KODEKS ETYKI STUDENTA

 

Wyższej Szkoły Finansów i Prawa w Bielsku-Białej

  

 

Podstawa prawna i sposób przygotowania

 • Kodeks został opracowany zgodnie z przyjętą dnia 18 marca 2011 roku ustawą o zmianie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym, ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki oraz niektórych innych ustaw.
 • Art. 202 po ust. 5a. Uczelniane samorządy studentów są obowiązane do opracowania i promowania kodeksu etyki studenta;
 • Kodeks został opracowany przez samorząd studentów pod kierunkiem wykładowcy z etyki oraz przy współudziale studentów, słuchaczy zajęć z etyki na wszystkich kierunkach studiów.
 • Kodeks ma charakter otwarty i dynamiczny, co oznacza, że studenci podejmujący studia w WSFiP, zapoznają się z treścią Kodeksu, w ramach zajęć mają możliwość analizy poszczególnych treści w nim zawartych oraz zgłaszania propozycji nowych rozwiązań z uwzględnieniem potrzeb sytuacji; zgłoszone propozycje z końcem każdego roku akademickiego mogą posłużyć do nowelizacji Kodeksu.
 • Kodeks został przyjęty uchwałą Senatu (uchwała nr 2B/2010/2011) Senatu Wyższej Szkoły Finansów i Prawa w Bielsku-Białej z dnia 29 września 2011 roku w sprawie przyjęcia uczelnianego kodeksu etyki.
 • Senat – w głosowaniu jawnym – jednogłośnie uchwala Kodeks Etyki Studenta Wyższej Szkoły Finansów i Prawa w Bielsku-Białej. Kodeks wchodzi w życie z dniem 1 października 2011 roku.

Kodeks Etyki Studenta WSFiP - (PDF)

 • 5LO_BB.jpg
 • alebank.JPG
 • BIK_logo.jpg
 • CPBiI_logo.jpg
 • EUFH_logo.png
 • gielda_papierow_logo.jpg
 • ICT_slaski_klaster_logo.png
 • Instytut_gospodarki_nieruchommosciami_logo.jpg
 • logo-bgz.jpg
 • logozso.jpg
 • logo_SJO_lodz.jpg
 • logo_wyspian.jpg
 • manpower_logo_2699.jpg
 • naklejka.png
 • NBP_RGB_logo.jpg
 • nzb-logo.jpg
 • ohp.jpg
 • Opava_uniwer_logo.jpg
 • Ostfalia_uni_logo.jpg
 • PTI_logo.jpg
 • PZKO_logo.jpg
 • student_lex.png
 • Telc_logo.jpg
 • v-lo-logo.jpg
 • VHS_Wolfsburg.jpg
 • VHS_Wolfsburg_logo.jpg
 • Zilina_logo.jpg
 • Zwiazek-Bankow-Polskich-logo.png

Kontakt

BIP

ul. Tańskiego 5
43-382 Bielsko-Biała 
tel. +48 (33) 829 72 12 (sekretariat)
fax. +48 (33) 829 72 21 (sekretariat)

Anonimowa ankieta oceny
publicznego dostępu do informacji

IOD Ryszard Tomanik
tel. +48338297243

Polityka "Cookies"

Opracowanie strony internetowej:
Bartłomiej Żywczak, Maciej Mencner
Wyższa Szkoła Finansów i Prawa 2015

Początek strony
Forklift Certification Institute

click here