Pytania? Zadzwoń: +48 33 829 72 41/26

BANKOWY FUNDUSZ GWARANCYJNY
zaprasza do udziału w

KONKURSIE

na najlepsze prace licencjackie, magisterskie i doktorskie
z zakresu problematyki stabilności systemu finansowego

Do udziału w Konkursie zachęcamy autorów prac licencjackich,
magisterskich i doktorskich z powyższej tematyki, obronionych
w 2020 roku, napisanych w języku polskim.
Autorom najlepszych prac w każdej kategorii zostaną przyznane
następujące nagrody:
Za pracę licencjacką:
Nagroda Prezesa Zarządu BFG: 5.000 zł
II Nagroda: 2.500 zł
Za pracę magisterską:
Nagroda Prezesa Zarządu BFG: 10.000 zł
II Nagroda: 6.000 zł
Za pracę doktorską:
Nagroda Prezesa Zarządu BFG: 15.000 zł
II Nagroda: 8.000 zł
Ponadto Jury Konkursu może przyznać nagrody dodatkowe: odpłatną
praktykę w BFG lub możliwość publikacji artykułu naukowego
w czasopiśmie “Bezpieczny Bank”.
Prace można nadsyłać w terminie do 31 stycznia 2021 roku na adres:
Bankowy Fundusz Gwarancyjny
ul. ks. Ignacego Jana Skorupki 4
00-546 Warszawa
z dopiskiem „Konkurs”.
O przyjęciu pracy do konkursu decyduje data stempla pocztowego.
Wniosek o zgłoszeniu pracy do Konkursu powinien zawierać:
  • imię i nazwisko autora pracy oraz adres do korespondencji, adres e-mail, nr telefonu,
  • kopię dyplomu oraz suplementu do dyplomu lub innego dokumentu potwierdzającego uzyskanie, na podstawie pracy zgłoszonej na Konkurs, tytułu zawodowego licencjata, magistra lub stopnia doktora wraz z wpisem uzyskanej oceny z pracy dyplomowej, datą obrony, oznaczeniem wydziału lub instytutu i uczelni lub instytucji naukowej, w której obrona się odbyła,
  • opinię o pracy podpisaną przez promotora lub recenzenta, a w przypadku prac doktorskich – recenzje przygotowane przez recenzentów w przewodzie doktorskim,
  • oświadczenie autora pracy (na formularzu zgłoszeniowym dla autorów prac – w załączniku), o wyrażeniu zgody na udział w Konkursie i akceptację Regulaminu Konkursu Bankowego Funduszu Gwarancyjnego na najlepsze prace licencjackie, magisterskie i doktorskie oraz przechowywanie i przetwarzanie jego danych osobowych.
Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone nie później niż do końca maja
2021 roku. Lista laureatów oraz termin wręczenia nagród zostaną
ogłoszone na stronie internetowej Bankowego Funduszu Gwarancyjnego.
Więcej szczegółów na stronie konkursu.
Organizator zastrzega sobie możliwość odwołania Konkursu w każdym
momencie bez podania przyczyn.
Szczegółowe warunki zgłaszania prac do Konkursu określa Regulamin.

Atuty Wyższej Szkoły Finansów i Prawa

 

Prestiż i wysoka pozycja WSFiP w środowisku

Szeroka i różnorodna oferta studiów dostosowana do potrzeb rynku pracy

Wysoko wykwalifikowana kadra naukowo - dydaktyczna

Nowoczesna baza dydaktyczna, laboratoria z unikalną aparaturą badawczą

Umiędzynarodowienie studiów, m.in. Erasmus+, Cepus

Aktywność w kołach, konferencjach i seminariach naukowych

Niskie czesne, wysokie stypendia, liczne promocje

Dogodna lokalizacja i nowoczesna baza dydaktyczna

Studia kończące się uzyskaniem dyplomu oraz licznych certyfikatów

Adres


Wyższa Szkoła Finansów i Prawa
43-382 Bielsko-Biała ul. Cz. Tańskiego 5
Elektroniczna Skrzynka Podawcza:
/wsfip_bb/SkrytkaESP
Konto bankowe:
Bank Pekao S.A.
28 1240 4142 1111 0000 4823 0360

Back to top