Pytania? Zadzwoń: +48 33 829 72 41/26

W Uczelni rozpoczyna się długo oczekiwany remont dźwigu (windy). Uczelnia realizując działania w ramach programu Uczelnia dostępna podjęła się dostosowania naszego pięknego, przeszklonego dźwigu do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Zmianie ulegnie zarówno automatyka jak i elektronika dźwigu, przez co stanie się on jeszcze bardziej bezpieczny i funkcjonalny.

Działania w Uczelni realizowane są w ramach Projektu pn.„Kompleksowy program dostępności WSFiP w Bielsku-Białej” z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014 – 2020, III Osi Priorytetowej „Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju”, Działanie 3.5 „Kompleksowe programy szkół wyższych”.

Kolejnym etapem dzdejmowanych przez Uczelnię działań w ramach ww. Programu będzie wdrożenie nowoczesnych platform informatycznych oraz doświetlenie wewnętrzne i zewnętrzne ciągów komunikacyjnych Uczelni. Pojawią się także kolejne pracownie komputerowe oraz nowoczesne pomoce dydaktyczne (m.in. dotykowe ekrany ścienne).

Uczelnia podejmuje szeroko zakreojone działania aby studiowanie w jej murach było nie tylko oparte o wysokiej klasę specjalistów ale także przyjemne i bezpiecznie. Zapraszamy do śledzenia wydarzeń projektowych.

W WSFiP rozpoczyna się kolejny etap przystosowania Uczelni do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Działania realizowane są w ramach Projektu pn.„Kompleksowy program dostępności WSFiP w Bielsku-Białej” finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014 – 2020, III Osi Priorytetowej „Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju”, Działanie 3.5 „Kompleksowe programy szkół wyższych”, koncentrować się będą na przebudowie dźwigu windy, zamontowaniu klimatyzacji w auli wykładowej, stworzeniu nowoczesnego i bezpiecznego boiska oraz uruchomieniu nowoczesnej platformy IT do nauczania języków obcych. Chociaż za oknami zimno to w Uczelni panuje wysoka temperatura, którą podnosi dynamika prac projektowych.
Zapraszamy do śledzenia postępu prac w Uczelni. Wszystko po to aby studiowanie w WSFiP było miłe i efektywne, dostępne dla wszystkich chętnych ale nade wszystko bezpieczne. Przyjdź do nas bo „WSFiP jest mostem do sukcesu”.

Władze Uczelni oraz pracownicy administracyjni Wyższej Szkoły Finansów i Prawa w ramach Projektu pn.„Kompleksowy program dostępności WSFiP w Bielsku-Białej” z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014 – 2020, III Osi Priorytetowej „Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju”, Działanie 3.5 „Kompleksowe programy szkół wyższych”, mają możliwość podniesienie swoich kompetencji w zakresie wsparcia studentów niepełnosprawnych.

Prowadzony cykl szkoleń jest kontynuacją działań, które prezentował Rektor Uczelni dr hab. inż. Jacek Binda, prof. WSFiP podczas Konferencji zorganizowanej przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej oraz Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w Warszawie pt. „Polskie Uczelnie coraz bardziej dostępne”.

W ramach szkolenia uczestnicy zapoznają się z możliwościami wsparcia psychologicznego poprzez skuteczne pomaganie, autentyczność czy też empatię. Przedstawione zostały stereotypy w obrazie osoby z niepełnosprawnościami, stanowiące barierę w kontaktach społecznych.

Szkolenie prowadzi mgr Renata Golonka Dyrektor Ośrodka Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem w Bielsku-Białej.

Kolejnym etapem szkoleniowym w ramach Projektu będzie szkolenie, którym objęta będzie kadra dydaktyczna Wyższej Szkoły Finansów i Prawa w Bielsku-Białej.

Od stycznia 2021 w ramach Osi priorytetowej: III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, działanie 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych, realizowany jest projekt „Kompleksowy program dostępności WSFiP w Bielsku-Białej” nr POWR.03.05.00-IP.08-00-DOS/20. Po dokonaniu wyboru wykonawców ruszyły pierwsze prace modernizacyjne w budynku. Widoczny jest już postęp prac malarskich w ramach zadania: Malowanie korytarzy i klatki ewakuacyjnej. Zastosowana kolorystyka poszczególnych pięter i przypisanie danej kondygnacji określonej barwy ma pomóc osobom z niepełnosprawnościami w łatwiejszym poruszaniu się po obiekcie i wyeliminować stres spowodowany myleniem pięter z uwagi na ich jednakową kolorystykę oraz identyczny układ pomieszczeń na poszczególnych piętrach. Efektem tych działań będzie lepsza orientacja wewnątrz budynku, umożliwiająca szybką identyfikację pięter i pomieszczeń w budynku.

Zapraszamy w mury naszej uczelni.
Dr Elżbieta Rak-Młynarska
Prorektor WSFiP

Atuty Wyższej Szkoły Finansów i Prawa

 

Prestiż i wysoka pozycja WSFiP w środowisku

Szeroka i różnorodna oferta studiów dostosowana do potrzeb rynku pracy

Wysoko wykwalifikowana kadra naukowo - dydaktyczna

Nowoczesna baza dydaktyczna, laboratoria z unikalną aparaturą badawczą

Umiędzynarodowienie studiów, m.in. Erasmus+, Cepus

Aktywność w kołach, konferencjach i seminariach naukowych

Niskie czesne, wysokie stypendia, liczne promocje

Dogodna lokalizacja i nowoczesna baza dydaktyczna

Studia kończące się uzyskaniem dyplomu oraz licznych certyfikatów

Adres


Wyższa Szkoła Finansów i Prawa
43-382 Bielsko-Biała ul. Cz. Tańskiego 5
Elektroniczna Skrzynka Podawcza:
/wsfip_bb/SkrytkaESP
Konto bankowe:
Bank Pekao S.A.
28 1240 4142 1111 0000 4823 0360

Back to top