sp podyplomowe
sp rachunkowosc
sp sluzba zdrowia
sp prawo pracy

bw

Celem studiów jest przygotowanie specjalistów w zakresie administrowania i organizacji kadr. Studia pozwalają uzyskać niezbędną wiedzę z zakresu prawa pracy, wynagrodzeń, świadczeń pracowniczych, dokumentacji kadrowej, podatkowej oraz ZUS. Pracownikom stanowisk kadrowo-płacowych oraz kandydatom na te stanowiska studia podyplomowe dają rzetelną wiedzę, która pomoże w rozwoju zawodowym. Trwają zapisy !!

Adresatami studiów są osoby mające zamiar podjąć pracę w działach kadrowo-płacowych, a także pracownicy działów HR, Zarządzania personelem lub też Kadr, którzy chcieliby rozszerzyć i zaktualizować swoje umiejętności oraz wiedzę z dziedziny kadrowo-płacowej. Absolwenci studiów podyplomowych powinien dysponować wiedzą teoretyczną i częściowo praktyczną z zakresu prawa podatkowego i finansów publicznych oraz posiadać umiejętności rozpoznawania, diagnozowania i rozwiązywania problemów z tego zakresu. Absolwent nabywa wiedzę i praktyczne umiejętności związane z prowadzeniem bieżących spraw pracowniczych, naliczaniem wynagrodzeń oraz rozliczaniem z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych oraz Urzędem Skarbowym. Studia są przeznaczone dla absolwentów studiów wyższych (licencjackich, inżynierskich lub magisterskich w zakresie dowolnego kierunku). W programie studiów przewidziane są między innymi takie zagadnienia, jak: Zasady zawierania i rozwiązywania umów o pracę, umów cywilno-prawnych, Ochrona stosunku pracy oraz obowiązki pracownika i pracodawcy, Bezpieczeństwo i higiena pracy, Czas pracy i urlopy pracownicze, Zasady podlegania ubezpieczeniom społecznym, Wynagradzanie i motywowanie płacowe i pozapłacowe (w tym Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych), Zasady naliczania wynagrodzeń ze stosunku pracy oraz systemy wynagrodzeń, Zasady rozliczania umów cywilno-prawnych, Akta osobowe i dokumentacja pracownicza w przedsiębiorstwie (w tym e-akta), Postępowanie egzekucyjne, administracyjne i sądowe w zakresie potraceń z wynagrodzeń oraz należności publiczno-prawnych, Świadczenia krótkoterminowe z ubezpieczenia społecznego (w tym zasiłek chorobowy, macierzyńskie, rodzicielskie, ojcowskie, opiekuńcze) Ukończenie Studiów Podyplomowych Kadry i płace przyczyni się do nabycia wiedzy specjalistycznej bądź jej pogłębienia przez słuchaczy, a przez to również do prawidłowego wykonywania obowiązków służbowych.

Czas trwania studiów i organizacja zajęć:
studia podyplomowe rozpoczną się w październiku 2019 r. i potrwają dwa semestry w trybie niestacjonarnym. Zjazdy będą odbywały się soboty i niedziele w siedzibie Uczelni, tj. w Bielsku-Białej przy ul. Tańskiego 5, w godzinach 8-16.

Rekrutacja:
Na studia może zostać przyjęta osoba posiadająca dyplom ukończenia studiów: jednolitych magisterskich oraz I i II stopnia dowolnego kierunku.

Warunki ukończenia studiów:
uzyskanie zaliczenia I i II semestru. Absolwenci otrzymują świadectwo ukończenia Studiów Podyplomowych Wyższej Szkoły Finansów i Prawa w Bielsku-Białej, zgodnie z wymogami Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Odpłatność za studia:
3.000 zł. (słownie: trzy tysiące sto zł.) za oba semestry. Opłata może być wnoszona jednorazowo bądź na zasadach określonych w umowie o świadczenie usług edukacyjnych. Nie obowiązuje opłata rekrutacyjna ani tez opłata wpisowego. Istnieje możliwość rozratowania czesnego.

Zniżki:
1. 10% - dla absolwentów WSFiP
2. 5% - dla osób z jednego podmiotu/ firmy, przedsiębiorstwa

Wpłaty:
wpłat należy dokonać na konto bankowe Uczelni: Bank Pekao S.A. 28 1240 4142 1111 0000 4823 0360

Wymagane dokumenty
1. Podanie o przyjęcie na studia podyplomowe. 2. Odpis dyplomu ukończenia studiów bądź zaświadczenie o ich ukończeniu 3. Jedna fotografia – format jak do dowodu osobistego

Zapisy prowadzi i udziela wszelkiej informacji Specjalista ds. doskonalenia zawodowego Pani mgr Dagmara Żabka tel. 33 829 72 42; fax. 33 829 72 21; e-mail: dzabka@wsfip.edu.pl

Program studiów: KADRY I PŁACE

L.p.

