Wyższa Szkoła Finansów i Prawa w Bielsku-Białej

Procedura recenzowania

 1. Teksty nadsyłane do publikacji są poddawane wstępnej ocenie przez Redakcję.
 2. Teksty, które zostają wstępnie przyjęte, są przekazywane do dwóch niezależnych recenzentów spoza Uczelni.
 3. W przypadku tekstów powstałych w języku obcym, co najmniej jeden z recenzentów jest afiliowany w instytucji zagranicznej innej niż narodowość autora pracy.
 4. Redakcja przyjmuje zasadę „double-blind review proces” (autorzy i recenzenci nie znają swoich tożsamości). Tylko w uzasadnionych – każdorazowo umotywowanych na piśmie – przypadkach Redakcja stosuje inne rozwiązanie, o którym w pkt. 5.
 5. Recenzenci podpisują deklarację o nie występowaniu konfliktu interesów tj.:
  1. nie są członkami Redakcji czasopisma naukowego Scientific Journal,
  2. nie są afiliowani przy tej samej placówce, z której pochodzą autorzy,
  3. nie pozostają względem autorów w zależności służbowej,
  4. w ciągu ostatnich dwóch lat poprzedzających przygotowanie recenzji nie pozostawali względem autorów w bezpośredniej współpracy naukowej,
  5. nie pozostają względem autorów w bezpośrednich relacjach osobistych (pokrewieństwo, związki prawne, konflikt). W przypadku, gdy grono specjalistów z danej dziedziny jest bardzo wąskie, może wystąpić odstępstwo od zasad zapisanych w punktach b-e.
  6. posiadają co najmniej stopień doktora oraz odpowiedni dorobek naukowy w danej dziedzinie,
 6. Redakcja przekazuje potencjalnemu recenzentowi opis publikacji (tytuł, ilość stron, streszczenie tekstu) oraz termin realizacji recenzji, pozostawiając swobodę podjęcia decyzji o przyjęciu lub odrzuceniu tekstu do recenzji.
 7. W przypadku przyjęcia tekstu do recenzji Redakcja przesyła tekst wraz z formularzem recenzji. Recenzja musi mieć formę pisemną i kończyć się jednoznacznym wnioskiem co do dopuszczenia artykułu do publikacji lub jego odrzucenia. Recenzenci są zobowiązani w trakcie procesu recenzowania do zachowania poufności na temat recenzowanego tekstu oraz nie wykorzystywania wiedzy na jego temat przed jego publikacją.
 8. Recenzent przekazuje wykonaną recenzję do Redakcji ZN WSFiP:
  • w formie elektronicznej na adres e-mail Redakcji podany w formularzu,
  • w postaci papierowej z własnoręcznym podpisem, którą Redakcja przechowuje przez okres 5 lat.
 9. Redakcja nie przyjmie recenzji niespełniających merytorycznych i formalnych wymagań recenzji naukowej (zdawkowych pochwał lub nieumotywowanych opinii krytycznych, pozbawionych logicznego powiązania między treścią a ostateczną oceną) .
 10. Uwagi recenzenta przekazane zostają autorowi tekstu w celu dokonania korekty zgodnie z zaleceniami recenzenta. Recenzentowi przysługuje prawo do powtórnej weryfikacji poprawionego tekstu.
 11. W przypadku gdy autor tekstu nie zgadza się z opinią recenzenta, ma prawo do ustosunkowania się do niej wobec Redakcji. Decyzję o publikacji tekstu podejmuje Redaktor Naczelny, przy udziale członków Rady Programowej Wydawnictwa WSFiP, na podstawie otrzymanej recenzji, odpowiedzi autora i ostatecznej wersji recenzowanego tekstu.
 12. Nazwiska recenzentów poszczególnych numerów nie są ujawniane. Raz w roku Redakcja Wydawnictw WSFiP zamieszcza na swojej stronie internetowej aktualną listę recenzentów, z którymi współpracuje.
 13. Zasady kwalifikowania lub odrzucania publikacji oraz formularz recenzencki są podane do publicznej wiadomości na stronie internetowej Scientific Journal.
 14. Artykuły odrzucone przez recenzentów są archiwizowane w Redakcji Wydawnictw WSFiP przez okres 5 lat.

Procedura recenzowania, obowiązująca przy redakcji Czasopisma Naukowego Scientific Journal, wydawanego przez Wyższą Szkołę Finansów i Prawa w Bielsku-Białej, jest zgodna z wytycznymi Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego dotyczącymi recenzowania publikacji w czasopismach.

regal 

Kontakt

BIP

ul. Tańskiego 5
43-382 Bielsko-Biała 
tel. +48 (33) 829 72 12 (sekretariat)
fax. +48 (33) 829 72 21 (sekretariat)

Elektroniczna Skrzynka Podawcza: /wsfip_bb/SkrytkaESP

Anonimowa ankieta oceny
publicznego dostępu do informacji

IOD Ryszard Tomanik
tel. +48338297243

Polityka "Cookies"

Opracowanie strony internetowej:
Bartłomiej Żywczak, Maciej Mencner
Wyższa Szkoła Finansów i Prawa 2015

Początek strony