Pytania? Zadzwoń: +48 33 829 72 41/26

REGULAMIN
POWR.03.05.00-00-A052/20
w Bielsku-Białej

Projekt pn. "Kompleksowy program dostępności WSFiP w Bielsku-Białej" jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Bielsko-Biała, w ramach III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju; Działanie: 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych. Instytucja, w której wniosek zostanie złożony: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.

§ 1

Postanowienia Ogólne

 1. Organizatorem projektu pn. „Kompleksowy program dostępności WSFiP w Bielsku-Białej”, zwanego dalej Projektem jest Wyższa Szkoła Finansów i Prawa w Bielsku-Białej.
 2. Na użytek niniejszego Regulaminu Wyższa Szkoła Finansów i Prawa zwana jest również Wnioskodawcą lub WSFiP.
 3. Projekt pn. „Kompleksowy program dostępności WSFiP w Bielsku-Białej” jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 i jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
 4. Projekt realizowany jest w okresie od 2021-01-01 do: 2023-09-30
 5. Udział w Projekcie jest bezpłatny.

§ 2
Zadania

Zadaniem Projektu:

 • podnoszenie kompetencji osób uczestniczących w edukacji na poziomie wyższym,
 • podnoszenia kompetencji w obszarze zarządzania uczelnią,
 • świadczenie wysokiej jakości usług doradczych poprzez uruchomienie Biura Karier.

§ 3
Cele projektowe

Cele Projektu jest wzrost dostępności Wyższej Szkoły Finansów i Prawa w Bielsku-Białej i jej oferty do potrzeb osób z niepełnosprawnościami poprzez:

 • wsparcie zmian organizacyjnych na Uczelni - Ad. Obszar 1: Struktura organizacyjna
 • zwiększenie dostępności architektonicznej i komunikacyjnej na Uczelni - Ad. Obszar 2: Architektura
 • wdrożenie informatycznych narzędzi i rozwiązań na Uczelni - Ad. Obszar 3: Technologie wspierające
 • opracowanie i wdrożenie procedur na Uczelni mających na celu zwiększenie jakości i zakresu działań realizowanych przez Uczelnię - Ad. Obszar 4: Procedury
 • wdrożenie form dostosowania procesu kształcenia dla studentów i doktorantów z niepełnosprawnościami poprzez zapewnienie im możliwości korzystania z urządzeń i sprzętów wspomagających podczas zajęć oraz egzaminów - Ad. Obszar 5: Rodzaje wsparcia edukacyjnego
 • realizację szkoleń z zakresu niepełnosprawności wśród pracowników Uczelni prowadzących do wzrostu świadomości i kompetencji - Ad. Obszar 6: Szkolenia podnoszące świadomość niepełnosprawności

  w okresie od 01.01.2021 r. do 30.09.2023 r.

§ 4

Organizacja

 1. Plany i programy Projektu ustala Rada Naukowa Uniwersytetu Młodzieżowego, które zatwierdza Rektor WSFiP.
 2. Akcje informacyjne o Projekcie oraz nabór do Projektu, przeprowadzane są sukcesywnie poprzez zamieszczanie treści ogłoszeń w mediach (np. prasa, radio, Internet).
 3. Cykl trzech 2-dniowych sesji zajęć warsztatowych przeprowadzony zostanie przy wsparciu Partnera Słowackiego. Każda z trzech 2-dniowych sesji Uniwersytetu poświęcona będzie innej tematyce: innowacje i nowoczesne technologie; finanse i biznes na pograniczu; rozwój społeczny, budowa społeczeństwa obywatelskiego i bezpieczeństwo wewnętrzne.
 4. Transport, ubezpieczenie, poczęstunek, nocleg i materiały edukacyjne opracowane na potrzeby zajęć dla studentów zapewni Wnioskodawca.
 5. Koordynator Projektu ze strony Wnioskodawcy sprawuje nadzór nad prawidłową realizacją Projektu.

