Wyższa Szkoła Finansów i Prawa w Bielsku-Białej w ramach podpisanych umów o wzajemnej współpracy prowadzi od 2000 r. współpracę z krajowymi i zagranicznymi ośrodkami akademickimi i samorządowymi z Włoch, Czech, Słowacji, Niemiec, Ukrainy, Anglii, Irlandii, Węgier, Turcji i Estonii. Współpraca jest realizowana m.in. w ramach Europejskich Programów:

 • Sokrates/Erasmus,
 • Leonardo da Vinci,
 • Grundtwig 2,
 • TempusIV oraz
 • działań bilateralnych.

Współdziałanie WSFiP i jej partnerów obejmuje m.in.:

 • wymianę pracowników naukowych (wykłady gościnne) i studentów w ramach umów bilateralnych oraz Wspólnotowych Programów Międzynarodowych finansowanych, np. Sokrates/Erasmus czy Leonardo da Vinci, Grundtvig, TempusIV.
 • staże studenckie w przedsiębiorstwach i urzędach,
 • kształcenie ustawiczne,
 • przedsięwzięcia naukowe i badawcze.

Ostatnio WSFiP weszła w partnerstwo z Ekonomicznym Uniwersytetem w Bratysławie w ramach programu TEMPUS mającym na celu harmonizację programów nauczania przedmiotów ekonomicznych. Poza programami wspólnotowymi UE Uczelnia podjęła współpracę również z: 

 • Termopil State University of Economy (Ukraina),
 • Berdian institute of Enterprise (Ukraina),
 • Bildungszentrum Wolfsburger Volkshochschule (Niemcy),
 • Fachhochschule Braunschweig/Wolfenbüttel (Niemcy),
 • Europäische Fachhochschule (EUFH) Rhein/Erft (Niemcy),
 • Slezska Univerzita v Karviné - OPF SU (Czechy),
 • Ekonomicka Univerzita v Bratislave (Czechy),
 • Wydzial Eksploatacji i Ekonomiki Transportu i Łączności Uniwersytetu w Żylinie (Słowacja).
 • Uczelnia spełniła również w 2006 r. wymogi narzucone przez rząd Chin dotyczące warunków przyjęcia i kształcenia studentów chińskich.
 • The Open University, Walton Hall, Milton Keynes (Anglia)

  I Studia zagraniczne i projekty studenckie w ramach Sokrates/Erasmus

  Jednym z obszarów współpracy Uczelni jest uczestnictwo studentów w projektach międzynarodowych. W 2000 r Uczelnia uczestniczyła w projekcie z Universitat di Palermo, Centro Internazionale di Etnostoria (Italy) nt. kultury, tradycji i historii Polski i Włoch. Po uzyskaniu z Brukseli w 04.2003 r., z centrali Programu Socrates/Erasmus, legitymacji działania w postaci dokumentu Erasmus University Charter, rozpoczęto wymianę pracowników naukowych i studentów oraz dopasowywanie systemu kształcenia do standardów europejskich (poprzez wprowadzenie systemu punktów kredytowych ECTS). W chwili obecnej Uczelnia otrzymała nową poszerzoną kartę Erasmusa „Erasmus University Charter” na lata 2007-2013. W ślad za tym złożyła wniosek do Agencji Narodowej Programu Socrates o umożliwienie realizacji wymian studentów w nadchodzącym okresie 2008/2009.

  Jednym z efektów zawartych przez Uczelnię międzynarodowych umów i porozumień jest dokonana wymiana kadry naukowej z:
 • Fachhochschule Braunschweig/Wolfenbüttel (Niemcy),
 • Darmstadt University of Applied Science (Niemcy),
 • Europäische Fachhochschule (EUFH) Rhein/Erft w Brühl (Niemcy).

Uczelnia sukcesywnie rozszerza ofertę studiów zagranicznych dla swoich studentów i w chwili obecnej na rok 2007/2008 realizuje współpracę z następującymi ośrodkami naukowymi:

 • Fachhochschule Braunschweig-Wolfenbüttel (Germany) D WOLFENB01
 • Europäische Fachhochschule Brühl/Rheinland (Germany) D BRUHL01
 • Mainori Kõrgkool (Estonia) EE TALLINN 15
 • Institute of the technology Tralee (Ireland) IRLTRALEE01
 • Maltepe University (Turkey) TR ISTANBU18
 • Zsigmond Kiraly Foiskola (Hungarian) HU BUDAPES44
 • Mainori Korgkool (Estonia) EE TALLINN15
 • Universita Degli Studi'g. D'annunzio‟ – CHIETI (Italy) I CHIETI01

  II. Program Leonardo da Vinci

Od 2003 roku międzynarodowe staże studenckie realizowane są za pośrednictwem programu wspólnotowego Leonardo da Vinci. Dzięki wsparciu UE oraz umowach o współpracy z partnerskimi ośrodkami zagranicznymi możliwe było zrealizowanie tematów:

