Pytania? Zadzwoń: +48 33 829 72 12

+ Administracja publiczna
Mobilność:
Studia podyplomowe prowadzone są zarówno w formie on-line jak i w formie stacjonarnej.
Studia podyplomowe on-line (przez internet), których program kształcenia realizowany jest za pośrednictwem platform e-learningowych przez internet ma taką samą liczbę godzin (wykłady/ćwiczenia/warsztaty) jak studia prowadzone stacjonarnie.

Kontakt:

 +48 33 829 72 42
 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Koordynator studiów:
mgr Dagmara Żabka
 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Kierownik studiów:
Dr Stanisław Ciupka

Adresaci:

 • absolwenci wyższych uczelni (posiadających dyplom magistra lub licencjata),
 • przyszli i obecni pracownicy organów administracji rządowej i samorządowej, państwowych i samorządowych jednostek organizacyjnych, dla których ta forma kształcenia stwarza możliwość podniesienia kwalifikacji zawodowych i uzyskania uprawnień wymaganych przez obowiązujące prawo. Studia adresowane są również do pracowników instytucji prywatnych zainteresowanych zasadami funkcjonowania współczesnej administracji,
 • przyszli i obecni pracownicy organów administracji rządowej i samorządowej, państwowych i samorządowych jednostek organizacyjnych, dla których ta forma kształcenia stwarza możliwość podniesienia kwalifikacji zawodowych i uzyskania uprawnień wymaganych przez obowiązujące prawo. Studia adresowane są również do pracowników instytucji prywatnych zainteresowanych zasadami funkcjonowania współczesnej administracji.

Cel studiów:

 • umożliwienie zdobywania i pogłębiania wiedzy z zakresu nauk administracyjnych,
 • przygotowanie słuchaczy do wykorzystania posiadanej wiedzy do formułowania i rozwiazywania problemów z zakresu prawa administracyjnego,
 • przygotowanie słuchaczy do planowania i organizowani pracy zespołu lub organizacji realizujących takie zadnia.

Czas trwania studiów:
Studia trwają 180 godzin (dwa semestry) i kończą się egzaminem w formie testu pisemnego z semestru pierwszego i drugiego. Po ukończeniu studiów absolwenci otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych wydane przez Wyższą Szkołę Finansów i Prawa w Bielsku-Białej. Absolwent otrzymuje niezbędny zasób wiedzy prawniczej, administracyjnej i menedżerskiej w połączeniu z konkretnymi umiejętnościami zawodowymi w administracji samorządowej, przede wszystkim w zakresie organizowania działalności lokalnej poprzez zarządzanie zarówno istniejącym mieniem samorządowym, jak i w obszarze programowania rozwoju lokalnego. Absolwent jest przygotowany do pracy na różnych szczeblach administracji samorządowej oraz w różnych obszarach aktywności wspólnot lokalnych. Studia skoncentrowane są na praktycznych aspektach działania administracji samorządowej ze szczególnym uwzględnieniem zasad prowadzenia i finansowania polityki rozwoju.
Wykaz przedmiotów:
  Prawo administracyjne część ogólna.
  Prawo administracyjne część ogólna.
  Ustrój administracji publicznej: administracja rządowa, samorządowa (oraz inne podmioty).
  Postępowanie administracyjne.
  Pomoc socjalna.
  Postępowanie egzekucyjne w administracji.
  Kontrola administracji publicznej.
  Prawo finansów publicznych.
  Legislacja administracyjna.
  Odpowiedzialność prawna urzędników administracji publicznej.
  Rozwiązywanie sporów w administracji.
  Postępowanie administracyjne i postępowanie przed sądem administracyjnym Postępowanie egzekucyjne.
  Etyka urzędnicza, ograniczenia antykorupcyjne.
  Informatyzacja administracji.
  Administracyjne prawo osobowe.
  Dostęp i ochrona informacji (jawność działania administracji publicznej).
  Zamówienia publiczne.
  Finanse publiczne.
Odpłatność za studia:

 

1 500 zł/semestr
 • 0 zł opłaty rekrutacyjnej
 • 6% zniżki dla absolwentów WSFiP
 • 5% - dla każdej osoby w przypadku, gdy z danego podmiotu zapisu dokonuje dwie lub więcej osób
 • I rata do 15 listopada
 • II rata do 15 stycznia
 • III rata do 15 marca
 • IV rata do 15 maja
Zapisz się!
+ Administracja wymiaru sprawiedliwości i prokuratury
Mobilność:
Studia podyplomowe prowadzone są zarówno w formie on-line jak i w formie stacjonarnej.
Studia podyplomowe on-line (przez internet), których program kształcenia realizowany jest za pośrednictwem platform e-learningowych przez internet ma taką samą liczbę godzin (wykłady/ćwiczenia/warsztaty) jak studia prowadzone stacjonarnie.

Kontakt:

 +48 33 829 72 42
 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Koordynator studiów:
mgr Dagmara Żabka
 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Kierownik studiów:
Dr Stanisław Ciupka

Adresaci:

 • urzędnicy sądów powszechnych,
 • urzędnicy sądów administracyjnych,
 • urzędnicy prokuratury,
 • osoby, które chcą podjąć zatrudnienie w sądach powszechnych, sądach administracyjnych lub prokuraturze.

Cel studiów:

 • nabycie przez słuchaczy wiedzy z zakresu prawa oraz postępowania cywilnego i karnego w zakresie niezbędnym dla urzędnika sądu lub prokuratury, egzekucji sądowej i administracyjnej, biurowości i warsztatu pracy urzędnika sądu lub prokuratury,
 • nabycie umiejętności niezbędne do podjęcia pracy w sądzie lub prokuraturze, zgodne z wymaganiami kwalifikacyjnymi w konkursach na stanowiska urzędnicze. Wiedza oraz umiejętności pracowników sądów i prokuratur zostaną pogłębione i usystematyzowane, zarówno poprzez wykłady, jak i praktyczne warsztaty. Osoby zainteresowane awansem zawodowym zdobędą również wiedzę i umiejętności z zakresu zarządzania sekretariatem w sądzie i prokuraturze.

Czas trwania studiów:
Studia trwają 180 godzin (dwa semestry) i kończą się egzaminem w formie testu pisemnego z semestru pierwszego i drugiego. Po ukończeniu studiów absolwenci otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych wydane przez Wyższą Szkołę Finansów i Prawa w Bielsku-Białej. Absolwent studiów będzie ponadto posiadał umiejętności niezbędne do podjęcia pracy w sądzie lub prokuraturze, zgodne z wymaganiami kwalifikacyjnymi w konkursach na stanowiska urzędnicze. Wiedza oraz umiejętności pracowników sądów i prokuratur zostaną pogłębione i usystematyzowane, zarówno poprzez wykłady, jak i praktyczne warsztaty. Osoby zainteresowane awansem zawodowym zdobędą również wiedzę i umiejętności z zakresu zarządzania sekretariatem w sądzie i prokuraturze.
Wykaz przedmiotów:
  Ustrój organów ochrony prawnej
  Podstawy prawa cywilnego materialnego i procesowego
  Podstawy psychologii
  Pragmatyki służbowe
  Egzekucja należności Skarbu Państwa – wybrane zagadnienia
  Warsztaty z zakresu Egzekucji należności Skarbu Państwa
  Biurowość w sądzie powszechnym i prokuraturze
  Warsztaty z Biurowość w sądzie powszechnym i prokuraturze
  Zarządzanie sekretariatem w Sądzie i Prokuraturze
  Podstawy prawa karnego materialnego i procesowego
  Kryminalistyka
Odpłatność za studia:

 

1 750 zł/semestr
 • 0 zł opłaty rekrutacyjnej
 • 6% zniżki dla absolwentów WSFiP
 • 5% - dla każdej osoby w przypadku, gdy z danego podmiotu zapisu dokonuje dwie lub więcej osób
 • I rata do 15 listopada
 • II rata do 15 stycznia
 • III rata do 15 marca
 • IV rata do 15 maja
Zapisz się!
+ Analityk giełdowy, inwestor
Mobilność:
Studia podyplomowe prowadzone są zarówno w formie on-line jak i w formie stacjonarnej.
Studia podyplomowe on-line (przez internet), których program kształcenia realizowany jest za pośrednictwem platform e-learningowych przez internet ma taką samą liczbę godzin (wykłady/ćwiczenia/warsztaty) jak studia prowadzone stacjonarnie.

Kontakt:

 +48 33 829 72 42
 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Koordynator studiów:
mgr Dagmara Żabka
 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Adresaci:

 • osoby pragnących zdobyć potrzebne umiejętności i wiedzę do podjęcia pracy, w charakterze analityka lub doradcy inwestycyjnego, a także do samodzielnego inwestowania na giełdzie papierów wartościowych.
 • osoby pracujące jako doradcy finansowi: Open Finance, Expander,
 • osoby planujące podjąć pracę w charakterze analityka w działach analiz papierów wartościowych instytucji finansowych,
 • osoby chcące podjąć zatrudnienie, jako doradcy inwestycyjni,
 • osoby pragnące, jako specjaliści, samodzielnie inwestować na giełdzie papierów wartościowych,
 • specjaliści zajmujący się doradztwem finansowym oraz inwestycyjnym chcący rozszerzyć swoją wiedzę z zakresu inwestycji w papiery wartościowe,
 • osoby zainteresowane rozwojem wiedzy i umiejętności z zakresu analizy rynku papierów wartościowych.

