Zasady recenzowania publikacji

Zarówno recenzent jak też autor publikacji naukowej są zobowiązani do starannego, rzetelnego i terminowego wykonania swoich zadań. W przypadku recenzenta chodzi o terminowe i rzetelne przygotowanie recenzji, a w przypadku autor artykułu naukowego merytoryczne i rzetelne ustosunkowanie się do zapisów recenzji.

Procedura recenzowania artykułów w czasopiśmie jest zgodna z zaleceniami Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, opisanymi w broszurze „Dobre praktyki w procedurach recenzyjnych w nauce", Warszawa 2011.

Procedura recenzowania

 1. Teksty nadsyłane do publikacji są poddawane wstępnej ocenie przez Redakcję (Redaktorów Tematycznych - formularz recenzji).

 2. Teksty, które zostają wstępnie przyjęte, są przekazywane do dwóch niezależnych recenzentów spoza Uczelni.
 3. W przypadku tekstów powstałych w języku obcym, co najmniej jeden z recenzentów jest afiliowany w instytucji zagranicznej innej niż narodowość autora pracy.

 4. Redakcja przyjmuje zasadę „double-blind review proces” (autorzy i recenzenci nie znają swoich tożsamości). Tylko w uzasadnionych – każdorazowo umotywowanych na piśmie – przypadkach Redakcja stosuje inne rozwiązanie, o którym w pkt. 5.

 5. Recenzenci podpisują deklarację o nie występowaniu konfliktu interesów tj.:

  1. nie są członkami Redakcji Scientific Journal,

  2. nie są afiliowani przy tej samej placówce, z której pochodzą autorzy,

  3. nie pozostają względem autorów w zależności służbowej,
  4. w ciągu ostatnich dwóch lat poprzedzających przygotowanie recenzji nie pozostawali względem autorów w bezpośredniej współpracy naukowej,
  5. nie pozostają względem autorów w bezpośrednich relacjach osobistych (pokrewieństwo, związki prawne, konflikt). W przypadku, gdy grono specjalistów z danej dziedziny jest bardzo wąskie, może wystąpić odstępstwo od zasad zapisanych w punktach b-e.

  6. posiadają co najmniej stopień doktora oraz odpowiedni dorobek naukowy w danej dziedzinie,

 6. ...
 7. ...
 8. Warunkiem opublikowania artykułu są dwie pozytywne recenzje.
 9. W uzasadnionych wypadkach artykuł może być skierowany do trzeciej recenzji Komitet Redakcyjny decyduje, czy artykuł będzie opublikowany w danym numerze czasopisma.

Pełna treść procedury recenzowania

 

Przydatne pliki

  Zasady etyczne publikowania w Scientific Journal
Pełna procedura recenzowania
Zasady etyczne publikowania w Scientific Journal
Formularz recenzji
Formularz dla Redaktora Tematycznego

 

 

 

regal 

Kontakt

BIP

ul. Tańskiego 5
43-382 Bielsko-Biała 
tel. +48 (33) 829 72 12 (sekretariat)
fax. +48 (33) 829 72 21 (sekretariat)

Elektroniczna Skrzynka Podawcza: /wsfip_bb/SkrytkaESP

Anonimowa ankieta oceny
publicznego dostępu do informacji

IOD Ryszard Tomanik
tel. +48338297243

Polityka "Cookies"

Opracowanie strony internetowej:
Bartłomiej Żywczak, Maciej Mencner
Wyższa Szkoła Finansów i Prawa 2015

Początek strony