Uczelniany System Jakości Kształcenia
Wyższa Szkoła Finansów i Prawa w Bielsku-Białej od samego początku funkcjonowanie kładzie silny nacisk na wysoką jakość procesu kształcenia.
Postawione przez Uczelnię cele na rzecz jakości kształcenia i podjęte działania dla ich realizacji uzyskały w 2006 roku pozytywną ocenę brytyjskiej komisji akredytacyjnej International Education Society, London, która nadała WSBiF akredytację „The Top Institution with Internetional Experience”.
Początki sformalizowanego systemu kontroli jakości kształcenia w Wyższej Szkole Finansów i Prawa w Bielsku-Białej datuje się na rok 2008, kiedy to na wniosek Rektora dr hab. Jana Ostoj, profesora WSFiP podjęto usystematyzowane działania na rzecz kontroli jakości procesu dydaktycznego. Oprócz hospitacji zajęć prowadzonych w Uczelni zintensyfikowano proces badań ankietowych wśród studentów, mający na celu poznanie ich opinii na temat jakości świadczonych usług edukacyjnych.
Wagę celów dotyczących jakości kształcenia podkreślono również w 2011 roku zapisując je w strategii rozwoju Uczelni do roku 2020:

„Cele przyświecające rozwojowi kadry naukowo-dydaktycznej Uczelni sprowadzają się do zapewnienia:
          - wysokiej jakości badań naukowych,
          - wysokiej jakości procesu dydaktycznego, gwarantującego wysoką jakość kształcenia zespołów tworzących minima kadrowe na kierunkach prowadzonych w WSFiP,
          - odpowiednich proporcji pomiędzy liczbą studentów i liczbą pracowników naukowych wchodzących w skład minimum,
          - realizacji pozostałych celów i funkcji wydziału.”
Uchwała Senatu WSFiP w Bielsku-Białej nr 1B/2010/2011 z dnia 26 maja 2011 r. w sprawie przyjęcia dokumentu „Strategia Wyższej Szkoły Finansów i Prawa w Bielsku-Białej do roku 2020”.

W pełni sformalizowany System Zarządzania Jakością Kształcenia został wprowadzony w Wyższej Szkole Finansów i Prawa w Bielsku-Białej jednogłośnie uchwałą Senatu w dniu 27.09.2012 r. Od tego czasu jest nieustannie doskonalony i rozwijany.

Pełnomocnik Rektora ds. Jakości Kształcenia:

dr inż. Adam Żabka
azabka@wsfip.edu.pl

Powołany dnia 4.04.2012 Zarządzeniem Rektora WSFiP nr 10/2011/2012

Zespół Audytorów Jakości Kształcenia:

 1. dr Jarosław Storczyński
 2. dr inż. Beata Hoza
 3. dr Ryszard Bełdzikowski
 4. dr inż. Tomasz Tatoń

Skład zaktualizowany dnia 27.01.2020 Zarządzeniem Rektora WSFiP nr 12/2019/2020

 • 5LO_BB.jpg
 • alebank.JPG
 • BIK_logo.jpg
 • CPBiI_logo.jpg
 • EUFH_logo.png
 • gielda_papierow_logo.jpg
 • ICT_slaski_klaster_logo.png
 • Instytut_gospodarki_nieruchommosciami_logo.jpg
 • logo-bgz.jpg
 • logozso.jpg
 • logo_SJO_lodz.jpg
 • logo_wyspian.jpg
 • manpower_logo_2699.jpg
 • naklejka.png
 • NBP_RGB_logo.jpg
 • nzb-logo.jpg
 • ohp.jpg
 • Opava_uniwer_logo.jpg
 • Ostfalia_uni_logo.jpg
 • PTI_logo.jpg
 • PZKO_logo.jpg
 • student_lex.png
 • Telc_logo.jpg
 • v-lo-logo.jpg
 • VHS_Wolfsburg.jpg
 • VHS_Wolfsburg_logo.jpg
 • Zilina_logo.jpg
 • Zwiazek-Bankow-Polskich-logo.png

Kontakt

BIP

ul. Tańskiego 5
43-382 Bielsko-Biała 
tel. +48 (33) 829 72 12 (sekretariat)
fax. +48 (33) 829 72 21 (sekretariat)

Anonimowa ankieta oceny
publicznego dostępu do informacji

IOD Ryszard Tomanik
tel. +48338297243

Polityka "Cookies"

Opracowanie strony internetowej:
Bartłomiej Żywczak, Maciej Mencner
Wyższa Szkoła Finansów i Prawa 2015

Początek strony