Wydawnictwo Wyższej Szkoły Finansów i Prawa w Bielsku-Białej dba o jakość wydawanych publikacji naukowych w ramach przyjętych dobrych praktyk wydawniczych. Cykl wydawniczy wraz z przyjętą przez Wydawnictwo dokumentacją zaprezentowano w zakładce "Autorzy/Recenzenci". W procesie wydawniczym, Wydawnictwo kieruje się poszanowaniem praw autorskich i rzetelności naukowej, stosuje transparentną procedurę recenzowania publikacji, na podstawie wytycznych MNiSW. Respektuje zasady określone przez międzynarodową organizację Comittee on Publication Ethics (COPE) oraz prowadzi dokumentację przebiegu postępowania.

Obowiązki Wydawnictwa

 1. Stosowanie i przestrzeganie procedur wydawniczych
  Wydawnictwo realizując swoje zadania dba o prawidłowy i terminowy przebieg wszystkich etapów cyklu wydawniczego. Zadania wykonywane są z należytą starannością i w najkrótszym możliwym czasie. Praca Wydawnictwa jest dokumentowana (dot. m.in. wydawanych pozycji - akta wydawnicze). Wydawnictwo zapewnia staranne opracowanie redakcyjne i edytorskie tekstu. W procesie wydawniczym zapewniana jest ścisła współpraca autora z redaktorem celem skrócenia okresu wydawniczego i wprowadzenia pozycji do dystrybucji.
 2. Zapewnienie wysokiego poziomu publikowanych prac
  Wydawnictwo kładzie duży nacisk na wysoką jakość merytoryczną publikowanych tekstów pozycji naukowych. Cel ten osiągany jest zarówno poprzez stosowanie ścieżki postępowania dla autorów tekstów (weryfikacja wstępna realizowana przez Redaktorów Tematycznych) jak i odpowiedni dobór recenzentów (zarówno z krajowych jak i zagranicznych ośrodków naukowych).
 3. Reagowanie w sytuacjach wykrycia nierzetelności
  Wydawnictwo respektuje zasady COPE (ang. Comittee on Publication Ethics), które to opisują sposoby zachowań w przypadkach nadużyć w obszarze publikacji naukowych i wskazują wydawcom sposób postępowania w sytuacji:
  1. podejrzenia o zbędną (zduplikowaną) publikację,
  2. podejrzenia o plagiat (w zgłoszonym manuskrypcie, w opublikowanym artykule),
  3. podejrzenia o sfabrykowanie danych (w zgłoszonym manuskrypcie, w opublikowanym artykule),
  4. zmian na liście autorów (dodanie lub usunięcie autora przed lub po opublikowaniu),
  5. podejrzenia o autorstwo widmo, gościnne lub grzecznościowe,
  6. podejrzenia o konflikt interesów.
 4. Poufność
  Członkowie zespołu redakcyjnego zobowiązani są do przestrzegania tajemnicy i nie ujawniania informacji na temat złożonych prac innym osobom niż określonym w procedurze wydawniczej, jej autorowi, recenzentom, potencjalnym recenzentom, innym doradcom redakcyjnym lub wydawcy.
 5. Decyzje o publikacji
  Redaktor naczelny ma obowiązek przestrzegania zasad wydawniczych wynikających z aktualnego stanu prawnego w zakresie zniesławienia, naruszenia praw autorskich i plagiatu oraz ponosi odpowiedzialność za wydane decyzje. Może on konsultować się z redaktorami tematycznymi i/lub recenzentami.
 6. Zakaz dyskryminacji
  Wydawnictwo respektuje przepisy prawa dotyczące równego traktowania autorów bez względu na: płeć, rasę, narodowość, wyznanie, światopogląd, niepełnosprawność, orientację seksualną, wiek, przekonania. Publikacje oceniane są wyłącznie pod względem merytorycznym.

bw

Wydawnictwo Wyższej Szkoły Finansów i Prawa w Bielsku-Białej (dalej "Wydawnictwo") respektuje wytyczne Committee on Publication Ethics (COPE) w celu zapewnienia wysokiej jakości prac naukowych. Podejmuje działania w celu zapobiegania przypadkom plagiatu, fałszerstwa danych, niewłaściwego kredytu autorskiego. Współpracuje także z Publons, aby zapewnić recenzentom kredyt za ich pracę. Przedłożenie manuskryptu do Wydawnictwa oznacza, że autorzy publikacji (podpisując umowę wydawniczą) zgodzili się na zasady obowiązujące w Wydawnictwie. 

