Pytania? Zadzwoń: +48 33 829 72 41/26

Wyższa Szkoła Finansów i Prawa w Bielsku-Białej od samego początku funkcjonowania kładzie silny nacisk na wysoką jakość procesu kształcenia. Oprócz hospitacji zajęć istotnym jest proces badań ankietowych wśród studentów, mający na celu poznanie ich opinii na temat jakości świadczonych usług edukacyjnych.


Wagę celów dotyczących jakości kształcenia podkreślono w strategii rozwoju Uczelni.
Efektem podjętych przez Uczelnię działań było uzyskanie w 2006 roku akredytacji „The Top Institution with Internetional Experience”, nadanej przez brytyjską komisję akredytacyjnej International Education Society, London.

Do głównych celów Systemu Jakości Kształcenia należą:

 • diagnozowanie stanu jakości kształcenia w Uczelni,
 • doskonalenie procesów dotyczących jakości kształcenia,
 • realizacja bieżących działań w ramach poszczególnych procesów jakości kształcenia,
 • kształtowanie postaw projakościowych w środowisku uczelnianym.

Efektem działania Systemu Jakości Kształcenia jest w szczególności:

 • wysoki poziom kształcenia studentów i słuchaczy,
 • stosowanie efektywnych procedur zapewniających wysoką jakość kształcenia,
 • realizacja procesu dydaktycznego w warunkach zapewniających komfort pracy i studiowania przy wsparciu nowoczesnych pomocy dydaktycznych,
 • poprawa efektywności zarządzania procesem kształcenia i poprawa konkurencyjności Uczelni na rynku ekukacyjnym,
 • promowanie nowoczesnych rozwiązań IT w procesie dydaktycznym.

W pełni sformalizowany System Zarządzania Jakością Kształcenia został wprowadzony w Wyższej Szkole Finansów i Prawa w Bielsku-Białej jednogłośnie uchwałą Senatu nr 4C/2011/2012 w dniu 27.09.2012 r. Od tego czasu jest nieustannie doskonalony i rozwijany.

Czemu tak ważny jest System Jakości Kształcenia?:

 • ponieważ zależy nam na dobrze wykształconym absolwencie - pracownicy Uczelni wspierają studentów w zdobywaniu kompetencji potrzebnych na rynku pracy. Dążeniem Uczelni jest nie tylko dobre przygotowanie absolwentów do oczekiwań rynku pracy ale również uczynienie z absolwentów Ambasadorów Uczelni.
 • ponieważ Uczelnia chce doskonalić ofertę studiów, czyniąc ją atrakcyjną dla kandydatów na studia - jednym z efektów takich działań będzie wzmocnienie promocji Uczelni, jako jednostki przyjaznej studentom i dbającej o dobre ich przygotowanie do oczekiwań rynku pracy.
 • ponieważ nieustannie poprawiamy kulturę jakości kształcenia - co przejawia się w komunikowaniu istoty systemu jakości kształcenia - mechanizmów kontroli oraz wdrażania działań służących rozwojowi Uczelni. Dlatego nieustannie prowadzone są hospitacje zajęć celem poprawy jakości procesu kształcenia,
 • ponieważ dydaktyka to proces ciągły, który wymaga doskonalenia - jakość kształcenia w największym stopniu zależy od człowieka, który powinien nieustannie rozwijać swoje kompetencje, pracując nad swoim rozwojem naukowym i dydaktycznym. Stąd Uczelnia prowadzi m.in. szkolenia, warsztaty wspomagające działania na rzecz poprawy jakości kształcenia,
 • ponieważ Uczelnia jest naszym wspólnym dobrem - System zapewnienia jakości kształcenia jest przedmiotem kontroli Polskiej Komisji Akredytacyjnej, a jego pozytywna ocena stanowi warunek dalszego istnienia Uczelni.

Atuty Wyższej Szkoły Finansów i Prawa

 

Prestiż i wysoka pozycja WSFiP w środowisku

Szeroka i różnorodna oferta studiów dostosowana do potrzeb rynku pracy

Wysoko wykwalifikowana kadra naukowo - dydaktyczna

Nowoczesna baza dydaktyczna, laboratoria z unikalną aparaturą badawczą

Umiędzynarodowienie studiów, m.in. Erasmus+, Cepus

Aktywność w kołach, konferencjach i seminariach naukowych

Niskie czesne, wysokie stypendia, liczne promocje

Dogodna lokalizacja i nowoczesna baza dydaktyczna

Studia kończące się uzyskaniem dyplomu oraz licznych certyfikatów

Adres


Wyższa Szkoła Finansów i Prawa
43-382 Bielsko-Biała ul. Cz. Tańskiego 5
Elektroniczna Skrzynka Podawcza:
/wsfip_bb/SkrytkaESP
Konto bankowe:
Bank Pekao S.A.
28 1240 4142 1111 0000 4823 0360

Back to top