Regulamin Klubu Absolwenta Wyższej Szkoły Finansów i Prawa
w Bielsku-Białej


Rozdział I
§ 1
Postanowienia Ogólne


Regulamin Klubu Absolwenta Wyższej Szkoły Finansów i Prawa w Bielsku-Białej, zwany dalej Regulaminem określa warunki i zasady organizacji Klubu Absolwenta.

§ 2
Misja

Misją Klub Absolwenta, zwanego dalej Klubem, założonego przez studentów Uczelni i zatwierdzonego decyzją Rektora, jest integracja środowiska absolwentów Uczelni oraz wspieranie działań Samorządu Studentów i budowa dobrego wizerunku Wyższej Szkoły Finansów i Prawa w Bielsku-Białej w jej otoczeniu społeczno-gospodarczym.


§ 3
Cele

Klub Wyższej Szkoły Finansów i Prawa w Bielsku-Białej realizuje swoją misję poprzez następujące cele:

 • budowa więzi pomiędzy Uczelnią a jej absolwentami,
 • budowa sieci wymiany informacji pomiędzy Uczelnią i jej absolwentami,
 • wspieranie inicjatyw absolwentów Uczelni,
 • śledzenie losów absolwentów Uczelni, w kontekście ukończonych przez nich kierunków studiów,
 • popularyzowanie sylwetek absolwentów, którzy osiągnęli sukces zawodowy,
 • wspieranie przedsięwzięć w Uczelni związanych z pobudzaniem i kształtowaniem aktywności zawodowej absolwentów Uczelni,
 • budowanie i rozwijanie dobrych relacji Uczelni z otoczeniem społeczno-gospodarczym,
 • upowszechnianie oferty edukacyjnej Wyższej Szkoły Finansów i Prawa w Bielsku-Białej w tym w zakresie dokształcania i podnoszenia kwalifikacji zawodowych.

§ 4
Organizacja

 1. Klub działa przy Biurze Karier i Zatrudnienia Wyższej Szkoły Finansów i Prawa.
 2. Członkowstwo w Klubie jest oparte na zasadzie dobrowolności.
 3. Klub działa na zasadach właściwych dla organizacji funkcjonujących w ramach struktur akademickich.
 4. Działania Klubu kształtowane  są przez jego reprezentantów w ramach Rady Klubu.
 5. Klub współpracuje z innymi jednostkami działającymi w ramach struktur Uczelni.

§ 5
Logo Klubu Absolwenta

 1. Logotyp Klubu Absolwenta jest jego znakiem zaakceptowanym przez Władze Uczelni.
 2. Logotyp Klubu Absolwenta umieszczany jest na wszystkich materiałach reklamowych i informacyjnych Klubu.
 3. Logotyp składa się ze znaku graficznego Uczelni (niebieskiego koła z białymi literami FiP) otoczonego w górnej części nazwą Uczelni a w dolnej napisem „KLUB ABSOLWENTA”.

 

Rozdział II
§ 6
Warunki uczestnictwa

 1. Członkami Klubu mogą być osoby, które uzyskały dyplom Wyższej Szkoły Finansów i Prawa w Bielsku-Białej, pracownicy Uczelni oraz inne osoby zainteresowane przynależnością do Klubu.
 2. Warunkiem członkostwa w Klubie jest wypełnienie i przesłanie elektronicznej deklaracji przystąpienia do Klubu, dostępnej na stronie internetowej Uczelni w zakładce Klub Absolwenta (www.wsfip.edu.pl).
 3. W przypadku stwierdzenia nieprawdziwości danych podanych w deklaracji, Klub zastrzega sobie prawo do usunięcia osoby z grona swoich członków.
 4. Złożenie deklaracji członkostwa do Klubu jest równoznaczne z akceptacją postanowień niniejszego Regulaminu.

§ 7
Status uczestnictwa

Członkowie Klubu uzyskują status uczestnictwa: standard lub honorowy.

