Drodzy Czytelnicy,

Początki publikacyjne w Zeszytach Naukowych wydawanych przez Uczelnię sięgają 1997 r. Obecnie czasopismo naukowe wydawane jest pod nazwą Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Finansów i Prawa w Bielsku-Białej (tytuł równoległy: Scientific Journal of Bielsko-Biala School of Finance and Law). Są młodym, dynamicznie rozwijającym się czasopismem naukowym, adresowanym do naukowców i osób, które chcą dzielić się wynikami swojej pracy naukowej. Czasopismo wydawane jest w formie kwartalnika w trybie „open access” na bazie licencji Creative Commons (Creative Commons Attribution CC-BY-NC 4.0), jest punktowane (7 punktów) przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, ICV 2016 & 2017: 100.00 nadane przez ICI JOURNALS MASTER LIST i indeksowane w krajowych i międzynarodowych bazach danych czasopism naukowych, m.in. ICI Journals Master List, DOAJ, CEJSH, CEEOL, ERIH PLUS, EBSCO, ROAD, BazEKON, GoogleScholar. 

Historia Czasopisma jest ściśle związana z powstaniem Wyższej Szkoły Finansów i Prawa w Bielsku-Białej (ang. Bielsko-Biala School of Finance and Law) - rok 1995 - oraz jej rozwojem. Od samego początku swojego istnienia, tj. od 1995 roku, Uczelnia kontynuuje najstarsze tradycje akademickie uczelni polskich. Za podstawę swoich działań przyjmuje: "... rzetelność w upowszechnianiu wiedzy połączoną z wpajaniem wartości etycznych. Dąży do przekazania uniwersalnego wykształcenia opartego na połączeniu wiedzy zawodowej z wiedzą ogólną o charakterze metodologicznym i teoretycznym. W prowadzonych badaniach kieruje się poszukiwaniem prawdy oraz dobrem z niej płynącym wyrażonym postępem w nauce i pożytkiem społecznym...". Misja ta realizowana jest m.in. za pośrednictwem czasopisma naukowego - Scientific Journal of Bielsko-Biala School of Finance and Law (równoległa nazwa: Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Finansów i Prawa w Bielsku-Białej) - które za sprawą dynamicznie rozwijającej się międzynarodowej współpracy naukowej przybrało nazwę angielską - w którym to naukowcy z krajowych i zagranicznych ośrodków naukowych publikują swoje prace naukowe.

Misją Scientific Journal jest promowanie osiągnięć naukowych na arenie krajowej i międzynarodowej. Jego profil koncentruje się na zagadnieniach związanych z naukami społecznymi (w tym ekonomia, finanse, nauki o zarządzaniu, prawo, bezpieczeństwo wewnętrzne, pedagogika) jak i naukami technicznymi, w ramach których publikowane są oryginalne wyniki badań, analiz teorii poznawczych oraz studiów empirycznych a także opracowania o charakterze interdyscyplinarnym. Dla zachowania wysokich standardów wydawniczych teksty przyjmowane do publikacji poddawane są procesowi peer-review i przechodzą procedurę anonimowego, podwójnego recenzowania "double blind-view", prowadzoną przez wybitnych naukowców z krajowych i zagranicznych ośrodków naukowych. Działanie to jest również zgodne z przyjętą przez Uczelnię i Wydawnictwo polityką wydawniczą zapisaną w "Strategii rozwoju Wyższej Szkoły Finansów i Prawa w Bielsku-Białej na lata 2013-2020". 

Organami kolegialnymi Czasopisma, odpowiedzialnymi za wartość naukową publikowanych tekstów i jego rozwój, są Komitet Redakcyjny oraz Rada Programowa, w skład których wchodzą przedstawiciele renomowanych uczelni krajowych i zagranicznych, m.in. Niemiec, Czech, Słowacji, Ukrainy, Hiszpanii, Portugalii, Islandii, USA, Ukrainy.

