REGULAMIN
POWR.03.05.00-00-Z038/17-00
w Bielsku-Białej

Projekt pn. "Dostosowanie oferty edukacyjnej Wyższej Szkoły Finansów i Prawa w Bielsku-Białej do potrzeb gospodarki, rynku pracy i społeczeństwa" jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Bielsko-Biała, wrzesień 2018

§ 1

Postanowienia Ogólne

 1. Organizatorem projektu pn. „Dostosowanie oferty edukacyjnej Wyższej Szkoły Finansów i Prawa w Bielsku-Białej do potrzeb gospodarki, rynku pracy i społeczeństwa”, zwanego dalej Projektem jest Wyższa Szkoła Finansów i Prawa w Bielsku-Białej.
 2. Na użytek niniejszego Regulaminu Wyższa Szkoła Finansów i Prawa zwana jest również Wnioskodawcą lub WSFiP.
 3. Projekt pn. „Dostosowanie oferty edukacyjnej Wyższej Szkoły Finansów i Prawa w Bielsku-Białej do potrzeb gospodarki, rynku pracy i społeczeństwa” jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 i jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
 4. Projekt realizowany jest w okresie od 2018-09-01 do 2022-06-30
 5. Udział w Projekcie jest bezpłatny.

§ 2
Zadania

Zadaniem Projektu:

 • podnoszenie kompetencji osób uczestniczących w edukacji na poziomie wyższym,
 • podnoszenia kompetencji w obszarze zarządzania uczelnią,
 • świadczenie wysokiej jakości usług doradczych poprzez uruchomienie Biura Karier.

§ 3
Cele projektowe

Cele Projektu:

Głównym celem projektu jest zdobycie uzupełniających kwalifikacji lub umiejętności zawodowych przez studentów, kadrę dydaktyczną oraz kadrę kierowniczą i administracyjną Wyższej Szkoły Finansów i Prawa w Bielsku-Białej, dostosowanych do potrzeb otoczenia społeczno- gospodarczego oraz wsparcie zmian organizacyjnych poprzez wdrożenie systemu informatycznego w okresie 01.09.2018 - 30.06.2022. Cel realizowany będzie poprzez organizację szkoleń/kursów w obszarach kluczowych dla gospodarki i rozwoju kraju (zaplanowano kursy zawodowe oraz językowe - kończące się możliwością nabycia twardych uprawnień) i pożądanych przez pracodawców.

§ 4

Organizacja

 1. Plany i programy Projektu ustala Rada Naukowa Uniwersytetu Młodzieżowego, które zatwierdza Rektor WSFiP.
 2. Akcje informacyjne o Projekcie oraz nabór do Projektu, przeprowadzane są sukcesywnie poprzez zamieszczanie treści ogłoszeń w mediach (np. prasa, radio, Internet).
 3. Cykl trzech 2-dniowych sesji zajęć warsztatowych przeprowadzony zostanie przy wsparciu Partnera Słowackiego. Każda z trzech 2-dniowych sesji Uniwersytetu poświęcona będzie innej tematyce: innowacje i nowoczesne technologie; finanse i biznes na pograniczu; rozwój społeczny, budowa społeczeństwa obywatelskiego i bezpieczeństwo wewnętrzne.
 4. Transport, ubezpieczenie, poczęstunek, nocleg i materiały edukacyjne opracowane na potrzeby zajęć dla studentów zapewni Wnioskodawca.
 5. Koordynator Projektu ze strony Wnioskodawcy sprawuje nadzór nad prawidłową realizacją Projektu.

§ 5
Grupa docelowa

Zadania projektowe skierowane będą odpowiednio do:

 • Instytucja - Wyższa Szkoła Finansów i Prawa w Bielsku-Białej,
 • 364 studentów, w tym 152 kobiet,
 • 26 os. w ramach kadry dydaktycznej, w tym 15 kobiet
 • 16 os. w ramach kadry kierowniczej i administracyjnej, w tym 11 kobiet.