Cel studiów:

 • odniesienie umiejętności i wiedzy słuchaczy z zakresu analizy inwestycji w papiery wartościowe czyniąc ich specjalistami w danej dziedzinie, co pozwoli na:

  • podjęcie pracy w charakterze analityków rynku papierów wartościowych lub doradców inwestycyjnych,
  • samodzielne inwestowanie na zorganizowanym rynku papierów wartościowych,
  • wzrost atrakcyjności zawodowej i konkurencyjności słuchaczy na rynku pracy.

 • zwiększenie motywacji słuchaczy do kształcenia i doskonalenia zawodowego w obliczu stale zmieniających się warunków społeczno-gospodarczych i wymagań rynku pracy, zwiększenia motywacji do dalszej pracy, zmniejszenie ryzyka wypalenia zawodowego. Ponadto zwiększenie świadomości w zakresie korzyści płynących z własnego dokształcania i doskonalenia zawodowego.

Czas trwania studiów:
Studia trwają 180 godzin (dwa semestry) i kończą się egzaminem w formie testu pisemnego z semestru pierwszego i drugiego. Po ukończeniu studiów absolwenci otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych wydane przez Wyższą Szkołę Finansów i Prawa w Bielsku-Białej.
Słuchacz w czasie studiów zapozna się i nabędzie umiejętności, kompetencje oraz wiedzę w zakresie:
 • teoretycznych podstaw funkcjonowania rynków finansowych, ze szczególnym uwzględnieniem giełd papierów wartościowych,
 • podstawowych aspektów prawnych związanych z obrotem papierami wartościowymi, z uwzględnieniem prawa krajowego i unijnego
 • reguł funkcjonowania giełdy papierów wartościowych, zasad składania zleceń i rozliczania transakcji poprzez Internet,
 • podstaw ekonomii i psychologii niezbędnych dla inwestora giełdowego,
 • analizy sprawozdań finansowych spółek giełdowych,
 • podstaw teoretycznych oraz umiejętności przeprowadzania analizy fundamentalnej,
 • wykorzystania arkusza kalkulacyjnego Excel do przetwarzania danych ze sprawozdań finansowych w ramach analizy fundamentalnej oraz podejmowania decyzji inwestorskich.
Słuchacz w czasie studiów zapozna się i nabędzie umiejętności, kompetencje oraz wiedzę w zakresie:
 • teoretycznych podstaw funkcjonowania rynków finansowych, ze szczególnym uwzględnieniem giełd papierów wartościowych,
 • podstawowych aspektów prawnych związanych z obrotem papierami wartościowymi z uwzględnieniem prawa krajowego i unijnego,
 • reguł funkcjonowania giełdy papierów wartościowych, zasad składania zleceń i rozliczania transakcji poprzez Internet,
 • podstaw ekonomii i psychologii niezbędnych dla inwestora giełdowego,
 • analizy sprawozdań finansowych spółek giełdowych,
 • podstaw teoretycznych oraz umiejętności przeprowadzania analizy fundamentalnej,
 • wykorzystania arkusza kalkulacyjnego Excel do przetwarzania danych ze sprawozdań finansowych w ramach analizy fundamentalnej oraz podejmowania decyzji inwestorskich,
 • teorii oraz praktycznych umiejętności przeprowadzania analizy technicznej,
 • obsługi specjalistycznego oprogramowania do podejmowanie decyzji inwestorskich w ramach analizy technicznej,
 • podstaw teoretycznych oraz umiejętności w zakresie analizy portfelowej,
 • wykorzystania arkusza kalkulacyjnego Excel na potrzeby analizy portfelowej oraz podejmowania decyzji inwestorskich,
 • wyceny obligacji oraz zasad obrotu nimi na GPW,
 • teoretycznych i praktycznych reguł inwestowania w instrumenty pochodne – kontrakty futures, opcje,
 • podstaw finansów behawioralnych,
 • sprawnego podejmowania decyzji inwestycyjnych w ramach określonych strategii inwestycyjnych,
 • zdolności do twórczego, kreatywnego rozwiązywania trudnych problemów w ramach decyzji inwestycyjnych w papiery wartościowe.
Wykaz przedmiotów:
  Giełdy papierów wartościowych w systemie finansowym
  Charakterystyka funkcjonowania Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie
  Podstawy prawne obrotu papierami wartościowymi
  Podstawowe zagadnienia z zakresu matematyki finansowej
  Elementy ekonomii dla inwestorów giełdowych
  Sprawozdania finansowe jako źródło informacji o spółkach giełdowych
  Analiza fundamentalna
  Analiza fundamentalna w praktyce
  Analiza techniczna
  Analiza techniczna w praktyce
  Analiza portfelowa
  Analiza portfelowa w praktyce
  Inwestycje w obligacje
  Podstawy zawierania transakcji na rynku kontraktów terminowych
  Podstawy zawierania transakcji na rynku opcji
  Elementy finansów behawioralnych
  Podstawy budowy strategii inwestycyjnej oraz systemu inwestycyjnego
Odpłatność za studia:

 

1 750 zł/semestr
 • 0 zł opłaty rekrutacyjnej
 • 6% zniżki dla absolwentów WSFiP
 • 5% - dla każdej osoby w przypadku, gdy z danego podmiotu zapisu dokonuje dwie lub więcej osób
 • I rata do 15 listopada
 • II rata do 15 stycznia
 • III rata do 15 marca
 • IV rata do 15 maja
Zapisz się!
+ Egzekucja sądowa i administracyjna
Mobilność:
Studia podyplomowe prowadzone są zarówno w formie on-line jak i w formie stacjonarnej.
Studia podyplomowe on-line (przez internet), których program kształcenia realizowany jest za pośrednictwem platform e-learningowych przez internet ma taką samą liczbę godzin (wykłady/ćwiczenia/warsztaty) jak studia prowadzone stacjonarnie.

Kontakt:

 +48 33 829 72 42
 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Koordynator studiów:
mgr Dagmara Żabka
 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Kierownik studiów:
Dr Stanisław Ciupka

Adresaci:

 • pracownicy administracyjnych sądów powszechnych,
 • pracownicy kancelarii komorniczych,
 • pracownicy kancelarii komorniczych,
 • pracownicy urzędów skarbowych,
 • pracownicy urzędów kontroli skarbowej,
 • pracownicy podmiotów realizujących funkcję wierzyciela w postępowaniu egzekucyjnym (pracowników: działów finansowo - księgowych, działów prawnych oraz osób zajmujących się organizacją komórek windykacyjnych),
 • pracownicy podmiotów gospodarczych stosujących umowy factoringowe,
 • pracowników Poczty Polskiej zajmujących się windykacją należności z tytułu abonamentów RTV i innych.

Cel studiów:

 • pracowników Poczty Polskiej zajmujących się windykacją należności z tytułu abonamentów RTV i innych,
 • pracowników Poczty Polskiej zajmujących się windykacją należności z tytułu abonamentów RTV i innych.

Czas trwania studiów:
Studia trwają 180 godzin (dwa semestry) i kończą się egzaminem w formie testu pisemnego z semestru pierwszego i drugiego. Po ukończeniu studiów absolwenci otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych wydane przez Wyższą Szkołę Finansów i Prawa w Bielsku-Białej. Absolwent studiów nabędzie wiedzę w zakresie różnych dziedzin prawa niezbędną do prowadzenia postępowania egzekucyjnego jak i również pogłębi wiedzę w zakresie posługiwania się normami etycznymi i standardami wykonywania zawodu. Po ukończeniu studiów absolwent podniesie swoje umiejętności w posługiwaniu się przepisami prawa, prowadzenia postępowania egzekucyjnego, sporządzania pism procesowych oraz będzie posiadał umiejętność rozwiązywania konkretnych problemów występujących w postępowaniu egzekucyjnym.
Wykaz przedmiotów:
  Prawo administracyjne materialne - wybrane zagadnienia
  Postępowanie administracyjne/podatkowe i sądowo- administracyjne
  Warsztaty z prawa administracyjnego i postępowania administracyjnego/podatkowego
  Elementy prawa cywilnego
  Postępowanie cywilne
  Elementy prawa handlowego
  Elementy prawa pracy i ubezpieczeń społecznych
  Weryfikacja kontrahentów biznesowych
  Prawo karne i karne skarbowe wybrane zagadnienia
  Prawo finansowe i finansów publicznych wybrane zagadnienia
  Podstawy prawa Unii Europejskiej
  Etyka i psychologia oraz komunikacja z dłużnikiem w postępowaniu egzekucyjnym wybrane zagadnienia
  Postępowanie zabezpieczające
  Egzekucja sądowa
  Warsztaty z egzekucji sądowej
  Biurowość i operacje finansowe komorników
  Postępowanie egzekucyjne w administracji
  Warsztaty z egzekucji administracyjnej
Odpłatność za studia:

 

1 500 zł/semestr
 • 0 zł opłaty rekrutacyjnej
 • 6% zniżki dla absolwentów WSFiP
 • 5% - dla każdej osoby w przypadku, gdy z danego podmiotu zapisu dokonuje dwie lub więcej osób
 • I rata do 15 listopada
 • II rata do 15 stycznia
 • III rata do 15 marca
 • IV rata do 15 maja
Zapisz się!
+ Gospodarka nieruchomościami w zakresie wyceny nieruchomości
Mobilność:
Studia podyplomowe prowadzone są zarówno w formie on-line jak i w formie stacjonarnej.
Studia podyplomowe on-line (przez internet), których program kształcenia realizowany jest za pośrednictwem platform e-learningowych przez internet ma taką samą liczbę godzin (wykłady/ćwiczenia/warsztaty) jak studia prowadzone stacjonarnie.

