Elementem zamykającym studia jest rozwiązanie przez studenta problemu sformułowanego przy udziale promotora i przedstawienie tego rozwiązania w postaci pracy dyplomowej (szczegóły opisuje Regulamin Studiów - część VII oraz Wymagania ujednolicone dla prac dyplomowych).

Praca dyplomowa w WSFiP jest realizowana pod kierunkiem prowadzącego seminarium dyplomowe (promotora).


Przydział studentów do promotorów przeprowadzany jest przez Dziekana Wydziału po zakończeniu semestru poprzedzającego rozpoczęcie seminarium dyplomowego zgodnie z wybraną przez studenta specjalnością. Efektem dokonanego przypisania studentów jest utworzenie grup seminaryjnych prowadzonych przez promotorów.

W indywidualnych, uzasadnionych przypadkach władze uczelni przychylają się do próśb studentów o zmianę promotora. W semestrze otwierającym cykl seminariów w ramach tych zajęć studenci, przy udziale promotora, wybierają problem, temat i wstępnie określają logiczną strukturę pracy dyplomowej. Wymogi formalne budowy pracy dyplomowej sformułowano w regulaminach pisania tych prac. Pracę opiniuje promotor i wyznaczony przez dziekana recenzent.

W uzasadnionych przypadkach możliwa jest kontrola jakości prac poprzez wyznaczenie przez Rektora WSFiP superrecenzenta pracy. Celem uniknięcia plagiatu, fragmenty pracy mogą być kontrolowane przy pomocy weryfikującego programu komputerowego lub porównane z tekstami innych prac dyplomowych i innych publikacji w inny sposób. Warunkiem przyjęcia pracy do obrony jest złożenie w Dziekanacie kompletu dokumentów ustalonych w Regulaminie studiów.

Składane egzemplarze pracy dyplomowej muszą być opatrzone przez promotora podpisem „pracę przyjąłem” i datą. Egzamin dyplomowy prowadzony jest w formie ustnej i składa się co najmniej z trzech pytań z zakresu pracy dyplomowej, zadanych przez członków komisji, o której mowa w §65 pkt. 2. Regulaminu Studiów.

Regulamin studiów dopuszcza możliwość zadania dodatkowych pytań przez Komisję. Pozytywna odpowiedź dyplomanta na wszystkie pytania jest równoznaczna z zaliczeniem egzaminu dyplomowego i nadaniem tytułu zawodowego „Licencjat” lub "Inżynier" (w przypadku studiów I stopnia), "Magister” w przypadku studiów II stopnia lub jednolitych studiów magisterskich.

Podstawą obliczenia ostatecznego wyniku studiów są:

 • średnia arytmetyczna ocen wszystkich egzaminów i zaliczeń uzyskanych w trakcie trwania studiów - stanowiąca 1/2 oceny końcowej uzyskiwanej na dyplomie,
 • ocena pracy dyplomowej stanowiąca średnią arytmetyczną ocen wystawionych przez promotora i recenzenta – stanowiąca 1/4 oceny uzyskanej na dyplomie,
 • ocena egzaminu dyplomowego stanowiąca średnią arytmetyczną ocen odpowiedzi udzielonych przez przystępującego do egzaminu na zadane pytania – stanowiących 1/4 oceny uzyskanej na dyplomie.

Komisja egzaminacyjna może podwyższyć ocenę ostatecznego wyniku egzaminu o 0,1 jeśli student z pracy dyplomowej oraz egzaminu dyplomowego otrzymał oceny bardzo dobre. Na dyplomie absolwent otrzymuje ocenę pełną, natomiast w pozostałych zaświadczeniach wskazuje się rzeczywisty wynik studiów określony z dokładnością do 2 miejsc po przecinku. Po zakończeniu egzaminu przewodniczący komisji ogłasza postanowienie komisji egzaminacyjnej w sprawie prowadzonego egzaminu dyplomowego. Osoby, które pozytywnie zdały egzamin dyplomowy otrzymują z Dziekanatu komplet dokumentów na warunkach określonych w Regulaminie studiów oraz w Rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego  z dnia 27 września 2018 r. w sprawie studiów (Dz.U. 2018 poz. 1861).

Regulamin pisania pracy licencjackiej (PDF)

Regulamin pisania pracy magisterskiej (PDF)

Regulamin pisania pracy licencjackiej na kierunku BW I WPiNS (PDF)

Regulamin pisania pracy mgr na kierunku Prawo i BW USM WPiNS (PDF)

 

 • 5LO_BB.jpg
 • alebank.JPG
 • BIK_logo.jpg
 • CPBiI_logo.jpg
 • EUFH_logo.png
 • gielda_papierow_logo.jpg
 • ICT_slaski_klaster_logo.png
 • Instytut_gospodarki_nieruchommosciami_logo.jpg
 • logo-bgz.jpg
 • logozso.jpg
 • logo_SJO_lodz.jpg
 • logo_wyspian.jpg
 • manpower_logo_2699.jpg
 • naklejka.png
 • NBP_RGB_logo.jpg
 • nzb-logo.jpg
 • ohp.jpg
 • Opava_uniwer_logo.jpg
 • Ostfalia_uni_logo.jpg
 • PTI_logo.jpg
 • PZKO_logo.jpg
 • student_lex.png
 • Telc_logo.jpg
 • v-lo-logo.jpg
 • VHS_Wolfsburg.jpg
 • VHS_Wolfsburg_logo.jpg
 • Zilina_logo.jpg
 • Zwiazek-Bankow-Polskich-logo.png

Informacje prawne

Kontakt

BIP

ul. Tańskiego 5
43-382 Bielsko-Biała 
tel. +48 (33) 829 72 12 (sekretariat)
fax. +48 (33) 829 72 21 (sekretariat)

Anonimowa ankieta oceny
publicznego dostępu do informacji

IOD Ryszard Tomanik
tel. +48338297243

Polityka "Cookies"

Opracowanie strony internetowej:
Bartłomiej Żywczak, Maciej Mencner
Wyższa Szkoła Finansów i Prawa 2015

Początek strony
Forklift Certification Institute

click here