Pytania? Zadzwoń: +48 33 829 72 41/26

Profil: praktyczny

Masz świadomość, że bezpieczeństwo jest jedną z zasadniczych potrzeb człowieka, jego przestrzeni życiowej, a także, że jest priorytetowym wyzwaniem dla państwa ?

Studia stacjonarne:
drugiego stopnia
Studia niestacjonarne:
drugiego stopnia

Terminy rekrutacji:
04.05.2023r. – 30.11.2023r.

Zajęcia rozpoczynają się:
01.10.2023r.


Specjalności:
  • Bezpieczeństwo i rozwój w Euroregionie,
  • Bezpieczeństwo informacji i systemów informatycznych,
  • Bezpieczeństwo w biznesie,
  • Kryminalistyka i detektywistyka.
Dla kogo są studia:
Studia na kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne II stopień przeznaczone są dla osób posiadających dyplom studiów I stopnia lub inżynieria, a także dla osób, które posiadają już tytuł zawodowy magistra z innej dziedziny i chcą pozyskać nową wiedzę i umiejętności w zakresie bezpieczeństwa wewnętrznego. Są one dedykowane wszystkim tym, którzy swoją przyszłość zawodową wiążą z instytucjami podległymi resortom administracji publicznej, pracy i polityki społecznej, administracji i cyfryzacji, obrony narodowej czy też spraw wewnętrznych. Studia II stopnia (magisterskie) predysponują absolwenta do pracy na stanowiskach kierowniczych w obszarach związanych z bezpieczeństwem.
Cel kształcenia:
Studenci nabywają kompetencje niezbędne do podjęcia pracy w instytucjach porządku prawnego w skali lokalnej, regionalnej, a także ogólnokrajowej, m.in. w organach administracji podatkowej, skarbowej, Policji, CBA, ABW, Straży Miejskiej, Straży Granicznej, Służbach Celnych, jednostkach wojskowych, firmach ochroniarskich, Straży Pożarnej, agencjach detektywistycznych, w działach administracji publicznej z zakresu zagrożenia kryzysowego i bezpieczeństwa, jednostkach samorządu terytorialnego, przedsiębiorstwach.
Kadra:
Zajęcia prowadzi doświadczona kadra dydaktyczna - eksperci z wieloletnim doświadczeniem zawodowym, w tym w pracy w służbach mundurowych (tj. w strukturach Policji, Państwowej Straży Pożarnej, Straży Granicznej, Wojska Polskiego), biegli psycholodzy sądowi, praktycy prawa karnego, pracownicy organów skarbowych, instytucji z zakresu bezpieczeństwa UE. Wykładowcy stanowią gwarancję jakości prowadzonych wykłdów i ćwiczeń, w tym zajęć praktycznych/laboratoryjnych/terenowych.
Laboratoria:
Do dyspozycji studentów kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne Uczelnia przygotowała profesjonalne laboratoria (zakupione ze środków Unii Europejskiej), w tym profesjonalny laserowy trenażer strzelecki, dynamiczny trenażer strzelecki, profesjonalne laboratorium kryminalistyczne, pokój oględzinowy, pracownie balistyki, pozwalające zdobywać umiejętności z zakresu m.in. strzelectwa i bronioznastwa, badań kryminalistycznych (badania daktyloskopijne, mechanoskopijne, traseologiczne), technik przesłuchania świadka. Wiedza teoretyczna i praktyka zdobyta w trakcie zajęć praktycznych (w tym laboratoryjnych) pozwala studentom zdobywć niezbędne kwalifikacje zawodowe do podjęcia pracy w sektorach bezpieczeństwa, w służbach mundurowych, organizacjach działających na rzecz bezpieczeństwa wewnętrznego.
Miejsce praktyk:
Studenci odbywają praktyki w m.in.: Policji, Straży Miejskiej, Straży Granicznej, Służbie Celnej, jednostkach wojskowych, firmach ochroniarskich, Straży Pożarnej, agencjach detektywistycznych.
Perspektywy zatrudnienia:
Absolwenci studiów posiadają niezbędne kompetencje do podjęcia pracy w instytucjach porządku prawnego m.in.: w organach administracji podatkowej, skarbowej, Policji, CBA, ABW, Straży Miejskiej, Straży Granicznej, Służbach Celnych, jednostkach wojskowych, firmach ochroniarskich, Straży Pożarnej, agencjach detektywistycznych, w działach administracji publicznej z zakresu zagrożenia kryzysowego i bezpieczeństwa, jednostkach samorządu terytorialnego, strukturach korporacyjnych biznesu, finansów, przedsiębiorstwach. Osoby które ukończyły studia II stopnia na kierunku bezpieczeństwa wewnętrzne mogą starać się o przyjęcie do szkoły doktorskiej po uprzednim spełnieniu pozostałych wymagań danej szkoły doktorskiej.

Atuty Wyższej Szkoły Finansów i Prawa

 

Prestiż i wysoka pozycja WSFiP w środowisku

Szeroka i różnorodna oferta studiów dostosowana do potrzeb rynku pracy

Wysoko wykwalifikowana kadra naukowo - dydaktyczna

Nowoczesna baza dydaktyczna, laboratoria z unikalną aparaturą badawczą

Umiędzynarodowienie studiów, m.in. Erasmus+, Cepus

Aktywność w kołach, konferencjach i seminariach naukowych

Niskie czesne, wysokie stypendia, liczne promocje

Dogodna lokalizacja i nowoczesna baza dydaktyczna

Studia kończące się uzyskaniem dyplomu oraz licznych certyfikatów

Adres


Wyższa Szkoła Finansów i Prawa
43-382 Bielsko-Biała ul. Cz. Tańskiego 5
Elektroniczna Skrzynka Podawcza:
/wsfip_bb/SkrytkaESP
Konto bankowe:
Bank Pekao S.A.
28 1240 4142 1111 0000 4823 0360

Back to top