Kontakt:

 +48 33 829 72 42
 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Koordynator studiów:
mgr Dagmara Żabka
 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Kierownik studiów:
Dr inż. Adam Żabka

Adresaci:

 • posiadających wyższe wykształcenie, które chciałby nabyć uprawienia zawodowe w zakresie szacowania nieruchomości,
 • dla osób, które chciałby nabyć uprawienia zawodowe w zakresie szacowania nieruchomości, w szczególności pracowników spółdzielni mieszkaniowych i administracji, pracowników banków, doradców inwestycyjnych, przedsiębiorców, firm zarządzających nieruchomościami oraz innych osób uczestniczących w obrocie i zarządzaniu nieruchomościami, kandydatów na rzeczoznawców majątkowych,
 • dla pośredników w obrocie nieruchomościami i zarządców nieruchomości chcących poszerzyć swoją wiedzę z zakresu szacowania nieruchomości.
Ukończenie studiów podyplomowych w zakresie wyceny nieruchomości jest jednym z elementów postępowania kwalifikacyjnego na drodze do uzyskania licencji rzeczoznawcy majątkowego.
Program studiów wyczerpuje minimum programowe dla studiów podyplomowych w zakresie wyceny nieruchomości, przewidziane na podstawie art. 196 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2014 r. poz. 518, z późn. zm.), ogłoszone w  Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury i Rozwoju  z dnia 12 czerwca 2014 r. w sprawie minimalnych wymogów programowych dla studiów podyplomowych w zakresie wyceny (Dz. U. z 2014 r., poz. 826).
Cel studiów:

przygotowanie do wykonywania zawodu rzeczoznawcy majątkowego, a także specjalisty w zakresie: doradztwa na rynkach nieruchomości, oceny efektywności inwestowania w nieruchomości, określania skutków finansowych uchwalania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, wyceny przedsiębiorstw, określania wartości bankowo- hipotecznej oraz innych aktywności związanych z szeroko pojętym gospodarowaniem nieruchomościami.

Czas trwania studiów:
Studia trwają 286 godzin (dwa semestry) i kończą się egzaminem w formie testu pisemnego z semestru pierwszego i drugiego. Po ukończeniu studiów absolwenci otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych wydane przez Wyższą Szkołę Finansów i Prawa w Bielsku-Białej. Studia przygotowują do odbycia praktyki zawodowej i egzaminu na "rzeczoznawcę majątkowego" oraz do wykonywania zawodu "pośrednika w obrocie nieruchomości" lub "zarządcy nieruchomości" po odbyciu praktyki i przejściu z wynikiem pozytywnym postępowania kwalifikacyjnego. Program studiów obejmuje zagadnienia prawne w gospodarce nieruchomościami, zarządzanie nieruchomościami, marketing w nieruchomościach, gospodarkę finansową i rachunkowość, dokumentację i nadzór budowlany, eksploatację zasobów mieszkaniowych, podstawy kosztorysowania inwestycji w nieruchomości. Studia przeznaczone są między innymi dla deweloperów, architektów, inżynierów budowlanych, agentów ubezpieczeniowych, doradców inwestycyjnych, urzędników państwowych i samorządowych, pracowników spółdzielni mieszkaniowych, zarządców wspólnot mieszkaniowych, właścicieli nieruchomości.
Wykaz przedmiotów:
Podstawy wiedzy z zakresu prawa:
  Część ogólna prawa cywilnego
  Podstawy prawa rzeczowego
  Podstawy prawa zobowiązań
  Wybrane zagadnienia z zakresu prawa rodzinnego i spadkowego
  Podstawy prawa i postępowania administracyjnego
  Źródła informacji o nieruchomościach
  Gospodarka przestrzenna
  Gospodarka nieruchomościami
  Gospodarka mieszkaniowa i prawo spółdzielcze
  Gospodarka rolna, leśna i wodna
  Ochrona danych osobowych
  Zamówienia publiczne
Podstawy wiedzy ekonomicznej:
  Podstawy ekonomii
  Ekonomiczne podstawy rynku nieruchomości
  Ocena ekonomicznej efektywności inwestycji
  Elementy finansów i bankowości
  Podstawy matematyki finansowej
  Podstawy statystyki i ekonometrii
  Elementy rachunkowości
Podstawy wiedzy technicznej:
  Podstawy budownictwa
  Przegląd technologii w budownictwie
  Proces inwestycyjny w budownictwie
  Eksploatacja nieruchomości
  Podstawy kosztorysowania
Rzeczoznawstwo majątkowe:
  Status prawny rzeczoznawcy majątkowego
  Organizacje zawodowe rzeczoznawców majątkowych
  Standardy zawodowe i etyka zawodowa rzeczoznawcy majątkowego
  Wartość nieruchomości jako podstawa wyceny
  Podejścia, metody i techniki wyceny nieruchomości w Polsce
  Wycena praw rzeczowych i zobowiązań umownych
  Wycena nieruchomości zurbanizowanych
  Wycena gruntów rolnych, upraw sadowniczych, roślin ozdobnych i gruntów pod wodami
  Wycena nieruchomości leśnych oraz zadrzewionych i zakrzewionych
  Wycena nieruchomości dla celów szczególnych i wycena nieruchomości specjalnych
  Wycena maszyn i urządzeń trwale związanych z nieruchomością
  Wycena masowa
  Dokumentacja procesu wyceny
  Doradztwo na rynku nieruchomości
  Seminarium dyplomowe
Odpłatność za studia:

 

2 050 zł/semestr
 • 0 zł opłaty rekrutacyjnej
 • 6% zniżki dla absolwentów WSFiP
 • 5% - dla każdej osoby w przypadku, gdy z danego podmiotu zapisu dokonuje dwie lub więcej osób
 • I rata do 15 listopada
 • II rata do 15 stycznia
 • III rata do 15 marca
 • IV rata do 15 maja
Zapisz się!
+ Kadry i Płace
Mobilność:
Studia podyplomowe prowadzone są zarówno w formie on-line jak i w formie stacjonarnej.
Studia podyplomowe on-line (przez internet), których program kształcenia realizowany jest za pośrednictwem platform e-learningowych przez internet ma taką samą liczbę godzin (wykłady/ćwiczenia/warsztaty) jak studia prowadzone stacjonarnie.

Kontakt:

 +48 33 829 72 42
 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Koordynator studiów:
mgr Dagmara Żabka
 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Kierownik studiów:
Dr Władysław Świątek

Adresaci:

 • osoby mające zamiar podjąć pracę w działach kadrowo-płacowych,
 • pracownicy działów HR, zarządzania personelem lub też kadr, którzy chcieliby rozszerzyć i zaktualizować swoje umiejętności oraz wiedzę z dziedziny kadrowo-płacowej.

Cel studiów:

 • przygotowanie specjalistów w zakresie administrowania i organizacji kadr,
 • uzyskanie niezbędnej wiedzy z zakresu prawa pracy, wynagrodzeń, świadczeń pracowniczych, dokumentacji kadrowej, podatkowej oraz ZUS.

Czas trwania studiów:
Studia trwają 180 godzin (dwa semestry) i kończą się egzaminem w formie testu pisemnego o każdym semestrze studiów. Po ukończeniu studiów absolwenci otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych wydane przez Wyższą Szkołę Finansów i Prawa w Bielsku-Białej. Absolwenci studiów podyplomowych będą dysponować wiedzą teoretyczną i praktyczną w obszarze rozliczeń z pracownikami, prawa podatkowego oraz relacji z instytucjami publicznymi w zakresie rozliczeń zobowiązań publicznych z tytułu zatrudnienia. Absolwent nabywa wiedzę i praktyczne umiejętności związane z prowadzeniem bieżących spraw pracowniczych, naliczaniem wynagrodzeń oraz rozliczaniem z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych oraz Urzędem Skarbowym.
Wykaz przedmiotów:
  Zasady zawierania i rozwiązywania umów o pracę, umów cywilno-prawnych
  Ochrona stosunku pracy oraz obowiązki pracownika i pracodawcy
  Bezpieczeństwo i higiena pracy
  Czas pracy i urlopy pracownicze
  Szkolenia i doskonalenie pracowników
  Zasady podlegania ubezpieczeniom społecznym
  Wynagradzanie i motywowanie płacowe i pozapłacowe (w tym Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych)
  Zasady naliczania wynagrodzeń ze stosunku pracy oraz systemy wynagrodzeń
  Zasady rozliczania umów cywilno-prawnych
  Obowiązki zakładu pracy wobec ZUS, PFRON, GUS (omówienie dokumentacji rozliczeniowej i zgłoszeniowej w zakresie ubezpieczeń społecznych)
  Sporządzanie listy płac ( warsztaty praktyczne w tym zasady naliczania, opłacania i rozliczania składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne)
  Program Płatnik – warsztaty w tym zasady sporządzania i korygowania dokumentów
  Podróże służbowe (krajowe i zagraniczne) i inne pozapłacowe świadczenia pracownicze
  Akta osobowe i dokumentacja pracownicza w przedsiębiorstwie (w tym e-akta)
  Podatek dochodowy od osób fizycznych
  Postępowanie egzekucyjne, administracyjne i sądowe w zakresie potrąceń z wynagrodzeń oraz należności publiczno-prawnych
  Sporządzanie dokumentacji dla pracowników przechodzących na emeryturę
  Świadczenia krótkoterminowe z ubezpieczenia społecznego (w tym zasiłek chorobowy, macierzyńskie, rodzicielskie, ojcowskie, opiekuńcze)
  Zasady prowadzenia działalności gospodarczej
  Program Symfonia
Odpłatność za studia:

 

1 500 zł/semestr
 • 0 zł opłaty rekrutacyjnej
 • 6% zniżki dla absolwentów WSFiP
 • 5% - dla każdej osoby w przypadku, gdy z danego podmiotu zapisu dokonuje dwie lub więcej osób
 • I rata do 15 listopada
 • II rata do 15 stycznia
 • III rata do 15 marca
 • IV rata do 15 maja
Zapisz się!
+ Komunikacja menedżerska
Mobilność:
Studia podyplomowe prowadzone są zarówno w formie on-line jak i w formie stacjonarnej.
Studia podyplomowe on-line (przez internet), których program kształcenia realizowany jest za pośrednictwem platform e-learningowych przez internet ma taką samą liczbę godzin (wykłady/ćwiczenia/warsztaty) jak studia prowadzone stacjonarnie.