1. Status Standard

1). Uzyskany automatycznie po złożeniu elektronicznej deklaracji członkostwa,
2). Członkostwo upoważnia do korzystania z zasobów bibliotecznych znajdujących się w czytelni (z uwzględnieniem Regulaminu Biblioteki) oraz do korzystania ze zniżek oferowanych studentom i absolwentom Uczelni przez jej partnerów.

2. Status Honorowy

1). Przyznawany przez Radę Klubu osobom szczególnie zasłużonym dla rozwoju Klubu i Uczelni,
2). Członkostwo upoważnia do korzystania z przywilejów statusu Standard i rozszerza je o możliwość aktywnego uczestnictwa w projektach, konferencjach oraz  imprezach zamkniętych realizowanych przez Uczelnię.
 

§ 8
Rada Klubu Absolwenta

 1. Klubu Absolwent posiada Radę Klubu.
 2. Rada składa się z 3 do 5 Członków Klubu i powoływana jest na okres 3 lat,
 3. Kompetencje Rady Klubu to inicjowanie i aktywne uczestnictwo w przedsięwzięciach realizowanych przez Uczelnię, współpraca z Władzami Uczelni oraz Biurem Karier i Zatrudnienia.
 4. Rada wybiera przewodniczącego i wiceprzewodniczącego spośród swoich członków.
 5. Udział w Radzie jest dobrowolny i honorowy.

§ 9
Sąd Koleżeński

 1. Klubu Absolwent posiada Sąd Koleżeński.
 2. Sąd Koleżeński składa się z 3 członków, wybieranych na walnym zebraniu członków Klubu i rozstrzyga spory między członkami Klubu, związane z jego działalnością.
 3. Sądowi przewodniczy Przewodniczący Rady Klubu.
 4. Postępowanie przed Sądem Koleżeńskim wszczyna się na wniosek zainteresowanego członka Klubu. Sąd dąży do polubownego załatwienia sprawy.
 5. Sąd może orzec kary: upomnienia, nagany, zawieszenia w prawach członka na okres jednego roku oraz wykluczenia członka z Klubu.
 6. Orzeczenia Sądu przyjmowane są większością głosów.
 7. Od orzeczeń Sądu przysługuje odwołanie do Rady Klubu.

§ 10
Postanowienia końcowe

1. Dane osobowe

1). Członek Klubu Absolwenta wyraża zgodę na wykorzystywanie i przetwarzanie danych osobowych na potrzeby Klubu Absolwenta zgodnie z ustawą z 29.08.1997 o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z poźn. zm.).
2). Informuje się, że zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 3 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych jest dobrowolne, a ponadto każdemu członkowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania, a także do ich usunięcia.
3). Członek wyraża także zgodę na otrzymywanie od Klubu Absolwenta za pośrednictwem środków komunikacji tradycyjnej oraz elektronicznej informacji handlowych – w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002r. r. nr 144 poz. 1204 z pózn. zm).

2. Zmiany w Regulaminie Klubu dokonywane są  na podstawie uchwał Rady Klubu, podejmowanych  większością głosów.
3. Rozwiązanie Klubu następuje na mocy uchwały Rady Klubu, przyjętej większością dwóch trzecich głosów przy obecności, co najmniej połowy ogólnej liczby członków.
 

§ 11

Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem jego Uchwalenia i podpisania.
 

Kontakt

BIP

ul. Tańskiego 5
43-382 Bielsko-Biała 
tel. +48 (33) 829 72 12 (sekretariat)
fax. +48 (33) 829 72 21 (sekretariat)

Elektroniczna Skrzynka Podawcza: /wsfip_bb/SkrytkaESP

Anonimowa ankieta oceny
publicznego dostępu do informacji

IOD Ryszard Tomanik
tel. +48338297243

Polityka "Cookies"

Opracowanie strony internetowej:
Bartłomiej Żywczak, Maciej Mencner
Wyższa Szkoła Finansów i Prawa 2015

Początek strony