 • M02/61/k/B/496 Standard zarządzania finansowego w dużych firmach europejskich
 • M05/173/k/B/212 Zarządzanie usługami publicznymi
 • M05/188/k/B/221 Fundusze europejskie jako wsparcie rynku pracy – doświadczenie irlandzkie
 • PL/06/A/Plb/174344 Zarządzanie finansowe w firmach europejskich (umowa w trakcie podpisywania)
 • PL/06/A/Plb/174385 Doświadczenie w wykorzystywaniu funduszy europejskich przez władze lokalne w Irlandii

Wymiernym efektem realizacji postanowień programu Leonardo da Vinci są m.in.:

 • w roku 2006:
  • realizacja projektu pt. „Zarządzanie usługami komunalnymi” realizowanym w Wolfsburgu (Niemcy) w którym uczestniczyło 3 studentów:
  • Realizacja projektu pt. „Fundusze europejskie jako wsparcie rynku pracy – doświadczenia irlandzkie” realizowanym w Dublinie (Irlandia) w którym uczestniczyło 3 studentów

 

 • w roku 2005 – 1 student drugiego roku studiów odbył staż w Irlandii,
 • w roku 2003 – 3 studentki drugiego roku studiów dziennych odbyły 12 tygodniowy staż w mieście Wolfsburg: ratuszu, szkole Bildungszentrum Wolfsburger Volkshochschule w Wolfsburgu oraz fabryce Volkswagena. Oprócz stażu studentki uczęszczały na zajęcia językowe sponsorowane przez władze Bildungszentrum Wolfsburger Volkshochschule).


III. Kształcenie ustawiczne w ramach Gruntdwig 2

Zgodnie z postanowieniami UE w zakresie kształcenia ustawicznego, Uczelnia realizuje od 2005 r. wielostronny projekt międzynarodowy o wartości 21500 Euro, kierowany przez Agencję Narodową programu Grundtwig 2. W projekcie uczestniczą uczelnie z:

 •  Volkshochschule Ostkreis Hannover (Niemcy),
 •  The Open University, Walton Hall, Milton Keynes (Anglia),
 •  Bildungszentrum Wolfsburg GmbH (Niemcy),
 •  Permanent Territorial Centre for Adult Education of Pontedera (Włochy),Wyższa Szkoła Bankowości i Finansów w Bielsku-Białej (Polska).

Projekt zakłada rozwiązywanie zadań przy wykorzystaniu języka obcego jako narzędzia. W ramach projektu prowadzone są spotkania międzynarodowe (bezpośrednie w państwach uczestników projektu i za pośrednictwem wideokonferencji). W bieżącym roku kalendarzowym planowane jest zakończenie realizacji projektu.

Głównym rezultatem projektu jest stworzenie i udostępnienie zainteresowanym witryny internetowej projektu (www.literalia.eu) zawierającej przestrzeń do pracy na platformie Moodle dla organizatorów i opiekunów, przestrzeń dla uczestników projektu zawierającą m.in. artykuły, arkusze do pracy dla uczących się bądź dla pragnących podjąć naukę, fora dyskusyjne ułatwiające komunikację i wymianę doświadczeń pomiędzy, narzędzie do łączenia uczestników w pary oraz do organizowania, przygotowywania, zbierania i tłumaczenia arkuszy ćwiczeń, kalendarz imprez i wydarzeń, “chat room” do rozmów on-line. Kolejnym znacznym sukcesem projektu jest znaczna liczba kursów tandemowych w instytucjach partnerskich oraz liczba utworzonych tandemów.

 • 5LO_BB.jpg
 • alebank.JPG
 • BIK_logo.jpg
 • CPBiI_logo.jpg
 • EUFH_logo.png
 • gielda_papierow_logo.jpg
 • ICT_slaski_klaster_logo.png
 • Instytut_gospodarki_nieruchommosciami_logo.jpg
 • logo-bgz.jpg
 • logozso.jpg
 • logo_SJO_lodz.jpg
 • logo_wyspian.jpg
 • manpower_logo_2699.jpg
 • naklejka.png
 • NBP_RGB_logo.jpg
 • nzb-logo.jpg
 • ohp.jpg
 • Opava_uniwer_logo.jpg
 • Ostfalia_uni_logo.jpg
 • PTI_logo.jpg
 • PZKO_logo.jpg
 • student_lex.png
 • Telc_logo.jpg
 • v-lo-logo.jpg
 • VHS_Wolfsburg.jpg
 • VHS_Wolfsburg_logo.jpg
 • Zilina_logo.jpg
 • Zwiazek-Bankow-Polskich-logo.png

Kontakt

BIP

ul. Tańskiego 5
43-382 Bielsko-Biała 
tel. +48 (33) 829 72 12 (sekretariat)
fax. +48 (33) 829 72 21 (sekretariat)

IODO Ryszard Tomanik
tel. +48338297243

Polityka "Cookies"

Opracowanie strony internetowej:
Bartłomiej Żywczak, Maciej Mencner
Wyższa Szkoła Finansów i Prawa 2015

Początek strony
Forklift Certification Institute

click here