Kontakt:

 +48 33 829 72 42
 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Koordynator studiów:
mgr Dagmara Żabka
 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Kierownik studiów:
dr inż. Adam Żabka

Adresaci:

 • kadra menedżerskiej firm i instytucji,
 • pracownicy działów marketingu,
 • pracownicy działów HR,
 • pracownicy działów Public Relations,
 • pracownicy urzędów miast, gmin, powiatów,
 • pracownicy banków,
 • pracownicy agencji reklamowych, marketingowych,
 • osoby, które pragną rozszerzyć swoje kompetencje w zakresie komunikacji w biznesie oraz technik public relations,

Cel studiów:

 • dostarczenie specjalistycznej, a zarazem praktycznej wiedzy, niezbędnej do wykonywania zawodu Pracownika działu HR, marketingu, działu promocji,
 • podniesienie kompetencji niezbędnych w skutecznym zarządzaniu w  biznesie w nieustannie zmieniającym się, silnie konkurencyjnym środowisku gospodarczym. Program studiów koncentruje się na praktycznych aspektach roli menedżera jako kreatora biznesu na skalę swojego zespołu, branży, jednostki organizacyjnej.  Studia mają również na celu dostarczenie pakietu narzędzi do zarządzania potencjałem swoich pracowników, do motywowania i angażowania ludzi.   Słuchacze poznają zarówno teoretycznie jak i praktycznie zagadnienia związane z decyzjami menedżerskimi, strategią działania firmy w warunkach konkurencji, kierowaniem ludźmi i kulturą organizacyjną. Metodyka zawiera również gry symulacyjne, indywidualne ćwiczenia, warsztaty z negocjacji, komunikacji oraz studia indywidualnych przypadków.

Czas trwania studiów:
Studia trwają 180 godzin (dwa semestry) i kończą się egzaminem w formie testu pisemnego z semestru pierwszego i drugiego. Po ukończeniu studiów absolwenci otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych wydane przez Wyższą Szkołę Finansów i Prawa w Bielsku-Białej. Ukończenie Studiów Podyplomowych Komunikacja menedżerska przyczyni się do nabycia wiedzy specjalistycznej bądź jej pogłębienia przez słuchaczy, a przez to również do lepszego wykonywania obowiązków służbowych.
Wykaz przedmiotów:
BLOK I Podstawy ekonomii
  Finanse publiczne i system bankowy
  Analiza rynku
  Analiza ekonomiczno-finansowa
  Podstawy rachunkowości finansowej i zarządczej
  Finanse przedsiębiorstw
  Zarządzanie kadrami
BLOK II Komunikacja międzyludzka
  Porozumiewanie się w bliskich kontaktach międzyludzkich- ujęcie teoretyczne
  Psychologia w komunikacji społecznej
  Efektywna komunikacja pisemna
  Negocjacje w biznesie
  Trening komunikacji interpersonalnej
  Asertywność w kontaktach [relacjach] zawodowych
BLOK III Public Relations – najnowsze trendy
Prawno-etyczne aspekty działań PR
  Modele public relations
  PR w Internecie
  Strategie budowania relacji z prasą
  PR w organizacji
  Marketing i reklama – najnowsze ujęcia
BLOK IV Rozwój osobisty
  Coaching i mentoring
  Nowoczesne metody uczenia się z elementami Action Learning
  Warsztat umiejętności dobrego menedżera i PRowca:
 • praca nad głosem,
 • retoryka,
 • sztuka wystąpień publicznych (zajęcia z kamerą),
 • sposoby radzenia sobie ze stresem,
 • zarządzanie czasem,
 • savoir vivre w biznesie,
  Kreatywny biznes – techniki myślenia twórczego.
Odpłatność za studia:

 

1 500 zł/semestr
 • 0 zł opłaty rekrutacyjnej
 • 6% zniżki dla absolwentów WSFiP
 • 5% - dla każdej osoby w przypadku, gdy z danego podmiotu zapisu dokonuje dwie lub więcej osób
 • I rata do 15 listopada
 • II rata do 15 stycznia
 • III rata do 15 marca
 • IV rata do 15 maja
Zapisz się!
+ Kryminalistyka i metody zwalczania przestępczości
Mobilność:
Studia podyplomowe prowadzone są zarówno w formie on-line jak i w formie stacjonarnej.
Studia podyplomowe on-line (przez internet), których program kształcenia realizowany jest za pośrednictwem platform e-learningowych przez internet ma taką samą liczbę godzin (wykłady/ćwiczenia/warsztaty) jak studia prowadzone stacjonarnie.

Kontakt:

 +48 33 829 72 42
 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Koordynator studiów:
mgr Dagmara Żabka
 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Kierownik studiów:
Dr Dariusz Szydłowski

Adresaci:

 • absolwentów wyższych uczelni (posiadających dyplom magistra lub licencjata) głównie kierunków: bezpieczeństwa wewnętrznego, pedagogiki, resocjalizacji, prawa, psychologii, socjologii, politologii),
 • osoby zainteresowane pracą w służbach i urzędach, które w zakresie swoich obowiązków mają ściganie i zwalczanie przestępczości,
 • sędziowie, prokuratorzy, adwokaci, radcy prawni, aplikanci zawodów prawniczych,
 • kuratorzy sądowi,
 • osoby zatrudnione w podmiotach świadczących usługi detektywistyczne oraz ochrony osób i mienia,
 • osoby zainteresowane pracą w służbach i urzędach, które w zakresie swoich obowiązków mają ściganie i zwalczanie przestępczości.

Cel studiów:

 • prawidłowa ocena ryzyko popełnienia przestępstwa,
 • poznanie sposobów eliminowania zjawisk mogących prowadzić do rozwoju przestępczości,
 • poznanie sposobów eliminowania zjawisk mogących prowadzić do rozwoju przestępczości,
 • poznanie prawidłowych technik ujawnienia i zabezpieczania śladów z miejsca przestępstwa,
 • umiejętność prawidłowego wykorzystania zebranych w sprawie dowodów,
 • umiejętność oceny prawidłowości zabezpieczenia śladów i dowodów na miejscu przestępstwa.

Czas trwania studiów:
Studia trwają 180 godzin (dwa semestry) i kończą się egzaminem w formie testu pisemnego z semestru pierwszego i drugiego. Po ukończeniu studiów absolwenci otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych wydane przez Wyższą Szkołę Finansów i Prawa w Bielsku-Białej.
Wykaz przedmiotów:
  Podstawy kryminalistyki (taktyka, strategia kryminalistyczna, ślad kryminalny)
  Ekspertyza kryminalistyczna
  Zasady procesu karnego
  Psychologia zeznań i wyjaśnień (przesłuchanie świadka, podejrzanego)
  Psychologia sądowa - teoria i praktyka (profilowanie psychologiczne nieznanych sprawców zabójstw)
  Sądowo-lekarskie oględziny ciała i zwłok
  Identyfikacja osób (daktyloskopia, cheiloskopia, otoskopia, odontoskopia, gantiskopia, biologia kryminalistyczna, genetyka, osmologia, poligraficzna- wariograficzna, antropologia).
  Identyfikacja rzeczy (broni, fizyko-chemiczna, mechanoskopijna, informatyczna, mikrośladów, dokumentów). Kompleksowe badanie dowodów rzeczowych.
  Kompleksowe badanie dowodów rzeczowych.
  Oględziny miejsca zdarzenia.
  Technika i taktyka oględzin miejsca zdarzenia; Praktyczne aspekty pracy technika kryminalistyki
  Oględziny osoby.
  Oględziny rzeczy.
  Przeszukanie, zatrzymanie rzeczy.
  Ślady kryminalistyczne w cyberprzestrzeni
  Kryminalistyczny ślad językowy.
  Dokumentacja czynności kryminalistycznych
  Zdarzenia z użyciem broni (warsztaty na strzelnicy)
Odpłatność za studia:

 

1 500 zł/semestr
 • 0 zł opłaty rekrutacyjnej
 • 6% zniżki dla absolwentów WSFiP
 • 5% - dla każdej osoby w przypadku, gdy z danego podmiotu zapisu dokonuje dwie lub więcej osób
 • I rata do 15 listopada
 • II rata do 15 stycznia
 • III rata do 15 marca
 • IV rata do 15 maja
Zapisz się!
+ Prawo w obrocie gospodarczym
Mobilność:
Studia podyplomowe prowadzone są zarówno w formie on-line jak i w formie stacjonarnej.
Studia podyplomowe on-line (przez internet), których program kształcenia realizowany jest za pośrednictwem platform e-learningowych przez internet ma taką samą liczbę godzin (wykłady/ćwiczenia/warsztaty) jak studia prowadzone stacjonarnie.

