Pytania? Zadzwoń: +48 33 829 72 41/26

„Człowiek i Dokumenty”

https://www.pwpw.pl/Czlowiek_i_dokumenty

„Specjalistyczne czasopismo podejmujące temat dokumentów w systemie bezpieczeństwa obywateli, ze szczególnym uwzględnieniem aspektów prawnych, administracyjnych oraz ekonomicznych,” wydawane przez Polską Wytwórnię Papierów Wartościowych. Na stronie Wytwórni można przejrzeć wersję elektroniczną czasopisma, natomiast w ramach prenumeraty,  w naszej bibliotece uczelnianej dostępne są egzemplarze bieżące oraz wybrane egzemplarze archiwalne.

Zapraszamy do lektury, zwłaszcza studentów Prawa, Administracji i Bezpieczeństwa Wewnętrznego, 


„Państwo i prawo” 

https://www.wolterskluwer.com/pl-pl/solutions/czasopisma/panstwo-i-prawo

„Miesięcznik Komitetu Nauk Prawnych PAN „Państwo i Prawo” (PiP) jest drugim najstarszym polskim prawniczym czasopismem naukowym. Afiliowany przy Komitecie Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk, miesięcznik ten ukazuje się nieprzerwanie od 1946 r. Wydawcą jest Wolters Kluwer Polska. W skład Komitetu Redakcyjnego czasopisma wchodzą krajowi i zagraniczni naukowcy posiadający stopień co najmniej doktora habilitowanego nauk prawnych, reprezentujący wszystkie gałęzie prawa. Istotnym elementem tradycji „Państwa i Prawa” jest różnorodność oraz pluralizm specjalizacji i afiliacji członków Komitetu Redakcyjnego.”

Czasopismo jest ujęte w  międzynarodowej bazie European Reference Index for the Humanities and Social Sciences (ERIH+). 

„Państwo i Prawo” publikuje wyłącznie materiały o charakterze oryginalnych opracowań naukowych z dziedziny nauk prawnych. Opracowania te mają postać: artykułów, artykułów polemicznych oraz glos – komentarzy do orzeczeń krajowych i zagranicznych sądów lub trybunałów. Ponadto w PiP publikowane są recenzje naukowe monografii prawniczych, a także krótkie informacje – sprawozdania z najistotniejszych międzynarodowych lub ogólnopolskich konferencji naukowych. Każdy materiał publikowany w PiP jest recenzowany. Językiem publikacji jest: polski, angielski, francuski lub niemiecki.”

Zapraszamy do lektury, zwłaszcza studentów Prawa.


„Forum Akademickie”

https://miesiecznik.forumakademickie.pl/

Miesięcznik podejmujący szeroko rozumiane aspekty życia społeczności akademickiej, (wywiady, polemiki, artykuły dotyczące różnych sfer funkcjonowania polskich uczelni, komentarze, problemy życia naukowego, akademickiego, laboratoria, komentarze, felietony). „ogólnopolski miesięcznik informacyjno-publicystyczny (wcześniej pod nazwą „Przegląd Akademicki”), Czasopismo zajmuje się problematyką badań naukowych i szkolnictwa wyższego.”

Zapraszamy do lektury wszystkich zainteresowanych pracowników oraz studentów naszej społeczności.

Atuty Wyższej Szkoły Finansów i Prawa

 

Prestiż i wysoka pozycja WSFiP w środowisku

Szeroka i różnorodna oferta studiów dostosowana do potrzeb rynku pracy

Wysoko wykwalifikowana kadra naukowo - dydaktyczna

Nowoczesna baza dydaktyczna, laboratoria z unikalną aparaturą badawczą

Umiędzynarodowienie studiów, m.in. Erasmus+, Cepus

Aktywność w kołach, konferencjach i seminariach naukowych

Niskie czesne, wysokie stypendia, liczne promocje

Dogodna lokalizacja i nowoczesna baza dydaktyczna

Studia kończące się uzyskaniem dyplomu oraz licznych certyfikatów

Adres


Wyższa Szkoła Finansów i Prawa
43-382 Bielsko-Biała ul. Cz. Tańskiego 5
Elektroniczna Skrzynka Podawcza:
/wsfip_bb/SkrytkaESP
Konto bankowe:
Bank Pekao S.A.
28 1240 4142 1111 0000 4823 0360

Back to top