Pytania? Zadzwoń: +48 33 829 72 12

Elementem zamykającym studia jest rozwiązanie przez studenta problemu sformułowanego przy udziale promotora i przedstawienie tego rozwiązania w postaci pracy dyplomowej (szczegóły opisuje Regulamin Studiów - część VII oraz Wymagania ujednolicone dla prac dyplomowych).

Praca dyplomowa w WSFiP jest realizowana pod kierunkiem prowadzącego seminarium dyplomowe (promotora).


Przydział studentów do promotorów przeprowadzany jest przez Dziekana Wydziału po zakończeniu semestru poprzedzającego rozpoczęcie seminarium dyplomowego zgodnie z wybraną przez studenta specjalnością. Efektem dokonanego przypisania studentów jest utworzenie grup seminaryjnych prowadzonych przez promotorów.

W indywidualnych, uzasadnionych przypadkach władze uczelni przychylają się do próśb studentów o zmianę promotora. W semestrze otwierającym cykl seminariów w ramach tych zajęć studenci, przy udziale promotora, wybierają problem, temat i wstępnie określają logiczną strukturę pracy dyplomowej. Wymogi formalne budowy pracy dyplomowej sformułowano w regulaminach pisania tych prac. Pracę opiniuje promotor i wyznaczony przez dziekana recenzent.

W uzasadnionych przypadkach możliwa jest kontrola jakości prac poprzez wyznaczenie przez Rektora WSFiP superrecenzenta pracy. Celem uniknięcia plagiatu, fragmenty pracy mogą być kontrolowane przy pomocy weryfikującego programu komputerowego lub porównane z tekstami innych prac dyplomowych i innych publikacji w inny sposób. Warunkiem przyjęcia pracy do obrony jest złożenie w Dziekanacie kompletu dokumentów ustalonych w Regulaminie studiów.

Składane egzemplarze pracy dyplomowej muszą być opatrzone przez promotora podpisem „pracę przyjąłem” i datą. Egzamin dyplomowy prowadzony jest w formie ustnej i składa się co najmniej z trzech pytań z zakresu pracy dyplomowej, zadanych przez członków komisji, o której mowa w §65 pkt. 2. Regulaminu Studiów.

Regulamin studiów dopuszcza możliwość zadania dodatkowych pytań przez Komisję. Pozytywna odpowiedź dyplomanta na wszystkie pytania jest równoznaczna z zaliczeniem egzaminu dyplomowego i nadaniem tytułu zawodowego „Licencjat” lub "Inżynier" (w przypadku studiów I stopnia), "Magister” w przypadku studiów II stopnia lub jednolitych studiów magisterskich.

Podstawą obliczenia ostatecznego wyniku studiów są:

  • średnia arytmetyczna ocen wszystkich egzaminów i zaliczeń uzyskanych w trakcie trwania studiów - stanowiąca 1/2 oceny końcowej uzyskiwanej na dyplomie,
  • ocena pracy dyplomowej stanowiąca średnią arytmetyczną ocen wystawionych przez promotora i recenzenta – stanowiąca 1/4 oceny uzyskanej na dyplomie,
  • ocena egzaminu dyplomowego stanowiąca średnią arytmetyczną ocen odpowiedzi udzielonych przez przystępującego do egzaminu na zadane pytania – stanowiących 1/4 oceny uzyskanej na dyplomie.

Komisja egzaminacyjna może podwyższyć ocenę ostatecznego wyniku egzaminu o 0,1 jeśli student z pracy dyplomowej oraz egzaminu dyplomowego otrzymał oceny bardzo dobre. Na dyplomie absolwent otrzymuje ocenę pełną, natomiast w pozostałych zaświadczeniach wskazuje się rzeczywisty wynik studiów określony z dokładnością do 2 miejsc po przecinku. Po zakończeniu egzaminu przewodniczący komisji ogłasza postanowienie komisji egzaminacyjnej w sprawie prowadzonego egzaminu dyplomowego. Osoby, które pozytywnie zdały egzamin dyplomowy otrzymują z Dziekanatu komplet dokumentów na warunkach określonych w Regulaminie studiów oraz w Rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego  z dnia 27 września 2018 r. w sprawie studiów (Dz.U. 2018 poz. 1861).

Regulamin pisania pracy licencjackiej na kierunku FiR (PDF)

Regulamin pisania pracy magisterskiej na kierunku FiR (PDF)

Regulamin pisania pracy inżynierskiej na kierunku INF (PDF)

Regulamin pisania pracy licencjackiej na kierunku BW (PDF)

Regulamin pisania pracy mgr na kierunku Prawo i BW (PDF)

 

Atuty Wyższej Szkoły Finansów i Prawa

 

Prestiż i wysoka pozycja WSFiP w środowisku

Szeroka i różnorodna oferta studiów dostosowana do potrzeb rynku pracy

Wysoko wykwalifikowana kadra naukowo - dydaktyczna

Nowoczesna baza dydaktyczna, laboratoria z unikalną aparaturą badawczą

Umiędzynarodowienie studiów, m.in. Erasmus+, Cepus

Aktywność w kołach, konferencjach i seminariach naukowych

Niskie czesne, wysokie stypendia, liczne promocje

Dogodna lokalizacja i nowoczesna baza dydaktyczna

Studia kończące się uzyskaniem dyplomu oraz licznych certyfikatów

Adres


Wyższa Szkoła Finansów i Prawa
43-382 Bielsko-Biała ul. Cz. Tańskiego 5
Elektroniczna Skrzynka Podawcza:
/wsfip_bb/SkrytkaESP
Konto bankowe:
Bank Pekao S.A.
28 1240 4142 1111 0000 4823 0360

Back to top