Kontakt:

 +48 33 829 72 42
 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Koordynator studiów:
mgr Dagmara Żabka
 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Kierownik studiów:
dr Stanisław Ciupka

Adresaci:

 • osoby działające w szeroko rozumianej sferze obrotu gospodarczego,
 • przedstawiciele kadry zarządzającej,
 • członkowie rad nadzorczych,
 • przedsiębiorcy,
 • pracownicy podmiotów gospodarczych,
 • pracownicy instytucji zajmujących się sprawami gospodarczymi, kontraktowymi, nadzorczymi, organizacyjnymi, finansowymi podmiotów publicznych jak i prywatnych.

Cel studiów:

 • podnoszenie kwalifikacji zawodowych osób funkcjonujących w szeroko postrzeganej sferze obrotu gospodarczego. Program studiów zapewnia wszechstronne doskonalenie i kształcenie o charakterze praktyczno-teoretycznym w dziedzinach prawa handlowego i gospodarczego.

Czas trwania studiów:
Studia trwają 180 godzin (dwa semestry) i kończą się egzaminem w formie testu pisemnego z semestru pierwszego i drugiego. Po ukończeniu studiów absolwenci otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych wydane przez Wyższą Szkołę Finansów i Prawa w Bielsku-Białej. Program studiów zapewnia wszechstronne doskonalenie i kształcenie o charakterze praktyczno-teoretycznym w dziedzinach prawa handlowego i gospodarczego.
Absolwent podniesie swoje kwalifikacje i umiejętności w posługiwaniu się przepisami prawa gospodarczego i handlowego w sferze obrotu gospodarczego. Nabędzie także umiejętności rozwiązywania konkretnych problemów w omawianej dziedzinie.
Wykaz przedmiotów:
  Prawo spółek
  Prawo upadłościowe i naprawcze
  Prawo własności intelektualnej
  Umowy w stosunkach gospodarczych
  Zamówienia publiczne
  Wybrane elementy prawa gospodarczego publicznego
  Dochodzenie roszczeń w stosunkach gospodarczych
  Elementy rachunkowości finansowej
  Wybrane zagadnienia prawa podatkowego
  Zasady prowadzenia ksiąg i ewidencji podatkowej w podmiotach gospodarczych
  Stosunki zatrudnienia w podmiotach gospodarczych
  Prawo papierów wartościowych
  Rynek papierów wartościowych jako forma pozyskiwania środków finansowych
Odpłatność za studia:

 

1 750 zł/semestr
 • 0 zł opłaty rekrutacyjnej
 • 6% zniżki dla absolwentów WSFiP
 • 5% - dla każdej osoby w przypadku, gdy z danego podmiotu zapisu dokonuje dwie lub więcej osób
 • I rata do 15 listopada
 • II rata do 15 stycznia
 • III rata do 15 marca
 • IV rata do 15 maja
Zapisz się!
+ Prawo i procedury administracyjne
Mobilność:
Studia podyplomowe prowadzone są zarówno w formie on-line jak i w formie stacjonarnej.
Studia podyplomowe on-line (przez internet), których program kształcenia realizowany jest za pośrednictwem platform e-learningowych przez internet ma taką samą liczbę godzin (wykłady/ćwiczenia/warsztaty) jak studia prowadzone stacjonarnie.

Kontakt:

 +48 33 829 72 42
 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Koordynator studiów:
mgr Dagmara Żabka
 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Kierownik studiów:
dr Stanisław Ciupka

Adresaci:

 • osoby posiadające dyplom ukończenia jednolitych studiów magisterskich,
 • osoby I i II stopnia dowolnego kierunku,
 • pracownicy administracji publicznej różnego szczebla,
 • pracownicy organów administracji rządowej i samorządowej,
 • kierownictwo jednostek organizacyjnych gmin, powiatów, województw.

Cel studiów:

 • pogłębienie wiedzy prawniczej, sprawności organizacyjnej i doskonalenie umiejętności interpersonalnych pracowników administracji publicznej,
 • studia mają na celu nabycie, uzupełnienie bądź usystematyzowanie wiedzy z zakresu administracji oraz ogólnej wiedzy prawniczej niezbędnej do wykonywania obowiązków pracowniczych,
 • po ukończeniu studiów absolwent podniesie swoje umiejętności w posługiwaniu się przepisami prawa, sporządzania pism oraz będzie posiadał umiejętność rozwiązywania konkretnych problemów występujących w postępowaniu egzekucyjnym,
 • w zakresie kompetencji społecznych efektem ukończenia studiów będzie umiejętność prawidłowego identyfikowania i rozstrzygania problemów związanych z prowadzonym postępowaniem egzekucyjnym.

Czas trwania studiów:
Studia trwają 180 godzin (dwa semestry) i kończą się egzaminem w formie testu pisemnego z semestru pierwszego i drugiego. Po ukończeniu studiów absolwenci otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych wydane przez Wyższą Szkołę Finansów i Prawa w Bielsku-Białej. Ukończenie studiów pomoże w kompetentnym, sprawnym i skutecznym zarządzaniu przedsięwzięciami publicznymi w różnych aspektach działalności administracji. Absolwent studiów nabędzie wiedzę w zakresie różnych dziedzin prawa niezbędną do prowadzenia działań administracyjnych jak i również pogłębi wiedzę w zakresie posługiwania się normami etycznymi i standardami wykonywania zawodu.
Wykaz przedmiotów:
  Wstęp do prawoznawstwa
  Prawo administracyjne
  Postępowanie administracyjne i postępowanie przed sądem administracyjnym
  Postępowanie egzekucyjne w administracji
  Wybrane zagadnienia prawa cywilnego
  Wybrane zagadnienia prawa karnego
  Finanse publiczne
  Prawo służby publicznej
  Metodyka zachowań w administracji
  Komunikacja i negocjacje w administracji
  Nauka administracji
  Instytucje i prawo Unii Europejskiej
  Procedury pozyskiwania funduszy unijnych
Odpłatność za studia:

 

1 750 zł/semestr
 • 0 zł opłaty rekrutacyjnej
 • 6% zniżki dla absolwentów WSFiP
 • 5% - dla każdej osoby w przypadku, gdy z danego podmiotu zapisu dokonuje dwie lub więcej osób
 • I rata do 15 listopada
 • II rata do 15 stycznia
 • III rata do 15 marca
 • IV rata do 15 maja
Zapisz się!
+ Prawo i zarządzanie w ochronie zdrowia
Mobilność:
Studia podyplomowe prowadzone są zarówno w formie on-line jak i w formie stacjonarnej.
Studia podyplomowe on-line (przez internet), których program kształcenia realizowany jest za pośrednictwem platform e-learningowych przez internet ma taką samą liczbę godzin (wykłady/ćwiczenia/warsztaty) jak studia prowadzone stacjonarnie.

Kontakt:

 +48 33 829 72 42
 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Koordynator studiów:
mgr Dagmara Żabka
 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Kierownik studiów:
Dr Stanisław Ciupka

Adresaci:

 • dyrektorzy, kierownicy lub ordynatorzy jednostek organizacyjnych służby zdrowia,
 • pracownicy wydziału zdrowia,
 • kadra menedżerska publicznych i niepublicznych jednostek opieki zdrowotnej,
 • osoby zatrudnione w instytucjach związanych ze zdrowiem publicznym, ubezpieczeniami zdrowotnymi,
 • instytucjach regulujących i nadzorujących działanie systemu ochrony zdrowia, przedstawicielom firm farmaceutycznych, szczególnie polecane są lekarzom, pielęgniarkom, farmaceutom, przedstawicielom firm farmaceutycznych,
 • pracownicy organów administracji rządowej,
 • pracownicy jednostek samorządu terytorialnego,
 • pracownicy instytucji ubezpieczeń zdrowotnych,
 • osoby chcące zdobyć kompetencje w zakresie organizacji i zarządzania służbą zdrowia,
 • osoby zainteresowane przedmiotową tematyką, którzy ukończyli studia wyższe.

Cel studiów:

 • dostarczenie specjalistycznej wiedzy i praktycznych umiejętności,
 • dostarczenie specjalistycznej wiedzy i praktycznych umiejętności,
 • dostarczenie specjalistycznej wiedzy i praktycznych umiejętności.

