KODEKS ETYKI STUDENTA

 

Wyższej Szkoły Finansów i Prawa w Bielsku-Białej

  

 

Podstawa prawna i sposób przygotowania

  • Kodeks został opracowany zgodnie z przyjętą dnia 18 marca 2011 roku ustawą o zmianie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym, ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki oraz niektórych innych ustaw.
  • Art. 202 po ust. 5a. Uczelniane samorządy studentów są obowiązane do opracowania i promowania kodeksu etyki studenta;
  • Kodeks został opracowany przez samorząd studentów pod kierunkiem wykładowcy z etyki oraz przy współudziale studentów, słuchaczy zajęć z etyki na wszystkich kierunkach studiów.
  • Kodeks ma charakter otwarty i dynamiczny, co oznacza, że studenci podejmujący studia w WSFiP, zapoznają się z treścią Kodeksu, w ramach zajęć mają możliwość analizy poszczególnych treści w nim zawartych oraz zgłaszania propozycji nowych rozwiązań z uwzględnieniem potrzeb sytuacji; zgłoszone propozycje z końcem każdego roku akademickiego mogą posłużyć do nowelizacji Kodeksu.
  • Kodeks został przyjęty uchwałą Senatu (uchwała nr 2B/2010/2011) Senatu Wyższej Szkoły Finansów i Prawa w Bielsku-Białej z dnia 29 września 2011 roku w sprawie przyjęcia uczelnianego kodeksu etyki.
  • Senat – w głosowaniu jawnym – jednogłośnie uchwala Kodeks Etyki Studenta Wyższej Szkoły Finansów i Prawa w Bielsku-Białej. Kodeks wchodzi w życie z dniem 1 października 2011 roku.

Kodeks Etyki Studenta WSFiP - (PDF)

Kontakt

BIP

ul. Tańskiego 5
43-382 Bielsko-Biała 
tel. +48 (33) 829 72 12 (sekretariat)
fax. +48 (33) 829 72 21 (sekretariat)

Anonimowa ankieta oceny
publicznego dostępu do informacji

IOD Ryszard Tomanik
tel. +48338297243

Polityka "Cookies"

Opracowanie strony internetowej:
Bartłomiej Żywczak, Maciej Mencner
Wyższa Szkoła Finansów i Prawa 2015

Początek strony