Pytania? Zadzwoń: +48 33 829 72 41/26

Wyższa Szkoła Finansów i Prawa w Bielsku-Białej, działając jako jednostka niepubliczna, na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. 2018 poz. 1668) oraz statutu, planu i regulaminu studiów organizuje w ramach swego programu kształcenia praktyki studenckie stanowiące integralną część programu studiów.

Celem praktyk jest:

  • poznanie specyfiki pracy na różnych stanowiskach, w różnych branżach,
  • wykształcenie umiejętności zastosowania wiedzy teoretycznej zdobytej w toku studiów w praktyce,
  • zdobycie praktycznej znajomości zagadnień związanych z wybraną specjalnością,
  • zebranie materiału empirycznego do pracy dyplomowej pod kierunkiem jej promotora i pogłębienie wybranej specjalności,
  • nawiązanie kontaktów zawodowych, umożliwiających wykorzystanie ich w momencie poszukiwania pracy.

W praktykach uczestniczą obowiązkowo studenci studiów stacjonarnych i niestacjonarnych.

Za odbycie obowiązkowej praktyki studenckiej może zostać uznane wykonywanie pracy zawodowej przez Studenta, o ile jej charakter jest zgodny z kierunkiem studiów o profilu ogólnoakademickim , a okres zatrudnienia jest co najmniej okresem 6 miesięcznej pracy.

Szczegółowe informacje na temat realizacji praktyk zawiera:

Wydział Nauk Społecznych i Technicznych
Finanse i Rachunkowość I stopień
Regulamin Praktyk - 2022 - (PDF)

Obowiązuje

Uchwała Senatu 6A_2020_2021 w sprawie zmian w Regulaminie organizacji praktyk - 2020 - (PDF)

Obowiązuje

Załączniki do wypełnienia (PDF)

ObowiązujeRegulamin Praktyk - 2021 - (PDF)
Regulamin Praktyk - 2020 - (PDF)
Regulamin Praktyk - 2019 - (PDF)
Regulamin Praktyk - 2013 - (PDF)

nie obowiązuje

Prawo
Regulamin Praktyk - (PDF)

Obowiązuje

Załączniki do wypełnienia (PDF)

Obowiązuje

Bezpieczeństwo Wewnętrzne I i II Stopień
Regulamin Praktyk - (PDF)

Obowiązuje

Załączniki do wypełnienia (PDF)

Obowiązuje

Administracja
Regulamin Praktyk - (PDF)

Obowiązuje

Załączniki do wypełnienia (PDF)

Obowiązuje

Informatyka
Załączniki do wypełnienia (PDF)

Obowiązuje

Logistyka
Załączniki do wypełnienia (PDF)

Obowiązuje


Oferty praktyk:

Atuty Wyższej Szkoły Finansów i Prawa

 

Prestiż i wysoka pozycja WSFiP w środowisku

Szeroka i różnorodna oferta studiów dostosowana do potrzeb rynku pracy

Wysoko wykwalifikowana kadra naukowo - dydaktyczna

Nowoczesna baza dydaktyczna, laboratoria z unikalną aparaturą badawczą

Umiędzynarodowienie studiów, m.in. Erasmus+, Cepus

Aktywność w kołach, konferencjach i seminariach naukowych

Niskie czesne, wysokie stypendia, liczne promocje

Dogodna lokalizacja i nowoczesna baza dydaktyczna

Studia kończące się uzyskaniem dyplomu oraz licznych certyfikatów

Adres


Wyższa Szkoła Finansów i Prawa
43-382 Bielsko-Biała ul. Cz. Tańskiego 5
Elektroniczna Skrzynka Podawcza:
/wsfip_bb/SkrytkaESP
Konto bankowe:
Bank Pekao S.A.
28 1240 4142 1111 0000 4823 0360

Back to top