sp podyplomowe
sp rachunkowosc
sp sluzba zdrowia
sp prawo pracy

bw

Wydział Prawa i Nauk Społecznych Wyższej Szkoły Finansów i Prawa w Bielsku-Białej uruchamia Studia Podyplomowe pn. Zarządzanie bezpieczeństwem i higiena pracyCelem głównym studiów podyplomowych jest wyposażenie słuchaczy w wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne niezbędne do skutecznego zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy.

Nazwa studiów podyplomowych

Zarządzanie bezpieczeństwem i higiena pracy

Wydział

Wydział Prawa i Nauk Społecznych

Obszar kształcenia

Nauki Społeczne

Liczba semestrów/ liczba godzin 

2/200

Cel studiów

Celem głównym jest wyposażenie słuchaczy w wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne niezbędne do skutecznego zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy, szczególnie w zakresie:

 • analizy i oceny zagrożeń czynnikami chemicznymi, fizycznymi i biologicznymi występującymi w środowisku pracy, oceny ryzyka związanego z tymi zagrożeniami oraz wdrażania działań korekcyjnych kontrolujących poziom ryzyka;
 • bieżącego monitorowania stanu BHP oraz przestrzegania zasad i przepisów;
 • rozwiązywania bieżących problemów technicznych i organizacyjnych związanych z bezpieczeństwem i ergonomią w skali zakładu pracy i w odniesieniu do stanowisk pracy;
 • eliminacji i/lub ograniczania oddziaływania na pracowników czynników niebezpiecznych, szkodliwych i uciążliwych dla zdrowia;
 • współuczestniczenia w ustalaniu okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy oraz chorób zawodowych, a także podejmowania odpowiednich działań profilaktycznych;
 • organizowania i prowadzenia szkoleń z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy oraz propagowania wiedzy o BHP.

Adresat studiów

Studia adresowane są do osób chcących zdobyć niezbędne kompetencje do wykonywania zawodu związanego z pracą w służbie BHP na stanowisku starszego inspektora BHP, do właścicieli i zarządzających firmami, którzy z mocy prawa odpowiadają za bezpieczne i higieniczne warunki pracy oraz do osób chcących nabyć przygotowanie dydaktyczne uprawniające do prowadzenia szkoleń w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy.

Program studiów

Program studiów obejmuje m.in.: 

 • MODUŁ 1. Prawna ochrony pracy w Polsce. Prawo bezpieczeństwa i higieny pracy
 • MODUŁ 2. Systemowe zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy
 • MODUŁ 3. Ergonomia i fizjologia w kształtowaniu bezpiecznych i higienicznych warunków pracy
 • MODUŁ 4. Identyfikacja, prewencja i profilaktyka niebezpiecznych, szkodliwych i uciążliwych czynników w środowisku pracy
 • MODUŁ 5. Wymagania techniczne bezpieczeństwa i higieny pracy w obiektach, pomieszczeniach i na stanowiskach pracy
 • MODUŁ 6. BHP - zagrożenia i ich eliminowanie w systemach logistycznych
 • MODUŁ 7. Wypadki w pracy i choroby zawodowe, prewencja wypadków i profilaktyka zdrowotna
 • MODUŁ 8. Bezpieczeństwo przeciwpożarowe i ochrona środowiska naturalnego
 • MODUŁ 9. Przedsiębiorczość i kompetencje interpersonalne pracowników służb BHP
 • MODUŁ 10. Zadania i metody pracy służby bezpieczeństwa i higieny pracy. Monitoring i audyt BHP
 • MODUŁ 11. Zbiorowe i indywidualne środki ochrony przed zagrożeniami
 • MODUŁ 12. Organizacja szkolenia. Metodyka i dydaktyka edukacji dla BHP
 • MODUŁ 13. Seminarium dyplomowe. Obrona pracy dyplomowej

