Pytania? Zadzwoń: +48 33 829 72 41/26

Dyrektor Generalna Uczelni w Złotej...

Dyrektor Generalna Uczelni w Złotej...

29 grudnia w sali sesyjnej Ratusza oficjalnie wpisano do Księgi zasłużonych dla Bielska-Białej Dyrektor Generalną naszej Uczelni Panią Szarlotę Bindę. Dyplom, z treścią uchwały Rady Miejskiej Bielska-Białej o wpisie do Księgi, Dyrektor Generalna otrzymała z rąk Przewodniczącego Rady Miejskiej Janusza...

W czerwcu 2022 roku została podpisana umowa o współpracy w dziedzinie szkoleń specjalistów oraz działalności naukowo-badawczej pomiędzy Rektorem Wyższej Szkoły Finansów i Prawa w Bielsku-Białej dr hab. inż. Jackiem Bindą, prof. WSFiP, a Rektorem Narodowego Uniwersytetu Humanistycznego w Równem na Ukrainie Profesorem Ruslanem Postołowskim.

Podpisana umowa promuje długoterminową współpracę pomiędzy Uczelniami, przykładając tym samym dużą wagę do rozwoju wykształcenia wyższego, szkolenia specjalistów, rozwoju szkolnictwa wyższego i dziedziny naukowo-badawczej.

Głównymi kierunkami współpracy będą wymiany akademickie dla wykładowców w celu prowadzenia zajęć, wymiany studenckie, opracowywanie i realizacja wspólnych projektów edukacyjnych oraz organizacja i prowadzenie wspólnych międzynarodowych konferencji naukowych, seminariów i sympozjów.

Jesteśmy pewni, że ta nowo zawarta współpraca przyniesie korzyści zarówno dla studentów jak i wykładowców obydwóch Uczelni.

Wiedza, którą to studenci zdobywają w ramach wykładów, ćwiczeń i laboratoriów przeprowadzanych przez wybitną kadrę akademicką Wyższej Szkoły Finansów i Prawa w Bielsku-Białej, stanowi doskonałą podstawę do podejmowania praktyk, staży oraz pracy w ramach prowadzonych przez Uczelnię kierunków.

Studenci WSFiP z kierunku informatyka, zdecydowali się na odbycie 2-miesięcznych zagranicznych praktyk w ramach prężnie rozwijającego się na Uczelni programu Erasmus +, dostępnego dla wszystkich studentów.

Wyższa Szkoła Finansów i Prawa w Bielsku-Białej, w ramach międzynarodowego programu Erasmus +, prowadzi współpracę z posiadającą swoją siedzibę w Czechach skandynawską firmą Tietoevry. Firma ta jest jedną z największych międzynarodowych wytwórców oprogramowania, jednakże jej działalność nie ogranicza się tylko do tej płaszczyzny. Do obszarów, którymi to zajmuje się Tietoevry należy zaliczyć również obsługę sieci komputerowych, baz danych, serwerów i wiele innych. Tietoevry realizuje projekty dla klientów w 90 krajach i zatrudnia około 24 000 ekspertów na całym świecie.

Studenci informatyki, którzy to zdecydowali się na odbywanie praktyk w tej firmie, raz w tygodniu odbywają je stacjonarnie w siedzibie Tietoevry w Ostrawie, a resztę zadań, w ramach praktyk wykonują zdalnie z domu. Pomimo tej hybrydowej formy, mogą oni liczyć na ciągłą pomoc ze strony pracowników firmy zajmujących się praktykantami. Ponadto zapewnione im także zostaje kwota w wysokości 500 euro, którą otrzymają w ramach Programu Erasmus +. Ze względu na fakt, iż Uczelnia prowadzi kierunek informatyka o profilu praktycznym wszyscy podejmujący te studia doskonale radzą sobie podczas odbywania praktyk w wielu instytucjach zarówno w Polsce jak i poza jej granicami, a ponadto są cenionymi pracownikami na rynku pracy.

W dniu 27 maja 2022 r. odbyły się wybory uzupełniające do Samorządu Studenckiego Wyższej Szkoły Finansów i Prawa w Bielsku-Białej, w których to udział wzięli dotychczasowi członkowie Samorządu oraz wszyscy zainteresowani starości grup dziekańskich.

Podczas tego spotkania na nowego przewodniczącego Samorządu Studenckiego, jednogłośnie wybrany został Pan Maciej Matuszewski, który to obecnie jest studentem drugiego roku prawa studiów niestacjonarnych na naszej Uczelni.

Ze strony naukowej do zakresu zainteresowań Pana Macieja zaliczyć należy prawo karne oraz prawo spółek handlowych, z którymi to wiąże on swoją przyszłość zawodową, jako przyszły doktorant oraz adwokat. Ponadto celem zawodowym nowego przewodniczącego jest objęcie w przyszłości opieką prawną sportowców z Podbeskidzia.

Pan Maciej z wykształcenia jest magistrem rehabilitacji, jednakże w związku z dużym doświadczeniem w dziedzinach gastronomii i hotelarstwa zdobytym na przestrzeni lat, obecnie piastuje stanowisko Dyrektora Hotelu Żywieckiego w Przyłękowie. Dzięki pracy na wspominanym stanowisku zdobył on doświadczenie, które to bez wątpienia przyda się na nowo objętej pozycji.

Do celów nowego Przewodniczącego odnoszących się do Samorządu Studenckiego, braci studenckiej oraz Uczelni, zaliczyć należy promocję Wyższej Szkoły Finansów i Prawa w Bielsku-Białej, pracę nad ciągłym rozwojem społeczności studenckiej oraz współpracę z Władzami Uczelni, oraz innymi podmiotami w celu maksymalizacji efektywności nauki, która to utoruje absolwentom naszej Uczelni drogę do sukcesu w wybranych przez nich ścieżkach zawodowych.

Życzymy Panu Maciejowi udanej pracy w ramach Samorządu Studenckiego, spełnienia marzeń oraz osiągnięcia zamierzonych celów!

Atuty Wyższej Szkoły Finansów i Prawa

 

Prestiż i wysoka pozycja WSFiP w środowisku

Szeroka i różnorodna oferta studiów dostosowana do potrzeb rynku pracy

Wysoko wykwalifikowana kadra naukowo - dydaktyczna

Nowoczesna baza dydaktyczna, laboratoria z unikalną aparaturą badawczą

Umiędzynarodowienie studiów, m.in. Erasmus+, Cepus

Aktywność w kołach, konferencjach i seminariach naukowych

Niskie czesne, wysokie stypendia, liczne promocje

Dogodna lokalizacja i nowoczesna baza dydaktyczna

Studia kończące się uzyskaniem dyplomu oraz licznych certyfikatów

Adres


Wyższa Szkoła Finansów i Prawa
43-382 Bielsko-Biała ul. Cz. Tańskiego 5
Elektroniczna Skrzynka Podawcza:
/wsfip_bb/SkrytkaESP
Konto bankowe:
Bank Pekao S.A.
28 1240 4142 1111 0000 4823 0360

Back to top