Pytania? Zadzwoń: +48 33 829 72 41/26

Numer i nazwa Osi priorytetowej: III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju
Numer i nazwa Działania: 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych
Numer i nazwa Poddziałania:
Instytucja, w której wniosek został złożony: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
Numer naboru: POWR.03.05.00-IP.08-00-DOS/20
Tytuł projektu: Kompleksowy program dostępności WSFiP w Bielsku-Białej
Okres realizacji projektu: od: 2021-01-01 do: 2023-09-30
Obszar realizacji projektu: Cała Polska
Projekt grantowy: Nie
Projekt w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych: Nie
Projekt w ramach inżynierii finansowej: Nie


Głównym celem projektu jest wzrost dostępności WSFiP i jej oferty do potrzeb osób z niepełnosprawnościami poprzez:

 • wsparcie zmian organizacyjnych na Uczelni,
 • zwiększenie dostępności architektonicznej i komunikacyjnej na Uczelni,
 • wdrożenie informatycznych narzędzi i rozwiązań na Uczelni,
 • opracowanie i wdrożenie procedur na Uczelni mających na celu zwiększenie jakości i zakresu działań realizowanych przez Uczelnię,
 • wdrożenie form dostosowania procesu kształcenia dla studentów i doktorantów z niepełnosprawnościami,
 • realizację szkoleń z zakresu niepełnosprawności wśród pracowników Uczelni prowadzących do wzrostu świadomości i kompetencji u 90% pracowników spośród 40 osób (20 K, 20 M), w okresie od 01.01.2021 r. do 30.09.2023 r.


Główne zadania w Projekcie: Organizacja i realizacja działań w ramach:

 • Obszaru 1 - Struktura organizacyjna - MODYFIKACJA ISTNIEJĄCEJ STRUKTURY ORGANIZACYJNEJ UCZELNI pod kątem efektywności zadań podejmowanych na rzecz ON w wyniku czego powstanie zmieniona struktura organizacyjna
 • Obszaru 2 - Architektura – Poprawa dostępności architektonicznej i komunikacyjnej dla ON
 • Obszaru 3 - Technologie wspierające: Dostosowanie strony internetowej do potrzeb ON, Wdrożenie Platformy Edukacyjnej, Systemu Bibliotecznego i Platformy Językowej, Szkolenia dla kadry Uczelni w tematyce, która odzwierciedla rzeczywiste potrzeby kadry określone podczas audytu
 • Obszaru 4 - Procedury - analiza wewnętrznych procedur opisanych w postaci Regulaminów i Wytycznych pod kątem dostępności Uczelni dla ON, uaktualnienie procedur wertykalnych, m.in. dot. Zasad, trybu, regulaminów przyznawania i korzystania ze wsparcia przez ON, uwzględnienia w procedurach horyzontalnych specyfiki ON i ich praw, aktualnego prawodawstwa, w tym m.in.: Regulaminów oraz Zasad i trybów udzielania wsparcia SN
 • Obszaru 5 - Rodzaje wsparcia edukacyjnego UMOŻLIWIENIE SN DOSTĘPU DO KSZTAŁCENIA BEZ BARIER: poprzez zakup wyposażenia do sal dydaktycznych i auli takiego jak: zakup notebooków do wypożyczenia w celu umożliwienia ON m.in. uczestnictwa w alternatywnych formach zaliczeń egzaminów i sporządzania notatek, zakup kolumny i bieżni rehabilitacyjnej w celu wyposażenia pracowni fizjoterapeutycznej dzięki czemu SN będą mogli realizować ćwiczenia poprawiające ich stan psychiczny i fizyczny w ramach zajęć z W-F, w przerwach między zajęciami z innych przedmiotów oraz poza zajęciami w godzinach otwarcia uczelni, udostępnienie ww. sprzętu na potrzeby realizacji różnych form wsparcia edukacyjnego dla SN
 • Obszaru 6 - Szkolenia podnoszące świadomość niepełnosprawności - REALIZACJA SZKOLEŃ DLA KADRY UCZELNI: prowadzących do podniesienia świadomości i kompetencji w zakresie w zakresie edukacji włączającej, w tematach które odzwierciedlają rzeczywiste potrzeby kadry określone podczas audytu i badania wśród prac. takich jak: Obsługa SN. Komunikacja i Savoir-vivre wobec ON. (w wymiarze 6 h x 3 grupy 10 os.) Obsługa SN. Wsparcie psychologiczne wobec ON. (w wymiarze 6 h x 1 grupa 10 os.


Główne rezultaty:

 • Liczba uczelni, które wdrożyły zmiany w zakresie zarządzania procesem kształcenia - 1
 • Liczba uczelni, które wdrożyły rozwiązania niwelujące zidentyfikowane bariery dostępności - 1
 • Liczba pracowników uczelni, którzy dzięki wsparciu z EFS podnieśli swoje kompetencje: o dydaktyczne - 27 o zarządcze - 9
 • Liczba przedstawicieli kadry uczelni, którzy dzięki wsparciu EFS podnieśli swoje komp. w zakresie edukacji włączającej - 36.


Wartość projektu: 4 118 126,26 zł

Atuty Wyższej Szkoły Finansów i Prawa

 

Prestiż i wysoka pozycja WSFiP w środowisku

Szeroka i różnorodna oferta studiów dostosowana do potrzeb rynku pracy

Wysoko wykwalifikowana kadra naukowo - dydaktyczna

Nowoczesna baza dydaktyczna, laboratoria z unikalną aparaturą badawczą

Umiędzynarodowienie studiów, m.in. Erasmus+, Cepus

Aktywność w kołach, konferencjach i seminariach naukowych

Niskie czesne, wysokie stypendia, liczne promocje

Dogodna lokalizacja i nowoczesna baza dydaktyczna

Studia kończące się uzyskaniem dyplomu oraz licznych certyfikatów

Adres


Wyższa Szkoła Finansów i Prawa
43-382 Bielsko-Biała ul. Cz. Tańskiego 5
Elektroniczna Skrzynka Podawcza:
/wsfip_bb/SkrytkaESP
Konto bankowe:
Bank Pekao S.A.
28 1240 4142 1111 0000 4823 0360

Back to top