1995 rok

Kierunek finanse i bankowość był pierwszym kierunkiem studiów prowadzonym w Uczelni (dawnej Wyższej Szkoły Bankowości i Finansów w Bielsku-Białej, zwanej WSBiF) na którym prowadzono specjalności:

  • bankowość,
  • finanse przedsiębiorstw oraz
  • ubezpieczenia.

Prowadzone przez Uczelnię badania rynku doprowadziły do utworzenia :

  • specjalności handel i cło oraz
  • finansowanie i obsługa ruchu turystycznego.

W roku akademickim 1999-2000 utworzono w ramach prowadzonego kierunku trzy kolejne specjalności: informatykę gospodarczą, system podatkowy oraz gospodarkę nieruchomościami. Rozszerzanie oferty dydaktycznej przez Uczelnię prowadzone było równolegle z modyfikowaniem wykładanych treści w ramach istniejących specjalności. Dążenie Uczelni do maksymalnego dopasowania profilu wykładanych specjalności do potrzeb rynku pracy w 2001 roku doprowadziło w konsekwencji do zmiany nazwy specjalności z finanse przedsiębiorstw na rachunkowość i finanse.

Z chwilą wypromowania pierwszych absolwentów WSBiF złożyła wniosek do Ministerstwa Edukacji Narodowej o nadanie uprawnień do prowadzenia studiów magisterskich - jednolitych i uzupełniających na kierunku Finanse i bankowość. Prawa te Uczelnia uzyskała w 2001r.

Przygotowania Uczelni do rozszerzenia oferty dydaktycznej w obszarze przedmiotów humanistycznych zaowocowały w 2001 r. uzyskaniem zezwolenia MEN do prowadzenia studiów licencjackich na kierunku Politologia ze specjalnościami: europejską i samorządową.

W 2002 roku Senat WSBiF rozszerzył ofertę edukacyjną na kierunku Politologia o 3 nowe specjalności: dziennikarstwo, marketing polityczny oraz socjologia społeczności lokalnych i stosunków politycznych. Podjął również Uchwałę w sprawie zmiany nazwy i treści programowych specjalności na kierunku Finanse i bankowość z finansowanie i organizacja usług turystycznych na gospodarka turystyczna.

W 2003 roku WSBiF uzyskała zezwolenie MEN na prowadzenie zajęć na kierunku Informatyka ze specjalnościami: bazy danych i technologie internetowe oraz inżynieria oprogramowania i systemy sieciowe. Absolwenci 3,5 letnich studiów inżynierskich na kierunku informatyka uzyskują tytuł inżyniera w studiowanej specjalności.

W 2005r. rozszerzono ofertę edukacyjną o kolejną specjalność na kierunku Politologia - rozpoczęto kształcenie na specjalności praca socjalna. Badania Uczelni nad zapotrzebowaniem rynku pracy na określone kwalifikacje doprowadziły w 2005 roku do rezygnacji z dalszego prowadzenia 2 specjalności na kierunku Politologia: marketing polityczny oraz socjologia społeczności lokalnych i stosunków politycznych.

Rok akademicki 2006/2007 przyniósł kolejne zmiany, które dotyczyły zarówno nazw prowadzonego kierunku studiów, jak i rozszerzenia oferty edukacyjnej Uczelni. Decyzją Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego zmianie uległa nazwa prowadzonego przez uczelnię kierunku z Finanse i bankowość na Finanse i rachunkowość. Zmiana ta objęła wszystkie uczelnie prowadzące kierunek Finanse i bankowość. Zmieniono również nazwę specjalności z rachunkowość i finanse na rachunkowość. Nastąpiły również zmiany programowe na dwóch specjalnościach na kierunku Politologia: specjalność dziennikarstwo przekształcono w dziennikarstwo i public relations, a specjalność samorządową w administrację samorządową. Badania Uczelni nad zapotrzebowaniem rynku pracy na określone kwalifikacje doprowadziły do modyfikacji treści programowych na specjalności handel i cło. Efektem tych zmian była wprowadzenie nowej specjalności handel i transport. W ramach poszerzania oferty edukacyjnej Uczelni wprowadzono 6 nowych specjalności, w tym 2 na kierunku Finanse i rachunkowość: developer nieruchomości  oraz komunikacja i public relations w biznesie oraz 4 na kierunku Informatyka: grafika komputerowa i techniki multimedialne, informatyka w inżynierii biomedycznej, systemy informatyczne w telekomunikacji, projektowanie wnętrz i małej architektury. Uczelnia w 2006 r. uzyskała międzynarodową akredytację International Education Society z wynikiem „The top institution with international experience”.

Kolejny rok akademicki 2007/2008 to kolejne zmiany w ofercie edukacyjnej – nastąpiło uruchomienie 5 nowych specjalności, w tym 2 na kierunku Politologia: fundusze europejskie oraz zarządzanie bezpieczeństwem publicznym oraz 3 na kierunku Finanse i rachunkowość: finanse przedsiębiorstw, administracja skarbowa,  oraz zarządzanie jakością. Zmieniono również nazwę specjalności na kierunku Politologia: praca socjalna na służba socjalna. W 2007 r. Uczelnia uzyskała akredytację Państwowej Komisji Akredytacyjnej na kierunku Politologia. 

Dążenie Uczelni do podnoszenia jakości procesu kształcenia zaowocowało w 2008 r. uzyskaniem akredytacji Państwowej Komisji Akredytacyjnej na kierunku Finanse i Rachunkowość. Rozszerzeniu uległa również oferta dydaktyczna Uczelni o nową specjalność na kierunku Finanse i rachunkowość: gospodarkę regionalną i miejską.

Jednak prawdziwym krokiem milowym w rozwoju Uczelni było utworzenie w 2009r jednolitych studiów magisterskich na kierunku prawo. Tym samym Wyższa Szkoła Bankowości i Finansów w Bielsku-Białej dołączyła do elitarnego grona polskich uczelni kształcących prawników 

Wybór kierunku rozwoju Uczelni poprzedzony jest dokładnymi badaniami rynku. Wyniki analiz stanowią podstawę do tworzenia nowych kierunkow i specjalności. Również program nauczania jest tak dobierany aby realizując wytyczne Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w zakresie minimów programowych i propozycje wykładowców Uczelni sprawić aby nabyte na studiach umiejętności nie tylko dawały duże szanse znalezienia pracy, lecz także prowadzenia własnej działalności gospodarczej. Takie działania władz Uczelni pozwalają, szczegelnie w obecnej sytuacji na rynku pracy, na dywersyfikację ryzyka związanego z brakiem zatrudnienia po ukończeniu studiów. Ma to znaczenie dla ludzi młodych, zdolnych i rzutkich, którzy chcieliby szybko uzyskać niezależność i stabilizację życiową.  Bardzo dobre przygotowanie językowe (absolwent WSBiF w ramach studiów stacjonarnych standardowo uzyskuje międzynarodowy certyfikat TELC z wybranego języka na poziomie B1lub B2), zwiększa szanse znalezienia zatrudnienia za granicą.

 

Kontakt

BIP

ul. Tańskiego 5
43-382 Bielsko-Biała 
tel. +48 (33) 829 72 12 (sekretariat)
fax. +48 (33) 829 72 21 (sekretariat)

Anonimowa ankieta oceny
publicznego dostępu do informacji

IOD Ryszard Tomanik
tel. +48338297243

Polityka "Cookies"

Opracowanie strony internetowej:
Bartłomiej Żywczak, Maciej Mencner
Wyższa Szkoła Finansów i Prawa 2015

Początek strony