POTWIERDZANIE EFEKTÓW UCZENIA SIĘ (PEU)

Jest to procedura poprzedzająca proces rekrutacyjny na studia, która pozwala kandydatom znacznie przyspieszyć uzyskanie dyplomu lub studiować w mniej intensywnym trybie. Jest to możliwe poprzez zaliczenie określonych modułów z programu studiów na podstawie doświadczenia zawodowego, samokształcenia, odbytych kursów i szkoleń, czy wolontariatu.

KTO MOŻE SKORZYSTAĆ Z PEU?

Kandydaci, którzy chcieliby skorzystać z tej procedury, muszą spełnić łącznie określone warunki.

 • w przypadku ubiegania się o potwierdzenie efektów kształcenia na poziomie studiów I stopnia lub jednolite studia magisterskie wymagane jest:
  - świadectwo dojrzałości,
  - co najmniej pięć lat doświadczenia zawodowego dla osoby posiadającej tytuł zawodowy licencjata lub równorzędny,
 • w przypadku ubiegania się o potwierdzenie efektów kształcenia na poziomie studiów II stopnia:
  - dyplom ukończenia studiów I stopnia,
  - co najmniej trzy lata doświadczenia zawodowego po ukończeniu studiów pierwszego stopnia,
 • w przypadku ubiegania się o przyjęcie na kolejny kierunek studiów pierwszego lub drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie dla osoby posiadającej tytuł zawodowy magistra lub równorzędny:
  - dyplom ukończenia studiów II stopnia,
  - co najmniej dwa lata doświadczenia zawodowego po ukończeniu studiów drugiego stopnia albo jednolitych studiów magisterskich.

NA JAKIE KIERUNKI STUDIÓW MOŻNA KANDYDOWAĆ?

 • Finanse i rachunkowość (profil ogólnoakademicki) studia I stopnia stacjonarne i niestacjonarne
 • Finanse i rachunkowość (profil ogólnoakademicki) studia II stopnia niestacjonarne

JAKIE KORZYŚCI DAJE STUDENTOWI PEU?

 • PEU umożliwia zdobycie tytułu licencjata lub magistra w czasie krótszym niż przewiduje program studiów,
 • zmniejszenie intensywności studiów i łatwiejsze pogodzenie pracy z nauką, ponieważ PEU/RPL daje możliwość zaliczenia dotychczasowych doświadczeń zawodowych na poczet programu studiów.

PROCEDURA POTWIERDZANIA EFEKTÓW UCZENIA SIĘ (PEU)

 1. Złożenie przez Kandydata podania o potwierdzenie efektów uczenia się zdobytych poza systemem kształcenia, w którym wskazuje przedmioty dla których ma nastąpić potwierdzenie efektów uczenia się, wraz z wymaganymi załącznikami*.
 2. Weryfikacja kryteriów formalnych ubiegania się o potwierdzanie efektów uczenia się zdobytych poza systemem kształcenia dokonywana przez Dziekana.
 3. Wniesienie opłaty kwalifikacyjnej.
 4. Ustalenie opłaty za weryfikację efektów uczenia się zdobytych poza systemem kształcenia przez Dziekana. Opłata zależna jest od ilości punktów ECTS przypisanych do przedmiotu/przedmiotów podlegających weryfikacji.
 5. Wniesienie opłaty za weryfikację efektów uczenia się zdobytych poza systemem kształcenia.
 6. Powołanie Komisji Weryfikującej Efekty Uczenia Się.
 7. Weryfikacja efektów uczenia się zdobytych poza systemem kształcenia na podstawie analizy przedstawionej dokumentacji lub egzaminu. Formę weryfikacji efektów uczenia się wskazuje Dziekan i informuje o swojej decyzji Kandydata.
 8. Decyzja Dziekana dotyczące potwierdzenia efektów uczenia się zdobytych poza systemem kształcenia.
 9. Kwalifikacja na studia - Komisja Rekrutacyjna opierając się na wynikach potwierdzania efektów uczenia się podejmuje decyzję o zakwalifikowaniu Kandydata na dany kierunek studiów. Jeśli Kandydat został zakwalifikowany, otrzymuje informację o terminach składania dokumentów wraz z ich wykazem.

*WYKAZ WYMAGANYCH DOKUMENTÓW

 1. Curriculum vitae,
 2. świadectwo dojrzałości albo jego uwierzytelniony odpis - w przypadku ubiegania się o przyjęcie na studia I stopnia,
 3. dyplom ukończenia studiów wyższych wraz z suplementem do dyplomu lub kartą przebiegu studiów albo ich uwierzytelnione odpisy w przypadku ubiegania się o przyjęcie na studia II stopnia,
 4. dokumenty potwierdzające posiadanie wymaganego doświadczenia zawodowego,
 5. inne dokumenty aktualne i wydane w ciągu ostatnich 10 lat, a w szczególności:
  • certyfikat ukończenia kursu, szkolenia,
  • certyfikat językowy,
  • zakres obowiązków służbowych,
  • dokumenty potwierdzające udział w projekcie i zakres pełnionych w nim obowiązków,
  • przykłady wykonanych prac (np. projekty, raporty, budżety),
  • potwierdzenie odbycia stażu wraz z raportem.

OPŁATY

 • Opłata rekrutacyjna – zgodnie z Zarządzeniem Dyrektor Generalnej,
 • opłata kwalifikacyjna - 85 zł za każdy wybrany kierunek studiów (zgodnie Ustawą Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce),
 • opłata za weryfikację efektów uczenia się jest ustalana indywidualnie w zależności od liczby punktów ECTS przypisanych do przedmiotu/przedmiotów podlegających weryfikacji.

Kontakt

BIP

ul. Tańskiego 5
43-382 Bielsko-Biała 
tel. +48 (33) 829 72 12 (sekretariat)
fax. +48 (33) 829 72 21 (sekretariat)

Elektroniczna Skrzynka Podawcza: /wsfip_bb/SkrytkaESP

Anonimowa ankieta oceny
publicznego dostępu do informacji

IOD Ryszard Tomanik
tel. +48338297243

Polityka "Cookies"

Opracowanie strony internetowej:
Bartłomiej Żywczak, Maciej Mencner
Wyższa Szkoła Finansów i Prawa 2015

Początek strony