Autorzy planujący wydanie publikacji naukowej w Wydawnictwie Wyższej Szkoły Finansów i Prawa w Bielsku-Białej powinni zapoznać się z procedurą wydawniczą. Kosztorys wydawniczy przygotowany jest przez Wydawnictwo indywidualnie dla każdego zgłoszenia wydawniczego.

Zgodnie z Art. 7 par. 10 Regulaminu Wydawnictwa Wyższej Szkoły Finansów i Prawa w Bielsku-Białej

 1. Autor/autorzy publikacji, zainteresowani wydaniem jej przez Wydawnictwo, składają do Komitetu Redakcyjnego, na ręce Sekretarza Wydawnictwa, „Wniosek autora o wydanie podręcznika, skryptu uczelnianego, monografii lub innej formy pomocy dydaktycznej dla studentów” (zwany dalej Wnioskiem), stanowiący załącznik do Regulaminu.
 2. Wniosek wstępnie zaakceptowany przez Redaktora Naczelnego wymaga akceptacji:
  1. zakresu tematycznego (w przypadku monografii autorskiej) wykonanego przez Komitet Redakcyjny,
  2. zakresów tematycznych rozdziałów, tematyki i treści prac naukowo-badawczych lub treści referatów (w przypadku odpowiednio monografii traktowanej jako praca zbiorowa pod redakcją, w przypadku zeszytu naukowego lub w przypadku materiałów konferencyjnych) przeprowadzonej przez redaktorów tematycznych.
 3. Rozpoczęcie procesu wydawniczego następuje z chwilą uzyskania przez Wniosek pozytywnej opinii o której mowa w §10 ust. 2 Regulaminu Wydawnictwa.
 4. Dziekan Wydziału proponuje Recenzenta (Recenzentów). Ostateczną decyzję w tej sprawie wydaje Rektor.
 5. Recenzentem może być zewnętrzny samodzielny pracownik naukowy z danej dziedziny, a w szczególnych przypadkach i za zgodą Rektora, wybitny ekspert z danej dziedziny ze stopniem naukowym co najmniej doktora.
 6. Liczbę recenzji wydawniczych określa rodzaj publikacji:
  1. monografie, podręczniki akademickie, prace zbiorowe – przynajmniej jedna recenzja zewnętrzna,
  2. zeszyty naukowe i materiały konferencyjne – min. dwie recenzje zewnętrzne do każdego artykułu.
 7. Ostateczną decyzję w sprawie przyjęcia materiałów do publikacji podejmuje Dyrektor Generalna w porozumieniu z Kwestorem oraz Redaktorem Naczelnym. 

Zgodnie z Art. 7 par. 11 Regulaminu Wydawnictwa 

 1. Wydanie materiałów określonych w §4 ust. 1.1, realizowane pod nadzorem Sekretarza Wydawnictwa w porozumieniu z Redaktorem Naczelnym, wymaga odpowiednio:
  1. przyjęcia przez autora i współautorów warunków publikacji, a w szczególności zgody na udostępnienie publikacji w bazach indeksacji czasopism.
  2. pozytywnej recenzji sporządzonej przez przynajmniej jednego recenzenta merytorycznie związanego z recenzowaną tematyką publikacji, posiadającego co najmniej stopień naukowy doktora habilitowanego (w przypadku monografii, podręcznika akademickiego, pracy zbiorowej) oraz przez min. dwóch recenzentów w przypadku zeszytów naukowych i materiałów konferencyjnych (zapis odnosi się do każdego referatu/artykułu),
  3. Uzyskania numeru ISBN lub ISSN,
  4. Przebiegiem prac kieruje Sekretarz Wydawnictwa w porozumieniu z Redaktorem Naczelnym..

Wynagrodzenie przysługujące Autorowi (par. 12) wynika z zapisów w umowy o przeniesienie praw majątkowych do dzieła na rzecz Wydawnictwa, stanowiącej załącznik do Regulaminu (Umowa wydawnicza).

Autor publikacji oraz Redaktor Naukowy pracy zbiorowej ma prawo do otrzymania 3 egzemplarzy publikacji z puli egzemplarzy promocyjnych (par. 13 Regulaminu Wydawnictwa). Autor i współautorzy artykułu w pracy zbiorowej mają prawo do otrzymania 1 egzemplarza publikacji z puli egzemplarzy promocyjnych. Ponadto Recenzent ma prawo do otrzymania 1 egzemplarza recenzowanej publikacji z puli egzemplarzy promocyjnych.  

Zgodnie z Art. 4 par. 17 Regulaminu Wydawnictwa 

Procedury wydawnicze Zeszytów naukowych, monografii, materiałów konferencyjnych, materiałów dydaktycznych, materiałów informacyjnych i innych regulowane są odrębnymi regulaminami.


Szczegółowe procedury wydawnicze:

 1. Zeszytów Naukowych WSFiP (wydawnictwo ciągłe) oraz materiałów pokonferencyjnych (wydawnictwo zwarte),

 2. podręcznika, skryptu uczelnianego, monografii lub innej formy pomocy dydaktycznej dla studentów (forma zwarta).

