Pytania? Zadzwoń: +48 33 829 72 41/26

Wyższa Szkoła Finansów i Prawa w Bielsku-Białej wspiera kandydatów i studentów w zakresie wyrównywania szans edukacyjnych osobom o różnych rodzajach niepełnosprawności. Uczelnia podejmuje działania zmierzające do likwidowania barier architektonicznych, informacyjnych i komunikacyjnych utrudniających studiowanie. Wychodząc naprzeciw potrzebom zwiększającej się liczby osób niepełnosprawnych studiujących na naszej Uczelni, struktura organizacyjna uczelni została uzupełniona o Pełnomocnika Rektora ds. studentów niepełnosprawnych.

Pełnomocnik Rektora ds. studentów niepełnosprawnych udziela pomocy kandydatom na studia oraz studentom będącym:
 • osobami niepełnosprawnymi w rozumieniu ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych z 27 sierpnia 1997 r. (Dz. U. z 1997 r. Nr 123, poz. 776 z późn. zm.),
 • osobami przewlekle chorymi lub niezdolnymi do pełnego uczestnictwa w zajęciach w trybie standardowym, ale nieposiadającym orzeczonego stopnia niesprawności oraz osobom, których niezdolność do pełnego uczestnictwa w zajęciach spowodowana jest nagłą chorobą lub utratą sprawności z powodu wypadku, ale charakter tej niezdolności jest czasowy.

Szanując niezależność osób z niepełnosprawnością oraz ich prawa Pełnomocnik Rektora ds. studentów niepełnosprawnych udziela pomocy tylko i wyłącznie tym kandydatom/studentom, którzy sami zgłoszą się po taką pomoc w trakcie studiów i udokumentują swoją sytuację życiową.

Do zadań Pełnomocnika Rektora ds. studentów niepełnosprawnych w szczególności należy:
 • podejmowanie działań zmierzających do likwidacji barier uniemożliwiających osobom niepełnosprawnym udział w życiu społeczności akademickiej,
 • podejmowanie działań zmierzających do zapewnienia pomocy technicznej lub usług specjalistycznych zwiększających niezależność studentów niepełnosprawnych,
 • podejmowanie działań zmierzających do zapewnienia dostępu do zajęć dydaktycznych studentom niepełnosprawnym którzy nie są w stanie standardowo realizować programu studiów,
 • udzielanie pomocy pracownikom prowadzącym zajęcia dydaktyczne, w których biorą udział studenci niepełnosprawni.
WSFiP wspiera studentów z niepełnosprawnościami umożliwiając im korzystanie z dodatkowych udogodnień m.in. poprzez:
 • zwiększenie standardowo dopuszczalnej liczby nieobecności,
 • zmianę form sprawdzania wiedzy w trakcie trwania zajęć,
 • zastosowanie dodatkowych urządzeń technicznych umożliwiających studentowi pełny udział w zajęciach,
 • zastosowanie alternatywnej formy zapisu,
 • zmianę zasad zdawania egzaminu lub uzyskiwania zaliczeń,
 • możliwość wyznaczenia terminu zaliczenia poza okres trwania sesji egzaminacyjnej.
Szczegółowe informacje dotyczące udogodnień przygotowanych dla osób niepełnosprawnych określa regulamin studiów WSFiP.
Świadczenia

Studenci z niepełnosprawnościami mogą ubiegać się o: stypendium dla osób niepełnosprawnych, stypendium socjalne, stypendium rektora, zapomogę. Studenci z niepełnosprawnościami mogą otrzymywać stypendium dla osób niepełnosprawnych na podstawie przedłożonego orzeczenia o stopniu niepełnosprawności. Wysokość stypendium jest uzależniona od stopnia niepełnosprawności.

Szczegółowe kryteria i tryb przyznawania świadczeń określa Regulamin świadczeń dla studentów WSFIP w Bielsku-Białej. Stypendia przyznawane są na wniosek studenta.
Przydatne linki

Atuty Wyższej Szkoły Finansów i Prawa

 

Prestiż i wysoka pozycja WSFiP w środowisku

Szeroka i różnorodna oferta studiów dostosowana do potrzeb rynku pracy

Wysoko wykwalifikowana kadra naukowo - dydaktyczna

Nowoczesna baza dydaktyczna, laboratoria z unikalną aparaturą badawczą

Umiędzynarodowienie studiów, m.in. Erasmus+, Cepus

Aktywność w kołach, konferencjach i seminariach naukowych

Niskie czesne, wysokie stypendia, liczne promocje

Dogodna lokalizacja i nowoczesna baza dydaktyczna

Studia kończące się uzyskaniem dyplomu oraz licznych certyfikatów

Adres


Wyższa Szkoła Finansów i Prawa
43-382 Bielsko-Biała ul. Cz. Tańskiego 5
Elektroniczna Skrzynka Podawcza:
/wsfip_bb/SkrytkaESP
Konto bankowe:
Bank Pekao S.A.
28 1240 4142 1111 0000 4823 0360

Back to top