Pytania? Zadzwoń: +48 33 829 72 41/26

Poradnia funkcjonująca na Wydziale Prawa i Nauk Społecznych została powołana decyzją Rektora Wyższej WSFiP z dnia 16 kwietnia 2012 roku i działa w formie koła naukowego. Jej działalność jest ściśle związana z programem studiów; realizuje cele edukacyjne i jest elementem rozwoju strategicznego Wydziału Prawa i Nauk Społecznych. Poradnia udziela porad prawnych z zakresu prawa administracyjnego i innych gałęzi prawa. Porady prawne świadczone przez studentów WSFiP są nieodpłatnie. 

Poradnia działa zgodnie z zatwierdzonym przez Rektora Uczelni Regulaminem a zakres jej aktywności obejmuje m.in.

  • pisemne udzielanie informacji prawnych oraz wstępnych opinii prawnych, zwanych dalej „poradami prawnymi” zainteresowanym osobom fizycznym, którym trudna sytuacja materialna nie pozwala na opłacenie pomocy świadczonej przez zawodowego adwokata lub radcę prawnego,
  • doskonalenie procesu kształcenia studentów prawa, przez rozwijanie ich kultury prawnej oraz wiedzy o praktycznych aspektach funkcjonowania prawa,
  • łączenie wiedzy teoretycznej z praktyką stosowania prawa w celu przygotowania studentów prawa do wykonywania zawodu,
  • organizowanie spotkań z doświadczonymi prawnikami - praktykami oraz innych szkoleń i spotkań dyskusyjnych,
  • współpracę z organami państwa, jednostkami samorządowymi, organizacjami społecznymi oraz innymi organizacjami krajowymi i międzynarodowymi, które do swych celów statutowych zaliczają pomoc społeczną i ochronę praw człowieka.

 Poradnia współpracuje…

Na mocy umowy o współpracy pomiędzy Wyższą Szkołą Finansów i Prawa a Spółdzielnią Mieszkaniową „Złote Łany” w Bielsku-Białej, Koło naukowe Studencka Poradnia Prawna podejmuje działalność informacyjną, w tym porady prawne na warunkach określonych w umowie o współpracy. Działalność Poradni Prawnej WSFiP w ramach współpracy ze Spółdzielnią Mieszkaniową „Złote Łany” przewiduje udzielanie pisemnych informacji prawnych oraz wstępnych opinii prawnych, czyli porad prawnych zainteresowanym osobom fizycznym, którym trudna sytuacja materialna nie pozwala na opłacenie pomocy świadczonej przez zawodowego adwokata lub radcę prawnego.

Bezpłatne porady prawne są świadczone, na zasadach określonych w Regulaminie Koła Naukowego Studencka Poradnia Prawna WSFiP, przez studentów prawa pod kierunkiem Kierownika Koła, pracownika naukowego Uczelni.

Atuty Wyższej Szkoły Finansów i Prawa

 

Prestiż i wysoka pozycja WSFiP w środowisku

Szeroka i różnorodna oferta studiów dostosowana do potrzeb rynku pracy

Wysoko wykwalifikowana kadra naukowo - dydaktyczna

Nowoczesna baza dydaktyczna, laboratoria z unikalną aparaturą badawczą

Umiędzynarodowienie studiów, m.in. Erasmus+, Cepus

Aktywność w kołach, konferencjach i seminariach naukowych

Niskie czesne, wysokie stypendia, liczne promocje

Dogodna lokalizacja i nowoczesna baza dydaktyczna

Studia kończące się uzyskaniem dyplomu oraz licznych certyfikatów

Adres


Wyższa Szkoła Finansów i Prawa
43-382 Bielsko-Biała ul. Cz. Tańskiego 5
Elektroniczna Skrzynka Podawcza:
/wsfip_bb/SkrytkaESP
Konto bankowe:
Bank Pekao S.A.
28 1240 4142 1111 0000 4823 0360

Back to top