Wydawnictwo Naukowe Wyższej Szkoły Finansów i Prawa w Bielsku-Białej jest jednostką z wieloletnią tradycją, działającą na rzecz upowszechniania nauki, publikującą głównie książki, podręczniki akademickie oraz czasopisma naukowe. Działa od 1997 roku, pierwotnie pod nazwą Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowości i Finansów w Bielsku-Białej, a od kwietnia 2011 roku, jako Wydawnictwo Wyższej Szkoły Finansów i Prawa w Bielsku-Białej.

Misją Wydawnictwa jest upowszechnianie znaczących osiągnięć naukowych, z zachowaniem wysokich standardów merytorycznych, etycznych i edytorskich powszechnie obowiązujących w czołowych wydawnictwach naukowych. Publikowane są zarówno prace powstałe w Wyższej Szkole Finansów i Prawa w Bielsku-Białej, prace powstałe we współpracy z WSFiP, jak również zgłoszone z zewnątrz. Warunkiem dopuszczenia pracy naukowej do publikacji jest jej pozytywna ocena przez recenzentów wybranych z pośród grona specjalistów (w tym również zagranicznych), w dziedzinie merytorycznie odpowiadającej tematyce zgłaszanego materiału do publikacji.

Profil naukowy Wydawnictwa odpowiada dziedzinie nauk społecznych zdefiniowanej w Rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 20 września 2018 r. w sprawie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych oraz dyscyplin artystycznych ze szczególnym uwzględnieniem dyscyplin naukowych odpowiadających zasobom kadrowym i kierunkom studiów prowadzonych w Uczelni, do których należą: ekonomia i finanse, nauki o bezpieczeństwie, nauki prawne, nauki o polityce i administracji, nauki o komunikacji społecznej i mediach.

Zakres działalności Wydawnictwa obejmuje w szczególności:

  • wydawanie monografii,
  • wydawanie materiałów konferencyjnych, 
  • wydawanie podręczników akademickich / skryptów akademickich,
  • przygotowywanie i wydawanie materiałów informacyjnych promujących uczelnię,
  • wydawanie i rozpowszechnianie Czasopism Naukowych.

Wydawnictwo WSFiP w Bielsku-Białej, wykorzystując współczesne technologie publikuje wybrane pozycje zarówno w tradycyjnej – papierowej, jak również w wersji elektronicznej na zasadach otwartego dostępu, na swojej stronie www. Jednocześnie wersje elektroniczne (abstrakt i pełny tekst) przekazywane są do Biblioteki Głównej Uczelni i udostępniane są on-line w ramach otwartego dostępu za pośrednictwem strony www Biblioteki Głównej Uczelni. W wypadku pozostałych pozycji, popierając ideę Otwartego Dostępu, w ramach współpracy z Biblioteką Główną Uczelni, egzemplarze wydane w wersji papierowej przekazywane są nieodpłatnie do obrotu bibliotecznego. Wydawanie pozycji w językach kongresowych oraz stosowanie międzynarodowych zasad publikacyjnych wymaganych przez międzynarodowe bazy danych czasopism naukowych stwarza możliwość zainteresowania treścią publikacji Wydawnictwa zagraniczne środowiska naukowe. W ramach idei otwartego dostępu Wydawnictwo zezwala autorom na umieszczanie wersji elektronicznej opublikowanych w Wydawnictwie prac na indywidualnych kontach w bazie Research Gate. Dzięki temu usprawniony zostaje przepływ wiedzy zawartej w opublikowanych pozycjach do potencjalnie zainteresowanych badaczy w kraju i za granicą.

Wydawnictwo od 2016 r. uzyskuje wsparcie finansowe Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach programu upowszechniania nauki (DUN). Efektem uzyskanego wsparcia są: publikacje naukowe wydawane w języku angielskim w Uczelnianym czasopiśmie naukowym indeksowanym w międzynarodowych i krajowych bazach czasopism naukowych (m.in. DOI, CEEOL, EBSCO, Erih+, DOAJ, CrossRef, Medra, Polindex, Bazekon, ICI IndexCopernicus, PBN) oraz prace monograficzne. 

Celem zapewnienia jednoznacznej identyfikacji autorów publikowanych tekstów Wydawnictwo konsekwentnie wdraża wymóg posiadania identyfikatora ORCID. Wymienione wyżej działania mają na celu wsparcie głównej misji Wydawnictwa, którą jest szerokie i spełniające najwyższe standardy upowszechnianie znaczących dokonań naukowych sygnowanych znakiem Wyższej Szkoły Finansów i Prawa w Bielsku-Białej.

Wydawnictwo współpracuje z hurtowniami, księgarniami, bibliotekami oraz krajowymi i zagranicznymi ośrodkami naukowymi; prowadzi również sprzedaż publikacji dla indywidualnych odbiorców. 

regal 

Kontakt

BIP

ul. Tańskiego 5
43-382 Bielsko-Biała 
tel. +48 (33) 829 72 12 (sekretariat)
fax. +48 (33) 829 72 21 (sekretariat)

Elektroniczna Skrzynka Podawcza: /wsfip_bb/SkrytkaESP

Anonimowa ankieta oceny
publicznego dostępu do informacji

IOD Ryszard Tomanik
tel. +48338297243

Polityka "Cookies"

Opracowanie strony internetowej:
Bartłomiej Żywczak, Maciej Mencner
Wyższa Szkoła Finansów i Prawa 2015

Początek strony