Pytania? Zadzwoń: +48 33 829 72 12

Wyższa Szkoła Finansów i Prawa w Bielsku-Białej od samego początku funkcjonowanie kładzie silny nacisk na wysoką jakość procesu kształcenia.
Postawione przez Uczelnię cele na rzecz jakości kształcenia i podjęte działania dla ich realizacji uzyskały w 2006 roku pozytywną ocenę brytyjskiej komisji akredytacyjnej International Education Society, London, która nadała WSBiF akredytację „The Top Institution with Internetional Experience”.
Początki sformalizowanego systemu kontroli jakości kształcenia w Wyższej Szkole Finansów i Prawa w Bielsku-Białej datuje się na rok 2008, kiedy to na wniosek Rektora dr hab. Jana Ostoj, profesora WSFiP podjęto usystematyzowane działania na rzecz kontroli jakości procesu dydaktycznego. Oprócz hospitacji zajęć prowadzonych w Uczelni zintensyfikowano proces badań ankietowych wśród studentów, mający na celu poznanie ich opinii na temat jakości świadczonych usług edukacyjnych.
Wagę celów dotyczących jakości kształcenia podkreślono również w 2011 roku zapisując je w strategii rozwoju Uczelni do roku 2020:


„Cele przyświecające rozwojowi kadry naukowo-dydaktycznej Uczelni sprowadzają się do zapewnienia:

 • wysokiej jakości badań naukowych,
 • wysokiej jakości procesu dydaktycznego, gwarantującego wysoką jakość kształcenia zespołów tworzących minima kadrowe na kierunkach prowadzonych w WSFiP,
 • odpowiednich proporcji pomiędzy liczbą studentów i liczbą pracowników naukowych wchodzących w skład minimum,
 • realizacji pozostałych celów i funkcji wydziału.”

Do głównych celów Systemu Jakości Kształcenia należą:

 • diagnozowanie stanu jakości kształcenia w Uczelni,
 • doskonalenie procesów dotyczących jakości kształcenia,
 • realizacja bieżących działań w ramach poszczególnych procesów jakości kształcenia,
 • kształtowanie postaw projakościowych w środowisku uczelnianym.

Efektem działania Systemu Jakości Kształcenia jest w szczególności:

 • osiągnięcie wysokiego poziomu kształcenia studentów i słuchaczy,
 • stosowanie efektywnych procedur zapewniających wysoką jakość kształcenia,
 • realizacja procesu dydaktycznego w warunkach zapewniających komfort pracy i studiowania przy wsparciu nowoczesnych pomocy dydaktycznych,
 • poprawa efektywności zarządzania procesem kształcenia i poprawa konkurencyjności Uczelni na rynku ekukacyjnym,
 • promowanie nowoczesnych rozwiązań IT w procesie dydaktycznym.


Uchwała Senatu WSFiP w Bielsku-Białej nr 1B/2010/2011 z dnia 26 maja 2011 r. w sprawie przyjęcia dokumentu „Strategia Wyższej Szkoły Finansów i Prawa w Bielsku-Białej do roku 2020”.

W pełni sformalizowany System Zarządzania Jakością Kształcenia został wprowadzony w Wyższej Szkole Finansów i Prawa w Bielsku-Białej jednogłośnie uchwałą Senatu w dniu 27.09.2012 r. Od tego czasu jest nieustannie doskonalony i rozwijany.

Uczelniany System Jakości Kształcenia został przyjęty w Wyższej Szkole Finansów i Prawa w Bielsku-Białej uchwała Senatu WSFiP nr 4C/2011/2012 z dnia 27 września 2012

Atuty Wyższej Szkoły Finansów i Prawa

 

Prestiż i wysoka pozycja WSFiP w środowisku

Szeroka i różnorodna oferta studiów dostosowana do potrzeb rynku pracy

Wysoko wykwalifikowana kadra naukowo - dydaktyczna

Nowoczesna baza dydaktyczna, laboratoria z unikalną aparaturą badawczą

Umiędzynarodowienie studiów, m.in. Erasmus+, Cepus

Aktywność w kołach, konferencjach i seminariach naukowych

Niskie czesne, wysokie stypendia, liczne promocje

Dogodna lokalizacja i nowoczesna baza dydaktyczna

Studia kończące się uzyskaniem dyplomu oraz licznych certyfikatów

Adres


Wyższa Szkoła Finansów i Prawa
43-382 Bielsko-Biała ul. Cz. Tańskiego 5
Elektroniczna Skrzynka Podawcza:
/wsfip_bb/SkrytkaESP
Konto bankowe:
Bank Pekao S.A.
28 1240 4142 1111 0000 4823 0360

Back to top