. Najważniejsze wyzwania po ratyfikacji przez Polskę Konwencji ONZ o Prawach Osób Niepełnosprawnych.
   Anna Błaszczak Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich Warszawa 2013

 

  1. Problemy dotyczące tymczasowego aresztowania w działalności Rzecznika Praw Obywatelskich.
   Marcin Warchoł/red/ Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich Warszawa 2012

 

  1. Rola doradcy podatkowego w warunkach braku pewności prawa.
   Krajowa Izba Doradców Podatkowych Uniwersytet Śląski Katowice 2013

 

  1. Subregionalne bieguny wzrostu w Polsce: praca zbiorowa.
   Uniwersytet Warszawski Wydział Geografii i Studiów Regionalnych Warszawa 2011

 

  1. Rozwój lokalny i regionalny: Teoria i praktyka.
   Adam Szewczuk i In. C.H. Beck Warszawa 2011

 

 1. Demograficzne wyzwania XXI wieku: implikacje dla polityki międzynarodowej.
  Adam Gwiazda Szkoła Wyższa Prawa i dyplomacji Gdynia 2012

 

 


 Wcześniejsze nabytki

 

 1. Przestępstwa przeciwko mieniu i gospodarcze
  Zawłocki Robert [red.] Warszawa 2011 C.H.Beck Instytut Nauk Prawnych PAN

 2. Postępowanie administracyjne -ogólne, przed sądami
  administracyjnymi i egzekucyjne

  Warszawa 2010 C.H Beck

 3. Analiza ekonomiczno-finansowa przedsiębiorstwa.
  Zbiór przykładów i zadań

  Czesław Skowronek [red.] Lublin 2004 Uniwersytet Marii-Curie Skłodowskiej

 4. Analiza finansowa w przedsiębiorstwie.
  Przykłady, zadania i rozwiązania

  Beata Kotowska, Aldona Uziębło, Olga Wyszkowska-Kaniewska Warszawa 2011 CeDeWu

 5. Analiza inwestycji i zarządzanie portfelem Tom 1.
  Frank K. Reilly,Keith C. Brown. Warszawa 2011 PWE

 6. Analiza inwestycji i zarządzanie portfelem Tom 2.
  Frank K. Reilly,Keith C. Brown. Warszawa 2011 PWE

 7. Bezpieczeństwo społeczności lokalnych
  Tomasz Serafin,Sergiusz Parszowski. Warszawa 2011 Difin

 8. Bezpieczeństwo imprez masowych. Komentarz do ustawy
  o bezpieczeństwie imprez masowych

  Wojciech Kotowski, Bolesław Kurzępa Warszawa 2012 Difin

 9. Rachunkowość finansowa dla profesjonalistów
  Witold Gabrusewicz [red.] Warszawa 2011 Stowarzyszenie Księgowych w Polsce

 10. Rynki, instrumenty i instytucje finansowe
  Jan Czekaj [red.] Warszawa 2008 PWN

 11. Ryzyko kryzysu a ciągłość działania
  Tadeusz Teofil Kaczmarek, Grzegorz Ćwiek Warszawa 2009 Difin

 12. Zarządzanie kryzysowe w administracji publicznej
  Katarzyna Sienkiewicz-Małyjurek Warszawa 2010 Difin

 13. Zarządzanie kryzysowe. Praktyczny przewodnik
  po nowelizacji ustawy

  Witold Skomra Wrocław 2010 Presscom Sap z o.o

 14. Podstawy inżynierii biomedycznej Tom 1
  Ryszard Tadeusiewicz[red],Piotr Augustyniak[red] Kraków 2009 Wydawnictwa Akademii Górniczo-Hutniczej

 15. Podstawy inżynierii biomedycznej Tom 2
  Ryszard Tadeusiewicz[red],Piotr Augustyniak[red] Kraków 2009 Wydawnictwa Akademii Górniczo-Hutniczej

