Pytania? Zadzwoń: +48 33 829 72 41/26

Stowarzyszenie Inicjatyw Oświatowych w Bielsku-Białej (zwane dalej SIO) powstało w 1990 roku. Posiada osobowość prawną i działa na podstawie obowiązującego Prawa – Ustawa o Stowarzyszeniach. Jego siedzibą jest miasto Bielsko-Biała, a obszarem działania teren Rzeczpospolitej Polskiej.

Głównym celem SIO jest wyzwalanie i wspieranie inicjatyw społecznych dotyczących oświaty, nauki i wychowania, przyczyniając się do podnoszenia współczynnika skolaryzacji w regionie. Cel ten realizowany jest poprzez m.in.:

  • tworzenie i prowadzenie własnych placówek oświatowo-wychowawczych różnego szczebla m.in. szkół podstawowych, gimnazjalnych, średnich, wyższych i studiów podyplomowych,
  • prowadzenie działalności oświatowej w postaci m.in. kursów, odczytów, wykładów,
  • tworzenie fundacji i innych form wspierania inicjatyw, badań i prac podejmowanych w sferze oświaty, nauki i wychowania,
  • prowadzenie działalności wydawniczej,
  • prowadzenie szerokiej współpracy z instytucjami i organizacjami oświatowo-dydaktycznymi oraz naukowymi.

Wymiernym efektem realizacji celów SIO było założenie w 1991 roku Bielskiej Szkoły Menedżerów (BSM), będącej odpowiedzią na rosnące oczekiwania społeczne w zakresie edukacji ekonomicznej na poziomie szkoły średniej, liceum i Policealnego Studium Zawodowego.

Duże zainteresowanie społeczne działalnością pro-oświatową Stowarzyszenia przyczyniło się do uruchomienia przez SIO w 1995r. Wyższej Szkoły Bankowości i Finansów w Bielsku-Białej (która obecnie nosi nazwę Wyższa Szkoła Finansów i Prawa w Bielsku-Białej). Uczelnia realizując postawione przez SIO cele prowadzi kształcenie na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych I i II stopnia oraz studiach podyplomowych, zatrudniając znakomitą kadrę dydaktyczno-naukową (m.in. prof. Jerzy Osiatyński - doradca ds ekonomicznych Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego, były Minister Finansów; prof. Dariusz Rosati – były Minister Spraw Zagranicznych i Członek Rady Polityki Pieniężnej; prof. Stanisław Owsiak - członka Rady Polityki Pieniężnej II kadencji, uhonorowany tytułem Doctoris Honoris Causa; dr Mariusza Andrzejewskiego – podsekretarz stanu w Ministerstwie Finansów). Zajęcia dydaktyczne prowadzone są w wybudowanym budynku akademickim zapewniającym wysokie standardy prowadzonego procesu dydaktycznego.

Odpowiadając na potrzeby rynku edukacyjnego w regionie bielskim oraz zgłaszane przez lokalną społeczność zapotrzebowanie na placówki szkolne, były podstawą do utworzenia przez SIO w 2004 roku Gimnazjum, a w 2011r szkoły podstawowej. Stowarzyszenie prowadzi również wiele działań na rzecz zwiększenie stabilizacji zawodowej osób. Prowadząc analizę rynku pracy oraz współdziałając z Wyższą Szkołą Finansów i Prawa w Bielsku-Białej, Wojewódzkim Urzędem Pracy w Katowicach oraz jego oddziałami na terenie woj. śląskiego, pracodawcami na regionalnym rynku pracy, SIO utworzyło szeroką ofertę kursów i szkoleń posiadających akredytację Śląskiego Kuratorium Oświaty.

Szanowni Państwo, za wkład w rozwój szkolnictwa w regionie ze szczególnym uwzględnieniem szkolnictwa wyższego, Pani mgr Szarlota Binda - Dyrektor Generalna Wyższej Szkoły Finansów i Prawa w Bielsku-Białej w 2002 roku została odznaczona przez Prezydenta RP Aleksandra Kwaśniewskiego - Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. Uroczystość odbyła się w Pałacu Prezydenckim w Warszawie.

Dziękując Państwu za poświęcony czas, wyrażam nadzieję, że kompetencje absolwentów polskich uczelni będą nadal wysoko oceniane na międzynarodowym rynku pracy.

dr hab inż. Jacek Binda, Prof. WSFiP
/Przewodniczący Zarządu Stowarzyszenia Inicjatyw Oświatowych w Bielsku-Białej/

Atuty Wyższej Szkoły Finansów i Prawa

 

Prestiż i wysoka pozycja WSFiP w środowisku

Szeroka i różnorodna oferta studiów dostosowana do potrzeb rynku pracy

Wysoko wykwalifikowana kadra naukowo - dydaktyczna

Nowoczesna baza dydaktyczna, laboratoria z unikalną aparaturą badawczą

Umiędzynarodowienie studiów, m.in. Erasmus+, Cepus

Aktywność w kołach, konferencjach i seminariach naukowych

Niskie czesne, wysokie stypendia, liczne promocje

Dogodna lokalizacja i nowoczesna baza dydaktyczna

Studia kończące się uzyskaniem dyplomu oraz licznych certyfikatów

Adres


Wyższa Szkoła Finansów i Prawa
43-382 Bielsko-Biała ul. Cz. Tańskiego 5
Elektroniczna Skrzynka Podawcza:
/wsfip_bb/SkrytkaESP
Konto bankowe:
Bank Pekao S.A.
28 1240 4142 1111 0000 4823 0360

Back to top