Szczegółowe procedury recenzowania:

 1. Czasopisma Naukowego (wydawnictwo ciągłe) oraz materiałów pokonferencyjnych (wydawnictwo zwarte),
 2. podręcznika, skryptu uczelnianego, monografii lub innej formy pomocy dydaktycznej dla studentów (forma zwarta).

Procedura recenzowania Czasopisma Naukowego (wydawnictwo ciągłe) oraz materiałów pokonferencyjnych (wydawnictwo zwarte)

 1. Teksty nadsyłane do publikacji są poddawane wstępnej ocenie przez Zespół Redakcyjny (redaktorów tematycznych).
 2. Teksty, które zostają wstępnie przyjęte, są przekazywane do dwóch niezależnych recenzentów spoza Uczelni. Wyboru recenzentów dokonuje Redaktor naczelny w porozumieniu z Redaktorem tematycznym. Kryterium doboru recenzentów krajowych i zagranicznych jest ich kompetencja, potwierdzona znaczącym dorobkiem naukowym w danej dziedzinie.
 3. W przypadku tekstów powstałych w języku obcym, co najmniej jeden z recenzentów jest afiliowany w instytucji zagranicznej innej niż narodowość autora pracy.
 4. Redakcja przyjmuje zasadę „double-blind review proces” (autorzy i recenzenci nie znają swoich tożsamości). Tylko w uzasadnionych – każdorazowo umotywowanych na piśmie – przypadkach Redakcja stosuje inne rozwiązanie, o którym w pkt. 5.
 5. Recenzenci podpisują oświadczenie o nie występowaniu konfliktu interesów tj.:
  1. nie są członkami Redakcji czasopisma naukowego Scientific Journal Bielsko-Biala School of Finanace and Law,
  2. nie są afiliowani przy tej samej placówce, z której pochodzą autorzy,
  3. nie pozostają względem autorów w zależności służbowej,
  4. w ciągu ostatnich dwóch lat poprzedzających przygotowanie recenzji nie pozostawali względem autorów w bezpośredniej współpracy naukowej,
  5. nie pozostają względem autorów w bezpośrednich relacjach osobistych (pokrewieństwo, związki prawne, konflikt). W przypadku, gdy grono specjalistów z danej dziedziny jest bardzo wąskie, może wystąpić odstępstwo od zasad zapisanych w punktach b-e.
  6. posiadają co najmniej stopień doktora oraz odpowiedni dorobek naukowy w danej dziedzinie,
 6. Redakcja przekazuje potencjalnemu recenzentowi opis publikacji (tytuł, ilość stron, streszczenie tekstu) oraz termin realizacji recenzji, pozostawiając swobodę podjęcia decyzji o przyjęciu lub odrzuceniu tekstu do recenzji.
 7. W przypadku przyjęcia tekstu do recenzji Redakcja przesyła tekst z usuniętymi danymi identyfikującymi autora publikacji (imię i nazwisko autora/autorów artykułu oraz reprezentowany ośrodek naukowy) wraz z formularzem recenzji. Recenzja musi mieć formę pisemną i kończyć się jednoznacznym wnioskiem co do dopuszczenia artykułu do publikacji lub jego odrzucenia. Recenzenci są zobowiązani w trakcie procesu recenzowania do zachowania poufności na temat recenzowanego tekstu oraz nie wykorzystywania wiedzy na jego temat przed jego publikacją.
 8. W procesie oceny przez recenzentów artykuł może uzyskać jedną z czterech kwalifikacji:
  1. Kwalifikacja do druku w obecnej postaci,
  2. Kwalifikacja do druku po uwzględnieniu uwag,
  3. Kwalifikacja do druku po uwzględnieniu uwag i akceptacji ponownej recenzenta,
  4. Brak kwalifikacji do publikacji.
 9. Recenzent przekazuje wykonaną recenzję do Redakcji:
  • w formie elektronicznej na adres e-mail Redakcji podany w formularzu,
  • w postaci papierowej z własnoręcznym podpisem, którą Redakcja przechowuje przez okres 5 lat.
 10. Redakcja nie przyjmie recenzji niespełniających merytorycznych i formalnych wymagań recenzji naukowej (zdawkowych pochwał lub nieumotywowanych opinii krytycznych, pozbawionych logicznego powiązania między treścią a ostateczną oceną).
 11. W przypadku uzyskania przez artykuł kwalifikacji o której mowa w pkt. 8.b lub 8.c, artykuł wraz z uwagami recenzenta zostaje przesłany do autora celem ich uwzględnienia. Oceny zgodności naniesionych poprawek dokonuje Redaktor tematyczny (pkt. 8.b) lub recenzent (pkt. 8.c.).
 12. Po zaakceptowaniu poprawek wg właściwej ścieżki postępowania artykuły kierowane są redaktorów językowych oraz statystycznego.
 13. Nadanie artykułowi negatywnej kwalifikacji do publikacji powoduje odrzucenie artykułu i poinformowanie o tym autora. Negatywne recenzje podlegają archiwizacji u Sekretarza redakcji.
 14. W przypadku gdy autor tekstu nie zgadza się z opinią recenzenta, ma prawo do ustosunkowania się do niej wobec Redakcji. Decyzję o publikacji tekstu podejmuje Redaktor Naczelny w porozumieniu z Zespołem Redakcyjnym.
 15. Raz w roku Redakcja Wydawnictw WSFiP zamieszcza na swojej stronie internetowej aktualną listę recenzentów, z którymi współpracuje.
 16. Zasady kwalifikowania lub odrzucania publikacji oraz formularz recenzencki są podane do publicznej wiadomości na stronie internetowej Czasopisma Naukowego (Scientific Journal).
 17. Artykuły odrzucone przez recenzentów są archiwizowane w Redakcji Wydawnictw WSFiP przez okres 5 lat.