Czas trwania studiów:
Studia trwają 180 godzin (dwa semestry) i kończą się egzaminem w formie testu pisemnego z semestru pierwszego i drugiego. Po ukończeniu studiów absolwenci otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych wydane przez Wyższą Szkołę Finansów i Prawa w Bielsku-Białej. W programie studiów przewidziane są przedmioty jak w szczególności: prawo pacjenta, prawo medyczne, odpowiedzialność zawodowa a kodeks etyki lekarskiej, zarządzanie personelem, zarządzanie jakością usług leczniczych, komercjalizacja szpitali, administracyjnoprawna regulacja ochrony zdrowia w Polsce i Unii Europejskiej.
W trakcie nauki słuchacze mogą nabyć wiedzę w zakresie funkcjonowania jednostek służby zdrowia, zarządzania finansami, wdrażania jakości i zarządzania personelem, jak również nabyć umiejętności analizowania potrzeb rynku, prowadzenia negocjacji i zawierania kontraktów. Osoby prowadzące zajęcia na studiach podyplomowych charakteryzują się zarówno dużą wiedzą jak i doświadczeniem zawodowym w zakresie realizowanego materiału. Obok osób z uznanym dorobkiem naukowym, zajęcia prowadzą również praktycy zajmujący się na co dzień wyżej opisanymi zagadnieniami.
Wykaz przedmiotów:
  Administracyjnoprawna regulacja ochrony zdrowia w Polsce i Unii Europejskiej
  Finansowanie ochrony zdrowia. Rynek usług medycznych. Ubezpieczenia zdrowotne
  Podstawy teorii organizacji i zarządzania
  Zarządzanie podmiotami wykonującymi działalność leczniczą – aspekty prawne i ekonomiczne
  Zarządzanie personelem
  Psychologiczne aspekty zarządzania zasobami ludzkimi
  Zarządzanie finansami podmiotów wykonujących działalność leczniczą, pozyskiwanie funduszy europejskich
  Zarządzanie majątkiem podmiotów wykonujących działalność leczniczą (np. efektywność wykorzystywania urządzeń medycznych, logistyka, transport wewnątrzzakładowy)
  Komercjalizacja szpitali
  Zarządzanie jakością usług leczniczych
  Prawo zamówień publicznych
  Prawo pracy
  Prawo upadłościowe i restrukturyzacyjne
  Prawa pacjenta
  Prawne regulacje zawodów medycznych (tajemnica zawodowa, ochrona danych, pacjenci z zaburzeniami psychicznymi)
  Prawo karne
  Prawo cywilne
  Prawo spółek
  Gospodarka lekami i apteki szpitalne, wymogi sanitarne
  Prawo medyczne (wykonywanie zawodu przyznanie, odbieranie, uzyskanie)
  Odpowiedzialność zawodowa a kodeks etyki lekarskiej.
  Outsourcing usług medycznych.
  Błąd medyczny a niepowodzenie medyczne
  Ochrona zdrowia psychicznego w Polsce
  Dokumentacja medyczna i jej znaczenie kliniczne
  Kontraktowanie z NFZ
  Ratownictwo medyczne i zarządzanie kryzysowe
  Badania naukowe i eksperymenty biomedyczne – aspekty etyczne
Odpłatność za studia:

 

1 550 zł/semestr
 • 0 zł opłaty rekrutacyjnej
 • 6% zniżki dla absolwentów WSFiP
 • 5% - dla każdej osoby w przypadku, gdy z danego podmiotu zapisu dokonuje dwie lub więcej osób
 • I rata do 15 listopada
 • II rata do 15 stycznia
 • III rata do 15 marca
 • IV rata do 15 maja
Zapisz się!
+ Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych
Mobilność:
Studia podyplomowe prowadzone są zarówno w formie on-line jak i w formie stacjonarnej.
Studia podyplomowe on-line (przez internet), których program kształcenia realizowany jest za pośrednictwem platform e-learningowych przez internet ma taką samą liczbę godzin (wykłady/ćwiczenia/warsztaty) jak studia prowadzone stacjonarnie.

Kontakt:

 +48 33 829 72 42
 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Koordynator studiów:
mgr Dagmara Żabka
 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Kierownik studiów:
Dr Władysław Świątek

Adresaci:

 • osoby chcące zdobyć kompetencje w obszarze obsługi kadrowo-płacowej w przedsiębiorstwie,
 • pracownicy działów kadr, księgowości, osób zarządzających zasobami pracy, pracodawców i innych osób, które w swojej pracy zawodowej stosują prawo pracy,
 • pracownicy sektora prywatnego oraz publicznych służb zatrudnienia, zajmujący się w praktyce prawem pracy i ubezpieczeń społecznych,
 • osoby pragnące wzbogacić oraz uaktualnić swoją dotychczasową wiedzę,
 • prawnicy zajmujący się doradztwem w sprawach z zakresu prawa pracy,
 • ukończenie studiów może też pomóc w zmianie kwalifikacji i znalezieniu satysfakcjonującej pracy osobom, które dopiero zamierzają zająć się sprawami kadrowymi oraz wynagrodzeń.

Cel studiów:

 • przekazanie słuchaczom specjalistycznej wiedzy oraz umiejętności praktycznych z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych,
 • zapoznanie z aktualnymi przepisami prawa pracy, obowiązkami pracodawców i pracowników, zasadami naliczania wynagrodzeń, zasadami naliczania świadczeń na rzecz pracowników, sporządzania dokumentacji kadrowej, podatkowej oraz ubezpieczeniowej,
 • przygotowanie słuchacza do wykonywania zawodu specjalisty menedżera odpowiedzialnego za: obsługę procesów kadrowo-płacowych, pogłębianie i aktualizację wiedzy w wyżej wymienionym zakresie przez osoby stosujące prawo pracy i ubezpieczeń społecznych w zakładach pracy, urzędach administracji państwowej i samorządowej, zakładach budżetowych.

Czas trwania studiów:
Studia trwają 180 godzin (dwa semestry) i kończą się egzaminem w formie testu pisemnego z semestru pierwszego i drugiego. Po ukończeniu studiów absolwenci otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych wydane przez Wyższą Szkołę Finansów i Prawa w Bielsku-Białej. Osoby prowadzące zajęcia na studiach podyplomowych posiadają zarówno dużą wiedzę jak i doświadczenie zawodowe w zakresie tematyki prowadzonych zająęć. Obok osób z uznanym dorobkiem naukowym, zajęcia prowadzą również praktycy zajmujący się na co dzień wyżej opisanymi zagadnieniami. Ukończenie studiów może też pomóc w zmianie kwalifikacji i znalezieniu satysfakcjonującej pracy osobom, które dopiero zamierzają zająć się sprawami kadrowymi oraz wynagrodzeń.
Wykaz przedmiotów:
  Źródła i zasady prawa pracy polskiego i europejskiego
  Nawiązanie i rozwiązanie stosunku pracy
  Podstawowe prawa i obowiązki pracownika i pracodawcy
  Czas pracy
  Urlopy pracownicze
  Ochrona pracy kobiet, osób młodocianych i osób niepełnosprawnych
  Wynagrodzenia za pracę z elementami księgowości zarobkowej
  Umowy cywilnoprawne
  Państwowa Inspekcja Pracy – organ nadzoru i kontroli nad warunkami pracy
  Aspekty prawne rekrutacji pracowników
  Podstawowe zagadnienia z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy
  System ubezpieczeń społecznych w Polsce
  Obowiązek zgłaszania i wyrejestrowywania płatnika składek i ubezpieczonych w ZUS
  Zasady podlegania ubezpieczeniom społecznych i ubezpieczeniu zdrowotnemu w tym zbiegi tytułów ubezpieczeń
  Zasady naliczania i rozliczania składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych oraz Fundusz Emerytur Pomostowych
  Zasady wypełniania i korygowania dokumentacji ubezpieczeniowej: zgłoszeniowej i rozliczeniowej
  Ubezpieczenia społeczne osób migrujących w celach zarobkowych
  Świadczenia długoterminowe wypłacane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  Świadczenia pieniężne w razie choroby i macierzyństwa
  Wypadki w pracy i choroby zawodowe
  Związki zawodowe i Rady Pracownicze
Odpłatność za studia:

 

1 500 zł/semestr
 • 0 zł opłaty rekrutacyjnej
 • 6% zniżki dla absolwentów WSFiP
 • 5% - dla każdej osoby w przypadku, gdy z danego podmiotu zapisu dokonuje dwie lub więcej osób
 • I rata do 15 listopada
 • II rata do 15 stycznia
 • III rata do 15 marca
 • IV rata do 15 maja
Zapisz się!
+ Rachunkowość i podatki
Mobilność:
Studia podyplomowe prowadzone są zarówno w formie on-line jak i w formie stacjonarnej.
Studia podyplomowe on-line (przez internet), których program kształcenia realizowany jest za pośrednictwem platform e-learningowych przez internet ma taką samą liczbę godzin (wykłady/ćwiczenia/warsztaty) jak studia prowadzone stacjonarnie.

Kontakt:

 +48 33 829 72 42
 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Koordynator studiów:
mgr Dagmara Żabka
 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Kierownik studiów:
dr inż. Beata Hoza

Adresaci:

 • pracownicy działów księgowości,
 • pracownicy działów rachuby płac i pionów finansowo-księgowych przedsiębiorstw i instytucji,
 • pracownicy organów administracji rządowej i samorządowej,
 • pracownicy urzędów skarbowych,
 • pracowników urzędów kontroli skarbowej,
 • osoby prowadzące samodzielną działalność gospodarczą w ramach biur rachunkowych i biur doradztwa podatkowego,
 • osoby chcące poszerzyć i zaktualizować swoją wiedzę z zakresu rachunkowości i podatków.

Cel studiów:

 • dostarczenie specjalistycznej, a zarazem praktycznej wiedzy, niezbędnej do wykonywania zawodu księgowego oraz do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych,
 • nabycie, uzupełnienie bądź usystematyzowanie wiedzy z zakresu rachunkowości, rachunkowości finansowej i zarządczej, sprawozdawczości i analizy finansowej, prawnych regulacji księgowych i systemu podatkowego oraz wykorzystanie jej w praktyce,
 • posiadanie i wykorzystanie wiedzy oraz umiejętności z zakresu prowadzenia ksiąg rachunkowych, ewidencji księgowej i sprawozdawczości finansowej, a także rozliczeń podatkowych i polityki podatkowej,
 • nabycie umiejętności prowadzenia ksiąg rachunkowych, sporządzania i analizy sprawozdań finansowych i podatkowych, a także dokonywania analizy podatkowej.

