Pytania? Zadzwoń: +48 33 829 72 41/26

Dyrektor Generalna Uczelni w Złotej...

Dyrektor Generalna Uczelni w Złotej...

29 grudnia w sali sesyjnej Ratusza oficjalnie wpisano do Księgi zasłużonych dla Bielska-Białej Dyrektor Generalną naszej Uczelni Panią Szarlotę Bindę. Dyplom, z treścią uchwały Rady Miejskiej Bielska-Białej o wpisie do Księgi, Dyrektor Generalna otrzymała z rąk Przewodniczącego Rady Miejskiej Janusza...

To nie słowa bez pokrycia – to realne działania Uczelni, która dostosowuje się do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Niwelowanie barier architektonicznych, dostosowanie dźwigu w Uczelni do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, zakup specjalistycznej aparatury audio wizualnej poprawiającej komfort uczestniczenia w zajęciach, wdrożenie nowoczesnych systemów IT, w tym pętli indukcyjnej, zmiana kolorystyki ciągów komunikacyjnych, rozbudowa systemu monitoringu czy oddanie do użytku klimatyzowanej Auli to tylko niektóre ze zrealizowanych prac w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014 – 2020, III Osi Priorytetowej „Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju”, Działanie 3.5 „Kompleksowe programy szkół wyższych”.

To jednak nie wszystko – to ta prostsza część podejmowanych przez Uczelnie działań.

Pracownicy Uczelni uczestniczą aktywnie w szkoleniach z zakresu m.in. wsparcia psychologicznego wobec osób z niepełnosprawnością, podnosząc swoje kompetencje. Efektem aktywnej postawy Uczelni wobec potrzeb osób z niepełnosprawnością jest podpisanie przez Uczelnię listu intencyjnego o współpracy z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Bielsku-Białej, którego celem jest m.in.: - Tworzenie i rozwój partnerskich projektów na rzecz wsparcia i aktywizacji studentów z niepełnosprawnościami. - Organizowanie wspólnych konferencji, szkoleń, paneli tematycznych w celu zwiększenia wiedzy i przekazania informacji w zakresie rehabilitacji społecznej, zawodowej osób z niepełnosprawnościami. - Wdrażanie wspólnych kampanii edukacyjnych i informacyjnych w przestrzeni publicznej dotyczących rozwoju świadomości i wiedzy na temat dostępności usług społecznych oferowanych osobom z niepełnosprawnościami w celu poprawy jakości ich życia, zdobycia wykształcenia oraz zwiększenia aktywizacji zawodowej.

Uczelnia coraz bardziej dostępna, w przypadku Wyższej Szkoły Finansów i Prawa w Bielsku-Białej, to fakt.
Zapraszamy do śledzenia postępu prac w Uczelni. Wszystko po to aby studiowanie w WSFiP było miłe i efektywne, dostępne dla wszystkich chętnych ale nade wszystko bezpieczne.

Przyjdź do nas bo „WSFiP jest mostem do sukcesu”.

Atuty Wyższej Szkoły Finansów i Prawa

 

Prestiż i wysoka pozycja WSFiP w środowisku

Szeroka i różnorodna oferta studiów dostosowana do potrzeb rynku pracy

Wysoko wykwalifikowana kadra naukowo - dydaktyczna

Nowoczesna baza dydaktyczna, laboratoria z unikalną aparaturą badawczą

Umiędzynarodowienie studiów, m.in. Erasmus+, Cepus

Aktywność w kołach, konferencjach i seminariach naukowych

Niskie czesne, wysokie stypendia, liczne promocje

Dogodna lokalizacja i nowoczesna baza dydaktyczna

Studia kończące się uzyskaniem dyplomu oraz licznych certyfikatów

Adres


Wyższa Szkoła Finansów i Prawa
43-382 Bielsko-Biała ul. Cz. Tańskiego 5
Elektroniczna Skrzynka Podawcza:
/wsfip_bb/SkrytkaESP
Konto bankowe:
Bank Pekao S.A.
28 1240 4142 1111 0000 4823 0360

Back to top