Pytania? Zadzwoń: +48 33 829 72 41/26

Przewodnik rekrutacji

Krok pierwszy – Rejestracja elektroniczna

 • Załóż konto w systemie IRK (Internetowa Rekrutacja Kandydatów).
 • Postępuj zgodnie ze wskazówkami zamieszczonymi w wiadomościach przesłanych na adres e-mailowy wskazany podczas rejestracji.
 • Po aktywowaniu konta i zalogowaniu się do IRK i przejdź etapy uzupełniania danych.
  Aby sprawnie wypełnić wymagane pola przygotuj: swój numer pesel, świadectwo dojrzałości/dyplom, zdjęcie w formie elektronicznej.
 • Zapoznaj się z klauzulą informacyjną.

Krok drugi – Deklaracja kierunku

 • W systemie IRK deklarujesz kierunek studiów, na którym chcesz studiować.
 • Możesz zadeklarować maksymalnie 3 kierunki z tego samego lub różnych wydziałów.
 • Przyjęty możesz być tylko na jeden kierunek studiów, a na uczelni składasz formularz z ostatecznie wybranym przez ciebie kierunkiem. Opłata rekrutacyjna jest stała niezależnie od liczby zdeklarowanych kierunków.

Krok trzeci – Opłata rekrutacyjna

 • Numer konta na który należy dokonać opłaty rekrutacyjnej:
  Bank Pekao S.A. 28 1240 4142 1111 0000 4823 0360.
 • W tytule przelewu należy podać: opłata rekrutacyjna/ imię i nazwisko/ nr ID
  Nr ID otrzymasz w powiadomieniu o założeniu konta w IRK.
 • Opłata rekrutacyjna musi być zaksięgowana na koncie Uczelni na dzień w którym będziesz składał dokumenty w dziekanacie.

Krok czwarty – Formalności

Złóż w Dziekanacie Uczelni komplet dokumentów zawierający:

 • Wydrukowane formularze z systemu Internetowa Rekrutacja Kandydatów.
 • Jedną fotografię (zgodnie z wymogami jak przy dowodzie osobistym).
 • Kserokopia świadectwa dojrzałości dotyczy kandydatów na studia I stopnia i jednolite magisterskie, kandydaci którzy zdawali tzw. "starą maturę" dodatkowo przedstawiają kserokopie świadectwa ukończenia szkoły średniej - oryginały do wglądu.
 • Kserokopie odpisu dyplomu ukończenia studiów wyższych wraz z suplementem dotyczy kandydatów na studia II stopnia - oryginał do wglądu.
 • Opłatę wpisowego (potwierdzenie z kwestury Uczelni dot. zaksięgowanej na koncie Uczelni opłaty).

WAŻNE!
*pracownik przyjmujący dokumenty poprosi o okazanie dowodu tożsamości
*wysokość opłaty wpisowego obowiązuje na dzień złożenia dokumentów w dziekanacie Uczelni

Krok piąty – Oczekiwanie na rozpoczęcie studiów

Po wykonaniu powyższych kroków śledź swoje konto w systemie IRK, gdzie sprawdzisz ważne wiadomości oraz swój aktualny status.

Atuty Wyższej Szkoły Finansów i Prawa

 

Prestiż i wysoka pozycja WSFiP w środowisku

Szeroka i różnorodna oferta studiów dostosowana do potrzeb rynku pracy

Wysoko wykwalifikowana kadra naukowo - dydaktyczna

Nowoczesna baza dydaktyczna, laboratoria z unikalną aparaturą badawczą

Umiędzynarodowienie studiów, m.in. Erasmus+, Cepus

Aktywność w kołach, konferencjach i seminariach naukowych

Niskie czesne, wysokie stypendia, liczne promocje

Dogodna lokalizacja i nowoczesna baza dydaktyczna

Studia kończące się uzyskaniem dyplomu oraz licznych certyfikatów

Adres


Wyższa Szkoła Finansów i Prawa
43-382 Bielsko-Biała ul. Cz. Tańskiego 5
Elektroniczna Skrzynka Podawcza:
/wsfip_bb/SkrytkaESP
Konto bankowe:
Bank Pekao S.A.
28 1240 4142 1111 0000 4823 0360

Back to top