Pytania? Zadzwoń: +48 33 829 72 41/26

POTWIERDZANIE EFEKTÓW UCZENIA SIĘ (PEU)

Jest to procedura poprzedzająca proces rekrutacyjny na studia, która pozwala kandydatom znacznie przyspieszyć uzyskanie dyplomu lub studiować w mniej intensywnym trybie. Jest to możliwe poprzez zaliczenie określonych modułów z programu studiów na podstawie doświadczenia zawodowego, samokształcenia, odbytych kursów i szkoleń, czy wolontariatu.

Kto może skorzystać z PEU

Kandydaci, którzy chcieliby skorzystać z tej procedury, muszą spełnić łącznie określone warunki.

01w przypadku ubiegania się o potwierdzenie efektów kształcenia na poziomie studiów I stopnia lub jednolite studia magisterskie wymagane jest:

 • -  świadectwo dojrzałości,
 • -  co najmniej pięć lat doświadczenia zawodowego dla osoby posiadającej tytuł zawodowy licencjata lub równorzędny,

02 w przypadku ubiegania się o potwierdzenie efektów kształcenia na poziomie studiów I stopnia lub jednolite studia magisterskie wymagane jest:

 • -  świadectwo dojrzałości,
 • -  co najmniej pięć lat doświadczenia zawodowego dla osoby posiadającej tytuł zawodowy licencjata lub równorzędny,

03 w przypadku ubiegania się o potwierdzenie efektów kształcenia na poziomie studiów II stopnia:

 • -  dyplom ukończenia studiów I stopnia,
 • -  co najmniej trzy lata doświadczenia zawodowego po ukończeniu studiów pierwszego stopnia,

04 w przypadku ubiegania się o przyjęcie na kolejny kierunek studiów pierwszego lub drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie dla osoby posiadającej tytuł zawodowy magistra lub równorzędny:

 • -  dyplom ukończenia studiów II stopnia,
 • -  co najmniej dwa lata doświadczenia zawodowego po ukończeniu studiów drugiego stopnia albo jednolitych studiów magisterskich.

Na jakie kierunki studiów można kandydować
 • Finanse i rachunkowość (profil ogólnoakademicki) studia I stopnia stacjonarne i niestacjonarne
 • Finanse i rachunkowość (profil ogólnoakademicki) studia II stopnia niestacjonarne
Jakie korzyści daje studentowi PEU?
 • PEU umożliwia zdobycie tytułu licencjata lub magistra w czasie krótszym niż przewiduje program studiów,
 • Zmniejszenie intensywności studiów i łatwiejsze pogodzenie pracy z nauką, ponieważ PEU/RPL daje możliwość zaliczenia dotychczasowych doświadczeń zawodowych na poczet programu studiów.
Procedura potwierdzania efektów uczenia się

01Złożenie przez Kandydata podania o potwierdzenie efektów uczenia się zdobytych poza systemem kształcenia, w którym wskazuje przedmioty dla których ma nastąpić potwierdzenie efektów uczenia się, wraz z wymaganymi załącznikami*.

02Weryfikacja kryteriów formalnych ubiegania się o potwierdzanie efektów uczenia się zdobytych poza systemem kształcenia dokonywana przez Dziekana.

03Wniesienie opłaty kwalifikacyjnej.

04Ustalenie opłaty za weryfikację efektów uczenia się zdobytych poza systemem kształcenia przez Dziekana. Opłata zależna jest od ilości punktów ECTS przypisanych do przedmiotu/przedmiotów podlegających weryfikacji.

05Wniesienie opłaty za weryfikację efektów uczenia się zdobytych poza systemem kształcenia.

06Powołanie Komisji Weryfikującej Efekty Uczenia Się.

07Weryfikacja efektów uczenia się zdobytych poza systemem kształcenia na podstawie analizy przedstawionej dokumentacji lub egzaminu. Formę weryfikacji efektów uczenia się wskazuje Dziekan i informuje o swojej decyzji Kandydata.

08Decyzja Dziekana dotyczące potwierdzenia efektów uczenia się zdobytych poza systemem kształcenia.

09Kwalifikacja na studia - Komisja Rekrutacyjna opierając się na wynikach potwierdzania efektów uczenia się podejmuje decyzję o zakwalifikowaniu Kandydata na dany kierunek studiów. Jeśli Kandydat został zakwalifikowany, otrzymuje informację o terminach składania dokumentów wraz z ich wykazem.

Wykaz wymaganych dokumentów

01Curriculum vitae,

02Świadectwo dojrzałości albo jego uwierzytelniony odpis - w przypadku ubiegania się o przyjęcie na studia I stopnia,

03Dyplom ukończenia studiów wyższych wraz z suplementem do dyplomu lub kartą przebiegu studiów albo ich uwierzytelnione odpisy w przypadku ubiegania się o przyjęcie na studia II stopnia,

04Dokumenty potwierdzające posiadanie wymaganego doświadczenia zawodowego,

05Inne dokumenty aktualne i wydane w ciągu ostatnich 10 lat, a w szczególności certyfikaty ukończenia kursów, szkolenia

06certyfikat językowy,

07zakres obowiązków służbowych,

08dokumenty potwierdzające udział w projekcie i zakres pełnionych w nim obowiązków,

09przykłady wykonanych prac (np. projekty, raporty, budżety),

10potwierdzenie odbycia stażu wraz z raportem.

Opłaty
 • Opłata rekrutacyjna – zgodnie z Zarządzeniem Dyrektora Generalnego,
 • Opłata za weryfikację efektów uczenia się uzyskanych w procesie uczenia się poza systemem studiów jest ustalana indywidualnie w zależności od liczby punktów ECTS przypisanych do przedmiotu/przedmiotów podlegających weryfikacji.

Atuty Wyższej Szkoły Finansów i Prawa

 

Prestiż i wysoka pozycja WSFiP w środowisku

Szeroka i różnorodna oferta studiów dostosowana do potrzeb rynku pracy

Wysoko wykwalifikowana kadra naukowo - dydaktyczna

Nowoczesna baza dydaktyczna, laboratoria z unikalną aparaturą badawczą

Umiędzynarodowienie studiów, m.in. Erasmus+, Cepus

Aktywność w kołach, konferencjach i seminariach naukowych

Niskie czesne, wysokie stypendia, liczne promocje

Dogodna lokalizacja i nowoczesna baza dydaktyczna

Studia kończące się uzyskaniem dyplomu oraz licznych certyfikatów

Adres


Wyższa Szkoła Finansów i Prawa
43-382 Bielsko-Biała ul. Cz. Tańskiego 5
Elektroniczna Skrzynka Podawcza:
/wsfip_bb/SkrytkaESP
Konto bankowe:
Bank Pekao S.A.
28 1240 4142 1111 0000 4823 0360

Back to top