Pytania? Zadzwoń: +48 33 829 72 41/26

Od roku akademickiego 2020/2021 ruszył w WSFiP duży projekt adresowany do studentów i pracowników Uczelni.
Od stycznia br. Wyższa Szkoła Finansów i Prawa w Bielsku-Białej rozpoczyna projekt pn. "Kompleksowy program dostępności WSFiP w Bielsku-Białej" realizowany w ramach III. Osi priorytetowej - Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju; Działania: 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych.
Głównym celem projektu jest wzrost dostępności WSFiP i jej oferty do potrzeb osób z niepełnosprawnościami poprzez:
  • Wsparcie zmian organizacyjnych na Uczelni,
  • Zwiększenie dostępności architektonicznej i komunikacyjnej na Uczelni,
  • Wdrożenie informatycznych narzędzi i rozwiązań na Uczelni,
  • Opracowanie i wdrożenie procedur na Uczelni mających na celu zwiększenie jakości i zakresu działań realizowanych przez Uczelnię,
  • Wdrożenie form dostosowania procesu kształcenia dla studentów i doktorantów z niepełnosprawnościami,
  • Realizację szkoleń z zakresu niepełnosprawności wśród pracowników Uczelni prowadzących do wzrostu świadomości i kompetencji u 90% pracowników spośród 40 osób (20 K, 20 M), w okresie od 01.01.2021 r. do 30.09.2023 r.
Jednym z zadań projektowych będzie rozbudowa istniejącej infrastruktury dydaktycznej i jej wyposażenia w nowoczesne elektroniczne pomoce dydaktyczne, m.in. aule Uczelni, które wyposażone zostaną w nowoczesne systemy audio-wizualne, systemy nagłośnienia, projektory i tablice multimedialne; rozbudowany zostanie system biblioteczny w Uczelni, wdrożone zostaną platformy edukacyjne i językowe (szczególnie pomocne w okresie pandemii), rozbudowane zostanie boisko itp.
Tym samym dla studentów i pracowników Uczelni stworzone zostaną lepsze warunki do pracy dydaktycznej i naukowej.
Pierwsze działania projektowe już się rozpoczęły. Zapraszamy do śledzenia wydarzeń projektowych na stronie uczelni.

Atuty Wyższej Szkoły Finansów i Prawa

 

Prestiż i wysoka pozycja WSFiP w środowisku

Szeroka i różnorodna oferta studiów dostosowana do potrzeb rynku pracy

Wysoko wykwalifikowana kadra naukowo - dydaktyczna

Nowoczesna baza dydaktyczna, laboratoria z unikalną aparaturą badawczą

Umiędzynarodowienie studiów, m.in. Erasmus+, Cepus

Aktywność w kołach, konferencjach i seminariach naukowych

Niskie czesne, wysokie stypendia, liczne promocje

Dogodna lokalizacja i nowoczesna baza dydaktyczna

Studia kończące się uzyskaniem dyplomu oraz licznych certyfikatów

Adres


Wyższa Szkoła Finansów i Prawa
43-382 Bielsko-Biała ul. Cz. Tańskiego 5
Elektroniczna Skrzynka Podawcza:
/wsfip_bb/SkrytkaESP
Konto bankowe:
Bank Pekao S.A.
28 1240 4142 1111 0000 4823 0360

Back to top