Pytania? Zadzwoń: +48 33 829 72 41/26

+ Wydział Finansów i Technologii Informatycznych

„Bank i Kredyt” publikuje artykuły z zakresu ekonomii i finansów. Redakcja preferuje prace, w których analizowane są mechanizmy ekonomiczne, w szczególności procesy pieniężne, rynki finansowe oraz funkcjonowanie instytucji finansowych i ich wpływ na gospodarkę. Artykuły mogą mieć charakter zarówno empiryczny, jak i teoretyczny.

 

Ekonomia on-line to serwis (informator) przekierowujący do źródeł informacji związanych z tematyką ekonomiczną.

 

BazEkon - Bibliografia bieżąca artykułów, abstraktów, periodyków naukowych, gospodarczych, serii wydawniczych uczelni ekonomicznych oraz innych instytucji naukowych, również pozarządowych.

 

Czasopismo Nauk Społecznych i Humanistycznych stanowiące bazę danych zawierającą angielskie streszczenia artykułów i rozpraw publikowanych głównie w językach narodowych, w krajach Europy Środkowej (Polska, Czechy, Słowacja, Węgry)

 

Baza Polskiego Piśmiennictwa Ekonomicznego, rejestruje literaturę z zakresu ekonomii i nauk pokrewnych od czasów najdawniejszych do 1939 roku, tworzy retrospektywną bibliografię polskiego piśmiennictwa ekonomicznego.

 

ECONBIZ - Wyszukiwarka czasopism, publikacji, artykułów, materiałów z konferencji naukowych, współtworzona przez międzynarodowe ośrodki naukowe

 

wyszukiwarka badań w ekonomii i naukach pokrewnych, bibliograficzna baza danych, gromadzi artykuły, rozdziały z książek, komponenty oprogramowania.

 

The European Digital Mathematics Library - Baza gromadząca ponad 230 tys. Artykułów, fragmentów i rozdziałów książek z zakresu matematyki, 2,9 mln rekordów bibliograficznych.

 

Project Euclid - Platforma ok.60 czasopism naukowych z zakresu matematyki i statystyki, w tym 15 tytułów w wolnym pełnotekstowym dostępie, 33 w dostępie częściowym.

 

Narodowy Uniwersalny Katalog Centralny stanowi źródło informacji o zasobach polskich bibliotek naukowych i akademickich; współpracuje z ośrodkami naukowymi i specjalistycznymi instytucjami badawczymi, dokumentując ich publikacje, w tym z Polską Akademią Nauk; NUKAT obejmuje różne typy dokumentów: książki, czasopisma, nagrania dźwiękowe, druki muzyczne, filmy, dokumenty kartograficzne i ikonograficzne.

 

Śląska Biblioteka Cyfrowa funkcjonuje w ramach krajowego systemu bibliotek cyfrowych, publikuje naukowy dorobek Regionu, w bogatych zbiorach zawiera m.in. elektroniczne wersje skryptów, podręczników a także inne materiały dydaktyczne, w tym prace naukowe i doktorskie.

 

Federacja Bibliotek Cyfrowych gromadzi, przetwarza i udostępnia zbiory polskich instytucji nauki i kultury, archiwów, muzeów, ośrodków badawczych. Zbiory, w przeważającej większości udostępniane są on-line, w wersji pełnotekstowej.

 

Portal Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego gromadzi informacje dotyczące polskich i zagranicznych czasopism naukowych oraz publikacji polskich naukowców

 

Analizy BAS - czasopismo elektroniczne o tematyce społeczno-ekonomicznej wydawane od 2008 przez Biuro Analiz Sejmowych Kancelarii Sejmu. Artykuły dotyczą aktualnych zagadnień społeczno-gospodarczych w Polsce i na świecie. Autorami są eksperci Kancelarii Sejmu. Pełną treść każdego numeru można pobrać w formacie PDF ze stron Sejmu oraz Biura Analiz Sejmowych.

 

Publikacje Instytutu Spraw Publicznych - Niezależny Pozarządowy Ośrodek Badawczo Analityczny, gromadzi raporty, artykuły, analizy, monografie dotyczące polityki społecznej oraz szeroko rozumianych zagadnień życia społecznego społeczeństwa polskiego

 

Unbisnet - Baza dokumentów ONZ oraz publikacji indeksowanych przez Dag Hammarskjold Library i Library of the UN Office w Genewie. Zakres chronologiczny obejmuje lata od 1979 roku. Część dokumentów jest dostępna w wersji pełnotekstowej w 6 językach.

 

Infor - Źródło wiedzy na następujące tematy: Podatki, rachunkowość budżetowa,, księgowość firm, biura rachunkowe, kadry i płace, ZUS, biznes, prawo, praca, sprawy rodzinne, sprawy karne, urzędowe.

 

Baza e-publikacji naukowych z różnych dziedzin, wydawanych przez polskie uczelnie, instytucje, ośrodki naukowe, stowarzyszenia naukowe i muzea. dysponuje rownież e-bookami w dostępie open-access.

 

Centrum Informacji Naukowej i Biblioteka Akademicka - wspólna biblioteka dwóch katowickich uczelni: Uniwersytetu Ekonomicznego i Uniwersytetu Śląskiego.

 

Portal edukacji ekonomicznej, popularyzujący wiedzę z zakresu nauk ekonomicznych, mechanizmach rynkowych, pomaga kształtować przedsiębiorczy i ekonomiczny sposób myślenia, ułatwiający aktywne uczestnictwo w życiu gospodarczym.