Reference:


Obowiązki Autora

 1. Spełnienie kryteriów wynikających z autorstwa
  Autorstwo publikacji powinno być ograniczone do osób, które stworzyły dany utwór. Osoby, które wniosły wkład w powstanie utworu (i których udział został oznaczony w umowie wydawniczej) powinny zostać wymienione jako współautorzy. Pozostałe osoby, które przyczyniły się do powstania utworu, powinny zostać wskazane w przypisie jako tzw. "osoby współpracujące" lub wskazane w sekcji „Podziękowania” z określeniem ich udziału w powstawanie utworu. W trosce o rzetelność publikowanych prac naukowych (co do autorstwa publikacji, rezultatów badań w nich zawartych i jawności informacji o podmiotach przyczyniających się do powstania publikacji), Wydawnictwo (zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego) stosuje procedury zapobiegające zjawiskom:
  • „ghostwriting” - gdy ktoś wniósł znaczący wkład w powstanie publikacji, a nie został ujawniony jako współautor ani jego rola nie została wskazana w podziękowaniach zamieszczonych w treści publikacji,
  • „guest authorship” - gdy udział autora jest znikomy lub w ogóle nie miał miejsca a jego nazwisko figuruje w oznaczeniu autorstwa.

  Podejmowane przez Wydawnictwo działania dotyczą zobowiązania autorów publikacji do ujawnienia wkładu poszczególnych osób (fizycznych lub prawnych) w jej powstanie (z podaniem afiliacji oraz kontrybucji, tj. informacji kto jest autorem koncepcji, założeń, itp. wykorzystywanych przy przygotowaniu publikacji), przy czym główną odpowiedzialność ponosi autor zgłaszający manuskrypt. W tym celu autor lub autorzy publikacji mogą zostać zobowiązani do złożenia pisemnego oświadczenia na temat w/w kwestii. Ponadto Wydawnictwo jest uprawnione do uzyskania informacji o źródłach finansowania publikacji, wkładzie instytucji naukowo-badawczych, stowarzyszeń i innych podmiotów („financial disclosure”). Dokumentowane są również wszelkie przejawy nierzetelności naukowej, zwłaszcza łamania i naruszania zasad etyki obowiązujących w nauce. Dokumentacja znajduje się w Redakcji Wydawnictwa Wyższej Szkoły Finansów i Prawa w Bielsku-Białej. Udowodnione przypadki związane z niepoprawnym oznaczeniem autorstwa (np. „ghostwriting” i „guest autorship”) są traktowane jako przejaw nierzetelności naukowej i będą ujawniane przez Wydawnictwo. 

 2. Oryginalność złożonego tekstu
  Autorzy zobowiązani są do przekazania do Wydawnictwa oryginalnych prac, które nie naruszają praw autorskich osób trzecich. Składają oni oświadczenia, że korzystanie z cudzych prac na etapie powstawania utworu (dot. m.in. zapożyczania fragmentów tekstów, stwierdzeń) pozostawało w zgodzie z obowiązującymi zasadami prawa autorskiego oraz, że nie są znane im żadne okoliczności, które mogą prowadzić do uznania pracy za plagiat. Ponadto oświadczają, że w pracy nie wykorzystano danych lub informacji uzyskanych w sposób niedozwolony (m.in. tekst, tabele, materiały graficzne). Wydawnictwo dokłada należytej staranności w rozpoznawaniu wszelkich prób popełnienia plagiatu i wdraża odpowiednie postępowanie w sytuacji jego wykrycia, m.in. COPE.
 3. Ujawnienie źródeł finansowania i konfliktu interesów
  Autor zobowiązany jest ujawnić wszelkie źródła finansowania w swojej pracy, wkład instytucji naukowo-badawczych, stowarzyszeń i innych podmiotów oraz wszelkie istotne konflikty interesów.
 4. Rzetelność materiałów badawczych 
  Autorzy zobowiązani są do przedstawiania prac badawczych oraz obiektywnej interpretacji wyników. Opis wykonywanych prac badawczych powinien umożliwić jednoznaczną identyfikację źródeł danych.
 5. Zasadnicze błędy w opublikowanych pracach
  W przypadku ujawnienia przez Autora zasadniczego błędu lub nieścisłości w pracy, Autor zobowiązany jest powiadomić o tym fakcie sekretarza Wydawnictwa w najkrótszym możliwym terminie.