Czas trwania studiów:
Studia trwają 180 godzin (dwa semestry) i kończą się egzaminem w formie testu pisemnego z semestru pierwszego i drugiego. Po ukończeniu studiów absolwenci otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych wydane przez Wyższą Szkołę Finansów i Prawa w Bielsku-Białej. Absolwent studiów nabędzie wiedzę w zakresie różnych dziedzin prawa, rachunkowości, systemu zobowiązań podatkowych oraz zarzadzania finansami niezbędną do podjęcia pracy w działach księgowo-rachunkowych.
Wykaz przedmiotów:
  Ordynacja podatkowa
  Prawo cywilne
  Prawo pracy, prawo upadłościowe
  Prawo celne
  Harmonizacja prawa podatkowego w Unii Europejskiej
  Kodeks karny skarbowy
  Podatek dochodowy od osób fizycznych
  Podatek dochodowy od osób prawnych
  Podatek od towarów, usług i akcyzy
  Zasady prowadzenia ewidencji i ksiąg dla celów podatkowych
  Podatki majątkowe
  Podatki lokalne
  Kodeks spółek handlowych
  Papiery wartościowe
  Kontrola podatkowa i skarbowa
  Podstawy rachunkowości
  Rachunkowość finansowa
  Rachunkowość zarządcza
  Sprawozdawczość finansowa
  Analiza finansowa
  Informatyka w rachunkowości
Odpłatność za studia:

 

1 450 zł/semestr
 • 0 zł opłaty rekrutacyjnej
 • 6% zniżki dla absolwentów WSFiP
 • 5% - dla każdej osoby w przypadku, gdy z danego podmiotu zapisu dokonuje dwie lub więcej osób
 • I rata do 15 listopada
 • II rata do 15 stycznia
 • III rata do 15 marca
 • IV rata do 15 maja
Zapisz się!
+ Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy
Mobilność:
Studia podyplomowe prowadzone są zarówno w formie on-line jak i w formie stacjonarnej.
Studia podyplomowe on-line (przez internet), których program kształcenia realizowany jest za pośrednictwem platform e-learningowych przez internet ma taką samą liczbę godzin (wykłady/ćwiczenia/warsztaty) jak studia prowadzone stacjonarnie.

Kontakt:

 +48 33 829 72 42
 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Koordynator studiów:
mgr Dagmara Żabka
 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Kierownik studiów:
dr hab. Janusz Ziarko

Adresaci:

 • osoby chcące zdobyć niezbędne kompetencje do wykonywania zawodu związanego z pracą w służbie BHP na stanowisku starszego inspektora BHP,
 • właściciele i zarządzający firmami, którzy z mocy prawa odpowiadają za bezpieczne i higieniczne warunki pracy,
 • osoby chcą nabyć przygotowanie dydaktyczne uprawniające do prowadzenia szkoleń w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy.

Cel studiów:

 • wyposażenie słuchaczy w wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne niezbędne do skutecznego zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy, szczególnie w zakresie,
 • analizy i oceny zagrożeń czynnikami chemicznymi, fizycznymi i biologicznymi występującymi w środowisku pracy, oceny ryzyka związanego z tymi zagrożeniami oraz wdrażania działań korekcyjnych kontrolujących poziom ryzyka,
 • bieżącego monitorowania stanu BHP oraz przestrzegania zasad i przepisów,
 • rozwiązywania bieżących problemów technicznych i organizacyjnych związanych z bezpieczeństwem i ergonomią w skali zakładu pracy i w odniesieniu do stanowisk pracy,
 • eliminacji i/lub ograniczania oddziaływania na pracowników czynników niebezpiecznych, szkodliwych i uciążliwych dla zdrowia,
 • współuczestniczenia w ustalaniu okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy oraz chorób zawodowych, a także podejmowania odpowiednich działań profilaktycznych,
 • organizowania i prowadzenia szkoleń z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy oraz propagowania wiedzy o BHP.

Cele szczegółowe zapewniające osiągnięcie celu głównego to:

 • wyposażenie absolwentów w podstawową wiedzę dotyczącą ustaw, przepisów oraz norm krajowych i unijnych z zakresu prawa pracy, bezpieczeństwa i higieny pracy, ich interpretowania oraz stosowania w praktyce,
 • zapoznanie słuchaczy z funkcjonowaniem znormalizowanego systemu zarządzania BHP, zgodnie z normami serii PN-N 18000 oraz przedsięwzięciami związanymi z analizą i oceną ryzyka zawodowego związanego z zagrożeniami środowiska pracy oraz wskazanie na potrzebę doskonalenia jakości systemowego zarządzania BHP,
 • rozwijanie i upraktycznienie wiedzy z zakresu ergonomii fizjologii pracy w aspekcie kształtowania bezpiecznych i higienicznych warunków pracy,
 • rozwijanie i upraktycznienie wiedzy z zakresu ergonomii fizjologii pracy w aspekcie kształtowania bezpiecznych i higienicznych warunków pracy,
 • przekazanie interdyscyplinarnego zasobu wiedzy o czynnikach zagrażających, szkodliwych i uciążliwych oddziałujących w środowisku pracy oraz o zasadach ich prewencji i profilaktyki,
 • rozwinięcie i ugruntowanie wiedzy o organizacji i funkcjonowaniu służby bhp w zakładzie pracy,
 • zapoznanie z zasadami monitorowania stanu BHP oraz organizowania i przeprowadzenia wewnętrznego audytu BHP związanego z wykonywaniem zadań zawodowych,
 • usprawnienie umiejętności opracowania procedur postępowania na wypadek szczególnego zagrożenia i awarii, w tym przyswojenie procedur udzielania pomocy przedmedycznej,
 • zapoznanie i upraktycznienie wiedzy dotyczącej środków ochrony indywidualnej i zbiorowej stosowanych podczas wykonywania zadań zawodowych,
 • przekazanie, rozwinięcie i upraktycznienie wiedzy dydaktycznej i wyrobienie umiejętności dydaktycznych pozwalające zorganizować i przeprowadzić szkolenie w zakresie BHP oraz efektywnie komunikować się w celu wyjaśniania istoty zagrożeń w środowisku pracy,
 • ukształtowanie metodycznych umiejętności analizowania i rozwiązywania problemów BHP oraz pisarskiego opracowania ich wyników.

Czas trwania studiów:
Studia trwają 180 godzin (dwa semestry) i kończą się egzaminem w formie testu pisemnego z semestru pierwszego i drugiego. Po ukończeniu studiów absolwenci otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych wydane przez Wyższą Szkołę Finansów i Prawa w Bielsku-Białej.
Program studiów spełnia wymogi zawarte w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 2 listopada 2004 r., §1 ust. 3 rozporządzenia, w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. nr 246 , poz. 2468) oraz rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 lutego 2012 r. w sprawie podstawy programowej kształcenia w zawodach (Dz. U. z dnia 17 lutego 2012 r. poz. 184) i daje absolwentom uprawnienia do pracy na stanowisku inspektora BHP oraz do prowadzenia szkoleń z zakresu BHP.
Absolwenci otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych w zakresie zarządzania BHP i zaświadczenie o przygotowaniu dydaktycznym uprawniającym do prowadzenia szkoleń z BHP w zakładzie pracy.
Wykaz przedmiotów:
  Prawna ochrony pracy w Polsce. Prawo bezpieczeństwa i higieny pracy
  Systemowe zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy
  Ergonomia i fizjologia w kształtowaniu bezpiecznych i higienicznych warunków pracy
  Identyfikacja, prewencja i profilaktyka niebezpiecznych, szkodliwych i uciążliwych czynników w środowisku pracy
  Wymagania techniczne bezpieczeństwa i higieny pracy w obiektach, pomieszczeniach i na stanowiskach pracy, eliminowanie zagrożeń
  BHP - zagrożenia i ich eliminowanie w systemach logistycznych
  Wypadki w pracy i choroby zawodowe, prewencja wypadków i profilaktyka zdrowotna
  Bezpieczeństwo przeciwpożarowe i ochrona środowiska naturalnego
  Przedsiębiorczość i kompetencje interpersonalne pracowników służb BHP
  Zadania i metody pracy służby bezpieczeństwa i higieny pracy. Monitoring i audyt bhp
  Zbiorowe i indywidualne środki ochrony przed zagrożeniami
  Organizacja szkolenia. Metodyka i dydaktyka edukacji dla bhp
  Seminarium dyplomowe
Odpłatność za studia:

 

1 750 zł/semestr
 • 0 zł opłaty rekrutacyjnej
 • 6% zniżki dla absolwentów WSFiP
 • 5% - dla każdej osoby w przypadku, gdy z danego podmiotu zapisu dokonuje dwie lub więcej osób
 • I rata do 15 listopada
 • II rata do 15 stycznia
 • III rata do 15 marca
 • IV rata do 15 maja
Zapisz się!
+ Zarządzanie kapitałem ludzkim i rozwojem organizacji
Mobilność:
Studia podyplomowe prowadzone są zarówno w formie on-line jak i w formie stacjonarnej.
Studia podyplomowe on-line (przez internet), których program kształcenia realizowany jest za pośrednictwem platform e-learningowych przez internet ma taką samą liczbę godzin (wykłady/ćwiczenia/warsztaty) jak studia prowadzone stacjonarnie.