 16. Kodeks Postępowania Administracyjnego. Komentarz
  do Art. 104-269 Tom1. stan na 2010 r.

  Grzegorz Łaszczyca, Czesław Martysz, Andrzej Matan Warszawa 2010 Lex Woltrs Kluwer

 17. Kodeks Postępowania Administracyjnego. Komentarz
  do Art. 104-269 Tom2. stan na 2010 r.

  Grzegorz Łaszczyca, Czesław Martysz, Andrzej Matan Warszawa 2010 Lex Woltrs Kluwer

 18. Postępowanie administracyjne i postępowanie
  przed sądami administracyjnymi

  Wojciech Chróścielewski, Jan Paweł Tarno. Stan na 2009 r. Warszawa 2009 Lexis Nexis

 19. Źródła prawa karnego Tom 2
  Tadeusz Bojarski [red] Warszawa 2011 C. H Beck: Instytut Nauk Prawniczych PAN

 20. System prawa karnego. Zagadnienia ogólne Tom 1
  Andrzej Marek[red] Warszawa 2010 C.H Beck

 21. Kary i środki karne, poddanie sprawcy próbie Tom 6
  Mirosława Melezini [red] stan na 2010 r.

  Warszawa 2010 C.H Beck Instytut Nauk Prawnych PAN

Regulamin Biblioteki
Wyższej Szkoły Finansów i Prawa
w Bielsku-Białej

1. Biblioteka WSFiP udostępnia zbiory:

 • na miejscu w czytelni,
 • poprzez wypożyczanie na zewnątrz.

2. Prawo do korzystania z biblioteki mają:

 • pracownicy i studenci WSFiP,
 • pracownicy i uczniowie Bielskiej Szkoły Menedżerów,
 • inne osoby za zezwoleniem Dyrekcji lub Rektora WSFiP.

Zapisu dokonuje się na podstawie legitymacji studenckiej lub dowodu osobistego. Osoby zapisujące się do biblioteki, wypełniając kartę ewidencyjną, wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133 poz. 883 z 1997 r.).

3. Czytelnicy ponoszą pełną odpowiedzialność za wypożyczone dzieła. Zabrania się przekazywania wypożyczonych dzieł innym instytucjom bądź innym osobom.

4. Wypożyczeniom na zewnątrz nie podlegają:

 

 • zbiory specjalne (płyty CD, kasety magnetofonowe, kasety magnetowidowe),
 • dzieła znajdujące się w księgozbiorach podręcznych.

 

5. Ilość książek wypożyczonych przez czytelnika nie może przekroczyć:

 • pracownicy WSFiP            – 6 tytułów,
 • studenci WSFiP                – 4 tytułów.

W uzasadnionych przypadkach kierownik biblioteki może udzielić zezwolenia na zwiększoną ilość wypożyczeń.

6. Dzieła wypożyczane są:

 

 • pracownikom WSFiP         – na okres nie dłuższy niż 2 miesiące,
 • studentom WSFiP              – na okres nie dłuższy niż 1 miesiąc.

 

Inni użytkownicy mogą korzystać ze zbiorów biblioteki w czytelni za okazaniem dokumentu potwierdzającego tożsamość. 

W razie potrzeby istnieje możliwość przedłużenia terminu zwrotu książki, jeżeli nie zostało na ten tytuł złożone wcześniej zamówienie.

7. Po przekroczenie terminu zwrotu książki następuje systemowa blokada możliwości dalszego korzystania z biblioteki ze skutkami przewidzianymi w prawie.

8. W razie zniszczenia lub zagubienia dzieła czytelnik jest zobowiązany zwrócić do biblioteki identyczny egzemplarz lub odkupić pozycję o podobnej problematyce, po wcześniejszym uzgodnieniu tytułu z kierownikiem biblioteki. Egzemplarz zniszczony lub odnaleziony pozostaje własnością biblioteki.

9. Pracownicy rozwiązujący stosunek pracy, kończący umowę: o dzieło, lub zlecenie, studenci opuszczający uczelnię, oraz uczniowie BSM-u obowiązani są uzyskać potwierdzenie uregulowania wszystkich zobowiązań wobec biblioteki.