Efekty kształcenia

 • wyposażenie absolwentów w podstawową wiedzę dotyczącą ustaw, przepisów oraz norm krajowych i unijnych z zakresu prawa pracy, bezpieczeństwa i higieny pracy, ich interpretowania oraz stosowania w praktyce;
 • zapoznanie słuchaczy z funkcjonowaniem znormalizowanego systemu zarządzania BHP, zgodnie z normami serii PN-N 18000 oraz przedsięwzięciami związanymi z analizą i oceną ryzyka zawodowego związanego z zagrożeniami środowiska pracy oraz wskazanie na potrzebę doskonalenia jakości systemowego zarządzania BHP;
 • rozwijanie i upraktycznienie wiedzy z zakresu ergonomii fizjologii pracy w aspekcie kształtowania bezpiecznych i higienicznych warunków pracy;
 • zapoznanie z zasadami organizacji stanowiska pracy zgodnie z obowiązującymi wymagania-mi ergonomii, przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska;
 • przekazanie interdyscyplinarnego zasobu wiedzy o czynnikach zagrażających, szkodliwych i uciążliwych oddziałujących w środowisku pracy oraz o zasadach ich prewencji i profilaktyki;
 • rozwinięcie i ugruntowanie wiedzy o organizacji i funkcjonowaniu służby bhp w zakładzie pracy;
 • zapoznanie z zasadami monitorowania stanu BHP oraz organizowania i przeprowadzenia wewnętrznego audytu BHP związanego z wykonywaniem zadań zawodowych;
 • usprawnienie umiejętności opracowania procedur postępowania na wypadek szczególnego zagrożenia i awarii, w tym przyswojenie procedur udzielania pomocy przedmedycznej;
 • zapoznanie i upraktycznienie wiedzy dotyczącej środków ochrony indywidualnej i zbiorowej stosowanych podczas wykonywania zadań zawodowych; - przekazanie, rozwinięcie i upraktycznienie wiedzy dydaktycznej i wyrobienie umiejętności dydaktycznych pozwalające zorganizować i przeprowadzić szkolenie w zakresie BHP oraz efektywnie komunikować się w celu wyjaśniania istoty zagrożeń w środowisku pracy;
 • ukształtowanie metodycznych umiejętności analizowania i rozwiązywania problemów BHP oraz pisarskiego opracowania ich wyników.

Prowadzący zajęcia

Wysokiej klasy eksperci i specjaliści z zakresu teorii i praktyki w zakresie BHP, pracownicy noukowo-dydaktyczni WSFIP, pracownicy organów państwowego nadzoru nad warunkami pracy.

Zajęcia teoretyczne realizowane będą głównie metodą wykładów problemowych wspomaganych prezentacjami multimedialnymi. Zajęcia praktyczne będą dominującymi formami kształcenia realizowanymi przy wykorzystaniu metod: ćwiczeń audytoryjnych, prac grupowych i indywidualnych, gier symulacyjnych, studium przypadku, techniki burzy mózgów, dyskusji, odgrywania ról, prezentacji multimedialnych.

Kwalifikacje uzyskane przez słuchacza

Program studiów spełnia wymogi zawarte w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 2 listopada 2004 r., §1 ust. 3 rozporządzenia, w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. nr 246 , poz. 2468) oraz rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 lutego 2012 r. w sprawie podstawy programowej kształcenia w zawodach (Dz. U. z dnia 17 lutego 2012 r. poz. 184) i daje absolwentom uprawnienia do pracy na stanowisku inspektora BHP oraz do prowadzenia szkoleń z zakresu BHP.

Absolwenci studiów zdobędą niezbędne kwalifikacje do stworzenia systemu zarządzania bezpieczeństwa i higieny pracy w przedsiębiorstwie, zarządzania ryzykiem zawodowym, szacowania ekonomicznych, społecznych, prawnych aspektów i uwarunkowań działalności BHP, współpracy z organami nadzoru, sporządzania dokumentacji wypadkowej, szkoleniowej, współpracy w organizowaniu i realizacji szkoleń w zakresie BHP i w zapewnieniu ich właściwego poziomu.

