Pytania? Zadzwoń: +48 33 829 72 41/26

Wyższa Szkoła Finansów i Prawa w Bielsku-Białej po raz kolejny stoi na czele innowacyjnych przedsięwzięć akademickich, zdobywając grant z programu Ministra Edukacji i Nauki pn. „Doskonała Nauka II” na organizację II Międzynarodowej Konferencji Naukowej pod nazwą „The Economy in Virtual Reality. Challenges in the Sphere of Finance – Security -Management -Regulations”. To wydarzenie stanowi kontynuację inicjatywy zapoczątkowanej w październiku 2022 roku, która zdobyła uznanie międzynarodowego środowiska naukowego. Konferencja, będąc jednym z filarów owocnej współpracy pomiędzy nauką a praktyką gospodarczą, koncentruje się na analizie i rozwinięciu zagadnień związanych z funkcjonowaniem gospodarek w warunkach wzrastającej wirtualnej rzeczywistości.

Cele Konferencji: Przenikanie Wirtualności i Gospodarki

Podstawowym celem projektu jest stworzenie platformy wymiany myśli, perspektyw oraz praktycznych doświadczeń w dziedzinie ekonomii wirtualnej rzeczywistości. Konferencja jest ukierunkowana na analizę dynamicznych zmian w gospodarce, które są efektem przenikania wirtualnych technologii i rozwiązań do sfery ekonomicznej. Ze szczególnym naciskiem na wyzwania związane z bezpieczeństwem, zarządzaniem oraz regulacjami prawnymi. Konferencja zakłada osiągnięcie kilku celów szczegółowych, które stanowią istotną część projektu przygotowanego przez JM Rektora dr hab. inż. Jacka Bindę, prof. WSFIP:

  1. Wymiana Doświadczeń: konferencja umożliwi przedstawicielom świata nauki i biznesu wymianę wiedzy oraz praktycznych doświadczeń związanych z funkcjonowaniem gospodarki wirtualnej w kontekście niestandardowych przyspieszeń, takich jak pandemia COVID-19 czy konflikt na Ukrainie.
  2. Bezpieczeństwo i Zarządzanie: prezentacja rozwiązań, o tym charakterze prawnym, dotyczących zapewnienia bezpieczeństwa działalności gospodarczej w wirtualnej przestrzeni oraz przeciwdziałania negatywnym trendom rozwojowym.
  3. Identyfikacja Zasobów i Zagrożeń: konferencja skupi się na identyfikacji zasobów oraz negatywnych zjawisk kluczowych dla gospodarki opartej na wirtualnej przestrzeni. Zostaną również określone ramy prawne umożliwiające efektywne wykorzystywanie zasobów oraz neutralizację negatywnych skutków.
  4. Upowszechnienie Wyników Naukowych: konferencja dąży do promowania myśli naukowej na arenie międzynarodowej, prezentując najnowsze badania z zakresu ekonomii wirtualnej, poprzez aktywną dyskusję oraz publikacje naukowe.
  5. Prezentacja Referatów: Planowane jest zaprezentowanie od 24 do 26 referatów polskich i zagranicznych uczestników, prezentujących wyniki najnowszych badań związanych z tematyką konferencji.

Planowane Efekty: Nowa Era Gospodarki Wirtualnej

Organizacja II Międzynarodowej Konferencji Naukowej ma na celu osiągnięcie szerokiego zakresu efektów, które przyczynią się do lepszego zrozumienia oraz kształtowania przyszłości gospodarki w warunkach silnej wirtualizacji:

  1. Przybliżenie Istoty Gospodarki Wirtualnej: konferencja pozwoli zrozumieć istotę oraz wyzwania związane z gospodarką opartą na wirtualnej rzeczywistości.
  2. Nowe Technologie w Rozwoju: poprzez prezentację nowych technologii, konferencja podkreśli ich rolę w zrównoważonym rozwoju społecznym i gospodarczym.
  3. Współpraca Nauki i Praktyki: konferencja umożliwi bezpośrednie spotkanie między środowiskiem akademickim a przedstawicielami praktyki gospodarczej, w celu zacieśnienia współpracy na tym polu.
  4. Rozpoznawalność Konferencji: poprzez kontynuację cyklu konferencji, wydarzenie staje się rozpoznawalnym międzynarodowym forum naukowym.

Szczegółowe informacje wraz z formularzem rejestracji na konferencję znajdują się pod linkiem: vreconomy.wsfip.edu.pl

Komitet Organizacyjny Konferencji

Atuty Wyższej Szkoły Finansów i Prawa

 

Prestiż i wysoka pozycja WSFiP w środowisku

Szeroka i różnorodna oferta studiów dostosowana do potrzeb rynku pracy

Wysoko wykwalifikowana kadra naukowo - dydaktyczna

Nowoczesna baza dydaktyczna, laboratoria z unikalną aparaturą badawczą

Umiędzynarodowienie studiów, m.in. Erasmus+, Cepus

Aktywność w kołach, konferencjach i seminariach naukowych

Niskie czesne, wysokie stypendia, liczne promocje

Dogodna lokalizacja i nowoczesna baza dydaktyczna

Studia kończące się uzyskaniem dyplomu oraz licznych certyfikatów

Adres


Wyższa Szkoła Finansów i Prawa
43-382 Bielsko-Biała ul. Cz. Tańskiego 5
Elektroniczna Skrzynka Podawcza:
/wsfip_bb/SkrytkaESP
Konto bankowe:
Bank Pekao S.A.
28 1240 4142 1111 0000 4823 0360

Back to top