Procedura recenzowania artykułów naukowych do Czasopisma Naukowego - Scientific Journal Bielsko-Biala School of Finanace and Law, wydawanego przez Wyższą Szkołę Finansów i Prawa w Bielsku-Białej, jest zgodna z wytycznymi Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.


Procedura recenzowania podręcznika, skryptu uczelnianego, monografii lub innej formy pomocy dydaktycznej dla studentów (forma zwarta)

 1. Autor monografii składa wniosek do Wydawnictwa na ręce Sekretarza o wydanie podręcznika, skryptu uczelnianego, monografii lub innej formy pomocy dydaktycznej dla studentów ("wniosek o wydanie monografii.doc", zwanych dalej publikacją.
 2. Wniosek wstępnie zaakceptowany przez Redaktora naczelnego wymaga akceptacji zakresu tematycznego przez Komitet Redakcyjny,
 3. Rada Wydziału lub Dziekan Wydziału proponuje Recenzenta (Recenzentów). W przypadku monografii, podręczników akademickich, prac zbiorowych wymagana jest przynajmniej jedna recenzja zewnętrzna. Ostateczną decyzję w tej sprawie wydaje Rektor.
 4. Recenzentem może być zewnętrzny samodzielny pracownik naukowy z danej dziedziny a w szczególnych przypadkach i za zgodą Rektora wybitny ekspert z danej dziedziny ze stopniem naukowym co najmniej doktora. Kryterium doboru recenzentów krajowych i zagranicznych jest ich kompetencja, potwierdzona znaczącym dorobkiem naukowym w danej dziedzinie.
 5. Redaktor naczelny poprzez Sekretarza Wydawnictwa kieruje ofertę (z podaniem tytułu podręcznika, skryptu uczelnianego, monografii lub innej formy pomocy dydaktycznej dla studentów) wykonania recenzji wraz z propozycją umowy i wynagrodzenia uzgodnionego z Dyrektorem Generalnym. Po uzyskaniu zgody recenzenta, Sekretarz redakcji sporządza umowę.
 6. Recenzja jest pisemna i zawiera jednoznaczny wniosek co do dopuszczenia lub odrzucenia podręcznika, skryptu uczelnianego, monografii lub innej formy pomocy dydaktycznej dla studentów do publikacji.
 7. Recenzowana praca może uzyskać jedną z czterech kwalifikacji:
  1. do druku w obecnej postaci,
  2. do druku po uwzględnieniu uwag,
  3. do druku po uwzględnieniu uwag i akceptacji ponownej recenzenta,
  4. Brak kwalifikacji do publikacji.
 8. W przypadku uzyskania kwalifikacji o której mowa w pkt. 7.b lub 7.c, recenzowana praca wraz z uwagami recenzenta zostaje przesłana do autora. Oceny zgodności naniesionych poprawek dokonuje redaktor tematyczny (pkt. 7. b) lub recenzent (pkt. 7.c.).
 9. Nadanie recenzowanej pracy negatywnej kwalifikacji do publikacji powoduje jej odrzucenie jej i poinformowanie o tym autora. Negatywne recenzje podlegają archiwizacji u Sekretarza redakcji.
 10. Po zaakceptowaniu poprawek wg właściwej ścieżki postępowania praca kierowana jest do redaktora językowego oraz statystycznego.
 11. Po naniesieniu korekt praca kierowana jest do składu technicznego.

regal 

Kontakt

BIP

ul. Tańskiego 5
43-382 Bielsko-Biała 
tel. +48 (33) 829 72 12 (sekretariat)
fax. +48 (33) 829 72 21 (sekretariat)

Elektroniczna Skrzynka Podawcza: /wsfip_bb/SkrytkaESP

Anonimowa ankieta oceny
publicznego dostępu do informacji

IOD Ryszard Tomanik
tel. +48338297243

Polityka "Cookies"

Opracowanie strony internetowej:
Bartłomiej Żywczak, Maciej Mencner
Wyższa Szkoła Finansów i Prawa 2015

Początek strony