Zakres prac Wydawnictwa Wyższej Szkoły Finansów i Prawa w Bielsku-Białej ustalany jest w formie rocznego Planu Wydawniczego. Katedry oraz inne jednostki organizacyjne Uczelni zgłaszają propozycje do Planu Wydawniczego wskazując źródła finansowania. Komitet Redakcyjny opiniuje Plan Wydawniczy i przedstawia Rektorowi i Dyrektor Generalnej.

Decyzje dotyczące wydawania kolejnych numerów czasopisma naukowego "ASEJ Scientific Journal of Bielsko-Biala School of Finance and Law" podejmuje Komitet Redakcyjny czasopisma w porozumieniu z Dyrektor Generalną i Rektorem Uczelni.

regal 

Kontakt

BIP

ul. Tańskiego 5
43-382 Bielsko-Biała 
tel. +48 (33) 829 72 12 (sekretariat)
fax. +48 (33) 829 72 21 (sekretariat)

Elektroniczna Skrzynka Podawcza: /wsfip_bb/SkrytkaESP

Anonimowa ankieta oceny
publicznego dostępu do informacji

IOD Ryszard Tomanik
tel. +48338297243

Polityka "Cookies"

Opracowanie strony internetowej:
Bartłomiej Żywczak, Maciej Mencner
Wyższa Szkoła Finansów i Prawa 2015

Początek strony