Studenci Wyższej Szkoły Finansów i Prawa mają prawo do pomocy materialnej na tych samych zasadach jak studenci innych uczelni państwowych. W tym celu Uczelnia tworzy:

 1. Fundusz Pomocy Materialnej dla Studentów (FPMS), (wyłącznie ze środków pochodzących z dotacji przyznawanej przez Ministra właściwego ds. szkolnictwa wyższego;
 2. Uczelniany Fundusz Materialnego Wsparcia Studentów WSFiP finansowany wyłącznie ze środków własnych Uczelni.


  Środki z Funduszu Pomocy Materialnej dla Studentów przeznaczane są na:

 • stypendia socjalne,
 • stypendia rektora dla najlepszych studentów,
 • stypendia specjalne dla osób niepełnosprawnych,
 • zapomogi losowe

Procedury przyznawania stypendiów i zapomóg finansowanych z Funduszu Pomocy Materialnej dla Studentów (FPMS), zawiera Uczelniany regulamin ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów finansowanych dotacją Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w Wyższej Szkole Finansów i Prawa w Bielsku-Białej.

  Istnieje także możliwość otrzymania zapomogi z Uczelnianego Funduszu Materialnego Wsparcia Studentów WSFiP. 


Świadczenia socjalne
  Świadczenia socjalne w formie stypendiów socjalnych (z możliwością zwiększenia z tytułu zamieszkiwania w domu studenckim, lub innym obiekcie niż dom studencki), otrzymują studenci spełniający ustawowe warunki. Ponadto osoby dotknięte przypadkami losowymi (śmierć bliskiego, utrata pracy, nieszczęśliwy wypadek lub choroba) mogą otrzymać zapomogę losową w wysokości określonej przez komisję stypendialną.

Stypendia specjalne 
  Na stypendia specjalne może liczyć każdy student niepełnosprawny studiujący w WSFiP, w tym rozpoczynający.

Stypendia rektora dla najlepszych studentów
  Otrzymują studenci osiągający wysoką średnią, lub osiągniecia naukowe, artystyczne, lub wysokie wyniki sportowe.

 • 5LO_BB.jpg
 • alebank.JPG
 • BIK_logo.jpg
 • CPBiI_logo.jpg
 • EUFH_logo.png
 • gielda_papierow_logo.jpg
 • ICT_slaski_klaster_logo.png
 • Instytut_gospodarki_nieruchommosciami_logo.jpg
 • logo-bgz.jpg
 • logozso.jpg
 • logo_SJO_lodz.jpg
 • logo_wyspian.jpg
 • manpower_logo_2699.jpg
 • naklejka.png
 • NBP_RGB_logo.jpg
 • nzb-logo.jpg
 • ohp.jpg
 • Opava_uniwer_logo.jpg
 • Ostfalia_uni_logo.jpg
 • PTI_logo.jpg
 • PZKO_logo.jpg
 • student_lex.png
 • Telc_logo.jpg
 • v-lo-logo.jpg
 • VHS_Wolfsburg.jpg
 • VHS_Wolfsburg_logo.jpg
 • Zilina_logo.jpg
 • Zwiazek-Bankow-Polskich-logo.png

Kontakt

BIP

ul. Tańskiego 5
43-382 Bielsko-Biała 
tel. +48 (33) 829 72 12 (sekretariat)
fax. +48 (33) 829 72 21 (sekretariat)

IODO Ryszard Tomanik
tel. +48338297243

Polityka "Cookies"

Opracowanie strony internetowej:
Bartłomiej Żywczak, Maciej Mencner
Wyższa Szkoła Finansów i Prawa 2015

Początek strony
Forklift Certification Institute

click here