Zgodnie z §11 Statutu Wyższej Szkoły Finansów i Prawa w Bielsku-Białej:

  1. Organami kolegialnymi Uczelni są Senat i rady wydziałów (§11 ust.1), których kompetencje określone są w Ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym oraz odpowiednio w §16 i §24 Statutu Wyższej Szkoły Finansów i Prawa w Bielsku-Białej
  2. Organami jednoosobowymi Uczelni są: Rektor, Dyrektor Generalny i Dziekani Wydziałów, których kompetencje określone są w Ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym oraz odpowiednio w §20, §22 i §27 Statutu Wyższej Szkoły Finansów i Prawa w Bielsku-Białej (Dziekani Wydziałów).
  3. Funkcję Głównego Księgowego pełni Kwestor.

Kontakt

BIP

ul. Tańskiego 5
43-382 Bielsko-Biała 
tel. +48 (33) 829 72 12 (sekretariat)
fax. +48 (33) 829 72 21 (sekretariat)

Anonimowa ankieta oceny
publicznego dostępu do informacji

IOD Ryszard Tomanik
tel. +48338297243

Polityka "Cookies"

Opracowanie strony internetowej:
Bartłomiej Żywczak, Maciej Mencner
Wyższa Szkoła Finansów i Prawa 2015

Początek strony