1.1 Numer i nazwa Osi priorytetowej: III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju

1.2 Numer i nazwa Działania: 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych

1.3 Numer i nazwa Poddziałania:

1.4 Instytucja, w której wniosek zostanie złożony: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

1.5 Numer naboru: POWR.03.05.00-IP.08-00-PZ1/17

1.6 Tytuł projektu: Dostosowanie oferty edukacyjnej Wyższej Szkoły Finansów i Prawa w Bielsku-Białej do potrzeb gospodarki, rynku pracy i społeczeństwa

1.7 Okres realizacji projektu: od: 2018-09-01 do: 2022-06-30 1.8 Obszar realizacji projektu: Województwo: ŚLĄSKIE Powiat: Bielsko-Biała Gmina: Bielsko-Biała 

Głównym celem projektu jest zdobycie uzupełniających kwalifikacji lub umiejętności zawodowych przez studentów, kadrę dydaktyczną oraz kadrę kierowniczą i administracyjną Wyższej Szkoły Finansów i Prawa w Bielsku-Białej, dostosowanych do potrzeb otoczenia społeczno- gospodarczego oraz wsparcie zmian organizacyjnych poprzez wdrożenie systemu informatycznego w okresie 01.09.2018 - 30.06.2022. 

Cel ten realizowany będzie poprzez organizację szkoleń/kursów w obszarach kluczowych dla gospodarki i rozwoju kraju (zaplanowano kursy zawodowe oraz językowe - kończące się możliwością nabycia twardych uprawnień) i pożądanych przez pracodawców.

Główne zadania:

 1. Realizacja działań w zakresie podnoszenia kompetencji osób uczestniczących w edukacji na poziomie wyższym
 2. Realizacja działań w zakresie podnoszenia kompetencji w obszarze zarządzania uczelnią.
 3. Realizacja działań w zakresie świadczenia wysokiej jakości usług doradczych poprzez uruchomienie Biura Karier.

 Główne rezultaty:

 • liczba osób, która podniosła kompetencje w ramach działań uczelni - 327, w tym 137 kobiet
 • liczba uczelni, które wdrożyły zmiany w zakresie zarządzania procesem kształcenia - 1
 • liczba pracowników uczelni, którzy dzięki wsparciu EFS podnieśli swoje kompetencje dydaktyczne - 26, w tym 11 kobiet
 • liczba pracowników uczelni, którzy dzięki wsparciu EFS podnieśli swoje kompetencje zarządcze - 16,
 • liczba absolwentów uczelni objętych wsparciem w projekcie, którzy kontynuowali kształcenie lub podjęli zatrudnienie w ciągu 6 m-cy od zakończenia kształcenia - 110, w tym 46 kobiet.

 Wartość projektu:  1 445 843,74 zł

Łączna wysokość wydatków kwalifikowanych wynosi 1 494 643,74 zł (słownie: jeden milion czterysta dziewięćdziesiąt cztery tysiące sześćset czterdzieści trzy złotych i 74/100) i obejmuje: 1) dofinansowanie w kwocie 1 445 843,74 zł (słownie: jeden milion czterysta czterdzieści pięć tysięcy osiemset czterdzieści trzy złotych i 74/100), z następujących źródeł: a) ze środków europejskich w kwocie 1 259 685,74 zł (słownie: jeden milion dwieście pięćdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset osiemdziesiąt pięć złotych i 74/100), co stanowi 84,28% wydatków kwalifikowalnych Projektu, b) ze środków dotacji celowej w kwocie 186 158,00 zł (słownie: sto osiemdziesiąt sześć tysięcy sto pięćdziesiąt osiem złotych).

Koordynator projektu

prof. nadzw. dr hab. Jacek Binda

tel. 33 829 72 12  

jbinda@wsfip.edu.pl


z-ca Koordynatora projektu

dr inż. Adam Żabka

tel. 33 829 72 32 

azabka@wsfip.edu.pl

Obsługa finansowa projektu

mgr Beata Kaniewska

tel. 33 829 72 16

bkaniewska@wsfip.edu.pl

godz. urzędowania:
pn-pt: 8.00-16.00

Uczelnia Wyzsza Roku 2016

 • 5LO_BB.jpg
 • alebank.JPG
 • BIK_logo.jpg
 • CPBiI_logo.jpg
 • EUFH_logo.png
 • gielda_papierow_logo.jpg
 • ICT_slaski_klaster_logo.png
 • Instytut_gospodarki_nieruchommosciami_logo.jpg
 • logo-bgz.jpg
 • logozso.jpg
 • logo_SJO_lodz.jpg
 • logo_wyspian.jpg
 • manpower_logo_2699.jpg
 • naklejka.png
 • NBP_RGB_logo.jpg
 • nzb-logo.jpg
 • ohp.jpg
 • Opava_uniwer_logo.jpg
 • Ostfalia_uni_logo.jpg
 • PTI_logo.jpg
 • PZKO_logo.jpg
 • student_lex.png
 • Telc_logo.jpg
 • v-lo-logo.jpg
 • VHS_Wolfsburg.jpg
 • VHS_Wolfsburg_logo.jpg
 • Zilina_logo.jpg
 • Zwiazek-Bankow-Polskich-logo.png

Informacje prawne

Kontakt

BIP

ul. Tańskiego 5
43-382 Bielsko-Biała 
tel. +48 (33) 829 72 12 (sekretariat)
fax. +48 (33) 829 72 21 (sekretariat)

Anonimowa ankieta oceny
publicznego dostępu do informacji

IOD Ryszard Tomanik
tel. +48338297243

Polityka "Cookies"

Opracowanie strony internetowej:
Bartłomiej Żywczak, Maciej Mencner
Wyższa Szkoła Finansów i Prawa 2015

Początek strony
Forklift Certification Institute

click here