Monografie

Wydawnictwo Naukowe Wyższej Szkoły Finansów i Prawa w Bielsku-Białej w głównej mierze zajmuje się wydawaniem materiałów o charakterze naukowym. Należą do nich prace promocyjne na stopień naukowy (doktorskie i habilitacyjne) oraz monografie naukowe finansowane zarówno przez Uczelnię jak i przez samych autorów. Wydawanie kwartalnika naukowego - "ASEJ - Scientific Journal of Bielsko-Biala School of Finance and Law" pozwoliło na publikowanie wyników badań zarówno doświadczonym pracownikom naukowym, młodym pracownikom (zespołom naukowo-badawczym) jak i uzdolnionym studentom. W efekcie obserwowany jest nieustanny wzrost zainteresowania promocji dokonań naukowo-badawczych pracowników Uczelni w skali regionalnej, krajowej i międzynarodowej. Na uwagę zasługuje fakt, że czasopismo dzięki wsparciu Ministerstwa nauki i Szkolnictwa Wyższego (program DUN) wydawane jest całkowicie w języku angielskim i dystrybuowane wśród partnerskich Uczelni w Europie i Ameryce Północnej. Umiędzynarodowieniu służą też coraz częściej wydawane monografie naukowe w języku angielskim - również dzięki wsparciu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego (program DUN). Aby zachować wysoką jakość publikacji naukowych, Wydawnictwo współpracuje z ekspertami różnych dziedzin nauki z szeregu polskich i zagranicznych ośrodków akademickich, z m.in.: Czech, Słowacji, Hiszpanii, Niemiec , Włoch, Islandii i inne.

Podręczniki

Wydawnictwo Naukowe Wyższej Szkoły Finansów i Prawa w Bielsku-Białej aktywnie wspiera proces dydaktyczny w Uczelni poprzez wydawanie materiałów dydaktycznych (podręczniki akademickie), którymi zainteresowanie wykazują studenci Uczelni jak i innych uczelni ekonomicznych. Są one przygotowywane przez wybitnych specjalistów i podlegają procedurze recenzji. Ponadto zarówno studenci Uczelni jak i jej pracownicy korzystają z materiałów naukowo-dydaktycznych w ramach tzw. working-, learning-, discussion papers.

 

regal 

Kontakt

BIP

ul. Tańskiego 5
43-382 Bielsko-Biała 
tel. +48 (33) 829 72 12 (sekretariat)
fax. +48 (33) 829 72 21 (sekretariat)

Elektroniczna Skrzynka Podawcza: /wsfip_bb/SkrytkaESP

Anonimowa ankieta oceny
publicznego dostępu do informacji

IOD Ryszard Tomanik
tel. +48338297243

Polityka "Cookies"

Opracowanie strony internetowej:
Bartłomiej Żywczak, Maciej Mencner
Wyższa Szkoła Finansów i Prawa 2015

Początek strony