sp podyplomowe
sp rachunkowosc
sp sluzba zdrowia
sp prawo pracy

bw

Wydział Prawa i Nauk Społecznych Wyższej Szkoły Finansów i Prawa w Bielsku-Białej uruchamia Studia Podyplomowe pn. Prawo i zarządzanie w ochronie zdrowia.Studia przygotowują słuchaczy do efektywnego zarządzania placówkami służby zdrowia. W trakcie nauki słuchacze mogą nabyć wiedzę w zakresie funkcjonowania jednostek służby zdrowia, zarządzania finansami, wdrażania jakości i zarządzania personelem, jak również nabyć umiejętności analizowania potrzeb rynku, prowadzenia negocjacji i zawierania kontraktów.

Nazwa studiów podyplomowych

Prawo i zarządzanie w ochronie zdrowia

Wydział

Wydział Prawa i Nauk Społecznych

Obszar kształcenia

Nauki Społeczne

Liczba semestrów/ liczba godzin 

2/180

Cel studiów

Celem studiów jest dostarczenie specjalistycznej wiedzy i praktycznych umiejętności oraz podnoszenie kwalifikacji zawodowych osób zajmujących się sprawami z zakresu zarządzania zakładami opieki medycznej, kandydującymi do takich stanowisk a także pragnących poznać przedmiotowe zagadnienia w odniesieniu do wykonywanego zawodu medycznego, bez względu na formę działalności i sposób zatrudnienia.

Adresat studiów

Studia kierowane są przede wszystkim do dyrektorów lub ordynatorów jednostek organizacyjnych służby zdrowia, pracowników wydziału zdrowia, organów administracji rządowej oraz jednostek samorządu terytorialnego, pracowników instytucji ubezpieczeń zdrowotnych, a także dla osób chcących zdobyć kompetencje w zakresie organizacji i zarządzania służba zdrowia oraz do wszystkich osób zainteresowanych przedmiotową tematyką, którzy ukończyli studia wyższe.

Program studiów

Program studiów obejmuje m.in.: 

 • Administracyjnoprawna regulacja ochrony zdrowia w Polsce i Unii Europejskiej
 • Finansowanie ochrony zdrowia. Rynek usług medycznych. Ubezpieczenia zdrowotne
 • Podstawy teorii organizacji i zarządzania
 • Zarządzanie podmiotami wykonującymi działalność leczniczą – aspekty prawne i ekonomiczne
 • Zarządzanie personelem
 • Psychologiczne aspekty zarządzania zasobami ludzkimi
 • Zarządzanie finansami podmiotów wykonujących działalność leczniczą, pozyskiwanie funduszy europejskich
 • Zarządzanie majątkiem podmiotów wykonujących działalność leczniczą (np. efektywność wykorzystywania urządzeń medycznych, logistyka, transport wewnątrzzakładowy)
 • Komercjalizacja szpitali
 • Zarządzanie jakością usług leczniczych
 • Prawo zamówień publicznych
 • Prawo pracy
 • Prawo upadłościowe i naprawcze
 • Prawa pacjenta
 • Prawne regulacje zawodów medycznych (tajemnica zawodowa, ochrona danych, pacjenci z zaburzeniami psychicznymi)
 • Prawo karne
 • Prawo cywilne
 • Prawo spółek
 • Gospodarka lekami i apteki szpitalne, wymogi sanitarne
 • Prawo medyczne (wykonywanie zawodu przyznanie, odbieranie, uzyskanie)
 • Odpowiedzialność zawodowa a kodeks etyki lekarskiej.
 • Outsourcing usług medycznych
 • Błąd medyczny a niepowodzenie medyczne
 • Ochrona zdrowia psychicznego w Polsce
 • Dokumentacja medyczna i jej znaczenie kliniczne
 • Kontraktowanie z NFZ
 • Ratownictwo medyczne i zarządzanie kryzysowe
 • Badania naukowe i eksperymenty biomedyczne – aspekty etyczne

Efekty kształcenia

Absolwenci uzyska wiedzę z zakresu:  finansów placówek medycznych,  organizacji i zarządzania zasobami (w tym zasobami ludzkimi),  zarządzania jakością,  promocji zdrowia,  uwarunkowań prawnych w jednostkach ochrony zdrowia. Słuchacz uzyskuje niezbędną wiedzę, umiejętności, kompetencje i kwalifikacje do pełnienia funkcji kierowniczych w jednostkach ochrony zdrowia.