Obowiązki Recenzenta

 1. Ujawnienie konfliktu interesów
  Recenzent przyjmując recenzję do wykonania deklaruje swoją bezstronność w stosunku do Autora (brak pokrewieństwa, brak związków prawnych, brak podległości zawodowej oraz bezpośredniej współpracy naukowej w okresie ostatnich dwóch lat poprzedzających rok przygotowania recenzji). Ponadto recenzent oświadcza, że nie brał osobistego udziału w przygotowaniu publikacji będącej przedmiotem recenzji. W przypadku powzięcia informacji o istnieniu jakiejkolwiek okoliczności mogącej budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności recenzenta w odniesieniu do przekazanego mu do oceny materiału, recenzent zobowiązuje się do niezwłocznego jej zgłoszenia na piśmie do Wydawnictwa, które to zaproponowało wykonanie recenzji oraz wyłączenia się z dalszego uczestnictwa w procesie oceny.
 2. Terminowość recenzowania 
  Recenzenci zobowiązani są wykonać i dostarczyć recenzję w ustalonym terminie. W przypadku problemów z terminowym wykonaniem przyjętej pracy, Recenzent zobowiązany jest do pisemnego powiadomienia o tym fakcie Wydawnictwa.
 3. Obiektywność oceny
  Recenzent zobowiązuje się do wykonania recenzji w sposób rzetelny - tzn. recenzja ma mieć charakter merytoryczny i sprawiedliwy, zwierać jasno sformułowane uwagi, które to powinny być poparte odpowiednią argumentacją. Niedopuszczalna jest personalna krytyka wobec autora.
 4. Poufność
  Wszystkie recenzowane prace mają charakter poufny a ujawnianie ich treści poza upoważnionymi przedstawicielami Wydawnictwa jest niedopuszczalne. Recenzent nie może wykorzystać materiałów ani informacji, które pozyskał w procesie recenzji do osiągnięcia własnych korzyści osobistych.
 5. Informowanie o wykrytych nadużyciach 
  Recenzenci zobowiązani są do informowania Wydawnictwa o wszelkich podejrzeniach dot. naruszenia praw autorskich. W tym celu powinni wskazać odpowiednie fragmenty tekstu, które ich zdaniem stanowią naruszenie.
 6. Wsparcie
  Recenzent wspiera Redaktora naczelnego w podejmowaniu decyzji redakcyjnych i może również wspierać autora w poprawieniu pracy.

Zakres prac Wydawnictwa Wyższej Szkoły Finansów i Prawa w Bielsku-Białej ustalany jest w formie rocznego Planu Wydawniczego. Katedry oraz inne jednostki organizacyjne Uczelni zgłaszają propozycje do Planu Wydawniczego wskazując źródła finansowania. Komitet Redakcyjny opiniuje Plan Wydawniczy i przedstawia Rektorowi i Dyrektor Generalnej.

Decyzje dotyczące wydawania kolejnych numerów czasopisma naukowego "ASEJ Scientific Journal of Bielsko-Biala School of Finance and Law" podejmuje Komitet Redakcyjny czasopisma w porozumieniu z Dyrektor Generalną i Rektorem Uczelni.

Wydawnictwo podlega merytorycznie i służbowo Rektorowi Uczelni. Organami doradczymi Rektora jest Komitet Redakcyjny Wydawnictwa. Działalnością Wydawnictwa kieruje natomiast Redaktor Naczelny, zapewniając właściwy przebieg cyklu wydawniczego i jakość świadczonej pracy przez podległy personel i osoby współpracujące.


Redaktor Naczelny

dr hab. inż. Jacek Binda, prof. nzw. WSFiP
Editor-in-Chief
Wydział Finansów i Technologii Informatycznych, Wyższa Szkoła Finansów i Prawa w Bielsku-Białej; ul. Tańskiego 5, 43-382 Bielsko-Biała, Polska
Website | E-Mail

Interests: sustainability; sustainable development; banking systems; economics; electronic money; e-business; project management

Komitet redakcyjny Wydawnictwa

 1. dr hab. Jan OSTOJ, prof. nadzw. WSFiP (przewodniczący),
  Wydział Finansów i Technologii Informatycznych, Wyższa Szkoła Finansów i Prawa w Bielsku-Białej; ul. Tańskiego 5, 43-382 Bielsko-Biała, (PL)
  Website | E-Mail
 2. prof. nzw. dr hab. Bronisław MŁODZIEJOWSKI,
  Wydział Prawa i nauk Społecznych, Wyższa Szkoła Finansów i Prawa w Bielsku-Białej; ul. Tańskiego 5, 43-382 Bielsko-Biała, (PL)
  Website | E-Mail
 3. prof. dr hab. Leszek WILK,
  Wydział Prawa i nauk Społecznych, Wyższa Szkoła Finansów i Prawa w Bielsku-Białej; ul. Tańskiego 5, 43-382 Bielsko-Biała, (PL)
  Website | E-Mail
 4. mgr Dagmara Żabka (sekretarz),
  Wyższa Szkoła Finansów i Prawa w Bielsku-Białej; ul. Tańskiego 5, 43-382 Bielsko-Biała, 
  (PL)
  Website | E-Mail
 5. mgr Grażyna Binda-Piecka (członek),
  Wyższa Szkoła Finansów i Prawa w Bielsku-Białej; ul. Tańskiego 5, 43-382 Bielsko-Biała, 
  (PL)
  Website | E-Mail