Nazwa przedmiotu

Liczba godzin wykładu

Liczba godzin ćwiczeń

1.        

Zasady zawierania i rozwiązywania umów o pracę, umów cywilno-prawnych

2

6

2.        

Ochrona stosunku pracy oraz obowiązki pracownika i pracodawcy

4

4

3.        

Bezpieczeństwo i higiena pracy

4

4

4.        

Czas pracy i urlopy pracownicze

6

4

5.        

Szkolenia i doskonalenie pracowników

2

4

6.        

Zasady podlegania ubezpieczeniom społecznym

4

6

7.        

Wynagradzanie i motywowanie płacowe i pozapłacowe (w tym Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych)

4

4

8.        

Zasady naliczania wynagrodzeń ze stosunku pracy oraz systemy wynagrodzeń

6

4

9.        

Zasady rozliczania umów cywilno-prawnych

2

4

10.    

Obowiązki zakładu pracy wobec ZUS, PFRON, GUS (omówienie dokumentacji rozliczeniowej i zgłoszeniowej w zakresie ubezpieczeń społecznych)

4

8

11.    

Sporządzanie listy płac ( warsztaty praktyczne w tym zasady naliczania, opłacania i rozliczania składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne)

2

8

12.    

Program Płatnik – warsztaty w tym zasady sporządzania i korygowania dokumentów

2

8

13.    

Podróże służbowe (krajowe i zagraniczne) i inne pozapłacowe świadczenia pracownicze

2

4

14.    

Akta osobowe i dokumentacja pracownicza w przedsiębiorstwie (w tym e-akta)

 

4

15.    

Podatek dochodowy od osób fizycznych

4

4

16.    

Postępowanie egzekucyjne, administracyjne i sądowe w zakresie potraceń z wynagrodzeń oraz należności publiczno-prawnych

6

4

17.    

Sporządzanie dokumentacji dla pracowników przechodzących na emeryturę

2

4

18.   

Świadczenia krótkoterminowe z ubezpieczenia społecznego (w tym zasiłek chorobowy, macierzyńskie, rodzicielskie, ojcowskie, opiekuńcze)

4

16

 

Zasady prowadzenia działalności gospodarczej

6

 

19.

Program Symfonia

 

14

 

RAZEM

66

114

180 godzin

 

Uczelnia Wyzsza Roku 2016

Sekretarz studiów podyplomowych 

mgr Dagmara Żabka

Tel. 338297242

podyplom@wsfip.edu.pl

Procedura rekrutacji

Kandydaci powinni przedłożyć:

 1. Odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych
 2. Podanie dla kandydata (PDF)
 3. Curriculum Vitae (PDF)
 4. Oświadczenie dot. przetwarzania danych osobowych (PDF)
 5. Podanie dla słuchacza (PDF)
 6. Jedno zdjęcie legitymacyjne
 7. Wypis z dowodu osobistego

 

 

 • 5LO_BB.jpg
 • alebank.JPG
 • BIK_logo.jpg
 • CPBiI_logo.jpg
 • EUFH_logo.png
 • gielda_papierow_logo.jpg
 • ICT_slaski_klaster_logo.png
 • Instytut_gospodarki_nieruchommosciami_logo.jpg
 • logo-bgz.jpg
 • logozso.jpg
 • logo_SJO_lodz.jpg
 • logo_wyspian.jpg
 • manpower_logo_2699.jpg
 • naklejka.png
 • NBP_RGB_logo.jpg
 • nzb-logo.jpg
 • ohp.jpg
 • Opava_uniwer_logo.jpg
 • Ostfalia_uni_logo.jpg
 • PTI_logo.jpg
 • PZKO_logo.jpg
 • student_lex.png
 • Telc_logo.jpg
 • v-lo-logo.jpg
 • VHS_Wolfsburg.jpg
 • VHS_Wolfsburg_logo.jpg
 • Zilina_logo.jpg
 • Zwiazek-Bankow-Polskich-logo.png

Kontakt

BIP

ul. Tańskiego 5
43-382 Bielsko-Biała 
tel. +48 (33) 829 72 12 (sekretariat)
fax. +48 (33) 829 72 21 (sekretariat)

IODO Ryszard Tomanik
tel. +48338297243

Polityka "Cookies"

Opracowanie strony internetowej:
Bartłomiej Żywczak, Maciej Mencner
Wyższa Szkoła Finansów i Prawa 2015

Początek strony
Forklift Certification Institute

click here