Prowadzący zajęcia

Osoby z uznanym dorobkiem naukowym, lekarze różnych specjalności, dyrektorzy szpitali, praktycy zajmujący się na co dzień zarzadzaniem placówkami ochrony zdrowia.

Kwalifikacje uzyskane przez słuchacza

Absolwenci studiów będą przygotowani do profesjonalnego zarządzania jednostkami służby zdrowia oraz efektywnego gospodarowania jej finansami. Słuchacze uzyskają przygotowanie do zajmowania kierowniczych stanowisk w podmiotach leczniczych każdego rodzaju oraz w jednostkach administracji publicznej mających w swych kompetencjach ochronę zdrowia.

Opłata za studia podyplomowe

3.100 zł. (słownie: trzy tysiące sto zł) za oba semestry. Opłata może być wnoszona jednorazowo bądź na zasadach określonych w umowie oświadczenie usług edukacyjnych. Nie obowiązuje opłata rekrutacyjna ani też opłata wpisowego.

Zniżki

10% - dla absolwentów WSFiP

Dni zajęć

soboty, niedziele 2 razy w miesiącu, w godzinach: 8:00-16.00

Numer konta do wpłat

Bank Pekao S.A. 28 1240 4142 1111 0000 4823 0360

Wymagania wstępne

Dyplom ukończenia studiów:

 • jednolitych magisterskich lub,
 • I stopnia lub,
 • II stopnia lub,
 • inżynierskich

Wymagane dokumenty

 • Podanie o przyjęcie na studia podyplomowe.
 • Odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych
 • Jedna fotografia – format jak do dowodu osobistego.

Zasady-rekrutacji

Kolejność zgłoszeń

Limit przyjęć

min. 12 osób maks. 30 osób

Początek studiów

semestr zimowy/ semestr letni

Warunki ukończenia studiów

Warunkiem ukończenia studiów jest uzyskanie zaliczenia w I i II semestrze oraz zdanie egzaminu końcowego. Zaliczenie semestru następuje po uzyskaniu pozytywnej oceny na egzaminie pisemnym przeprowadzanym po danym semestrze.

Kierownik studiów

dr Jarosław Storczyński

 

Uczelnia Wyzsza Roku 2016

Sekretarz studiów podyplomowych 

mgr Dagmara Żabka

Tel. 338297242

podyplom@wsfip.edu.pl

Procedura rekrutacji

Kandydaci powinni przedłożyć:

 1. Odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych
 2. Podanie dla kandydata (PDF)
 3. Curriculum Vitae (PDF)
 4. Oświadczenie dot. przetwarzania danych osobowych (PDF)
 5. Podanie dla słuchacza (PDF)
 6. Jedno zdjęcie legitymacyjne
 7. Wypis z dowodu osobistego

 

 

 • 5LO_BB.jpg
 • alebank.JPG
 • BIK_logo.jpg
 • CPBiI_logo.jpg
 • EUFH_logo.png
 • gielda_papierow_logo.jpg
 • ICT_slaski_klaster_logo.png
 • Instytut_gospodarki_nieruchommosciami_logo.jpg
 • logo-bgz.jpg
 • logozso.jpg
 • logo_SJO_lodz.jpg
 • logo_wyspian.jpg
 • manpower_logo_2699.jpg
 • naklejka.png
 • NBP_RGB_logo.jpg
 • nzb-logo.jpg
 • ohp.jpg
 • Opava_uniwer_logo.jpg
 • Ostfalia_uni_logo.jpg
 • PTI_logo.jpg
 • PZKO_logo.jpg
 • student_lex.png
 • Telc_logo.jpg
 • v-lo-logo.jpg
 • VHS_Wolfsburg.jpg
 • VHS_Wolfsburg_logo.jpg
 • Zilina_logo.jpg
 • Zwiazek-Bankow-Polskich-logo.png

Kontakt

BIP

ul. Tańskiego 5
43-382 Bielsko-Biała 
tel. +48 (33) 829 72 12 (sekretariat)
fax. +48 (33) 829 72 21 (sekretariat)

IODO Ryszard Tomanik
tel. +48338297243

Polityka "Cookies"

Opracowanie strony internetowej:
Bartłomiej Żywczak, Maciej Mencner
Wyższa Szkoła Finansów i Prawa 2015

Początek strony
Forklift Certification Institute

click here