Pytania? Zadzwoń: +48 33 829 72 41/26

Dyrektor Generalna Uczelni w Złotej...

Dyrektor Generalna Uczelni w Złotej...

29 grudnia w sali sesyjnej Ratusza oficjalnie wpisano do Księgi zasłużonych dla Bielska-Białej Dyrektor Generalną naszej Uczelni Panią Szarlotę Bindę. Dyplom, z treścią uchwały Rady Miejskiej Bielska-Białej o wpisie do Księgi, Dyrektor Generalna otrzymała z rąk Przewodniczącego Rady Miejskiej Janusza...

To nie słowa bez pokrycia – to realne działania Uczelni, która dostosowuje się do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Niwelowanie barier architektonicznych, dostosowanie dźwigu w Uczelni do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, zakup specjalistycznej aparatury audio wizualnej poprawiającej komfort uczestniczenia w zajęciach, wdrożenie nowoczesnych systemów IT, w tym pętli indukcyjnej, zmiana kolorystyki ciągów komunikacyjnych, rozbudowa systemu monitoringu czy oddanie do użytku klimatyzowanej Auli to tylko niektóre ze zrealizowanych prac w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014 – 2020, III Osi Priorytetowej „Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju”, Działanie 3.5 „Kompleksowe programy szkół wyższych”.

To jednak nie wszystko – to ta prostsza część podejmowanych przez Uczelnie działań.

Pracownicy Uczelni uczestniczą aktywnie w szkoleniach z zakresu m.in. wsparcia psychologicznego wobec osób z niepełnosprawnością, podnosząc swoje kompetencje. Efektem aktywnej postawy Uczelni wobec potrzeb osób z niepełnosprawnością jest podpisanie przez Uczelnię listu intencyjnego o współpracy z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Bielsku-Białej, którego celem jest m.in.: - Tworzenie i rozwój partnerskich projektów na rzecz wsparcia i aktywizacji studentów z niepełnosprawnościami. - Organizowanie wspólnych konferencji, szkoleń, paneli tematycznych w celu zwiększenia wiedzy i przekazania informacji w zakresie rehabilitacji społecznej, zawodowej osób z niepełnosprawnościami. - Wdrażanie wspólnych kampanii edukacyjnych i informacyjnych w przestrzeni publicznej dotyczących rozwoju świadomości i wiedzy na temat dostępności usług społecznych oferowanych osobom z niepełnosprawnościami w celu poprawy jakości ich życia, zdobycia wykształcenia oraz zwiększenia aktywizacji zawodowej.

Uczelnia coraz bardziej dostępna, w przypadku Wyższej Szkoły Finansów i Prawa w Bielsku-Białej, to fakt.
Zapraszamy do śledzenia postępu prac w Uczelni. Wszystko po to aby studiowanie w WSFiP było miłe i efektywne, dostępne dla wszystkich chętnych ale nade wszystko bezpieczne.

Przyjdź do nas bo „WSFiP jest mostem do sukcesu”.

Szanowni Państwo,

Studenci WSFiP,

uprzejmie zachęcamy Studentów naszej Uczelni, tych w wieku do 25 lat, do udziału w organizowanych przez Akademię Nauk Stosowanych TWP w Szczecinie badaniach p.n. „Determinanty zachowań i zakotwiczenie postaw młodego pokolenia Polaków wobec stref ryzyka społeczno-kulturowego w perspektywie komparatystycznej w świetle teorii resilience” – pod wspólną nazwą MŁODZIEŻ 4.0”

Projekt MŁODZIEŻ 4.0 to ogólnopolski projekt badawczy, który realizowany jest w latach 2021 – 2023, na zlecenie Ministerstwa Edukacji i Nauki, a jego celem jest zdiagnozowanie aktualnych tendencji zachowań, a także tendencji w obszarze wyborów aksjonormatywnych oraz społeczno – polityczno - kulturowych młodych Polaków w wieku 15-25 lat.

Celem badania jest wypracowanie modelu analitycznego, koniecznego do identyfikacji podmiotowości młodego pokolenia. To największe od dziesięcioleci holistyczne, ogólnopolskie badanie MŁODYCH.

Przesłaniem projektu jest hasło: POZWÓLCIE STARSZYM ZROZUMIEĆ SIEBIE. Przy Państwa pomocy istnieje duża szansa na to, by Polacy lepiej się rozumieli, niezależnie od różnic pokoleniowych.

Badania są realizowane poprzez anonimową ankietę internetową.

Link do ankiety

Serdecznie Państwa zachęcamy do wypełnienia ankiety!

mgr Mariusz Kuliński
Prodziekan WNSiT
Wyższej Szkoły Finansów i Prawa
w Bielsku-Białe

Atuty Wyższej Szkoły Finansów i Prawa

 

Prestiż i wysoka pozycja WSFiP w środowisku

Szeroka i różnorodna oferta studiów dostosowana do potrzeb rynku pracy

Wysoko wykwalifikowana kadra naukowo - dydaktyczna

Nowoczesna baza dydaktyczna, laboratoria z unikalną aparaturą badawczą

Umiędzynarodowienie studiów, m.in. Erasmus+, Cepus

Aktywność w kołach, konferencjach i seminariach naukowych

Niskie czesne, wysokie stypendia, liczne promocje

Dogodna lokalizacja i nowoczesna baza dydaktyczna

Studia kończące się uzyskaniem dyplomu oraz licznych certyfikatów

Adres


Wyższa Szkoła Finansów i Prawa
43-382 Bielsko-Biała ul. Cz. Tańskiego 5
Elektroniczna Skrzynka Podawcza:
/wsfip_bb/SkrytkaESP
Konto bankowe:
Bank Pekao S.A.
28 1240 4142 1111 0000 4823 0360

Back to top