Dzięki Ministerstwu Nauki i Szkolnictwa Wyższego i realizowanego przez niego programu DUN (działania upowszechniające naukę), Wyższa Szkoła Finansów i Prawa w Bielsku-Białej kolejny raz już otrzymała wsparcie finansowe na rozwój Zeszytów Naukowych ().

Wyrażamy wdzięczność tym wszystkim, którzy zaufali Wyższej Szkole Finansów i Prawa w Bielsku-Białej oraz Redakcji Zeszytów Naukowych ASEJ i opublikowali/publikują w nich swoje teksty. Redakcja ASEJ składa również podziękowania wszystkim recenzentom z ośrodków krajowych i zagranicznych za współpracę z ASEJ przy wykonywaniu recenzji naukowych.

Państwa wsparcie jest dla Uczelni jak i dalszego rozwoju Zeszytów Naukowych ASEJ bardzo istotne.

Prof. nzw. dr hab eng. Jacek P. Binda
Redaktor Naczelny ASEJ

Deklaracja o wersji pierwotnej

Wersję pierwotną Zeszytów Naukowych Wyższej Szkoły Finansów i Prawa w Bielsku-Białej stanowi wersja papierowa.

Scientific Journal of Bielsko-Biala School of Finance and Law
(Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Finansów i Prawa w Bielsku-Białej)

Redaktor Naczelny Prof. nadzw. dr hab inż. Jacek Binda 
ISSN   2543-9103  (dawniej 2084-1809)
eISSN   2543-411X
Open Access 

Wszystkie artykuły naukowe udostępniane są bezpłatnie

Czasopismo objęte jest licencją Creative Commons CC-BY-NC 4.0. 
(Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-4.0). "Ta licencja pozwala innym remiksować, dostosowywać i opierać się na Twoim dziele w celach niekomercyjnych. Powstałe dzieła muszą wskazywać na twórcę i mieć niekomercyjny charakter, to dalsze utwory zależne nie muszą być licencjonowane na tych samych warunkach."

Pełny tekst WSZYSTKICH treści jest dostępny za darmo i jest dostępny bez żadnych opóźnień.

Rejestrowana liczba pobrań artykułów TAK
 Punktacja MNiSW
Punktacja Index Copernicus (ICV) 100
IF brak 
Częstotliwość wydawania Czasopismo wydawane regularnie, bez opóźnień, w sposób ciągły, kwartalnik 
 Wersje Wersja papierowa i elektroniczna
Wersją pierwotną czasopisma jest wersja papierowa
Indeksowane w bazach

DOAJ
CEJSH
BazEkon
EBSCO
CEEOL
ERIH Plus
ICI Journals Master List
GICID:71.0000.1500.1631

Dostęp do Publikacji

Biblioteka Narodowa

ICI Journal Master  

Etyki publikacyjna  Zgodnych z wytycznymi Komitetu do spraw Etyki Publikacyjnej
(COPE – Committee on Publication Ethics)
Adres Wydawnictwo Wyższej Szkoły Finansów i Prawa w Bielsku-Białej
ul. Tańskiego 5
43-382 Bielsko-Biała
Polska
E-mail wydawnictwo@wsfip.edu.pl

 

Kluczowe dokumenty

Zarządzenie Rektora ws. Regulaminu Wydawnictwa
Regulamin Wydawnictwa
Skład Wydawnictwa i Rady Naukowej Zeszytów Naukowych
Etyki Publikacyjna (COPE – Committee on Publication Ethics)

regal 

Kontakt

BIP

ul. Tańskiego 5
43-382 Bielsko-Biała 
tel. +48 (33) 829 72 12 (sekretariat)
fax. +48 (33) 829 72 21 (sekretariat)

Anonimowa ankieta oceny
publicznego dostępu do informacji

IOD Ryszard Tomanik
tel. +48338297243

Polityka "Cookies"

Opracowanie strony internetowej:
Bartłomiej Żywczak, Maciej Mencner
Wyższa Szkoła Finansów i Prawa 2015

Początek strony