 

+ Wydział Prawa i Nauk Społecznych

Miesięcznik adresowany do studentów prawa i młodych prawników obejmujący materiały niezbędne podczas przygotowywania się do egzaminów oraz poszerzający ogólną wiedzę prawniczą, zawiera mi.in. artykuły dotyczące nowelizacji kodeksów oraz ustaw.

 

Centralna Baza Orzeczeń Sądów Administracyjnych - W bazie znajdują się orzeczenia NSA oraz wojewódzkich sądów administracyjnych. Baza ma charakter informacyjny i edukacyjny, nie jest oficjalnym publikatorem orzeczeń sądowych.

 

Baza Legaliszawiera, komentarze, systemy prawa oraz monografie i czasopisma C.H.Beck, komplety aktów źródłowych od 1918 roku, ujednolicone akty z Dzienników Ustaw, Orzeczenia Sądu Najwyższego wydanych po 1989 roku, oraz zbiór kierunków orzeczniczych.

 

LEX - Największa, nieodpłatna baza prawnicza dla studentów.

 

Analizy BAS - czasopismo elektroniczne o tematyce społeczno-ekonomicznej wydawane od 2008 przez Biuro Analiz Sejmowych Kancelarii Sejmu. Artykuły dotyczą aktualnych zagadnień społeczno-gospodarczych w Polsce i na świecie. Autorami są eksperci Kancelarii Sejmu. Pełną treść każdego numeru można pobrać w formacie PDF ze stron Sejmu oraz Biura Analiz Sejmowych.

 

Publikacje Instytutu Spraw Publicznych - Niezależny Pozarządowy Ośrodek Badawczo Analityczny, gromadzi raporty, artykuły, analizy, monografie dotyczące polityki społecznej oraz szeroko rozumianych zagadnień życia społecznego społeczeństwa polskiego

 

Unbisnet - Baza dokumentów ONZ oraz publikacji indeksowanych przez Dag Hammarskjold Library i Library of the UN Office w Genewie. Zakres chronologiczny obejmuje lata od 1979 roku. Część dokumentów jest dostępna w wersji pełnotekstowej w 6 językach.

 

Infor - Źródło wiedzy na następujące tematy: Podatki, rachunkowość budżetowa,, księgowość firm, biura rachunkowe, kadry i płace, ZUS, biznes, prawo, praca, sprawy rodzinne, sprawy karne, urzędowe.

 

Baza e-publikacji naukowych z różnych dziedzin, wydawanych przez polskie uczelnie, instytucje, ośrodki naukowe, stowarzyszenia naukowe i muzea. dysponuje rownież e-bookami w dostępie open-access.

 

Narodowy Uniwersalny Katalog Centralny stanowi źródło informacji o zasobach polskich bibliotek naukowych i akademickich; współpracuje z ośrodkami naukowymi i specjalistycznymi instytucjami badawczymi, dokumentując ich publikacje, w tym z Polską Akademią Nauk; NUKAT obejmuje różne typy dokumentów: książki, czasopisma, nagrania dźwiękowe, druki muzyczne, filmy, dokumenty kartograficzne i ikonograficzne.

 

Śląska Biblioteka Cyfrowa funkcjonuje w ramach krajowego systemu bibliotek cyfrowych, publikuje naukowy dorobek Regionu, w bogatych zbiorach zawiera m.in. elektroniczne wersje skryptów, podręczników a także inne materiały dydaktyczne, w tym prace naukowe i doktorskie.

 

Federacja Bibliotek Cyfrowych gromadzi, przetwarza i udostępnia zbiory polskich instytucji nauki i kultury, archiwów, muzeów, ośrodków badawczych. Zbiory, w przeważającej większości udostępniane są on-line, w wersji pełnotekstowej.

 

Portal Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego gromadzi informacje dotyczące polskich i zagranicznych czasopism naukowych oraz publikacji polskich naukowców

 

Centrum Informacji Naukowej i Biblioteka Akademicka - wspólna biblioteka dwóch katowickich uczelni: Uniwersytetu Ekonomicznego i Uniwersytetu Śląskiego.

 

Portal edukacji ekonomicznej, popularyzujący wiedzę z zakresu nauk ekonomicznych, mechanizmach rynkowych, pomaga kształtować przedsiębiorczy i ekonomiczny sposób myślenia, ułatwiający aktywne uczestnictwo w życiu gospodarczym.

 

Atuty Wyższej Szkoły Finansów i Prawa

 

Prestiż i wysoka pozycja WSFiP w środowisku

Szeroka i różnorodna oferta studiów dostosowana do potrzeb rynku pracy

Wysoko wykwalifikowana kadra naukowo - dydaktyczna

Nowoczesna baza dydaktyczna, laboratoria z unikalną aparaturą badawczą

Umiędzynarodowienie studiów, m.in. Erasmus+, Cepus

Aktywność w kołach, konferencjach i seminariach naukowych

Niskie czesne, wysokie stypendia, liczne promocje

Dogodna lokalizacja i nowoczesna baza dydaktyczna

Studia kończące się uzyskaniem dyplomu oraz licznych certyfikatów

Adres


Wyższa Szkoła Finansów i Prawa
43-382 Bielsko-Biała ul. Cz. Tańskiego 5
Elektroniczna Skrzynka Podawcza:
/wsfip_bb/SkrytkaESP
Konto bankowe:
Bank Pekao S.A.
28 1240 4142 1111 0000 4823 0360

Back to top