Ad.1 Procedura wydawnicza Zeszytów Naukowych WSFiP (wydawnictwo ciągłe) oraz materiałów pokonferencyjnych (wydawnictwo zwarte).

 1. Artykuł do Zeszytu Naukowego Wyższej Szkoły Finansów i Prawa w formie elektronicznej przyjmuje Sekretarz,
 2. Sekretarz działając w porozumieniu z Redaktorem naczelnym przesyła nadesłany artykuł do właściwego merytorycznie Redaktora tematycznego w celu weryfikacji jego tematyki z profilem wydawnictwa.
 3. Minimalna objętość artykułu odpowiada minimalnej objętości publikacji określonej w rozporządzeniu właściwego ministra ds. nauki, która jest brana pod uwagę w kompleksowej ocenie jednostki naukowej występującej o przyznanie kategorii naukowej.
 4. Redaktor tematyczny weryfikuje przedstawiony przez Sekretarza materiał pod względem zgodności z profilem wydawnictwa oraz zasadami edytorskimi obowiązującymi w Wydawnictwie (wymogi edytorskie zamieszczone są na stronie Wydawnictwa - "Wzorzec pisania artykułów - szablon.doc").
  1. Artykuły nie spełniające zasad Wydawnictwa odsyłane są autorowi artykuł do poprawy lub uzupełnienia przez Sekretarza na wniosek Redaktora tematycznego działającego w porozumieniu z Redaktorem naczelnym,
  2. Artykuły wstępnie zaakceptowane przez Redaktorów tematycznych kierowane są do ostatecznej selekcji z udziałem Redaktora naczelnego.
 5. Redaktor naczelny w porozumieniu z Redaktorami tematycznymi dokonuje ostatecznego wyboru artykułów do wydania.
 6. W odrębnych, uzasadnionych wypadkach, Redaktor naczelny może jednoosobowo zadecydować o umieszczeniu artykułu w Zeszytach Naukowych Wyższej Szkoły Finansów i Prawa w dziale „Miscellaneous”.
 7. Wyboru recenzentów dokonuje Redaktor naczelny w porozumieniu z Redaktorem tematycznym.
  1. Kryterium doboru recenzentów krajowych i zagranicznych jest ich kompetencja, potwierdzona znaczącym dorobkiem naukowym w danej dziedzinie.
  2. Redaktor naczelny kieruje ofertę (z podaniem tytułu artykułu) wykonania recenzji wraz z propozycją umowy i wynagrodzenia uzgodnionego z Dyrektorem Generalnym. Po uzyskaniu zgody recenzenta, sekretarz redakcji sporządza umowę.
 8. Sekretarz Wydawnictwa na wniosek Redaktora Naczelnego usuwa imię i nazwisko autora/autorów artykułu oraz reprezentowany ośrodek naukowy, a następnie przekazuje do recenzji wraz z drukiem recenzji.
 9. Recenzja jest pisemna i zawiera jednoznaczny wniosek co do dopuszczenia artykułu do publikacji lub jego odrzucenia. Wzór formularza recenzji dostępny jest także na stronie internetowej wydawnictwa.
 10. W procesie oceny przez recenzentów artykuł może uzyskać jedną z czterech kwalifikacji:
  1. Kwalifikacja do druku w obecnej postaci,
  2. Kwalifikacja do druku po uwzględnieniu uwag,
  3. Kwalifikacja do druku po uwzględnieniu uwag i akceptacji ponownej recenzenta,
  4. Brak kwalifikacji do publikacji.
 11. W przypadku uzyskania kwalifikacji o której mowa w pkt. b lub c, artykuł wraz z uwagami recenzenta zostaje przesłany do autora celem ich uwzględnienia. Oceny zgodności naniesionych poprawek dokonuje Redaktor tematyczny (pkt. b) lub recenzent (pkt. c.).
 12. Nadanie artykułowi negatywnej kwalifikacji do publikacji powoduje odrzucenie artykułu i poinformowanie o tym autora. Negatywne recenzje podlegają archiwizacji u Sekretarza redakcji.
 13. Po zaakceptowaniu poprawek wg właściwej ścieżki postępowania artykuły kierowane są redaktorów językowych oraz statystycznego.
 14. Po ww. korekcie wszystkie artykuły zakwalifikowane do danego wydania kierowane są do składu technicznego.
 15. Przygotowana zostaje wewnętrzna szczotka, która podlega wewnętrznej korekcie wydawniczej.
 16. Gotowa szczotka wydawnicza, zaakceptowana przez Redaktora naczelnego, zostaje przesłana do drukarni wraz z ustaleniami co do okładki, ilości egzemplarzy oraz wyceny.
 17. Korekta szczotki w formacie drukarskim dokonywana jest przez Sekretarza Wydawnictwa
 18. Zatwierdzona ostatecznie przez Redaktora Naczelnego szczotka kierowana jest do druku.