 § 6
Rekrutacja

 1. Biorąc pod uwagę kadrę dydaktyczną czy kierowniczą i administracyjną, rekrutacja ma charakter częściowo zamknięty, gdyż działania zostały zaplanowane w oparciu o aktualne zasoby kadrowe, a także pełnione funkcje.
 2. W przypadku braku możliwości udziału danej osoby w projekcie zastąpiona zostanie ona inną, której potrzeby i pełniony zakres obowiązków są zbliżone.
 3. Dokumentacja rekrutacyjna to: formularz zgłoszeniowy wraz z ankietą potrzeb, regulamin projektu, oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych oraz deklaracja udziału w projekcie.
 4. Kryteria rekrutacji:
  1. Osoba niepracująca lub zakres wykonywanej pracy zawodowej nieadekwatny do nabywanych na Uczelni kwalifikacji zawodowych 1 pkt. (oświadczenie lub zaświadczenie o zatrudnieniu od Pracodawcy)
  2. Osoby ze słabą znajomością języka obcego (poziom A1 lub A2) 1 pkt (ankieta potrzeb)
  3. Motywacja do udziału w projekcie wysoka 1 pkt., niska 0 pkt. (ankieta potrzeb)
  4. Osoba niepełnosprawna (orzeczenie o stopniu niepełnosprawności) 1 pkt,
  5. Osoby z obszarów wiejskich (dane w zakresie miejsca zamieszkania w formularzu zgłoszeniowym) 1 pkt,
  6. Plany kontynuacji kształcenia na studiach lub podjęcie zatrudnienia lub podjęcie własnej działalności gospodarczej 1 pkt (ankiet potrzeb).
 5. Płeć nie będzie kryterium do faworyzowania uczestników projektu.
 6. Podczas procesu rekrutacji brana będzie pod uwagę dyspozycyjność uczestników, pod kątem poszanowania życia prywatnego, pełnionych przez nich ról społecznych.
 7. Osoby niepełnosprawnych i os. zamieszkujących obszary wiejskie mogą otrzymać dodatkowe punkty.
 8. W przypadku kandydatów do udziału w projekcie z taką samą liczbą pkt, pod uwagę brana będzie kolejność zgłoszeń.
 9. Utworzona zostanie lista rezerwowa, z której przyjmowani będą kandydaci do projektu w przypadku rezygnacji z udziału w projekcie os. z listy podstawowej.
 10. Rekrutacja - przebieg:
  1. Zgłoszenia przyjmowane będą, za pośrednictwem dziekanatu Wnioskodawcy – Wyższej Szkoły Finansów i Prawa w Bielsku-Białej, w terminie od 01.09.2018 - 30.02.2022,
  2. po pozytywnej weryfikacji składanych dokumentów, kandydat do udziału w Projekcie zapisany zostaje w bazie Uczestników Projektu,
  3. w przypadku większej liczby zgłoszeń w stosunku do dostępnej liczby miejsc w Projekcie, Wnioskodawca uwzględniać będzie kolejność zgłoszeń oraz utworzy listę rezerwową,
  4. w przypadku rezygnacji kandydata z udziału w Projekcie Organizator będzie uzupełniał listę podstawową uczestników osobami z listy rezerwowej,
  5. po zakończeniu rekrutacji, o jej wynikach, powiadomieni zostaną wszyscy kandydaci drogą elektroniczną.   
 11. Kandydaci składają w dziekanatach następujące dokumenty dostępne na stronie https://wsfip.edu.pl/pl/ncbr_z038:
  1. deklarację uczestnictwa,
  2. kserokopię dowodu osobistego lub paszportu,
  3. oświadczenie uczestnika projektu o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych,

Uczestnicy Projektu otrzymują  certyfikat uczestnictwa w Projekcie wydany w terminie do 3 miesięcy od momentu zakończenia swojego udziału w Projekcie.