Zespół redakcyjny Wydawnictwa

Redaktorzy tematyczni

 1. dr Ryszard Bełdzikowski,
  Wydział Prawa i Nauk Społecznych, Wyższa Szkoła Finansów i Prawa w Bielsku-Białej; ul. Tańskiego 5, 43-382 Bielsko-Biała, (PL)
  Interests: internal security; national security; financial security
  Website | E-Mail
 2. dr Elżbieta Rak-Młynarska,
  Wydział Finansów i Technologii Informatycznych, Wyższa Szkoła Finansów i Prawa w Bielsku-Białej; ul. Tańskiego 5, 43-382 Bielsko-Biała, (PL)
  Interests: public finances; local government finances; economy
  Website | E-Mail
 3. dr Jarosław Storczyński,
  Wydział Prawa i Nauk Społecznych, Wyższa Szkoła Finansów i Prawa w Bielsku-Białej; ul. Tańskiego 5, 43-382 Bielsko-Biała, 
  (PL)
  Interests: law; administrative law
  Website | E-Mail

Redaktor statystyczny

 • dr hab. Danuta Jama, prof. nzw. Pol.Śl.

Redaktor językowy

 1. mgr Agnieszka Smyrska (j. angielski),
 2. mgr Katarzyna Boronowska (j. polski),
 3. mgr Marcin Twardzik (j. polski).

Struktura organizacyjna Wydawnictwa

Zarządzenie nr 5a/2018/2019 w sprawie składu osobowego Wydawnictwa oraz Rady Naukowej Zeszytów Naukowych WSFiP w Bielsku-Białej (pdf)
Termin posiedzenia Komitetu Redakcyjnego Wydawnictwa
wrzesień 2019

Monografie

Wydawnictwo Naukowe Wyższej Szkoły Finansów i Prawa w Bielsku-Białej w głównej mierze zajmuje się wydawaniem materiałów o charakterze naukowym. Należą do nich prace promocyjne na stopień naukowy (doktorskie i habilitacyjne) oraz monografie naukowe finansowane zarówno przez Uczelnię jak i przez samych autorów. Wydawanie kwartalnika naukowego - "ASEJ - Scientific Journal of Bielsko-Biala School of Finance and Law" pozwoliło na publikowanie wyników badań zarówno doświadczonym pracownikom naukowym, młodym pracownikom (zespołom naukowo-badawczym) jak i uzdolnionym studentom. W efekcie obserwowany jest nieustanny wzrost zainteresowania promocji dokonań naukowo-badawczych pracowników Uczelni w skali regionalnej, krajowej i międzynarodowej. Na uwagę zasługuje fakt, że czasopismo dzięki wsparciu Ministerstwa nauki i Szkolnictwa Wyższego (program DUN) wydawane jest całkowicie w języku angielskim i dystrybuowane wśród partnerskich Uczelni w Europie i Ameryce Północnej. Umiędzynarodowieniu służą też coraz częściej wydawane monografie naukowe w języku angielskim - również dzięki wsparciu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego (program DUN). Aby zachować wysoką jakość publikacji naukowych, Wydawnictwo współpracuje z ekspertami różnych dziedzin nauki z szeregu polskich i zagranicznych ośrodków akademickich, z m.in.: Czech, Słowacji, Hiszpanii, Niemiec , Włoch, Islandii i inne.

Podręczniki

Wydawnictwo Naukowe Wyższej Szkoły Finansów i Prawa w Bielsku-Białej aktywnie wspiera proces dydaktyczny w Uczelni poprzez wydawanie materiałów dydaktycznych (podręczniki akademickie), którymi zainteresowanie wykazują studenci Uczelni jak i innych uczelni ekonomicznych. Są one przygotowywane przez wybitnych specjalistów i podlegają procedurze recenzji. Ponadto zarówno studenci Uczelni jak i jej pracownicy korzystają z materiałów naukowo-dydaktycznych w ramach tzw. working-, learning-, discussion papers.

 

Strona 1 z 4

regal 

Kontakt

BIP

ul. Tańskiego 5
43-382 Bielsko-Biała 
tel. +48 (33) 829 72 12 (sekretariat)
fax. +48 (33) 829 72 21 (sekretariat)

Elektroniczna Skrzynka Podawcza: /wsfip_bb/SkrytkaESP

Anonimowa ankieta oceny
publicznego dostępu do informacji

IOD Ryszard Tomanik
tel. +48338297243

Polityka "Cookies"

Opracowanie strony internetowej:
Bartłomiej Żywczak, Maciej Mencner
Wyższa Szkoła Finansów i Prawa 2015

Początek strony