Kontakt:

 +48 33 829 72 42
 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Koordynator studiów:
mgr Dagmara Żabka
 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Kierownik studiów:
Mgr Anna Lewis BA (Hons), MSc (BPsychol), Chartered FCIPD (Brytyjski Instytut Zarządzania Zasobami Ludzkimi)

Adresaci:

 • osoby mające zamiar podjąć pracę w działach kadrowo-płacowych,
 • pracownicy działów HR, zarządzania personelem lub też kadr, którzy chcieliby rozszerzyć i zaktualizować swoje umiejętności oraz wiedzę z zakresu zarządzania zasobami ludzkim i rozwojem organizacji
 • osoby, które odpowiadają za wdrażanie polityki i strategii rozwojowej kapitału intelektualnego (HR) w organizacjach, a ich celem jest poszerzenie wiedzy, i umiejętności praktycznych na bazie najnowszych trendów międzynarodowych,
 • osoby, które zarządzają projektami rozwojowymi w organizacjach (OD) z udziałem kapitału intelektualnego,
 • osoby, które dążą do dalszego rozwoju kariery zawodowej w dziedzinie związanej z zarządzaniem kapitałem intelektualnym (HR) i rozwojem organizacji (OD).
Cel studiów:

 • Rozwinięcie wiedzy i praktycznych umiejętności w dziedzinie Zarządzania Kapitałem Ludzkim (HR) oraz Strategicznym Rozwojem Organizacji (OD).
 • Rozwinięcie wiedzy studentów w zakresie „miękkich” umiejętności zarządzania projektami HR/OD w organizacji, zdobycie doświadczenia w prowadzeniu projektów organizacyjnych z ww. dziedziny, rozwinięcie kompetencji jakimi powinni cechować się profesjonaliści reprezentujący funkcję HR w organizacji (HR jako Business Partner i HR Profession Map).
 • Zrozumienie najważniejszych współczesnych trendów zarządzania zmianą w biznesie i typologii organizacyjnych.
 • Kształtowanie wiedzy i praktyki w zakresie strategicznego zarządzania kapitałem intelektualnym w organizacji.
 • Metody i techniki budowania strategii HR.
 • Rozwinięcie podstawowej wiedzy w zakresie interpretacji głównych sprawozdań finansowych (Budżetowanie, Rachunek Zysków i Strat).
 • Rozwinięcie praktycznych umiejętności budżetowania.
 • Zrozumienie współczesnych trendów zarządzania bazami danych w organizacjach (Analizy danych, Raportowanie, Big Data).
 • Zrozumienie współczesnych trendów rynków pracy oraz strategicznego planowania kapitału intelektualnego w organizacji.
 • Rozwinięcie umiejętności planowania ścieżki rozwojowej pracowników oraz planowania sukcesji w organizacji, opracowanie strategii retencyjnych pracowników i pozyskiwania talentów.
 • Zdobycie praktycznej wiedzy z zakresu coachingu oraz mentoringu zawodowego.
 • Rozwinięcie wiedzy w zakresie pojęcia wydajności zaangażowania kapitału intelektualnego (HPW) i jego wkładu w budowanie wydajnych organizacji (HPWO).
 • Rozwinięcie wiedzy w zakresie teorii i modeli motywacyjnych w kontekście pojęcia wydajnych organizacji (HPWO) i efektywności biznesowej organizacji.
 • HR jako partner w biznesie.
 • Zdobycie praktycznej wiedzy w zakresie wdrażania strategii i praktyki HR w celu podniesienia poziomu zaangażowania pracowników.
 • Praktyczne zastosowanie technik i modeli HR w budowaniu kultur organizacyjnych nastawionych na wysokie wyniki (HPWO).
 • Zrozumienie psychologicznego i biznesowego kontekstu wynagradzania pracowników oraz modeli przywództwa.
 • Zrozumienie kluczowych celów i zadań funkcji HR we współczesnych organizacjach.
 • Rozwinięcie wiedzy w zakresie oceny funkcji HR w kategoriach wartości dodanej i wydajności organizacji.
Czas trwania studiów:
Program prowadzony w języku polskim (istnieje możliwość również w języku angielskim) w oparciu o międzynarodowe materiały dydaktyczne. W ramach zajęć przewidziane są spotkania z międzynarodowymi ekspertami biznesu. Całość zakłada ok. 180 godzin wykładowych. Ocena dydaktyczna oparta będzie na praktycznym zastosowaniu zdobytej wiedzy tj. zaliczenie studiów na podstawie obrony rocznego, indywidualnego projektu organizacyjnego.
Wykaz przedmiotów:
  Moduł 1 Zarządzanie Projektami Organizacyjnymi.
  Moduł 2 Zarządzanie zmianami w organizacji oraz kapitałem intelektualnym w biznesie.
  Moduł 3 Finanse dla nie-finansistów i zarządzanie organizacyjnymi bazami danych.
  Moduł 4 Zarządzanie talentem w organizacji.
  Moduł 5 Zarządzanie zaangażowaniem pracowników i efektywnością organizacji.
  Moduł 6 Zarządzanie funkcją HR/OD w organizacji.
Odpłatność za studia:

 

1 750 zł/semestr
 • 0 zł opłaty rekrutacyjnej
 • 6% zniżki dla absolwentów WSFiP
 • 5% - dla każdej osoby w przypadku, gdy z danego podmiotu zapisu dokonuje dwie lub więcej osób
 • I rata do 15 listopada
 • II rata do 15 stycznia
 • III rata do 15 marca
 • IV rata do 15 maja
Zapisz się!
+ Zarządzanie w oświacie
Mobilność:
Studia podyplomowe prowadzone są zarówno w formie on-line jak i w formie stacjonarnej.
Studia podyplomowe on-line (przez internet), których program kształcenia realizowany jest za pośrednictwem platform e-learningowych przez internet ma taką samą liczbę godzin (wykłady/ćwiczenia/warsztaty) jak studia prowadzone stacjonarnie.

Kontakt:

 +48 33 829 72 42
 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Koordynator studiów:
mgr Dagmara Żabka
 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Kierownik studiów:
dr Jolanta Pochopień

Adresaci:

 • dyrektorzy szkół oraz osoby zajmujące stanowiska kierownicze w przedszkolach, szkołach i innych placówkach oświatowo wychowawczych;
 • kandydaci na stanowiska kierownicze w placówkach oświatowych;
 • nauczyciele zainteresowani doskonaleniem zawodowym pragnący nabyć wiedzę i umiejętności z zakresu zarządzania w oświacie;
 • osoby zajmujące się tematyką nadzoru pedagogicznego, animatorzy działań i organizacji oświatowych oraz osoby zajmujące się problematyką oświatową w jednostkach samorządu terytorialnego.
Cel studiów:

 • przygotowanie profesjonalnej kadry do pełnienia funkcji kierowniczych w instytucjach oświatowych;
 • doskonalenie zawodowe kadry kierowniczej instytucji oświatowych oraz pracowników samorządowej administracji oświatowej,
 • podwyższenie kwalifikacji zawodowych nauczycieli z uwzględnieniem możliwości ich awansu zawodowego;
Czas trwania studiów:
Studia podyplomowe Zarządzanie w oświacie dedykowane są dla osób chcących pełnić funkcje kierownicze w instytucjach oświatowych. Ukończenie studiów umożliwia słuchaczom zdobycie wiedzy i niezbędnych umiejętności do profesjonalnego zarządzania jednostką oświatową.
Studia trwają 180 godzin (dwa semestry) i kończą się egzaminem w formie testu pisemnego z semestru pierwszego i drugiego. Po ukończeniu studiów absolwenci otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych wydane przez Wyższą Szkołę Finansów i Prawa w Bielsku-Białej. Zajęcia prowadzą praktycy, prawnicy, dyrektorzy szkół oraz wykładowcy Wyższej Szkoły Finansów i Prawa w Bielsku-Białej.
Wykaz przedmiotów:
  Polityka oświatowa – prawo oświatowe
  Prawo pracy
  Przepisy BHP
  Prawo rodzinne
  Organizacja, zarządzanie i marketing w oświacie
  Finansowanie działalności oświatowej
  Zarządzanie finansami w oświacie
  Zamówienia publiczne
  Kontrola zarządcza
  Planowanie i projektowanie koncepcji szkoły i placówki oświatowej
  Nadzór pedagogiczny i zarządzanie jakością kształcenia
  Badanie efektów pracy szkoły i placówki oświatowej
  Kierowanie i administrowanie szkołą i placówką oświatową – zarządzanie dokumentację
  Pozyskiwanie i wykorzystanie środków z funduszy UE w polskim systemie edukacji
  Psychologiczne aspekty kierowania w szkołach i placówkach oświatowych
  Zarządzanie konfliktem oraz problemem w szkołach i placówkach oświatowych, negocjacje i mediacje
Odpłatność za studia:

 

1 150 zł/semestr
 • 0 zł opłaty rekrutacyjnej
 • 6% zniżki dla absolwentów WSFiP
 • 5% - dla każdej osoby w przypadku, gdy z danego podmiotu zapisu dokonuje dwie lub więcej osób
 • I rata do 15 listopada
 • II rata do 15 stycznia
 • III rata do 15 marca
 • IV rata do 15 maja
Zapisz się!

Atuty Wyższej Szkoły Finansów i Prawa

 

Prestiż i wysoka pozycja WSFiP w środowisku

Szeroka i różnorodna oferta studiów dostosowana do potrzeb rynku pracy

Wysoko wykwalifikowana kadra naukowo - dydaktyczna

Nowoczesna baza dydaktyczna, laboratoria z unikalną aparaturą badawczą

Umiędzynarodowienie studiów, m.in. Erasmus+, Cepus

Aktywność w kołach, konferencjach i seminariach naukowych

Niskie czesne, wysokie stypendia, liczne promocje

Dogodna lokalizacja i nowoczesna baza dydaktyczna

Studia kończące się uzyskaniem dyplomu oraz licznych certyfikatów

Adres


Wyższa Szkoła Finansów i Prawa
43-382 Bielsko-Biała ul. Cz. Tańskiego 5
Elektroniczna Skrzynka Podawcza:
/wsfip_bb/SkrytkaESP
Konto bankowe:
Bank Pekao S.A.
28 1240 4142 1111 0000 4823 0360

Back to top