§ 7
Udział w Projekcie

 1. Każdy Uczestnik Projektu, który został zakwalifikowany może uczestniczyć w dowolnej liczbie szkoleń dedykowanych dla danego wydziału,
 2. Uczestnicy Projektu podpisują listy obecności na zajęciach,
 3. Osoba zakwalifikowana do udziału w Projekcie może z niego zrezygnować z ważnych przyczyn, zawiadamiając o tym fakcie drogą mailową lub na piśmie Koordynatora Projektu, nie później niż na 2 dni przed planowanym szkoleniem.

§ 8
Inne postanowienia

 1. Wnioskodawca nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy zagubione bądź pozostawione bez opieki.
 2. Uczestnik projektu jako osoba pełnoletnia ponosi pełną odpowiedzialność za swoje czyny, oraz jest zobowiązana do pokrycia strat materialnych i niematerialnych (powstałych z jego winy) z własnych środków.
 3. Uczestnicy Projektu udzielają Organizatorowi nieodwołalnego i nieodpłatnego prawa wielokrotnego wykorzystywania zdjęć i filmów ze swoim wizerunkiem wykonanych podczas udziału w projekcie bez konieczności każdorazowego ich zatwierdzania. Zgoda obejmuje wykorzystanie, obróbkę i powielanie wykonanych zdjęć wyłącznie w celu zgodnym z działalnością prowadzoną przez Organizatora Projektu.
 4. Organizator Projektu zastrzega sobie prawo odwołania szkolenia bądź zmiany terminu szkolenia najpóźniej na 2 dni przed planowanym terminem zajęć.

§ 9
Postanowienia końcowe

WSFiP zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym regulaminie. Wszelkie zmiany stają się obowiązujące w momencie powiadomienia uczestników Projektu poprzez przesłanie informacji o zmianie za pośrednictwem poczty elektronicznej oraz po opublikowaniu zmian w regulaminie na stronie internetowej projektu.

Załączniki:

 1. wzór deklaracji uczestnictwa,
 2. wzór oświadczenia uczestnika projektu o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Koordynator projektu

prof. nadzw. dr hab. Jacek Binda

tel. 33 829 72 12  

jbinda@wsfip.edu.pl


z-ca Koordynatora projektu

dr inż. Adam Żabka

tel. 33 829 72 32 

azabka@wsfip.edu.pl

Obsługa finansowa projektu

mgr Beata Kaniewska

tel. 33 829 72 16

bkaniewska@wsfip.edu.pl

godz. urzędowania:
pn-pt: 8.00-16.00

Uczelnia Wyzsza Roku 2016

 • 5LO_BB.jpg
 • alebank.JPG
 • BIK_logo.jpg
 • CPBiI_logo.jpg
 • EUFH_logo.png
 • gielda_papierow_logo.jpg
 • ICT_slaski_klaster_logo.png
 • Instytut_gospodarki_nieruchommosciami_logo.jpg
 • logo-bgz.jpg
 • logozso.jpg
 • logo_SJO_lodz.jpg
 • logo_wyspian.jpg
 • manpower_logo_2699.jpg
 • naklejka.png
 • NBP_RGB_logo.jpg
 • nzb-logo.jpg
 • ohp.jpg
 • Opava_uniwer_logo.jpg
 • Ostfalia_uni_logo.jpg
 • PTI_logo.jpg
 • PZKO_logo.jpg
 • student_lex.png
 • Telc_logo.jpg
 • v-lo-logo.jpg
 • VHS_Wolfsburg.jpg
 • VHS_Wolfsburg_logo.jpg
 • Zilina_logo.jpg
 • Zwiazek-Bankow-Polskich-logo.png

Informacje prawne

Kontakt

BIP

ul. Tańskiego 5
43-382 Bielsko-Biała 
tel. +48 (33) 829 72 12 (sekretariat)
fax. +48 (33) 829 72 21 (sekretariat)

Anonimowa ankieta oceny
publicznego dostępu do informacji

IOD Ryszard Tomanik
tel. +48338297243

Polityka "Cookies"

Opracowanie strony internetowej:
Bartłomiej Żywczak, Maciej Mencner
Wyższa Szkoła Finansów i Prawa 2015

Początek strony
Forklift Certification Institute

click here