W trosce o rzetelność w nauce a zarazem upewniając czytelnika co do autorstwa publikacji i rezultatów badań w nich zawartych, przede wszystkim jawności informacji o podmiotach przyczyniających się do powstania publikacji (wkład merytoryczny, rzeczowy, finansowy etc.), Redakcja – zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego wdraża procedury związane z zapobieganiem zjawiskom „ghostwriting” i „guest authorship”*.

1. Redakcja czasopisma naukowego Scientific Journal zobowiązuje autorów publikacji do ujawnienia wkładu poszczególnych osób / fizycznych lub prawnych / w powstanie publikacji (z podaniem ich afiliacji oraz kontrybucji, tj. informacji kto jest autorem koncepcji, założeń, metod, protokołu itp. wykorzystywanych przy przygotowaniu publikacji), przy czym główną odpowiedzialność ponosi autor zgłaszający manuskrypt. W tym celu autor lub autorzy publikacji mogą zostać zobowiązani do złożenia pisemnego oświadczenia na temat w/w kwestii.

2. Redakcja niniejszym pismem przypomina, że „ghostwriting”, „guest authorship” są przejawem nierzetelności naukowej, a wszelkie nadużycia w tym względzie będą demaskowane, włącznie z powiadomieniem odpowiednich podmiotów (instytucji zatrudniających autorów, towarzystw naukowych, stowarzyszeń edytorów naukowych itp.).

3. Redakcja jest uprawniona do uzyskania informacji o źródłach finansowania publikacji, wkładzie instytucji naukowo-badawczych, stowarzyszeń i innych podmiotów („financial disclosure”).

4. Redakcja dokumentuje wszelkie przejawy nierzetelności naukowej, zwłaszcza łamania i naruszania zasad etyki obowiązujących w nauce. Dokumentacja znajduje się w Redakcji Wydawnictw Wyższej Szkoły Finansów i Prawa w Bielsku-Białej.

……………………………………………………………………………………….

*Z „ghostwriting” mamy do czynienia wówczas, gdy ktoś wniósł istotny wkład w powstanie publikacji, bez ujawnienia swojego udziału jako jeden z autorów lub bez wymienienia jego roli w podziękowaniach zamieszczonych w publikacji.
Z „guest authorship” („honorary authorship”) mamy do czynienia wówczas, gdy udział autora jest znikomy lub w ogóle nie miał miejsca, a pomimo to jest autorem/współautorem publikacji.

regal 

Kontakt

BIP

ul. Tańskiego 5
43-382 Bielsko-Biała 
tel. +48 (33) 829 72 12 (sekretariat)
fax. +48 (33) 829 72 21 (sekretariat)

Elektroniczna Skrzynka Podawcza: /wsfip_bb/SkrytkaESP

Anonimowa ankieta oceny
publicznego dostępu do informacji

IOD Ryszard Tomanik
tel. +48338297243

Polityka "Cookies"

Opracowanie strony internetowej:
Bartłomiej Żywczak, Maciej Mencner
Wyższa Szkoła Finansów i Prawa 2015

Początek strony