§ 5
Grupa docelowa

Zadania projektowe skierowane będą odpowiednio do:

 • BEZPOŚREDNI ODBIORCY:
  • Wyższa Szkoła Finansów i Prawa w Bielsku-Białej [dalej zwana WSFiP]
  • 40 pracowników WSFiP posiadających niską świadomość i/lub luki kompetencyjne w zakresie niepełnosprawności i wdrażanych systemów zwiększających dostępność Uczelni dla ON (weryfikacja za pomocą testów wiedzy na etapie rekrutacji), z których:
   • 30 osób (14 K | 16 M) to osoby nalężące do kadry administracyjnej i zarządzającej zgodnie z zał. 2b do SZOP POWER
   • 10 osób (6 K | 4 M) to osoby nalężące do kadry dydaktycznej zgodnie z zał. 2b do SZOP POWER
 • POŚREDNI ODBIORCY tj. osoby, które skorzystają ze zmian wprowadzonych dzięki finansowaniu z projektu, wszyscy ci, do których kierowana będzie oferta uczelni, w tym studenci WSFiP, kandydaci na studia w WSFiP.

Studenci WSFiP nie zostali ujęci wśród bezpośrednich odbiorców projektu gdyż uczelnia nie będzie finansowała dla nich bezpośredniego wsparcia w projekcie. Wsparcie takie jak pomoc asystenta dyd. czy tłumacza migowego jest i będzie finansowane dla ON ze środków dotacji podmiotowej uczelni, a nie projektu.  

 § 6
Rekrutacja

 1. Biorąc pod uwagę kadrę dydaktyczną czy kierowniczą i administracyjną, rekrutacja ma charakter częściowo zamknięty, gdyż działania zostały zaplanowane w oparciu o aktualne zasoby kadrowe, a także pełnione funkcje.
 2. W przypadku braku możliwości udziału danej osoby w projekcie zastąpiona zostanie ona inną, której potrzeby i pełniony zakres obowiązków są zbliżone.
 3. Dokumentacja rekrutacyjna to: formularz zgłoszeniowy wraz z ankietą potrzeb, regulamin projektu, oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych oraz deklaracja udziału w projekcie.
 4. Kryteria rekrutacji:
  1. Osoba będąca pracownikiem WSFiP, posiadająca niską świadomość i/lub luki kompetencyjne w zakresie niepełnosprawności i wdrażanych systemów zwiększających dostępność Uczelni dla ON 1 pkt. (oświadczenie lub zaświadczenie o zatrudnieniu od Pracodawcy)
  2. Motywacja do udziału w projekcie wysoka 1 pkt., niska 0 pkt. (ankieta potrzeb)
  3. Osoba niepełnosprawna (orzeczenie o stopniu niepełnosprawności) 1 pkt,
  4. Osoby z obszarów wiejskich (dane w zakresie miejsca zamieszkania w formularzu zgłoszeniowym) 1 pkt,
  5. Plany kontynuacji kształcenia na studiach lub podjęcie zatrudnienia lub podjęcie własnej działalności gospodarczej 1 pkt (ankiet potrzeb).
 5. Płeć nie będzie kryterium do faworyzowania uczestników projektu.
 6. Podczas procesu rekrutacji brana będzie pod uwagę dyspozycyjność uczestników, pod kątem poszanowania życia prywatnego, pełnionych przez nich ról społecznych.
 7. Osoby niepełnosprawnych i os. zamieszkujących obszary wiejskie mogą otrzymać dodatkowe punkty.
 8. W przypadku kandydatów do udziału w projekcie z taką samą liczbą pkt, pod uwagę brana będzie kolejność zgłoszeń.
 9. Utworzona zostanie lista rezerwowa, z której przyjmowani będą kandydaci do projektu w przypadku rezygnacji z udziału w projekcie os. z listy podstawowej.
 10. Rekrutacja - przebieg:
  1. Zgłoszenia przyjmowane będą, za pośrednictwem dziekanatu Wnioskodawcy – Wyższej Szkoły Finansów i Prawa w Bielsku-Białej, w terminie od 01.01.2020 - 30.09.2023,
  2. po pozytywnej weryfikacji składanych dokumentów, kandydat do udziału w Projekcie zapisany zostaje w bazie Uczestników Projektu,
  3. w przypadku większej liczby zgłoszeń w stosunku do dostępnej liczby miejsc w Projekcie, Wnioskodawca uwzględniać będzie kolejność zgłoszeń oraz utworzy listę rezerwową,
  4. w przypadku rezygnacji kandydata z udziału w Projekcie Organizator będzie uzupełniał listę podstawową uczestników osobami z listy rezerwowej,
  5. po zakończeniu rekrutacji, o jej wynikach, powiadomieni zostaną wszyscy kandydaci drogą elektroniczną.   
 11. Kandydaci składają w dziekanatach następujące dokumenty dostępne na stronie https://wsfip.edu.pl/pl/ncbr_a052:
  1. deklarację uczestnictwa,
  2. kserokopię dowodu osobistego lub paszportu,
  3. oświadczenie uczestnika projektu o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych,