Wróć do góry


Ad.2 Procedura wydawnicza podręcznika, skryptu uczelnianego, monografii lub innej formy pomocy dydaktycznej dla studentów (forma zwarta):

 1. Autor monografii składa do Komitetu Redakcyjnego, na ręce Sekretarza Wydawnictwa wniosek o wydanie podręcznika, skryptu uczelnianego, monografii lub innej formy pomocy dydaktycznej dla studentów ("wniosek o wydanie monografii.doc", zwanych dalej publikacją.
 2. Wniosek wstępnie zaakceptowany przez Redaktora naczelnego wymaga akceptacji zakresu tematycznego przez Komitet Redakcyjny,
 3. Ostateczną decyzję w sprawie przyjęcia materiałów do publikacji podejmuje Dyrektor Generalna w porozumieniu z Kwestorem oraz Redaktorem naczelnym.
 4. Podręcznik, skrypt uczelniany, monografię lub inne formy pomocy dydaktycznych dla studentów w formie elektronicznej przyjmuje Sekretarz,
 5. Rada Wydziału lub Dziekan Wydziału proponuje Recenzenta (Recenzentów). W przypadku monografii, podręczników akademickich, prac zbiorowych wymagana jest przynajmniej jedna recenzja zewnętrzna. Ostateczną decyzję w tej sprawie wydaje Rektor.
 6. Recenzentem może być zewnętrzny samodzielny pracownik naukowy z danej dziedziny a w szczególnych przypadkach i za zgodą Rektora wybitny ekspert z danej dziedziny ze stopniem naukowym co najmniej doktora. Kryterium doboru recenzentów krajowych i zagranicznych jest ich kompetencja, potwierdzona znaczącym dorobkiem naukowym w danej dziedzinie.
 7. Redaktor naczelny kieruje ofertę (z podaniem tytułu podręcznika, skryptu uczelnianego, monografii lub innej formy pomocy dydaktycznej dla studentów) wykonania recenzji wraz z propozycją umowy i wynagrodzenia uzgodnionego z Dyrektorem Generalnym. Po uzyskaniu zgody recenzenta, Sekretarz redakcji sporządza umowę.
 8. Recenzja jest pisemna i zawiera jednoznaczny wniosek co do dopuszczenia lub odrzucenia podręcznika, skryptu uczelnianego, monografii lub innej formy pomocy dydaktycznej dla studentów do publikacji.
 9. W procesie oceny przez recenzenta podręcznik, skrypt uczelniany, monografia lub inne formy pomocy dydaktycznej dla studentów mogą uzyskać jedną z czterech kwalifikacji
  1. Kwalifikacja do druku w obecnej postaci,
  2. Kwalifikacja do druku po uwzględnieniu uwag,
  3. Kwalifikacja do druku po uwzględnieniu uwag i akceptacji ponownej recenzenta,
  4. Brak kwalifikacji do publikacji.
 10. W przypadku uzyskania kwalifikacji o której mowa w pkt. b lub c, podręcznika, skrypt uczelniany, monografia lub inne formy pomocy dydaktycznej dla studentów wraz z uwagami recenzenta zostają przesłane do autora celem ich uwzględnienia. Oceny zgodności naniesionych poprawek dokonuje redaktor tematyczny (pkt. b) lub recenzent (pkt. c.).
 11. Nadanie podręcznikowi, skryptowi uczelnianemu, monografii lub innej formie pomocy dydaktycznej dla studentów negatywnej kwalifikacji do publikacji powoduje odrzucenie jej i poinformowanie o tym autora. Negatywne recenzje podlegają archiwizacji u Sekretarza redakcji.
 12. Po zaakceptowaniu poprawek wg właściwej ścieżki postępowania podręcznik, skrypt uczelniany, monografia lub inne formy pomocy dydaktycznej dla studentów kierowane są do redaktorów: językowego oraz statystycznego.
 13. Po ww. korekcie podręcznik, skrypt uczelniany, monografia lub inne formy pomocy dydaktycznej dla studentów kierowane są do składu technicznego.
 14. Przygotowana zostaje wewnętrzna szczotka, która podlega wewnętrznej korekcie wydawniczej.
 15. Gotowa szczotka wydawnicza, zaakceptowana przez redaktora naczelnego, zostaje przesłana do drukarni wraz z ustaleniami co do okładki, ilości egzemplarzy oraz wyceny.
 16. Korekta szczotki w formacie drukarskim dokonywana jest przez Sekretarza Wydawnictwa
 17. Zatwierdzona ostatecznie przez Redaktora naczelnego szczotka kierowana jest do druku.

Wróć do góry

regal 

Kontakt

BIP

ul. Tańskiego 5
43-382 Bielsko-Biała 
tel. +48 (33) 829 72 12 (sekretariat)
fax. +48 (33) 829 72 21 (sekretariat)

Elektroniczna Skrzynka Podawcza: /wsfip_bb/SkrytkaESP

Anonimowa ankieta oceny
publicznego dostępu do informacji

IOD Ryszard Tomanik
tel. +48338297243

Polityka "Cookies"

Opracowanie strony internetowej:
Bartłomiej Żywczak, Maciej Mencner
Wyższa Szkoła Finansów i Prawa 2015

Początek strony