sp podyplomowe
sp rachunkowosc
sp sluzba zdrowia
sp prawo pracy

Studia podyplomowe, których oferta przedstawiona jest poniżej trwają dwa lub trzy semestry i kończą się egzaminem końcowym lub obroną pracy końcowej. Absolwenci otrzymują świadectwo ukończenia Studiów Podyplomowych Wyższej Szkoły Finansów i Prawa w Bielsku-Białej, zgodnie z wymogami Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Zajęcia odbywają się w systemie niestacjonarnym, w soboty i niedziele, w siedzibie Wyższej Szkoły Finansów i Prawa w Bielsku-Białej, ul. Tańskiego 5.

Zarządzenie nr 3/2020 w sprawie opłat za studia podyplomowe

Powyższe opłaty prosimy wpłacać na konto Uczelni:
Bank Pekao S.A. 28 1240 4142 1111 0000 4823 0360

Wykaz prowadzonych w Uczelni studiów podyplomowych:

bw

Studia mają charakter doskonalący – absolwent zdobędzie niezbędną wiedzę merytoryczną oraz praktyczną z zakresu teorii przestępstw, a także skutecznych metod walki z nimi, praktyczne umiejętności z zakresu specjalistycznych badań kryminalistycznych, w tym również czynności o charakterze psychologicznym oraz medycznym. Pozna zasady procesowo-wykrywcze wykorzystywane podczas realizacji czynności kryminalistycznych. Nabędzie umiejętność oceny zjawisk przestępczych, ich pomiaru oraz analizy, a także znajomość ich występowania, które pozwolą na wykonywanie pracy zawodowej w sposób profesjonalny.

Czytaj więcej...

bw

Studia mają charakter kwalifikacyjny – nadają kwalifikacje w zakresie zarządzania oświatą we wszystkich typach szkół i innych placówkach oświatowych czy organach nadzorujących działalność oświatową. Po ukończeniu studiów podyplomowych i zdaniu egzaminu końcowego absolwent otrzymuje świadectwo ukończenia studiów podyplomowych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Czytaj więcej...

bw

Celem studiów jest przygotowanie specjalistów w zakresie administrowania i organizacji kadr. Studia pozwalają uzyskać niezbędną wiedzę z zakresu prawa pracy, wynagrodzeń, świadczeń pracowniczych, dokumentacji kadrowej, podatkowej oraz ZUS. Pracownikom stanowisk kadrowo-płacowych oraz kandydatom na te stanowiska studia podyplomowe dają rzetelną wiedzę, która pomoże w rozwoju zawodowym. Trwają zapisy !!

Czytaj więcej...

bw

Wydział Prawa i Nauk Społecznych Wyższej Szkoły Finansów i Prawa w Bielsku-Białej uruchamia Studia Podyplomowe pn. Zarządzanie bezpieczeństwem i higiena pracyCelem głównym studiów podyplomowych jest wyposażenie słuchaczy w wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne niezbędne do skutecznego zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy.

Czytaj więcej...

bw

Wydział Prawa i Nauk Społecznych Wyższej Szkoły Finansów i Prawa w Bielsku-Białej uruchamia Studia Podyplomowe pn. Prawo i zarządzanie w ochronie zdrowia.Studia przygotowują słuchaczy do efektywnego zarządzania placówkami służby zdrowia. W trakcie nauki słuchacze mogą nabyć wiedzę w zakresie funkcjonowania jednostek służby zdrowia, zarządzania finansami, wdrażania jakości i zarządzania personelem, jak również nabyć umiejętności analizowania potrzeb rynku, prowadzenia negocjacji i zawierania kontraktów.

Czytaj więcej...

euro pack Studia przeznaczone dla osób pragnących zdobyć potrzebne umiejętności i wiedzę do podjęcia pracy w charakterze analityka lub doradcy inwestycyjnego, a także do samodzielnego inwestowania na giełdzie papierów wartościowych.

Czytaj więcej...

bw

Wydział Prawa i Nauk Społecznych Wyższej Szkoły Finansów i Prawa w Bielsku-Białej uruchamia Studia Podyplomowe pn. Ochrona danych osobowych i informacji w biznesie oraz administracji publicznej – RODO nowe przepisy. Celem studiów jest nabycie kompetencji pozwalających na przygotowanie instytucji do wprowadzenia zmian wynikających z nowelizacji Ustawy o ochronie danych osobowych i przetwarzaniu informacji - RODO 2018.

Czytaj więcej...

Strona 1 z 3

Sekretarz studiów podyplomowych 

mgr Dagmara Żabka

Tel. 338297242

podyplom@wsfip.edu.pl

Procedura rekrutacji

Kandydaci powinni przedłożyć:

  1. Odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych
  2. Podanie dla kandydata (PDF)
  3. Jedno zdjęcie legitymacyjne
  4. Wypis z dowodu osobistego

 

 

Kontakt

BIP

ul. Tańskiego 5
43-382 Bielsko-Biała 
tel. +48 (33) 829 72 12 (sekretariat)
fax. +48 (33) 829 72 21 (sekretariat)

Anonimowa ankieta oceny
publicznego dostępu do informacji

IOD Ryszard Tomanik
tel. +48338297243

Polityka "Cookies"

Opracowanie strony internetowej:
Bartłomiej Żywczak, Maciej Mencner
Wyższa Szkoła Finansów i Prawa 2015

Początek strony