Uczestnicy Projektu otrzymują  certyfikat uczestnictwa w Projekcie wydany w terminie do 3 miesięcy od momentu zakończenia swojego udziału w Projekcie.

§ 7
Udział w Projekcie

 1. Każdy Uczestnik Projektu, który został zakwalifikowany może uczestniczyć w dowolnej liczbie szkoleń dedykowanych dla danego wydziału,
 2. Uczestnicy Projektu podpisują listy obecności na zajęciach,
 3. Osoba zakwalifikowana do udziału w Projekcie może z niego zrezygnować z ważnych przyczyn, zawiadamiając o tym fakcie drogą mailową lub na piśmie Koordynatora Projektu, nie później niż na 2 dni przed planowanym szkoleniem.

§ 8
Inne postanowienia

 1. Wnioskodawca nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy zagubione bądź pozostawione bez opieki.
 2. Uczestnik projektu jako osoba pełnoletnia ponosi pełną odpowiedzialność za swoje czyny, oraz jest zobowiązana do pokrycia strat materialnych i niematerialnych (powstałych z jego winy) z własnych środków.
 3. Uczestnicy Projektu udzielają Organizatorowi nieodwołalnego i nieodpłatnego prawa wielokrotnego wykorzystywania zdjęć i filmów ze swoim wizerunkiem wykonanych podczas udziału w projekcie bez konieczności każdorazowego ich zatwierdzania. Zgoda obejmuje wykorzystanie, obróbkę i powielanie wykonanych zdjęć wyłącznie w celu zgodnym z działalnością prowadzoną przez Organizatora Projektu.
 4. Organizator Projektu zastrzega sobie prawo odwołania szkolenia bądź zmiany terminu szkolenia najpóźniej na 2 dni przed planowanym terminem zajęć.

§ 9
Postanowienia końcowe

WSFiP zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym regulaminie. Wszelkie zmiany stają się obowiązujące w momencie powiadomienia uczestników Projektu poprzez przesłanie informacji o zmianie za pośrednictwem poczty elektronicznej oraz po opublikowaniu zmian w regulaminie na stronie internetowej projektu.

Załączniki:

 1. wzór deklaracji uczestnictwa,
 2. wzór oświadczenia uczestnika projektu o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Atuty Wyższej Szkoły Finansów i Prawa

 

Prestiż i wysoka pozycja WSFiP w środowisku

Szeroka i różnorodna oferta studiów dostosowana do potrzeb rynku pracy

Wysoko wykwalifikowana kadra naukowo - dydaktyczna

Nowoczesna baza dydaktyczna, laboratoria z unikalną aparaturą badawczą

Umiędzynarodowienie studiów, m.in. Erasmus+, Cepus

Aktywność w kołach, konferencjach i seminariach naukowych

Niskie czesne, wysokie stypendia, liczne promocje

Dogodna lokalizacja i nowoczesna baza dydaktyczna

Studia kończące się uzyskaniem dyplomu oraz licznych certyfikatów

Adres


Wyższa Szkoła Finansów i Prawa
43-382 Bielsko-Biała ul. Cz. Tańskiego 5
Elektroniczna Skrzynka Podawcza:
/wsfip_bb/SkrytkaESP
Konto bankowe:
Bank Pekao S.A.
28 1240 4142 1111 0000 4823 0360

Back to top