Opłata za studia podyplomowe

3.500 zł. (słownie: trzy tysiące pięćset zł.) za oba semestry. Opłata może być wnoszona jednorazowo bądź na zasadach określonych w umowie oświadczenie usług edukacyjnych. Nie obowiązuje opłata rekrutacyjna ani też opłata wpisowego.

Zniżki

10% - dla absolwentów WSFiP

Dni zajęć

soboty, niedziele 2 razy w miesiącu, w godzinach: 8:00-16.00

Numer konta do wpłat

Bank Pekao S.A. 28 1240 4142 1111 0000 4823 0360

Wymagania wstępne

Dyplom ukończenia studiów:

 • jednolitych magisterskich lub,
 • I stopnia lub,
 • II stopnia lub,
 • inżynierskich

Wymagane dokumenty

 • Podanie o przyjęcie na studia podyplomowe.
 • Odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych
 • Jedna fotografia – format jak do dowodu osobistego.

Zasady-rekrutacji

Kolejność zgłoszeń

Limit przyjęć

min. 12 osób maks. 30 osób

Początek studiów

semestr zimowy/ semestr letni

Warunki ukończenia studiów

Warunkiem ukończenia studiów jest uzyskanie zaliczenia w I i II semestrze oraz zdanie egzaminu końcowego. Zaliczenie semestru następuje po uzyskaniu pozytywnej oceny na egzaminie pisemnym przeprowadzanym po danym semestrze.

Kierownik studiów

Prof. nadzw. dr hab. Janusz Ziarko

 

Uczelnia Wyzsza Roku 2016

Sekretarz studiów podyplomowych 

mgr Dagmara Żabka

Tel. 338297242

podyplom@wsfip.edu.pl

Procedura rekrutacji

Kandydaci powinni przedłożyć:

 1. Odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych
 2. Podanie dla kandydata (PDF)
 3. Curriculum Vitae (PDF)
 4. Oświadczenie dot. przetwarzania danych osobowych (PDF)
 5. Podanie dla słuchacza (PDF)
 6. Jedno zdjęcie legitymacyjne
 7. Wypis z dowodu osobistego

 

 

 • 5LO_BB.jpg
 • alebank.JPG
 • BIK_logo.jpg
 • CPBiI_logo.jpg
 • EUFH_logo.png
 • gielda_papierow_logo.jpg
 • ICT_slaski_klaster_logo.png
 • Instytut_gospodarki_nieruchommosciami_logo.jpg
 • logo-bgz.jpg
 • logozso.jpg
 • logo_SJO_lodz.jpg
 • logo_wyspian.jpg
 • manpower_logo_2699.jpg
 • naklejka.png
 • NBP_RGB_logo.jpg
 • nzb-logo.jpg
 • ohp.jpg
 • Opava_uniwer_logo.jpg
 • Ostfalia_uni_logo.jpg
 • PTI_logo.jpg
 • PZKO_logo.jpg
 • student_lex.png
 • Telc_logo.jpg
 • v-lo-logo.jpg
 • VHS_Wolfsburg.jpg
 • VHS_Wolfsburg_logo.jpg
 • Zilina_logo.jpg
 • Zwiazek-Bankow-Polskich-logo.png

Kontakt

BIP

ul. Tańskiego 5
43-382 Bielsko-Biała 
tel. +48 (33) 829 72 12 (sekretariat)
fax. +48 (33) 829 72 21 (sekretariat)

IODO Ryszard Tomanik
tel. +48338297243

Polityka "Cookies"

Opracowanie strony internetowej:
Bartłomiej Żywczak, Maciej Mencner
Wyższa Szkoła Finansów i Prawa 2015

Początek strony
Forklift Certification Institute

click here