10. Od roku akademickiego 2007/2008 zezwala się na wykorzystanie elektronicznej legitymacji studenckiej jako karty bibliotecznej. Dla studentów nie posiadających legitymacji studenckiej istnieje możliwość korzystania z biblioteki na zasadach, które ustala bibliotekarz. Dostęp do zbiorów bibliotecznych w bazie elektronicznej, jest możliwy dzięki programowi komputerowemu Libra 2000 oraz specjalnie do tego przygotowanym stanowiskom komputerowym.

11. Regulamin wchodzi w życie z chwilą jego podpisania.

 

Bielsko-Biała, dn. 01 października 2011 r.                                                                                

Biblioteka Śląska     www.bs.katowice.pl

Biblioteka Śląska jest najstarszą książnicą w regionie śląskim i posiada status publicznej biblioteki naukowej. W 1952 r. Biblioteka otrzymała nazwę w brzmieniu „BIBLIOTEKA ŚLĄSKA” i została uznana za bibliotekę naukową. Biblioteka gromadzi dokumenty z zakresu wszystkich dyscyplin naukowych, z uwzględnieniem nauk prawniczych, ekonomicznych, społecznych i humanistycznych oraz literaturę regionalną (SILESIACA).

W swoich zbiorach posiada ponad 1,8 mln. woluminów.


Śląska Biblioteka Cyfrowa http://www.sbc.org.pl/


 Federacja Bibliotek Cyfrowych http://fbc.pionier.net.pl/


Europeana http://www.europeana.eu/portal/


Narodowe Archiwum Cyfrowe http://www.nac.gov.pl/


Polona https://polona.pl/


Polska Biblioteka Internetowa http://www.bn.org.pl/


DART-Europe E-theses Portal http://www.dart-europe.eu/

Biblioteka Wyższej Szkoły Finansów i Prawa w Bielsku-Białej

ul. Tańskiego 5
43-382 Bielsko-Biała
Polska
tel. +48 (33) 829 72 23
e-mail: biblioteka@wsfip.edu.pl
http://www.wsfip.edu.pl

Godziny otwarcia biblioteki w okresie roku akademickiego:
od poniedziałku do soboty w godz. 8.00 - 14.00
sobota zjazdowa w godz. 8.30 - 14.30

Godziny otwarcia biblioteki w okresie wakacji:
od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 - 14.00

Подкатегории

 • 5LO_BB.jpg
 • alebank.JPG
 • BIK_logo.jpg
 • CPBiI_logo.jpg
 • EUFH_logo.png
 • gielda_papierow_logo.jpg
 • ICT_slaski_klaster_logo.png
 • Instytut_gospodarki_nieruchommosciami_logo.jpg
 • logo-bgz.jpg
 • logozso.jpg
 • logo_SJO_lodz.jpg
 • logo_wyspian.jpg
 • manpower_logo_2699.jpg
 • naklejka.png
 • NBP_RGB_logo.jpg
 • nzb-logo.jpg
 • ohp.jpg
 • Opava_uniwer_logo.jpg
 • Ostfalia_uni_logo.jpg
 • PTI_logo.jpg
 • PZKO_logo.jpg
 • student_lex.png
 • Telc_logo.jpg
 • v-lo-logo.jpg
 • VHS_Wolfsburg.jpg
 • VHS_Wolfsburg_logo.jpg
 • Zilina_logo.jpg
 • Zwiazek-Bankow-Polskich-logo.png

Kontakt

BIP

ul. Tańskiego 5
43-382 Bielsko-Biała 
tel. +48 (33) 829 72 12 (sekretariat)
fax. +48 (33) 829 72 21 (sekretariat)

IOD Ryszard Tomanik
tel. +48338297243

Polityka "Cookies"

Opracowanie strony internetowej:
Bartłomiej Żywczak, Maciej Mencner
Wyższa Szkoła Finansów i Prawa 2015

Go to top
Forklift Certification Institute

click here